Nariadenie vlády č. 354/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-354
Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

354

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 392/2015 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 588/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 423/2009 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovami „Úradu vlády“.

2. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Prehľad častí katalógu
01. Spoločné pracovné činnosti
02. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
03. Doprava, pošta a telekomunikácie
04. Financie
05. Geodézia, kartografia a kataster
06. Hospodárstvo
07. Informatika
08. Justícia
09. Kontrola
10. Kultúra
11. Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita
12. Obrana
13. Ochrana utajovaných skutočností
14. Pôdohospodárstvo
15. Práca a sociálne veci
16. Samospráva (vyšší územný celok a obec)
17. Školstvo a šport
18. Veda a technika
1 9. Vnútro – Archívnictvo
20. Vnútro – Všeobecná správa
21. Zdravotníctvo
22. Životné prostredie

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

04 Rutinná práca v podateľni.

05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

06 Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.

07 Manipulácia so správnymi poplatkami spojená s hmotnou zodpovednosťou.

08 Kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.

09 Vykonávanie činností súvisiacich s činnosťou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných priestranstvách.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom:

01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.

02 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti).

03 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.

04 Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.

05 Zabezpečovanie činnosti podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa.

06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity, vybavovanie reklamácií a vedenie predpísanej evidencie vo vybranom účelovom zariadení.

07 Vykonávanie odborných činností súvisiacich s kontrolou pohybu osôb v objektoch a verejných priestranstvách.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca na druhom stupni riadenia, kontrola plnenia úloh.

02 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

03 Čiastková práca na úseku ekonomiky práce.

04 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

05 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv).

06 Zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa.

07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahraničných hostí vo vybraných účelových zariadeniach.

08 Vypracúvanie detailov, výkresov a zostáv podľa pokynov.

09 Zabezpečovanie činnosti podateľne na úrovni automatizovaného systému spracovania dát vrátane skenovania dokumentov.

10 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

11 Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).

12 Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.

13 Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti).

14 Príprava a asistencia pri psychodiagnostických vyšetreniach uchádzačov o zamestnanie.

15 Zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.

16 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov.

17 Samostatné organizovanie a zabezpečovanie činnosti prekladateľskej agentúry.

18 Rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni zamestnávateľa.

19 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku oslobodzovania občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu službu na úrovni zamestnávateľa.

20 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventarizačných rozdielov a vyhotovovanie inventarizačného zápisu.

21 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.

22 Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.

23 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.

24 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržbe verejnej zelene).

25 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.

26 Zabezpečovanie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditeľa v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u splnomocnenca vlády.

27 Vykonávanie odbornej práce legislatívno-technického charakteru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v ústrednom orgáne štátnej správy.

28 Sledovanie, vyhľadávanie, výber, zhromažďovanie a registrácia aktuálnych prameňov práva Európskej únie a informácií zverejňované Európskou úniou z internetu.

29 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.

30 Samostatné vypracúvanie jednoduchých častí projektu alebo jednoduchých častí výkresovej dokumentácie výrobnej alebo opravárenskej činnosti.

31 Predaj vstupeniek prostredníctvom predajných systémov.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý nemá nadriadený orgán.

02 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (napr. posudzovanie nároku na dovolenku, práca nadčas, podklady pre mzdovú učtáreň).

03 Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).

04 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. prezident-hlava štátu, predseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník Organizácie Spojených národov) vo vybraných účelových zariadeniach.

05 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

06 Spracúvanie návrhov opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie na úrovni zamestnávateľa.

07 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku personálneho naplnenia funkcií týkajúcej sa vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie alebo inej krízovej situácie.

08 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania.

09 Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby.

10 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. vo výrobe, v opravárenstve, v službách).

11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.

12 Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení).

13 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na výkon konzulárnych funkcií v príslušnej krajine v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch.

14 Samostatná odborná colno-deklaračná činnosť vrátane koordinácie činnosti s colným úradom.

15 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov.

16 Komplexné zabezpečovanie prác spojených s procesom informovanosti o voľných pracovných miestach v medzinárodných organizáciách (napr. Európska únia, Severoatlantická aliancia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rada Európy, Organizácia spojených národov, odborné Organizácie spojených národov) v rezorte ministerstva zahraničných vecí.

17 Samostatná odborná práca v oblasti zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv.

18 Samostatné odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne prostredníctvom elektronického informačného systému správy registratúry pri využívaní viacerých špecializovaných agendových systémov v ústrednom štátnom orgáne.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

03 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

04 Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom.2)

05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

06 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa televízneho a rozhlasového vysielania vrátane prípravy rozhodnutí.

07 Metodické usmerňovanie a kontrola hospodársko-finančných činností na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí z úrovne ústredného orgánu štátnej správy.

08 Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s jednoduchou konštrukciou a technológiou vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

09 Poradenská a konzultačná činnosť pri poskytovaní konzulárnej alebo inej súvisiacej pomoci v rezorte ministerstva zahraničných vecí.

10 Uzatváranie obchodných zmlúv.

11 Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku.

12 Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce.

13 Samostatná odborná práca na úseku personálnej práce.

14 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.

15 Samostatná odborná práca v oblasti duševného vlastníctva.

16 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených so správou a údržbou objektov, pozemkov, s vybavovaním stavieb a súvisiacich technických, respektíve technologických zariadení (napr. rozvody elektrických zariadení, odborné prehliadky, vzduchotechnika, chladenie, výťahy, inžinierske siete, osvetlenie, vodovody, kanalizácie, stavebné konštrukcie).

17 Zabezpečenie vedenia logistickej alebo humanitárnej základne civilnej ochrany, humanitárneho materiálu a skladu hnuteľných vecí vrátane starostlivosti o základňu a jej zamestnancov.

18 Kalkulácie predpokladaných nákladov na projekty alebo produkty a oceňovanie výkonov vlastnej činnosti.

19 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených s hospodárskou prevádzkou (zásobovanie, skladové hospodárstvo, upratovanie, dozor v objektoch).

20 Samostatné zabezpečovanie náročných odborných prác na úseku rozpočtovania a financovania súvisiacich s realizáciou odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti vzdelávania zamestnancov a starostlivosti o zamestnancov.

03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania dospelých.

04 Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.

05 Metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa.

06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

07 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev.

08 Komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku zamestnávateľa (napr. evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, vyraďovanie, inventarizácia, účtovná mesačná závierka).

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.

04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov cenových ponúk vrátane tvorby cien.

05 Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

06 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy).

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa.

02 Písomné preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

03 Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.

04 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).

05 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

06 Metodické usmerňovanie a kontrola registratúrnych stredísk pre priamo riadených zamestnávateľov.

07 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní.

08 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.

09 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích podujatí vo vzdelávacom zariadení na celoštátnej úrovni.

10 Monitorovanie vysielania rozhlasových a televíznych staníc vrátane analýzy a spracovania výsledkov pre rozhodovaciu činnosť.

11 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

12 Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovanej stavby.

13 Metodická a kontrolná činnosť pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave nebezpečného odpadu.

14 Samostatné vytvorenie grafických návrhov tlačovín a propagačných predmetov organizácie podľa zadania a ich grafické spracovanie pre výrobu.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov).

02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.

03 Vstupné a doplnkové psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o zamestnanie.

04 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.

05 Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán alebo na rozhodovanie predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

06 Lektorská a školiaca činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí na účel vydania osvedčenia.

07 Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.

08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.

09 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti.

10 Zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu.

11 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu.

12 Samostatné zabezpečovanie opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.

13 Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb.

14 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

15 Obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa osobitného predpisu.

16 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

17 Koordinovanie činností pri výberových a špecifických monitoringoch rozhlasového a televízneho vysielania.

18 Zabezpečovanie a realizácia prieskumov a analýz v oblasti ochrany maloletých vo vysielaní vrátane spracúvania odborných stanovísk a opatrení.

19 Analytická, organizačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho spracovania a sprístupnenia informácií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

20 Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov frekvenčného spektra a jeho využitia vrátane výberu vhodných frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.

21 Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

22 Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom.

23 Odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

24 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na tréning pamäti a kognitívnu aktivizáciu.

25 Zabezpečovanie odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úloh v oblasti ochrany pred požiarmi.

26 Zabezpečenie evidencie o realizovaných službách a výkonov vrátane riešenia reklamácií a tvorby cenových ponúk.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

03 Tvorba koncepcií a projektov vzdelávania (napr. pre štátnych zamestnancov alebo pre iných zamestnancov v rámci rezortu).

04 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

05 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

06 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov.

07 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav.

08 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom.

09 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu.

10 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.

11 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.

12 Tvorba metodiky postupov v oblasti monitoringu vysielania, štatistiky a programových typov.

13 Tvorba koncepcie využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie.

14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany a obrany u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

15 Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

16 Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

17 Projektovanie zložitých a rozsiahlych investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

18 Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

19 Koordinačná, analytická a metodická činnosť v oblasti duševného vlastníctva.

20 Riadenie prideleného projektu – stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordinácia členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentácia výsledkov.

21 Organizačné zabezpečovanie obchodnej činnosti organizácie, zodpovednosť za činnosti týkajúce sa predaja.

22 Koordinačná a metodická činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu.

23 Riadenie hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym majetkom.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a vedecko-technický rozvoj.

03 Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch.

04 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblasti správy štátneho fondu.

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti duchovenských služieb a koordinovanie účasti cirkví a náboženských spoločností na duchovenskej starostlivosti vrátane vykonávania duchovenských činností.

06 Vypracúvanie priorít rozvojových programov verejných investícií v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.

07 Koncepčná a metodická činnosť v investičnej výstavbe v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.

08 Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni zamestnancom.

09 Tvorba projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov zahraničného obchodu alebo zahraničnej služby.

10 Tvorba koncepcie monitoringu vysielania, obsahových analýz a programových typov vrátane vykonávania Európskeho dohovoru vo vzťahu k obsahu vysielania.

11 Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

12 Koncepčné riešenie projektov veľmi zložitých stavieb a technologických celkov vrátane koordinovania činností na jednotlivých častiach projektu vykonávané zamestnancom na základe oprávnenia na výkon činnosti.3)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie).

02 Tvorba medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov, vypracúvanie právnych expertíz a právnych riešení na celoštátnej úrovni alebo s väzbou na zahraničie.

03 Koordinovanie požiadaviek a činností jednotlivých útvarov a odborov, spracovanie koncepčných a strategických materiálov pre jednotlivé oddelenia a zabezpečenie ich plnenia.

02. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť5) alebo v oblasti hygieny práce na úrovni zamestnávateľa.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť5) u zamestnávateľa.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Inšpekčná činnosť vo vymedzenej oblasti technických zariadení.

