Oznámenie č. 36/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-36
Platnosť od 15.02.2018
Pôvodný predpis 15.02.2018

36

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (ďalej len „opatrenie“).

Uvedené opatrenie ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre samostatného finančného agenta a pre finančného poradcu, a to pre právnickú aj pre fyzickú osobu. Podmienkami na udelenie povolenia sú dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu žiadateľa, i jeho zamestnancov vykonávajúcich činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Žiadateľ je povinný preukázať aj splnenie technickej a organizačnej pripravenosti na vykonávanie činnosti. V prípade právnickej osoby sa splnenie podmienky preukazuje aj predložením grafického znázornenia štruktúry skupiny s uvedením osôb a výšky ich podielov, ako aj zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi a zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 4/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.