Nariadenie vlády č. 386/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-386
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 451/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2019

386

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2018,

ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


§ 1

Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 372/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 393/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2018 Z. z.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 386/2018 Z. z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2019