Vyhláška č. 379/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-379
Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

379

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. novembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. k), m), r), s) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 322/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 6 sa čiarka za slovom „území“ nahrádza bodkou a slová „ak v odseku 16 nie je ustanovené inak“ sa vypúšťajú.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 5, 28, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.“.

3. V § 11 sa vypúšťa odsek 16.

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 16.

4. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Výpočet cieľov zberu [k § 28 ods. 4 písm. k) a § 52 ods. 30 zákona]

(1) Ciele zberu sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10a.

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zasiela zoznam obcí ministerstvu v elektronickej podobe vo formáte „.xls“, v rozsahu identifikačné číslo obce, názov obce a počet obyvateľov obce k 30. júnu predchádzajúceho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.

5. V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1, ak ide o malú kompostáreň, je vyjadrenie podľa osobitného predpisu.16)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

7. Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26c

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

d) množstvo odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

e) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

f) zoznam vykonávaných činností podľa príloh č. 1 a 2 zákona,

g) opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,

h) technické údaje o zariadení,

i) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta zariadenia na recykláciu lodí na životné prostredie,

j) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

k) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na recykláciu lodí,

l) dátum začatia prevádzky,

m) spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu činnosti zariadenia,

n) iné údaje potrebné na udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

b) kópia zmlúv o zabezpečení následného nakladania s odpadmi vzniknutými v zariadení na recykláciu lodí.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 obsahuje aj údaj o množstve odpadov, s ktorými sa nakladalo v zariadení na recykláciu lodí počas platnosti predchádzajúceho súhlasu.“.

8. V § 27 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

9. V § 31 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

10. V § 31 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

11. V § 41a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení, relevantný dôkaz, že zhodnotenie a recyklácia týchto odpadov je zabezpečená činnosťami R2 až R9 podľa prílohy č. 1 zákona s ohľadom na stav konca odpadu postupom, ktorý upravuje osobitný predpis.21ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21ca znie:

21ca) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice EP a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice EP a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).

12. V § 42 ods. 2 a 4, § 44 ods. 3 a § 51 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

13. V § 42 ods. 2 písmeno a) znie:

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie,21e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21e znie:

21e) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

14. V § 42 ods. 4 písmeno a) znie:

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov,21e)“.

15. V § 42 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

16. V § 44 ods. 3 písmeno c) znie:

c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)“.

17. V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)“.

18. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 10a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

VÝPOČET CIEĽOV ZBERU ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU KOMUNÁLNYCH ODPADOV, PRE ORGANIZÁCIU ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PRE OBALY

Na výpočet cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly v jej zmluvných obciach, sa uplatňuje tento vzorec:

CZ pre OZV(m) = (PVO_ZKO x V_ZKO(n-2) + V_TO(n-2)) x UV_TO(m)

kde:

CZ pre OZV - v tonách, ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

PVOZKO - v %, potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade

V_ZKO(n-2) - v tonách, množstvo zmesového komunálneho odpadu v kalendárnom roku n-2

V_TO(n-2) - v tonách, množstvo vytriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v kalendárnom roku n-2

UV_TO(m) - v %, požadovaná úroveň vytriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z celkového množstva odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

m - referenčný rok, za ktorý sa považuje obdobie od 1. júla kalendárneho roka n do 30. júna

nasledujúceho roka

n - príslušný kalendárny rok

Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade je podiel jednotlivých zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade, ktoré je možné zo zmesového komunálneho odpadu vytriediť, t. j. plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály. Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke. ".

19. V prílohe č. 21 sa vypúšťa šiesta časť.

20. V prílohe č. 22 prvej časti jedenástom bode sa vypúšťa písmeno f).

21. V prílohe č. 22 druhej časti sa vypúšťa desiaty bod.

Doterajší jedenásty až trinásty bod sa označujú ako desiaty až dvanásty bod.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


László Sólymos v. r.