Oznámenie č. 390/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-390
Platnosť od 28.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis 28.12.2018

390

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, štruktúra, frekvencia, spôsob, forma a termín predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 33/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.