02 Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.5)

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Inšpekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Inšpekčná činnosť v celej skupine technických zariadení alebo na súboroch technických zariadení vrátane vedenia inšpekčnej skupiny vo vymedzenej oblasti technických zariadení.

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie inšpekčnej činnosti na technických zariadeniach.

03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Odborné služby prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.

02 Zabezpečovanie a organizovanie objektívnej kontroly leteckých akcií a ich vyhodnocovanie.

03 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v určenom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania údajov ako súčasti geografického informačného systému.

04 Spracúvanie údajov pre potreby dopravnoinžinierskej analýzy a modelovania vrátane zhromažďovania a prípravy údajovej základne.

05 Spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná práca na úseku prevádzky a služieb pri vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku (napr. zabezpečovanie technologických postupov a inštrukcií obchodno-prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru).

02 Organizovanie ekologicko-ornitologického prieskumu letiska.

03 Zabezpečovanie služieb operatívneho charakteru pri riadení prevádzky letiska poskytovaných leteckým dopravcom.

04 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov z cenových kalkulácií cestného hospodárstva.

05 Meračská práca pri vytyčovaní stavebných objektov a pri kontrolných meraniach dodržiavania priestorovej polohy objektov v procese prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb.

06 Zabezpečovanie úloh spojených so správou majetku pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.

07 Zabezpečovanie podkladov na majetkovoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby.

08 Príprava analytických podkladov na hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy.

09 Príprava výroby vrátane zavádzania technologických postupov.

10 Samostatná odborná práca na úseku predaja a distribúcie diaľničných nálepiek.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení na letisku zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

02 Zabezpečovanie funkčnosti systémov leteckej techniky.

03 Koordinovanie činností prevádzkových služieb na letisku.

04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode strediska.

05 Zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkovoprávnej) na investičnú činnosť v etape prípravy stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

06 Samostatná odborná práca pri spracúvaní majetkovoprávnej dokumentácie stavieb pozemných komunikácií.

07 Organizovanie činností pri zabezpečovaní údržby vymedzeného úseku pozemných komunikácií vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti3) alebo železničných dráh a mostov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)

08 Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.

09 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných prác ochrany letiska zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.7)

10 Distribúcia diaľničných nálepiek vrátane preberania nepredaných diaľničných nálepiek.

11 Organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy hasičskej jednotky, príprava a vykonávanie taktických a previerkových cvičení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.5)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Zabezpečovanie leteckej prevádzky na letisku v stanovenom rozsahu.

02 Komplexné zabezpečovanie odborných prác pri obchodnom vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.

03 Zabezpečovanie dispečerských prác medzi dodávateľom a odberateľom služieb a tovaru v rámci poskytovania handlingových služieb leteckým dopravcom.

04 Koordinovanie a zabezpečovanie skladovania leteckých pohonných látok.

05 Koordinovanie a zabezpečovanie práce pri plnení lietadiel leteckými pohonnými látkami.

06 Zabezpečovanie odbornej práce v oblasti marketingu a propagácie letísk.

07 Organizovanie a koordinovanie činností pri zabezpečovaní technickej obsluhy lietadiel.

08 Samostatná odborná práca v oblasti kontroly a cenotvorby v procese prípravy a realizácie stavieb pre potreby stavieb cestného hospodárstva alebo železničných dráh.

09 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska.

10 Operatívne riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska v určenej časti (napr. časť diaľnice, tunel).

11 Tvorba dlhodobých plánov vo vymedzenej oblasti (napr. životné prostredie, zimná údržba) prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

12 Samostatná odborná práca v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov v určenom úseku.

13 Analytická činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

14 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti zaradenia, zmeny zatriedenia, prečíslovania a vyradenia pozemných komunikácií z cestnej siete na celoštátnej úrovni.

15 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti posudzovania pozemných komunikácií z hľadiska územnoplánovacej a projektovej dokumentácie v rozsahu okresnej pôsobnosti.

16 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci základne technickej ochrany a obnovy železníc.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01 Kontrola funkčnosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v celom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania dát.

02 Organizovanie činností pozemnej leteckej prevádzky na letisku.

03 Koordinovanie a organizovanie úloh správy majetku a údržby diaľnic v obvode strediska vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

04 Investičná činnosť pri príprave alebo realizácii stavieb železničných tratí a mostných provizórií vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)

05 Koordinovanie nasadenia železničnej techniky do technologického prúdu stavby železničných tratí zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)

06 Usmerňovanie a vykonávanie záchranných prác pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach a pátraní v objekte letiska i mimo neho vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.5)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb.

02 Navrhovanie spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie služieb leteckej dopravy.

03 Spracúvanie technologických postupov v oblasti energetického dispečingu technickej prevádzky letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií alebo železničných dráh vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie vozoviek alebo železničných tratí a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky (napr. kraj, diaľničný úsek alebo železničný úsek).

05 Operačné riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.

06 Spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia dopravnej stavby a majetkovoprávnej dokumentácie v digitálnej forme.

07 Navrhovanie postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov pre potreby cestného hospodárstva alebo železničných dráh.

08 Preberanie a správa majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na určenom úseku pozemnej komunikácie.

09 Tvorba dlhodobých plánov činností prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska údržby diaľnic alebo ciest, alebo základne technickej ochrany a obnovy železníc.

11 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci technickej ochrany a obnovy železníc u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

12 Určovanie technologických postupov pri výrobe prototypových výrobkov a prípravkov na skúšanie výrobkov.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná údržba, oprava, kontrola a skúška lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

02 Tvorba metodiky zabezpečovania ochrany letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.7)

03 Koordinovanie a metodické usmerňovanie dispečerského riadenia na letisku.

04 Navigačná príprava letu.

05 Organizovanie plemenitby a chovu sokolovitých dravcov vrátane ich výcviku na účely ochrany letiska.

06 Investičná činnosť v etape predinvestičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.

07 Investičná činnosť v etape investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.

08 Investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

09 Stavebný dozor na objektoch pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

10 Správa majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.

11 Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

12 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.

13 Vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja.

14 Vypracúvanie návrhov optimalizácie cestnej dopravy z hľadiska dopravného inžinierstva.

15 Koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovania vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni.

16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.

17 Vypracúvanie individuálnych postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov s účasťou zahraničných finančných inštitúcií a fondov pre potreby cestného hospodárstva.

18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni pre oblasť cestného hospodárstva, diaľničného hospodárstva alebo železničného hospodárstva.

19 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

20 Koordinovanie a komplexné usmerňovanie činností letiskovej prevádzky.

21 Analýza vzniku nehôd a tvorba opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy v rámci regiónu.

22 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti plánovania dopravy a prepravy materiálu technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.6)

23 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní realizácie opatrení v období vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie a technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni.

24 Tvorba distribučnej a predajnej siete vrátane koordinácie distribúcie a predaja diaľničných nálepiek na celoštátnej úrovni.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie vykonávania údržby lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

02 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

03 Geodetická a kartografická práca v procese projektovej prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb a vyvolaných investícií vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

04 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.

05 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape investičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.

06 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu realizácie väčších celkov stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

07 Stavebný dozor na stavbách pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

08 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnania.

09 Tvorba celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva a cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému, systémové práce v centrálnych bázach dát celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva.

10 Koordinovanie a usmerňovanie činností v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.

11 Koncepčná činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

12 Analytická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.

13 Koordinačná činnosť v oblasti spracúvania návrhov rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni.

14 Analytická činnosť v oblasti opráv a diagnostiky vrátane vykonávania hlavných a mimoriadnych prehliadok pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

15 Koordinačná činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.

17 Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti dopravy na celoštátnej úrovni.

18 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.

19 Metodická činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Komplexné zabezpečovanie a vyhodnocovanie technických podmienok letu vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

02 Komplexné zabezpečovanie leteckej navigácie na prípravu a vykonanie letu vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

03 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie geodetických a kartografických prác cestných stavieb a vyvolaných investícií na celoštátnej úrovni vrátane zodpovednosti za dodržiavanie priestorového uloženia stavieb vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

05 Koncepčná príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií a diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na celoštátnej úrovni.

06 Koordinovanie investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

07 Koordinovanie investičnej činnosti v etape investičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

08 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu realizácie komplexu stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh na celoštátnej úrovni.

09 Koordinovanie špecializovaných a tvorivých dopravnoinžinierskych prác v oblasti cestnej dopravy.

10 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.

11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti koncepcie a rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.

12 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.

13 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.

14 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti postupov majetkovoprávnej prípravy stavieb z legislatívneho hľadiska na celoštátnej úrovni.

15 Koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov výstavby diaľnic a ciest spolufinancovaných z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie alebo z pôžičiek a grantov medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií zabezpečujúcich rôzne formy finančnej pomoci.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letísk na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

02 Koncepčná a systémová práca pri riešení úloh v oblasti investičnej činnosti na pozemných komunikáciách na celoštátnej úrovni a s väzbami na zahraničie.

03 Koncepčná, koordinačná a systémová práca v oblasti poskytovania podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu z verejných prostriedkov vrátane prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov na celoštátnej úrovni.

04. FINANCIE

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatné zabezpečovanie pátrania po nedodanom tovare v spoločnom tranzitnom režime u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

02 Samostatné zabezpečovanie prác súvisiacich s platbami spotrebných daní alebo s registračným odberným číslom, alebo s tlačou a overovaním kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

03 Samostatná odborná práca spojená so správou národných dovozných a vývozných opatrení uplatňovaných v rámci Slovenskej republiky.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkovoprávnej oblasti.

02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu.

03 Zabezpečovanie kontrolnej techniky, výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo vo finančnej správe u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Vymáhanie pohľadávok štátu v reštitučnej alebo majetkovoprávnej oblasti v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.

02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti na celoštátnej úrovni.

05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Kartografická práca spojená s generalizáciou jednotlivých prvkov obsahu mapy podľa príslušných technických predpisov platných pre mapy veľkých, stredných a malých mierok.

02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach a pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.

03 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.

04 Meračská práca v teréne v rámci meračskej skupiny pri tvorbe a obnove geodetických informácií katastra nehnuteľností.

05 Spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností a príprava podkladov na poskytovanie geodetických a kartografických informácií, zber a spracúvanie údajov pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.

06 Samostatné spracúvanie jednotlivých častí štátneho tematického mapového diela.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Odborná práca na úseku prípravy, kontroly a dokumentácie podkladov na tvorbu a vydávanie štátnych mapových diel, na tvorbu informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

03 Distribúcia máp, publikácií, technických predpisov, údajov základných a podrobných bodových polí, údajov základnej bázy pre geografický informačný systém a poskytovanie informácií o uvedených dielach a údajoch.

