Zákon č. 367/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-367
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 30.12.2018
Aktuálne znenie 30.12.2018

367

ZÁKON

zo 4. decembra 2018,

ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 9f ods. 3 sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.