Nariadenie vlády č. 399/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-399
Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

399

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 1 sa slovo „elektronickom“ nahrádza slovom „geopriestorovom“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.

3. V § 13 odsek 10 znie:

(10) Prílohou identifikačného listu žiadateľa je

a) doklad o bankovom účte žiadateľa,

b) osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu44a) nie staršie ako 60 dní, ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

44a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 17c sa vkladá § 17d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.

5. V prílohe č. 2 položke DPEP 3 stĺpci „Podmienky“ písmene d) sa vypúšťajú slová „a oznamovať výsledky sledovania orgánu štátnej vodnej správy“.

6. V prílohe č. 2 položke DPEP 4 stĺpci „Podmienky“ písmene a) sa slová „s priemernou“ nahrádzajú slovom „so“.

7. V prílohe č. 2 položke PH 4 stĺpci „Podmienky“ písmene b) sa slovo „pesticídmi“ nahrádza slovami „prípravkami na ochranu rastlín“.

8. V prílohe č. 2 položke PH 10 stĺpci „Podmienky“ písmeno a) znie:

a) Dodržiavať povinnosť používania autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo povolených prípravkov na ochranu rastlín v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu93) a aplikovať ich v súlade s údajmi uvedenými na etikete k prípravku alebo v súlade s pokynmi uvedenými v povolení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

93) Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

9. Príloha č. 8 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o požiadavky na návesky v súvislosti s žiadosťami o pomoc týkajúcimi sa plôch využívaných na pestovanie konopy (Ú. v. EÚ L 119, 15. 5. 2018).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.