Oznámenie č. 41/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-41
Platnosť od 21.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Pôvodný predpis 21.02.2018

41

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie ustanovuje obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti ustanovené zákonom, spôsob vykonania odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, výšku poplatku za ich vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom. Príloha č. 1 opatrenia obsahuje okruhy tém pre osobitné znalosti podľa finančného sektora a okruhy tém pre všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 4/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.