Oznámenie č. 384/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-384
Platnosť od 27.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis 27.12.2018

384

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017.

Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 577 z 31. augusta 2011 k aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 6/2018 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk/sluzby/publikacie-periodika/vestnik-mzp-sr.