04 Zber a spracúvanie údajov na tvorbu, obnovu a údržbu máp veľkých, stredných a malých mierok štátneho mapového diela.

05 Geodetická práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a odborná činnosť na úseku spravovania katastra nehnuteľností.

06 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní údajov pre digitálnu kartografiu a na tvorbu štátnych tematických mapových diel.

07 Pomocná kartografická práca pri tvorbe štátnych tematických mapových diel.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Obnova a aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.

02 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností.

03 Geodetické práce na geodetických bodoch geodetických základov, bodoch štátnych hraníc a geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v teréne alebo revízia údajov v informačnom systéme geodetických základov na základe pokynov.

04 Zber priestorových údajov a hodnôt atribútov objektov miestnym šetrením v teréne na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie požiadaviek oprávnených používateľov na informácie a produkty z celoštátneho informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

06 Dokumentácia štátnych mapových diel a ostatných geodetických dokumentov v technickej dokumentácii a vydávanie a poskytovanie dokumentovaných materiálov.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Práca v geodetických základoch, určovanie základných vlícovacích bodov na blokovú aerotrianguláciu vrátane práce na tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

02 Fotogrametrické vyhodnocovanie leteckých meračských snímok a spracúvanie iných podkladov pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.

03 Práca pri tvorbe a aktualizácii údajov digitálnej kartografie, základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a štandardizácia geografického názvoslovia.

04 Štandardizácia geografického názvoslovia pre potreby základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a digitálnej kartografie.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky a digitálnej kartografii.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná práca v teréne v katastri nehnuteľností vyžadujúca ovládanie predchádzajúcich evidencií (pozemková kniha, pozemkový kataster, evidencia nehnuteľností).

02 Odborná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v rámci meračskej skupiny v teréne alebo odborné spracúvanie údajov v informačnom systéme geodetických základov na základe pokynov.

03 Tvorba a aktualizácia priestorových údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém na tvorbu štátnych mapových diel a iných produktov.

04 Samostatná odborná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním stanovených technológií.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Geodetická práca v podrobných bodových poliach alebo pri zbere a spracúvaní informácií pre základnú bázu údajov pre geografický informačný systém a digitálnu kartografiu v teréne.

02 Určovanie podrobného technologického postupu tvorby, obnovy a údržby základného štátneho mapového diela s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.

03 Správa a aktualizácia fondu geografických názvov podľa výsledkov štandardizácie geografického názvoslovia na účely štátnych mapových diel, ostatných kartografických diel a geografických informačných systémov.

04 Určovanie obsahovej náplne a podrobných technologických postupov tvorby, obnovy a údržby štátnych tematických mapových diel s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Odborná práca a koordinácia tvorby a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky a digitálnej kartografii.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Spracúvanie leteckých meračských snímok na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a pre digitálnu kartografiu, aj na obnovu štátnych mapových diel a iných produktov.

02 Samostatná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov alebo samostatné spracúvanie údajov v informačnom systéme geodetických základov a súčinnosť pri správe aktívnych geodetických základov.

03 Samostatná špecializovaná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra vrátane obnovy katastrálneho operátu a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním nových nestanovených technológií.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná odborná špecializovaná práca digitálnej kartografie na účely tvorby štátnych mapových diel a iných produktov.

02 Koordinácia prác digitálnej kartografie v súlade s platnými technickými predpismi.

03 Odborná špecializovaná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov so stanovením vhodného postupu riešenia s cieľom dosiahnuť požadované parametre.

04 Štandardizácia geografického názvoslovia a unifikácia geografických názvov v základnej báze údajov pre geografický informačný systém a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni Organizácie Spojených národov v oblasti geografického názvoslovia.

05 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác na účel tvorby a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Špecializovaná odborná práca pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, produktov digitálnej kartografie a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná práca na úseku správy a publikovania základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, digitálnej kartografie a informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná odborná špecializovaná práca pri obnove katastrálneho operátu, tvorbe katastrálnej mapy a pri revízii údajov v katastrálnych operátoch.

02 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku spracovania údajov z aktívnych a pasívnych geodetických základov a štátnych hraníc, centrálne spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností, poskytovanie geodetických informácií vrátane spracúvania základnej bázy údajov pre geografický informačný systém alebo informačného systému geodetických základov.

03 Projektová práca pri tvorbe informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spravovanie údajov katastra nehnuteľností na celoštátnej úrovni, spravovanie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a jeho výstupov pomocou digitálnej kartografie v rozsahu celého územia štátu.

04 Samostatná odborná špecializovaná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov vrátane rezortnej spolupráce a rozhodovania o voľbe postupu merania, tvorba informačného systému údajov o území Slovenskej republiky s medzinárodným významom.

05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác digitálnej kartografie na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela a iných produktov.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorivá špecializovaná práca alebo koordinovanie a zabezpečovanie odborných špecializovaných prác a spolupráca na medzirezortnej a medzinárodnej úrovni na úseku digitálnej kartografie alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a pri správe aktívnych a pasívnych geodetických základov, bodov štátnych hraníc a informačného systému geodetických základov.

02 Spracúvanie projektov leteckého meračského snímkovania a laserového skenovania, koordinovanie a rozhodovanie o využití fotogrametrických metód pri tvorbe a analýze údajov na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a štátne mapové diela a iné produkty vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

03 Systémová a koordinačná špecializovaná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc a na geodetických bodoch v správe správcu geodetických základov v štátnych mapových dielach a informačnom systéme údajov o území Slovenskej republiky vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

04 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie špeciálnych činností pri správe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, digitálnej kartografie alebo štátne tematické mapové diela na medzinárodnej úrovni.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných činností na úseku centrálneho spracúvania vlastníckych vzťahov a údajov o geometrickom a polohovom určení nehnuteľností, údajov základnej bázy pre geografický informačný systém na medzinárodnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

02 Vysokošpecializovaná, tvorivá a koordinačná práca v oblasti správy aktívnych a pasívnych geodetických základov a informačného systému geodetických základov, v oblasti digitálnej kartografie, štátnych mapových dielach a v informačnom systéme údajov o území Slovenskej republiky medzinárodného významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

03 Samostatná, koncepčná a rozhodovacia odborná činnosť pri správe informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Projektové riadenie v oblasti administrácie a rozvoja správy informačných systémov priestorových údajov o území Slovenskej republiky s medzinárodným významom, koordinačná práca v oblasti medzinárodnej spolupráce pri plnení medzinárodných dohôd a projektov.

06. HOSPODÁRSTVO

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike pre potreby riadenia investičných projektov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná realizácia spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie podnikateľského prostredia Slovenskej republiky u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorba podkladov na zameranie propagácie cestovného ruchu.

02 Metodické usmerňovanie podnikateľských subjektov pri koordinácii exportných a investičných príležitostí pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Sprostredkúvanie obchodných kontaktov v danom teritóriu vrátane informačnej činnosti o spracúvaných komoditách v zahraničí a vypracúvanie obchodnej stratégie pre vysielajúce firmy.

02 Expertízne a znalecké ohodnocovanie hmotného majetku a nehmotného majetku, práv hospodárskych subjektov na transformačné a ďalšie účely.

03 Konzultačná a poradenská činnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby pri zavádzaní systémov kvality (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

04 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinačná, metodická a konzultačno-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, ekonomických analýz a privatizačných projektov.

02 Spracúvanie koncepcie zavádzania systému kvality pre právnické osoby alebo fyzické osoby (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

04 Metodická a kontrolná činnosť v oblasti exportu a investícií na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v rámci programu PHARE zameraného na podporu exportu a investícií.

05 Koncepčná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti informačných zdrojov na priame zahraničné investície a export s celoštátnou pôsobnosťou.

06 Audítorská činnosť znaleckých posudkov vykonávaná audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.10)

07 Analytická, syntetická a metodická činnosť v oblasti prílevu priamych zahraničných investícií do jednotlivých regiónov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pracovísk ústredného orgánu štátnej správy v zahraničí v oblasti exportu a priamych zahraničných investícií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

09 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie subkontraktačných búrz u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby nových a osobitne zložitých postupov znaleckých posudkov transformácie hospodárskych subjektov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.11)

02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

03 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti priamych zahraničných investícií.

04 Koncepčná a rozhodovacia činnosť na podporu zahraničného obchodu pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti podpory budovania priemyselných parkov a strategických nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba a koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi.

02 Tvorba a koordinovanie medzinárodných programov v oblasti nových technológií v energetike vrátane jadrových technológií a vypracúvanie medzinárodných zmlúv u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

07. INFORMATIKA

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Príprava vstupných údajov na hromadné spracovanie dát.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

02 Zabezpečovanie prevádzky zariadení informačných systémov.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Tvorba programového vybavenia na základe vopred pripravených analytických podkladov.

02 Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov.

03 Zabezpečenie prevádzky používateľských pracovných staníc.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná tvorba programového vybavenia.

02 Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.

03 Diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí.

04 Komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému zamestnávateľa.

05 Realizácia odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných zo špecializovaných zdrojov informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch.

02 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

03 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

04 Preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch.

02 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Tvorba používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr a sietí alebo zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácií webových aplikácií.

02 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu WAN.

03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.

04 Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií.

05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe informačných systémov.

06 Koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového vybavenia s celoštátnou pôsobnosťou.

07 Koordinovanie komplexov špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na multidisciplinárne informačné zdroje vedecko-technických, ekonomických alebo iných informácií a globálne sieťové prostredie.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient – server.

02 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe sieťových operačných systémov.

03 Koordinovanie projektov zložitých počítačových sietí typu WAN s prepojením na medzinárodnú úroveň.

04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou.

05 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri projektovaní zložitých informačných systémov, častí informačného systému verejnej správy alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí informačného systému verejnej správy alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.

02 Organizačné a odborné riadenie centrálneho informatického ústavu či centrálnej informatickej súčasti verejnej alebo verejnoprávnej inštitúcie.

08. JUSTÍCIA

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Komplexné vykonávanie práce registratúry súdu.

02 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

03 Odborné vykonávanie administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, zakladanie a kompletizovanie osobných spisov obvinených a odsúdených a vedenie ďalších súvisiacich evidencií.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní grafického spracúvania textu Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.

02 Vybavovanie agendy so súdmi a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní nedostatkov vo vykonávacom konaní, ktoré majú vplyv na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody vrátane koordinovania odborných administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Koordinovanie všetkých odborných administratívnych činností súvisiacich so zabezpečovaním eskort obvinených a odsúdených osôb.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Komplexné zabezpečovanie technickej úrovne vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinácia práce a technicko-organizačné zabezpečovanie jednotlivých denných vydaní Obchodného vestníka.

09. KONTROLA

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Vnútorná kontrolná činnosť v určenom rozsahu.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania.

10. KULTÚRA

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

02 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.

