Opatrenie č. 392/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-392
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 479/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2019

392

OPATRENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

z 13. decembra 2018,

ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Platový koeficient príslušného štátu je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Miroslav Lajčák v. r.


Príloha k opatreniu č. 392/2018 Z. z.