Opatrenie č. 393/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-393
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 490/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2019

393

OPATRENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

z 13. decembra 2018,

ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Objektivizované platové koeficienty sú uvedené v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 340/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Miroslav Lajčák v. r.


Príloha k opatreniu č. 393/2018 Z. z.