03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

04 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu.

02 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu (napr. verifikácia a adjustácia knižničného fondu).

03 Sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

04 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.

05 Astronomické pozorovanie špeciálnymi zariadeniami (napr. ďalekohľad, spektograf, fotometer, koronograf).

06 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových podmienkach.

07 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení).

08 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.

09 Samostatné zabezpečovanie priebehu regionálnych astronomických podujatí.

10 Vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

11 Sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka.

12 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné fondy alebo mobiliárne fondy.

13 Spravovanie depozitárneho priestoru, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

14 Vyhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií a fotodokumentácie zbierkových predmetov alebo archívnych dokumentov pod odborným vedením.

15 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

16 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránke.

17 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového umeleckého diela v slovenskom alebo cudzojazyčnom prevedení.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky.

02 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v kultúrno-osvetových zariadeniach (ďalej len „osvetové zariadenie“) alebo v účelových rekreačných zariadeniach.

03 Knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach.

04 Čiastková práca na tvorbe programov astronomickej činnosti vrátane vykonávania odborných astronomických pozorovaní.

05 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

06 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do dvoch a viacerých cudzích jazykov.

07 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.

08 Samostatné spravovanie depozitárnych priestorov, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

09 Samostatné vyhotovovanie fotodokumentácie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „hnuteľná pamiatka“) a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „nehnuteľná pamiatka“), terénne a laboratórne vyhotovovanie fotografií, využitie videotechniky a výpočtovej techniky.

10 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

11 Zabezpečovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie celoštátneho významu.

12 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, grafmi, tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

13 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia na vyhotovovanie filmov a tlačových podkladov s použitím profesionálneho programového vybavenia.

14 Zabezpečovanie distribúcie periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja trhu a vyhľadávania nových odbytových možností.

15 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení, určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania.

16 Spravovanie a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu celoštátneho dosahu.

17 Vykonávanie čiastkových konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa usmernení.

18 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.

19 Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania.

20 Zabezpečovanie kostýmovej a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium a interpretáciu hudobných diel, hudobnodramatických diel alebo baletných diel.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.

02 Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní.

03 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii so zložitou štruktúrou zbierok a rozsiahlym viacodborovým zbierkovým fondom, vedenie dokumentácie z odbornej ochrany a pohybu zbierok.

04 Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, osvetových zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).

05 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov.

06 Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkových predmetov, spravovanie a starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcie alebo umeleckej fotografie na prezentáciu a propagačné účely kultúrnych zariadení.

08 Röntgenovanie, snímkovanie a prieskum zbierkových predmetov, reprodukovanie a vyhodnocovanie röntgenových snímok.

09 Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov.

10 Koordinovanie prevádzky historických lesných úvraťových železníc so zreteľom na zachovanie a prezentáciu ich historických, technických a funkčných hodnôt vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.6)

11 Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa návrhov na reštaurovanie umeleckého diela.

12 Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové spracúvanie výsledkov zamerania.

13 Zabezpečovanie, organizovanie a koordinovanie výkonu prác spojených s divadelnou prevádzkou.

14 Realizácia animačných a tvorivých programov zameraných na sprístupnenie zbierok danej organizácie verejnosti.

15 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov.

16 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní rozmnoženín zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých.

17 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.

18 Samostatná práca pri úprave a spracovaní textov v Braillovom písme s obrázkami, grafmi, tabuľkami, návrh a posudzovanie spracovania výroby reliéfnych obrázkov so zreteľom na dodržiavanie tyflografických pravidiel.

19 Spracúvanie zvukového záznamu kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých vrátane strihu a nevyhnutých technických úprav.

20 Samostatné odborné práce súvisiace s informáciou o spôsobe výroby, histórii ľudovo umeleckých výrobkov a ich predaj.

21 Metodické a organizačno-technické zabezpečovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov.

22 Zabezpečenie realizácie plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.

02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu.

03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.

04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke.

05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.

07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického diela, baletného diela alebo tanečného diela.

08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela.

09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.

10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.

11 Koordinácia činnosti umeleckého telesa z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia vystúpení a skúšok.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach.

02 Odborné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v rámci určenej koncepcie.

03 Strih a výroba audiovizuálnych programov.

04 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane kontroly dodržiavania výrobného postupu.

05 Reštaurovanie vymedzených častí zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov vrátane spracovania reštaurátorskej dokumentácie.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Spracovanie obrazových súborov (dát) na účel ich reštaurovania, úpravy, doplnenie chýbajúcich detailov, zlepšenia, vyčistenia a podobne s pomocou grafických programov a ďalšieho softvérového vybavenia.

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela alebo jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.

02 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela, alebo tanečnej časti hudobného alebo hudobnodramatického diela.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná tvorba programov astronomickej činnosti, spracúvanie a vyhodnocovanie získaných astronomických pozorovaní.

02 Snímanie a zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti audiovizuálnych programov.

03 Samostatné spravovanie a organizovanie systému odbornej evidencie knižničného fondu vrátane revízie knižničného fondu.

04 Tvorba plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.

05 Vypracúvanie metodiky výroby ľudovoumeleckých výrobkov.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru so zodpovednosťou za umeleckú a technickú zvukovú úroveň.

02 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach alebo v osvetových zariadeniach s dosahom na región.

03 Individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami vyžadujúca špeciálne vedomosti a zručnosti a zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice pre túto užívateľskú verejnosť.

04 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie menného popisu pre národnú bibliografiu, lokálne a súborné katalógy, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.

05 Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

06 Samostatné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.

07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

08 Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, odborný prieskum stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.

09 Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu alebo v galérii.

10 Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav.

11 Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

12 Reštaurovanie vymedzených častí umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky alebo dizajnu vrátane odborného prieskumu, spracúvanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.

13 Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť.

14 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo notografická príprava hudobného textu do tlače.

15 Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.

16 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.

17 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni vykonávaná korepetítorom.

18 Samostatná odborná práca pri korektúre braillovských textov v slovenčine a cudzích jazykoch, posudzovanie tyflografických diel a reliéfov.

19 Organizovanie a riadenie spôsobu podávania výkladu o histórii a výrobe ľudovoumeleckých výrobkov.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov s aplikáciou zložitých technologických postupov.

02 Samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov.

03 Koncepčné riešenie odborného ošetrenia zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, vyhotovovanie modelov a rozličných druhov preparátov, napríklad liehové, formaldehydové alebo dermoplastické preparáty.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.

02 Tvorba a realizácia plánov činnosti umeleckej prevádzky, repertoárových a študijných plánov vrátane organizačného zabezpečovania zájazdov umeleckého telesa doma i v zahraničí.

03 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí (napr. hudobné festivaly, divadelné festivaly) s nadregionálnym dosahom.

04 Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) s nadregionálnym dosahom.

05 Komplexné zabezpečovanie systematického doplňovania, odbornej evidencie a odborného spracovania knižničných fondov, tvorba akvizičného programu, výber relevantných dokumentov do knižničného fondu so zreteľom na jeho profiláciu a vývoj používateľských potrieb vrátane zahraničnej akvizície

06 Komplexné zabezpečovanie špeciálnych knižničnoinformačných služieb, medziknižničná výpožičná služba na celoštátnej úrovni a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba.

07 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na regionálnej úrovni a krajskej úrovni.

08 Tvorba a koordinovanie odborných programov astronomickej činnosti celoštátneho dosahu.

09 Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom.

10 Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.

11 Analýza, vyhodnocovanie informácií a metodické usmerňovanie v určenej odbornej múzejnej činnosti.

12 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

13 Komplexné vykonávanie odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov, určovanie konzervátorských postupov, tvorba faksimile a replík.

14 Samostatné spracúvanie systému odborného uloženia zbierok alebo archívnych dokumentov, určovanie depozitárneho režimu v múzeu alebo v galérii alebo režimu v ukladacích priestoroch archívu.

15 Tvorba štúdie technického a technologického riešenia výstav.

16 Tvorba výtvarnej štúdie a návrhov priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

17 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo historickej knižnej väzby vrátane vykonávania odborného prieskumu a interpretácie dosiahnutých výsledkov.

18 Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vyhodnocovania výsledkov technologických prieskumov.

19 Spracúvanie dramaturgických plánov a vyhľadávanie námetov na tvorbu scenárov audiovizuálnych programov.

20 Réžia audiovizuálnych programov, zodpovednosť za ich umeleckú, odbornú, výtvarnú a technickú stránku.

21 Tvorivé riešenie výtvarnej a obrazovej stránky filmov a audiovizuálnych programov vrátane ich realizácie.

22 Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činností pri určovaní a dodržiavaní technológie tlače.

23 Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.

24 Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného systému pri vydávaní a šírení slovenskej literatúry v zahraničí.

25 Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov z oblasti literárneho diania vrátane interpretácie odborných informácií doma a v zahraničí.

26 Tvorba umelecko-akustickej zložky zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých.

27 Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov a tvorba obchodnej stratégie.

28 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení.

29 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava textu.

30 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.

31 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

32 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa (napr. baletným majstrom, tanečným majstrom).

33 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.

34 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej alebo hlasovej kultúry.

35 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni.

36 Základný prieskum a monitorovanie pamiatkového fondu podľa druhov národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „pamiatka“) a spracúvanie príslušnej dokumentácie, samostatné spracovanie výstupov z ústredného zoznamu a ich sprístupňovanie.

37 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov pamiatkových objektov. Spracovanie výsledkov zamerania všetkých typov pamiatkových objektov vrátane spracovania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.

38 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov; primárna práca so systémom na riadenie a vyhodnocovanie digitalizačného procesu.

39 Zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo záznamov osobitnými postupmi pod odborným vedením.

40 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti v oblasti dokumentácie jazykovej kultúry a kultúrnej identity národnostných menšín vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť jazyka národnostnej menšiny.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni.

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) na celoštátnej úrovni.

03 Tvorba špeciálnych liečebných programov, výchovných programov a relaxačných programov a projektov v rôznych umeleckých disciplínach (napr. hudobné, dramatické, hudobnodramatické, výtvarné) vrátane ich naštudovania so zdravotne postihnutými občanmi.

04 Tvorba koncepcie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností a odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.

05 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických knižničných fondov vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť klasických jazykov.

06 Vykonávanie a koordinácia špecializovaných odborných činností v oblasti informačného zabezpečenia a podpory vedy a techniky, vedeckovýskumného a vedecko-pedagogického procesu v akademických a vedeckých knižniciach. Tvorba koncepcie, vytváranie a správa špecializovaných bibliografických databáz a odborných databáz.

07 Modifikácia medzinárodných noriem a aplikácia štátnych noriem na podmienky odbornej knižničnoinformačnej činnosti na úrovni vedeckých alebo akademických knižníc.

