Vyhláška č. 371/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-371
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

371

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. decembra 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7b písm. c) sa vypúšťajú slová „ohrozeného sociálnym vylúčením“.

2. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Ján Richter v. r.