Oznámenie č. 40/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-40
Platnosť od 21.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Pôvodný predpis 21.02.2018

40

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

opatrenie z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Účelom opatrenia je aktualizácia prílohy k opatreniu Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 8/2012“), a to primárne v záujme zosúladenia jej obsahu s príslušnou legislatívou Európskej únie (najmä nariadením (EÚ) 2016/1011, smernicou 2014/65/EÚ, nariadením (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení a nariadením (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení), resp. právnymi predpismi Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 237/2017 Z. z., zákonom č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 279/2017 Z. z., zákonom č. 281/2017
Z. z., zákonom č. 282/2017 Z. z., zákonom č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Aktualizáciou prílohy k spomínanému opatreniu sa sleduje aj zámer reagovania na skutočnosti identifikované v praxi.

V súvislosti s uvedeným dochádza opatrením k novelizácii všetkých častí prílohy k opatreniu č. 8/2012 upravujúcich poplatky za úkony Národnej banky Slovenska v sektore bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, ako aj v devízovej oblasti a oblasti platobných služieb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 4/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.