08 Teoretické určovanie zásad spracúvania a sprístupňovania výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti astronómie.

09 Tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

10 Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore celoštátneho významu.

11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie múzejnej dokumentácie, odborných múzejných činností a systému sústavy múzeí a galérií.

12 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.

13 Komplexné riešenie a usmerňovanie systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkového fondu v múzeu alebo v galérii.

14 Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, diel úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo knižných artefaktov s tvorivou aplikáciou výsledkov analytických činností v odbore pamiatkovej starostlivosti.

15 Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo dotvorenia chýbajúcich častí umelecko-historických objektov, architektonických objektov alebo archeologických objektov osobitým spôsobom.

16 Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.

17 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.

18 Komplexné zabezpečovanie prevádzky redakcie, sumarizácia podkladov na vydanie a na zasadania redakčnej rady.

19 Komplexné zabezpečovanie odbornej úrovne, jazykovej úrovne, výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo odborná notografická príprava hudobného textu do tlače.

20 Tvorivá realizácia a stvárňovanie filmov a audiovizuálnych programov.

21 Tvorba scenára na spracovanie slovesného diela do elektronickej podoby i na digitálnych nosičoch pre nevidiacich a slabozrakých.

22 Tvorba a dolaďovanie knižničnoinformačného programu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov.

23 Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí.

24 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel.

25 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných diel alebo dramatických diel vrátane ich realizácie v spolupráci s autorom a režisérom.

26 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.

27 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel v pôsobnosti krajských a regionálnych kultúrnych inštitúcií.

28 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie pódiových pásiem a iných celovečerných kultúrnych vystúpení po choreografickej stránke.

29 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.

30 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).

31 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

32 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.

33 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel prezentovaných na najvyššej umeleckej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

34 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela a interpretácia sólových partov.

35 Vykonávanie pamiatkového výskumu, monitorovanie pamiatkového fondu a tvorba zásad obnovy jednotlivých súčastí pamiatkového fondu. Tvorba koncepcií, spracovania, vyhodnocovania, evidencie a prezentovania pamiatkového fondu.

36 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov pamiatkových objektov. Samostatné spracovanie výsledkov zamerania všetkých typov pamiatkových objektov vrátane spracovania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.

37 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.

38 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho alebo vokálno-inštrumentálneho diela, alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane tvorivej interpretácie sólových partov.

39 Komplexné zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo záznamov osobitnými postupmi.

40 Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie múzea alebo galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.

41 Koordinácia a riadenie technickej prípravy, výroby a realizácie nových umeleckých produkcií a ich repríz.

42 Komplexné zabezpečovanie výroby brailovskej tlače a reliéfnej grafiky pre nevidiacich a slabozrakých.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcie a projektov náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej prezentácie.

02 Tvorba koncepcie, projektov a prognóz rozvoja osvetovej činnosti (kultúrnej činnosti a vzdelávacej činnosti) na celoštátnej úrovni.

03 Tvorivé spracúvanie literárneho diela, dramatického diela, filmového diela, hudobného diela, hudobnodramatického diela alebo výtvarného diela do elektronickej podoby vrátane tvorby nových umeleckých programov na digitálnych nosičoch.

04 Komplexne zabezpečovanie a koordinovanie náročných špecializovaných knižnično-informačných činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižničnoinformačných fondov, revízie a preventívnej ochrany dokumentov, poskytovania špecializovaných knižničných služieb a zabezpečovania ďalšej vysoko špecializovanej agendy knižnice. Vypracúvanie koncepcií, plánov, programov, metodík a pracovných postupov, analytických a rozvojových materiálov v oblastiach svojej špecializácie. Výskum v oblasti knižničná a informačná veda a medziodborový výskum v oblasti historických vied, spoločenských vied a humanitných vied.

05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni.

06 Tvorba koncepcie rozvoja múzejníctva alebo galerijníctva, výskum, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore medzinárodného významu.

07 Tvorba koncepcie a metodiky všeobecného systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov v múzeách alebo v galériách.

08 Koordinovanie a určovanie metód a metodiky reštaurovania vrátane vykonávania najnáročnejších reštaurátorských prác.

09 Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových výskumov.

10 Určovanie technologických postupov sanačných, konzervátorských a reštaurátorských prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vykonávania odbornej metodickej činnosti v tejto oblasti.

11 Tvorivé riešenie a koordinovanie špecializovaných a koncepčných úloh v oblasti dizajnu s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti.

12 Tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne.

13 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz vzťahov štátu a cirkví.

14 Tvorba koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí.

15 Tvorba vývojových trendov a prognóz v jednotlivých oblastiach kultúry alebo umenia s dosahom na zahraničie.

16 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela alebo umeleckého programu.

17 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných diel alebo tanečných diel.

18 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

19 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie.

20 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

21 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

22 Tvorba metodiky výskumu a obnovy pamiatok a pamiatkových území, spracovanie koncepcií zaoberajúcich sa problematikou v oblasti ochrany, evidencie a prezentovania pamiatkového fondu.

23 Tvorivá interpretácia najzložitejších sólových partov hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho, alebo vokálno-inštrumentálneho diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela s dosahom na jeho prezentáciu na celoštátnej i medzinárodnej úrovni.

24 Koncepčné a tvorivé zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácii plánov a projektov digitalizácie kultúrnych objektov, plánovanie a logistika tvorby a využívania digitálneho obsahu.

25 Tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea alebo galérie s ohľadom na ich zameranie, participácia na príprave metodických materiálov s celoštátnym uplatnením.

26 Tvorivá interpretácia mimoriadne náročných rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie a spracúvanie koncepčných a rozvojových materiálov a projektov vrátane vývojových prác so širším dosahom na odbor činnosti knihovníctva, bibliografie a informatiky, usmerňovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho a medzinárodného významu na úrovni knižníc s celoštátnou metodickou pôsobnosťou.

02 Tvorivé riešenie vývojových trendov a prognóz v oblasti múzejníctva, galerijníctva a rozvoja muzeologickej teórie.

03 Špeciálne reštaurátorské a výskumné práce na dielach osobitného významu, vysokej historickej a kultúrnej hodnoty.

04 Tvorba metodiky technologických návrhov reštaurovania, sanácie a konzervovania pamiatkových objektov s využívaním výsledkov vlastných výskumov a ich aplikácia v oblasti pamiatkovej starostlivosti.

05 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

06 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

07 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

08 Koordinácia a riadenie prípravy a spracúvania koncepčných a metodických materiálov v oblasti výskumu, obnovy, ochrany, evidencie a prezentovania pamiatok a pamiatkových území.

09 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh, tvorba metodiky dokumentovania v oblasti digitalizácie a grafickej dokumentácie všetkých typov pamiatkových objektov. Koncepčné a tvorivé zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácií plánov, projektov a pamiatkových výskumov.

10 Naštudovanie a dirigovanie hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-symfonického diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela.

11 Aktívna tvorivá účasť na naštudovaní a realizácii hudobného alebo hudobnodramatického diela s dosahom na jeho prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Koordinácia najzložitejších umeleckých väzieb s cieľom vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-inštrumentálneho diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových partov.

12 Tvorivá príprava a naštudovanie baletného alebo tanečného diela baletným majstrom.

13 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových operných rolí s jedinečným, kreatívnym a nezameniteľným osobnostným prístupom.

14 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s výnimočným, originálnym a kreatívnym osobnostným prístupom.

15 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh v oblasti archivácie webových stránok a digitálnych zdrojov, dlhodobá ochrana digitálneho obsahu, koncepcia digitalizácie kultúrnych objektov.

16 Tvorivé riešenie digitálnej politiky knižníc a návrh vývojových trendov a prognóz v oblasti tvorby, ochrany, uchovávania a sprístupňovania digitálnych informácií.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti na celoštátnej a medzinárodnej úrovni vykonávaná zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba umeleckej koncepcie veľkého symfonického alebo veľkého operného orchestra vrátane naštudovania a dirigovania najzložitejších symfonických a operných diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

02 Koncepcia naštudovania a vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-symfonického diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo baletného diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových orchestrálnych partov.

03 Originálny prístup k tvorbe režijnej koncepcie hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela.

11. NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA, SKÚŠOBNÍCTVO A KVALITA

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Technická práca pri skúšaní, overovaní alebo kalibrácii meradiel pod odborným vedením.

02 Technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov pod odborným vedením.

03 Technická práca pri zabezpečovaní plánu technickej normalizácie.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Odborná technická práca pri etalonáži príslušnej veličiny (napr. kalibrácia, overovanie meradiel) vrátane podielu na rozvoji meracích metód vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

02 Odborná technická práca vo vymedzenej oblasti skúšania výrobkov.

03 Odborná technická práca v oblasti plánovania úloh technickej normalizácie.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná technická práca pri zabezpečovaní jednotnosti a potrebnej presnosti meradiel a merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

02 Samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov.

03 Samostatná odborná technická práca pri spracúvaní informácií z európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných organizácií.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti skúšania výrobkov.

02 Zabezpečovanie odborne náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.

03 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti technickej normalizácie.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovaných laboratóriách.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Zabezpečovanie technickej normalizačnej činnosti vo vymedzenej oblasti.

02 Kalibrácia a oprava zložitých meradiel a zariadení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

03 Zabezpečovanie nových skúšobných postupov a metód na skúšanie výrobkov.

04 Vykonávanie činnosti posudzovania zhody.

05 Kalibrácia etalónov a zložitých meradiel a meracích zariadení v danej oblasti merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

06 Zabezpečovanie odbornej špecializovanej činnosti vo vymedzenej oblasti metrológie.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácii v celom vymedzenom rozsahu.

02 Metrologický dozor vrátane spracúvania metodík kalibrácie a opráv na celoštátnej úrovni vykonávaný zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

03 Určovanie technologických postupov na kalibráciu a opravy meradiel a meracej techniky vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie výrobkov.

05 Tvorba systému posudzovania zhody vrátane kontroly jeho uplatňovania.

06 Technické osvedčovanie stavebných výrobkov.

07 Vykonávanie auditu systémov kvality.

08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie meradiel a meracích zariadení vo vymedzenej oblasti merania vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

09 Samostatná odborná a analytická činnosť v oblasti kvality.

10 Zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii podľa normy ISO 9001.

11 Koordinácia výkonu samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcie v oblasti technických noriem vo väzbe na medzinárodnú a európsku normalizáciu na celoštátnej úrovni.

02 Tvorba koncepcie systému posudzovania zhody alebo schvaľovania typov určených meradiel vrátane rozhodovania v procese posudzovania zhody alebo schvaľovania typov meradiel vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

03 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh v oblasti auditu systémov kvality.

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie odborných činností v oblasti kvality.

