Nariadenie vlády č. 394/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-394
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

394

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0, 1080, 0980, 085
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,2310,2090,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,2440,2200,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,2530,2280,198
12 000 kg a viac - 5 náprav0,2440,2200,190
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0640,0530,032
12 000 kg a viac*0,1160,1050,064

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

2. V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:

1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0,1080,0980,085
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,2310,2090,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,2440,2200,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,2530,2280,198
12 000 kg a viac - 5 náprav0,2440,2200,190
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0430,0320,022
12 000 kg a viac*0,0850,0740,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0,0850,0760,066
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,1810,1640,140
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,1900,1720,147
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,1950,1760,150
12 000 kg a viac - 5 náprav0,1900,1720,147
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0430,0320,022
12 000 kg a viac*0,0850,0740,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.