12. OBRANA

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Zabezpečovanie prevádzky výcvikových zariadení (napr. trenažér) na prípravu a odborný výcvik špecialistov.

02 Zabezpečovanie agendy ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach, vedenie ich evidencie, stanovovanie výšky a výber nájomného a určených poplatkov.

03 Samostatné spracúvanie technických noriem a podkladov pre normatívy, tvorba číselníkov a katalógov materiálu a techniky a ich aktualizácia.

04 Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenia v oblasti ponúk zlepšovacích návrhov.

05 Vyhodnocovanie policajno-bezpečnostnej situácie vo vymedzenej oblasti.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Určovanie rozsahu a technológie opráv špeciálnych strojov a mechanizačných prostriedkov vrátane zabezpečovania a vykonávania vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.

02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov v pôsobnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kontrola.

03 Zabezpečovanie prevádzky vojenskej vlečky.

04 Vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom, muníciou alebo technickými prostriedkami v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

05 Samostatná odborná práca na úseku telekomunikačnej siete ozbrojených zložiek.

06 Samostatná odborná práca na úseku frekvenčného spektra a bezpečnosti spojenia.

07 Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania technológií podľa preberacieho plánu, posudzovanie chýb a odchýlok od technologickej dokumentácie a konštrukčnej dokumentácie vrátane vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.

08 Príprava podkladov na rozhodovanie o pridelení bytu alebo o výmene bytu v rezorte ministerstva obrany, ministerstva vnútra alebo ministerstva financií.

09 Zabezpečovanie odborných prác súvisiacich s organizačnou prípravou vyučovania a výcviku v škole ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Laboratórna kontrola kvalitatívnych parametrov vstupných látok na výrobu odmorovacích látok, dezaktivačných látok a dezinfekčných látok a overovanie kvality výrobkov alebo pohonných látok a mazív vykonávané zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.14)

02 Zabezpečovanie prevádzky strelnice vrátane zabezpečovania prevádzky elektrických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

03 Organizovanie a vykonávanie praktickej výučby a výcviku obsluhy motorových mechanizačných prostriedkov po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.15)

04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov pridelenej vojenskej leteckej techniky a zariadení letky.

05 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri výrobe funkčných vzorov, laboratórnych vzorov a prototypov alebo pri výrobe a opravách zariadení špeciálneho určenia (napr. optoelektronické zariadenia) u zamestnávateľa v oblasti výskumu a vývoja.

06 Zabezpečovanie a vykonávanie prác spojených s výskumom, vývojom, výrobou a skúšaním výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov vrátane ich evidencie, uskladňovania, skladovania a ničenia zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)

07 Samostatné odborné riešenie čiastkových úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v rezorte ministerstva obrany.

08 Príprava a realizácia opráv stavieb (budov, skladov špeciálneho materiálu, inžinierskych sietí, komunikácií, výcvikových zariadení) v objekte, ktorý je v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Spracúvanie podkladov na tvorbu plánov riešenia úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Kontrolná a revízna činnosť nad pyrotechnickými prácami a vykonávanie skúšok munície, prachov, trhavín a muničných elementov vrátane vyhľadávania a ničenia munície zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)

02 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

03 Samostatná odborná práca pri prevádzkových skúškach a opravách automatizovaných systémov letectva a protivzdušnej obrany.

04 Určovanie technologických postupov a zabezpečovanie opravárenskej činnosti špeciálnej výzbroje a techniky.

05 Plánovanie skúšobnej činnosti ústavu, zabezpečovanie a posudzovanie programových požiadaviek na skúšky špeciálnej vojenskej techniky vrátane koordinovania skúšok s vyžadujúcimi subjektmi.

06 Určovanie technologických postupov pri výrobe súčastí zariadení špeciálnej techniky.

07 Tvorba plánov činností na riešenie krízových situácií po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Projektovanie bežných stavieb a objektov pre potreby výstavby stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

02 Koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, diagnostických zariadeniach a skúšobných stendoch, kontrola dodržiavania zložitých a špeciálnych techník a technológií na úsekoch výroby, montáže a skúšok.

03 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v príslušnej oblasti energetiky (elektrina, plyn, teplo) v rezorte ministerstva obrany.

04 Vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami a vojenskou technikou pri výrobe a jej využívaní zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

05 Zisťovanie príčin vzniku požiarov a analýza príčin vzniku požiarov vrátane spracúvania odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach na území viacerých krajov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)

06 Organizovanie a zabezpečovanie systému vlasteneckej výchovy a etickej výchovy vo vojenskom útvare alebo vojenskom zariadení.

07 Zabezpečovanie prevádzky digitálnej telekomunikačnej siete vo vymedzenom územnom celku ozbrojených zložiek.

08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách v rezorte ministerstva obrany.

09 Určovanie technologických postupov geodetických a kartografických prác pri topografickom mapovaní a činnostiach s ním spojených.

10 Inštruktorská činnosť na leteckých trenažéroch vrátane prípravy metodiky lietania.

11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie rozvoja vojenskej odbornej pripravenosti vojakov na plnenie úloh ozbrojených síl vo vymedzenej oblasti na úrovni základnej zložky ozbrojených síl.

12 Metodická činnosť, organizovanie a zabezpečovanie systému fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov.

13 Komplexné koordinovanie a metodická činnosť pri tvorbe plánov činností na riešenie úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Výcvik špecialistov na boj zblízka v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

02 Vytváranie konfigurácií digitálnych telekomunikačných systémov na úrovni rezortu ministerstva obrany.

03 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, implementovaní a údržbe automatizovaných systémov velenia letectva v pôsobnosti vzdušných síl.

04 Kryptologicko-technická práca, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov, systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií vrátane kontrolnej činnosti.

05 Zložitá odborná práca v metodickej a kontrolnej oblasti pri zabezpečovaní šifrovej služby a bezpečnosti komunikačného prostredia.

06 Vypracúvanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie špecifických problémov v technickej oblasti v rámci konania o prihláškach vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti stavu techniky vo svete na základe analýzy plnenia zákonných patentovo-právnych kritérií.

07 Inšpekčná a kontrolná činnosť v investičnej výstavbe v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra vrátane jej plánovania, usmerňovania a vyhodnocovania vykonávaná zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

08 Štátny odborný dozor v oblasti energetiky vrátane koordinovania a zabezpečovania štátnych programov v oblasti energetiky v rezorte ministerstva obrany.

09 Štátny požiarny dozor v oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb, kontroly zabezpečovania ochrany pred požiarmi vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)

10 Tvorba a koordinovanie systému vedeckých informácií a odborných informácií z oblasti vojenstva a bezpečnostnej politiky štátu.

11 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti bytovej politiky v pôsobnosti ozbrojených zložiek.

13 Metodické usmerňovanie a vykonávanie výcviku pyrotechnikov všetkých ozbrojených zložiek vrátane určovania technologických postupov pyrotechnických prác zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)

14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie procesu obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky a pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.

15 Samostatné komplexné riešenie odborných úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v rezorte ministerstva obrany.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.18)

02 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok pri projektovaní, výrobe a užívaní vyhradených technických zariadení a špeciálnej vojenskej techniky vrátane vykonávania úradných skúšok technických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.18)

03 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe ozbrojených síl vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

04 Tvorba koncepcie v procese obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky, ústredných orgánov štátnej správy vo väzbe na medzinárodné zmluvy a štandardizačné dohody NATO.

05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie letovej prevádzky v rozsahu oblastnej služby riadenia vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.8)

06 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná a metodická činnosť zdravotníckej služby v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Koordinovanie celoštátnych systémov pri tvorbe a spracúvaní úprav a noriem na podmienky Európskej únie v oblasti zabezpečenia obrany štátu a pri právnom zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu na celoštátnej úrovni.

03 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na stanovenie singulárnych postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

05 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na ustanovenie singulárnych postupov v oblasti utajenia činnosti špeciálnych služieb, ich príslušníkov a zamestnancov a zabezpečenia ochrany osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.

06 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané na ustanovenie singulárnych postupov v oblasti odhaľovania činnosti cudzích špeciálnych služieb, ich príslušníkov, zamestnancov a osobitných prostriedkov.

11. PLATOVÁ TRIEDA

01 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

02 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti utajenia činnosti špeciálnych služieb, ich príslušníkov a zamestnancov a zabezpečenia ochrany osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.

03 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, vedúca k zvýšeniu úrovne spôsobilostí v oblasti odhaľovania činnosti cudzích špeciálnych služieb, ich príslušníkov, zamestnancov a osobitných prostriedkov.

13. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Kontrola a zabezpečovanie práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Rozpracúvanie koncepcie a programu dlhodobého rozvoja systému ochrany utajovaných skutočností vrátane šifrovej ochrany v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad, medzinárodné zmluvy a požiadavky NATO alebo Európskej únie zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Odborná rutinná práca v teréne s pokusníckou technikou a so špeciálnymi prístrojmi (napr. pedologické sondy) podľa metodických postupov merania vrátane odberu vzoriek.

02 Rutinná práca pri laserovom popisovaní ušných značiek pre hospodárske zvieratá na účely ich identifikácie.

03 Samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom, prerezávaním a narezávaním.

04 Odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych registračných skúšok pesticídov.

05 Základná laboratórna práca pri analýzach vzoriek (prípravné práce, váženie vzoriek, označovanie, sledovanie podmienok – faktorov pri práci).

06 Príprava podkladov na vykonávanie certifikácie a posudzovania zhody vrátane laboratórnych a technických meraní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení.

07 Spracúvanie výkresov a konštrukčných podkladov výstavných expozícií alebo investičnej výstavby podľa rámcových dispozícií a náčrtov.

08 Zakladanie a vyhodnocovanie pokusov na sledovanie a kontrolu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch.

09 Klasifikácia jatočných ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec do triedy kvality zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.22)

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01. Laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz podľa predpísaných metód.

02 Určovanie technologických postupov a koordinovanie prác manuálnych zamestnancov vo vymedzenom úseku činností pri príprave a realizácii výstavných akcií.

03 Samostatné spracúvanie kalkulácií na základe projektovej dokumentácie výstavníckeho alebo investičného charakteru.

04 Zisťovanie informácií o stave lesa a ich číselné a grafické spracúvanie.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná práca pri vyhodnocovaní projektov podnikateľských subjektov so zameraním na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka na účel poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.

02 Samostatná laboratórna práca podľa predpísaných metód v odbore (napr. fyzikálno-chemická, mikrobiologická, chemická, biochemická, toxikologická, serologická, virologická, parazitologická, patologicko-anatomická, mykologická) pri použití prístrojov s jednoduchou obsluhou.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov, alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná činnosť vyžadujúca si spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj navonok. Vybavovanie odbornej agendy na vymedzenom úseku, tvoriacej podklad pre riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.

02 Samostatná administratívna práca vedenie evidencie doručených a odoslaných zásielok, distribúcia zásielok a dokumentov, kontrola cestovných príkazov, príprava a kompletizácia podkladov pre spracovanie stanovených úloh.

03 Samostatná odborná laboratórna práca s náročnou úpravou vzoriek podľa predpísaných metód po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenie o atestácii).

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná práca s náročnou úpravou vzoriek, príprava vzoriek pri zavádzaní a validácii nových laboratórnych metód.

02 Sledovanie a kontrola zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých činiteľov vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná odborná práca pri overovaní nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a vyhodnocovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz.

02 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení vrátane posudzovania zhody a skúšania.

03 Samostatné spracúvanie projektovej dokumentácie výstavných expozícií alebo investičnej výstavby.

04 Metodicko-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov na vidieku.

05 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu.

06 Odborná rastlinolekárska starostlivosť v lesoch vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.

07 Analýza a vyhodnocovanie informačného systému trhu s drevom a ostatnými produktmi lesa alebo agrokomoditami v tuzemsku a v zahraničí.

08 Prieskumná a analytická činnosť v oblasti pozemkového fondu pri nakladaní s pôdou a spravovaní nehnuteľností vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.

09 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku vymáhania pohľadávok pozemkového fondu vrátane metodického usmerňovania regionálnych pracovísk.

10 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku marketingu domácich a zahraničných veľtrhov a výstav.

11 Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním a kontrolou programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov.

12 Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných inštrumentálnych metód (napr. spektografických, chromatografických, polarografických, nukleárnomagnetickej rezonancie).

13 Samostatná odborná administratívna práca pri príprave podkladov a návrhov v súvislosti s čerpaním a kontrolou čerpania finančných prostriedkov štátnej pomoci alebo zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie.

14 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku veterinárnej farmácie (napr. komplexné zisťovanie stavu dovozov a spotreby veterinárnych liekov a príprava podkladov pre európsky dohľad nad veterinárnou antimikrobiálnou spotrebou – ESVAC, príprava podkladov na schválenie alebo zamietnutie veterinárnych prípravkov) vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení biologického materiálu alebo pri laboratórnej diagnostike nákaz vrátane prípravy laboratórnych diagnostických preparátov vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii prvého stupňa).

02 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych a znaleckých posudkov podľa medzinárodných kritérií OECD pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj vidieka.

03 Metodické usmerňovanie a koordinovanie systému lesníckej ochranárskej služby.

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie semenárskej kontroly v lesnom hospodárstve (napr. kontrola zberu, technológie spracúvania a skladovania semien, sadeníc a plodov lesných drevín) vrátane schvaľovania semenných zdrojov lesných drevín.

05 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní systémov certifikačných akreditovaných laboratórií (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

06 Rozhodovacia a koordinačná činnosť pri posudzovaní zhody a skúšaní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov a lesníckych strojov a zariadení vrátane vydávania rozhodnutí.

07 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesníckych komoditách alebo agrokomoditách pri zohľadnení väzieb na informačnú banku a informačné systémy v pôdohospodárstve a na medzinárodné informačné systémy.

08 Odborná činnosť spojená s certifikáciou, posudzovaním zhody a skúšaním domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych alebo tabakových výrobkov vrátane vydávania rozhodnutí.

09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činnosti pri vykonávaní chemických analýz pre externých a interných zadávateľov a uplatňovaní nových laboratórnych metód podľa špecifikácie zadávateľa.

10 Samostatná odborná práca pri tvorbe nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním a kontrolou programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov.

11 Posudzovanie, overovanie a kontrola vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti

12 Posudzovanie, overovanie a kontrola pri projektovej príprave a koordinovaní prác na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.

13 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní akreditovaných programov vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých vo veterinárnej a pôdohospodárskej oblasti.

14 Odborná činnosť spojená s kontinuálnou analýzou vzdelávacích potrieb v oblasti pôdohospodárstva.

15 Kontrolná činnosť na úseku administrácie v oblasti čerpania finančných prostriedkov štátnej pomoci alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike vrátane spracúvania špeciálnych laboratórnych diagnostických preparátov vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii druhého stupňa) alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie veľtrhov s medzinárodnou účasťou (napr. Agrokomplex, Strojársky veľtrh, Autosalón).

03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vymáhania pohľadávok vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

04 Metodická a analytická činnosť vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri certifikácii, posudzovaní zhody a skúšaní domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych výrobkov alebo tabakových výrobkov na celoštátnej úrovni.

06 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vo veterinárnej ošetrovni vykonávaná veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.21)

07 Koordinovanie a kontrola veterinárneho zabezpečenia vo vymedzenom územnom celku vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

08 Koordinačná činnosť pri kontrole vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti

09 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, alebo národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov na celoštátnej úrovni, vrátane tvorby projektov, vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.

10 Metodická a konzultačná činnosť v oblasti analýz, expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.

11 Tvorba programov a projektov celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.

12 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri realizácii postgraduálneho vzdelávania v rámci atestácií prvého a druhého stupňa.

13 Koncepčná, koordinačná a tvorivá činnosť pri realizácii odborného vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva.

14 Zabezpečovanie a výkon samostatných odborných prác v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v pôdohospodárstve.

15 Samostatná odborná práca v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou a dozornou činnosťou, kontroly na mieste v oblasti priamych podpôr a krížového plnenia v pôdohospodárstve

16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku mikrobiológie, chromatografie, GMO, PCR, serológie, virológie, patológie, parazitológie, bakteriológie, chémie, mykológie po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (napr. osvedčenia o atestácii druhého stupňa) alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.

02 Príprava a vedenie seminárov, konzultácie pre odborné vzdelávanie potravinárov, lesníkov, poľovníkov, chovateľov rýb a poľnohospodárov, vypracúvanie projektov a štúdií, publikačná činnosť.

03 Koordinácia veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky.

04 Koordinovanie a usmerňovanie veterinárnej biomedicíny pri riešení medzinárodných projektov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

05 Veterinárny dozor a zabezpečovanie dodržiavania príslušných veterinárno-hygienických požiadaviek a zásad a zoohygienických požiadaviek pri chove a výžive zvierat na celoštátnej úrovni vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

06 Tvorivé riešenie koncepcií medzinárodných veľtrhov.

07 Koncepčná a tvorivá činnosť súvisiaca s rozvojom hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni pri uplatňovaní stratégie a koncepcie rozvoja lesného hospodárstva v súlade s medzinárodnými dohovormi a aktivitami v oblasti lesníctva vykonávané po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.

08 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení úloh pozemkového fondu v oblasti nakladania s pôdou a spravovania nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

09 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.

10 Analytická alebo metodická činnosť v oblasti administrácie žiadostí, čerpania a kontroly čerpania zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie.

11 Koncepčná, tvorivá a koordinačná činnosť pri plnení úloh rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie vykonávaná na celoštátnej úrovni.

15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami fyzických osôb v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané praktickou sestrou.19)

02 Realizovanie domácej opatrovateľskej služby.

03 Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb alebo vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti pre deti a mladých dospelých v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

04 Posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej predstavivosti v rámci poradne pre voľbu povolania.

05 Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia fyzických osôb a poskytovania úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie.

06 Tvorba písomných postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania domácej opatrovateľskej služby.

07 Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb alebo tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia.

02 Poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa primeraných jeho veku, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.

03 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou artikulačného tlmočenia.

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v škole alebo v školskom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.

02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná fyzioterapeutom.19)

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

02 Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie vrátane ich monitorovania a vyhodnocovania.

03 Odborné práce pri získavaní a spracúvaní údajov pre Spoločný sekretariát výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Výboru pre rodovú rovnosť a Výboru pre deti a mládež) a Radu vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby.

05 Administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov sociálnej služby.

06 Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou tlmočenia v posunkovej reči alebo taktilného tlmočenia.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.

02 Sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa alebo mladého dospelého, sociálna práca s rodinou dieťaťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdnych rozhodnutí.

03 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii dieťaťa alebo mladého dospelého a jeho rodiny v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia. Príprava podrobného plánu vykonávania opatrení (skupina osôb – rodičia a blízke osoby dieťaťa).

04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, integrácie a sociálnej komunikácie prijímateľa sociálnej služby.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti, príprava a vedenie skupiny za účelom prípravy podrobného plánu vykonávania opatrení (napr. skupiny osôb – rodičia a blízke osoby dieťaťa).

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce.

02 Implementácia národných projektov v oblasti vzdelávania na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

03 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia a poskytovanie relevantných informácií pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.

04 Odborné tlmočenie poskytované ako sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Vykonávanie odborných činností resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia detí a plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog a patologického hráčstva a detí s diagnostikovanou poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog a v dôsledku patologického hráčstva.

02 Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.

03 Rozpracúvanie jednotlivých vzdelávacích a tréningových aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni (napr. semináre, sympóziá, konferencie).

04 Sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii v prostredí dieťaťa alebo mladého dospelého pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia.

05 Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

06 Samostatné odborné spracúvanie podkladov pre rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

07 Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb.

08 Spracovanie plánov sociálnej rehabilitácie a koordinácia aktivít zameraných na výkon sociálnej rehabilitácie s cieľom kompenzácie nedostatkov prijímateľa sociálnej služby na najvyššiu možnú mieru.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

02 Špecializovaná poradenská pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a psychologická činnosť v oblasti psychologického poradenstva s aplikovaním psychodiagnostických metód a testov.

03 Koordinovanie a realizácia poradenských alebo resocializačných programov v oblasti závislostí od alkoholu, drog a patologického hráčstva a detí s diagnostikovanou poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog a v dôsledku patologického hráčstva.

04 Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane činnosti osoby zodpovednej za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

05 Vypracúvanie koncepcií a zámerov vzdelávacích aktivít na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni, koordinovanie aktivít so zahraničnými inštitúciami.

06 Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

07 Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

08 Koordinačná a metodická činnosť pri tvorbe národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie alebo národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

09 Psychologická pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov a prevencie sociálnopatologických javov.

10 Špecializované poradenstvo prostredníctvom dištančného poradenstva, deťom ohrozeným násilím alebo inak ohrozeným, tvorba koncepčných a metodických materiálov v oblasti ochrany detí v online prostredí.

11 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, programov, projektov, analýz a stratégií na trhu práce.

12 Poskytovanie poradenských služieb v súlade s usmerneniami a pokynmi súvisiacimi s realizáciou národných projektov.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb v záujme vytvorenia biopsychosociálnej integrity telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

03 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov analýz a stratégií na celoštátnej úrovni a metodické usmerňovanie činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti poradensko-psychologických služieb a supervízia.

04 Tvorba a hodnotenie špecializovaných programov primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie drogových a iných závislostí, vykonávanie analýz a tvorba stratégií na celoštátnej a regionálnej úrovni, koordinovanie činností multiprofesionálneho tímu pre oblasť drogových a iných závislostí a supervízia.

05 Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, špecializovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, psychologické poradenstvo s používaním psychodiagnostických metód a testov pri práci s párom, rodinou a jednotlivcom.

06 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov ochrany seniorov a osôb so zdravotným postihnutím Spoločným sekretariátom výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Výboru pre rodovú rovnosť a Výboru pre deti a mládež) a Radou vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

07 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov, analýz a stratégií na celoštátnej úrovni, koordinácia postupov na ochranu detí pred násilím na regionálnej úrovni.

08 Koncepčná a metodická činnosť na národnej úrovni v oblasti dištančného poradenstva, zabezpečovanie organizácie a personálnej prevádzky subjektu poskytujúceho dištančné poradenstvo.

09 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov, analýz a stratégií v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce.

10 Vedenie multidisciplinárneho tímu pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo pri poskytovaní služby včasnej intervencie.

16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom:

01 Vykonávanie hliadkovej služby pod dohľadom pred získaním odbornej spôsobilosti.27)

02 Vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).

03 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.

04 Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva.

05 Osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Spracúvanie, vedenie a spresňovanie dokumentácie civilnej ochrany na úrovni obce.

02 Správa poplatkov na úrovni obce.

03 Samostatné vedenie príslušnej evidencie právnických osôb alebo fyzických osôb.

04 Dohľad na úseku ochrany spotrebiteľa a príprava podkladov na rozhodovanie.

05 Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).

06 Kontrola stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi a stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi právnických osôb a fyzických osôb na úrovni obce.

07 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

08 Odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni obce.

09 Zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce.

10 Samostatné zabezpečovanie správy miestnych daní (napr. daň z nehnuteľnosti).

11 Sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce.

12 Zabezpečovanie výzbrojných a výstrojných súčiastok obecnej polície vrátane vedenia príslušnej evidencie vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.28)

13 Čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja obce (napr. príprava podkladov pre projekty, pre správu majetku, zadávanie verejných prác).

14 Čiastková odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce.

15 Spracúvanie dokumentácie civilnej ochrany (napr. plán ochrany obyvateľstva).

16 Samostatná odborná práca na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a hlásenia do registra obyvateľov Slovenskej republiky.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby so služobným psom alebo na služobnom koni obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

02 Dozor nad hliadkovou službou a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávané obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

03 Príprava podkladov na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

04 Samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obce v oblasti informačného systému civilnej ochrany alebo individuálnej ochrany obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení, alebo operačného systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému.

05 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie odborných kontrolných a inšpekčných činností vo vymedzenej oblasti pamiatkovej starostlivosti.

06 Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. pri správe daní a poplatkov, majetku, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, denných stacionárov, zariadení pre seniorov a ďalších zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školských zariadení, kultúrnych zariadení, športových zariadení).

07 Tvorba protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni obce.

08 Vypracúvanie analýz a hodnotenie rozvoja obce podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, podnikateľská činnosť, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby, kultúra, demografia).

09 Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti na prvom stupni správneho konania zamestnancom po vykonaní skúšky.29)

10 Vykonávanie odbornej činnosti alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce alebo vyššieho územného celku.

11 Odborná činnosť na úseku cestovného ruchu (napr. usmerňovanie a koordinovanie činnosti subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu) na úrovni obce.

12 Rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a všestranný rozvoj osobnosti detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

13 Príprava a realizácia volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

14 Samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu.

15 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s rozvojom bývania a s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na úrovni samosprávy.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná príprava rozhodnutí v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu (napr. príprava rozhodnutí na prevádzkovanie mestskej hromadnej autobusovej dopravy).

02 Spracúvanie podkladov na rozhodovanie a vedenie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách na úrovni vyššieho územného celku.

03 Organizovanie činností zložiek integrovaného záchranného systému vrátane vyrozumievania zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

04 Usmerňovanie a koordinovanie činností pri rozvíjaní vedomostí, zručností, návykov a všestranného rozvoja osobnosti detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vrátane ich výchovy.

05 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií geografického informačného systému obce.

06 Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov.

07 Odborná strelecká a telesná príprava a realizácia taktických a previerkových cvičení vrátane ich organizačnej a obsahovej prípravy vykonávané obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

08 Samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku spočívajúca v určovaní správnych postupov na záchranu života a majetku, na ochranu verejného poriadku alebo na riešenie mimoriadnych udalostí vykonávaná obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

09 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť u zamestnávateľa riadeného samosprávou.

10 Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.

11 Samostatná ucelená odborná práca pri spracúvaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkromného a procesného alebo podľa ďalších medzinárodných zmlúv v rámci matričnej činnosti vykonávaná zamestnancom po vykonaní skúšky.29)

12 Koordinovanie a usmerňovanie komunitnej práce v sociálne znevýhodnenom prostredí v obci alebo vo viacerých obciach.

13 Príprava a spracúvanie podkladov a informácií pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, energetika, trh práce, sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni vyššieho územného celku.

02 Koordinovanie operačných úloh, prípravy na civilnú ochranu a integrovaného záchranného systému v pôsobnosti vyššieho územného celku.

03 Koordinovanie a kontrola úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v pôsobnosti vyššieho územného celku.

04 Samostatná analytická činnosť na úseku sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

05 Samostatná odborná práca v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (napr. bytová politika, výstavba miest alebo obcí, evidencia majetku, dobrovoľný verejný hasičský zbor, agenda spojená s činnosťou rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií).

02 Koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní realizácie programu rozvoja cestovného ruchu na úrovni obce.

03 Metodická a analytická činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

04 Metodické usmerňovanie a analyzovanie komunitného rozvoja v sociálne znevýhodnenom prostredí vo viacerých obciach.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce.

02 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni obce a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve.

03 Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce.

04 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.

05 Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.

06 Rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky).

07 Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy.

08 Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia (napr. cestovný ruch, podnikateľská činnosť, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni obce.

09 Usmerňovanie a kontrola plnenia úloh na úseku prípravy obyvateľstva na samoochranu a vzájomnú pomoc v pôsobnosti vyššieho územného celku.

10 Koordinovanie činností informačného systému civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme, kontrola hospodárenia s týmito finančnými príspevkami a plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov na úrovni obce alebo vyššieho územného celku, a uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

12 Metodické usmerňovanie a kontrola stravovania a liečebnej výživy v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

13 Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

14 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov.

02 Vydávanie exekučných príkazov na predaj hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí a vykonávanie všetkých úkonov s tým súvisiacich.

03 Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s dražbou pri predaji hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí.

04 Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.

05 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni obce alebo samostatné vykonávanie dozoru v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy.

06 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve.

07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

08 Odborná špecializovaná práca v oblasti ochrany pred požiarmi na úrovni hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.5)

09 Vypracúvanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

10 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

11 Analytická činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

12 Metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

13 Koordinovanie a kontrola protichemických, zdravotníckych alebo veterinárnych opatrení civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

14 Koordinovanie organizačno-operačných úloh a prípravy na civilnú ochranu v pôsobnosti vyššieho územného celku.

15 Koordinovanie evakuácie v pôsobnosti vyššieho územného celku.

16 Koordinovanie individuálnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

17 Koordinovanie kolektívnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

18 Koordinovanie a organizovanie úloh na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

19 Zabezpečovanie právnej agendy v pôsobnosti vyššieho územného celku na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo samostatné odborné činnosti na úseku aplikovania právnych predpisov pri zabezpečovaní správnej agendy lekára a farmaceuta.

20 Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

21 Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených vyšším územným celkom alebo obcou.

22 Koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

23 Metodické usmerňovanie a kontrola vedľajšieho hospodárstva v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

24 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

25 Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií a vyvlastnenia vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

26 Tvorba, koordinovanie a spracúvanie rozvojových programov verejných prác v pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

27 Sociálna posudková činnosť a vypracúvanie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.

02 Koordinovanie činnosti mestskej polície mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

03 Koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy.

04 Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

05 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy, alebo mestskej časti mesta Košíc.

06 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.

07 Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku.

08 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni vyššieho územného celku.

09 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti v cestnej doprave na úrovni vyššieho územného celku.

10 Tvorba metodických postupov a údajových základní v príslušnom odvetví regiónov na tvorbu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

11 Metodické usmerňovanie a kontrola odbornej činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

12 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

13 Koncepčná činnosť a metodické usmerňovanie výchovnej činnosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

14 Metodické a odborné usmerňovanie vrátane kontroly psychologickej starostlivosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

15 Metodické usmerňovanie investičnej činnosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

16 Metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v sociálnej oblasti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vrátane supervízie.

17 Tvorba koncepcie a koordinovanie aktivít na úseku sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, výchovnej a poradenskej starostlivosti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

18 Metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

19 Projektová práca pri tvorbe základnej bázy dát geografického informačného systému obce, spravovanie údajov základnej bázy v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce.

20 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa zriadeného územnou samosprávou.

21 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

22 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vykonávané zamestnancom, ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad.30a)

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

02 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

03 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

04 Koordinovanie činnosti mestskej polície na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.27)

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja vyššieho územného celku.

06 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri vykonávaní verejnej správy a pri rozvoji a plnení úloh štátnej dopravnej politiky vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.

07 Tvorba koncepcie rozvoja kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

08 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku.

09 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti na úrade samosprávneho kraja, koordinovanie obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti a koordinovanie činností štátnych zdravotníckych zariadení a neštátnych zdravotníckych zariadení na území vyššieho územného celku, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní špecializácií v príslušnom odbore.19)

10 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie na úrovni vyššieho územného celku a koordinovanie činnosti obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

11 Tvorba koncepcie rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

12 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou štruktúrou alebo s viacodvetvovou štruktúrou zriadeného územnou samosprávou.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcie a stratégie rozvoja vyššieho územného celku vrátane tvorby dokumentov Výboru pre regióny Európskej únie vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.

17. ŠKOLSTVO A ŠPORT

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy alebo v špeciálnom výcvikovom stredisku, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení a pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež alebo dospelých občanov, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnej škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých vrátane pomoci pri osobnej hygiene.

02 Odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby študentov vysokej školy alebo žiakov strednej školy.

03 Organizačné zabezpečovanie študijnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy.

04 Zabezpečovanie agendy pre vedeckovýskumnú činnosť a vedecký rast fakulty alebo vysokej školy.

05 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v chove, výcviku a plemenitbe koní.

06 Odborná lesnícka práca v teréne súvisiaca s plnením predpisov lesného hospodárskeho plánu vrátane zabezpečovania technologickej nadväznosti pracovných procesov.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.

02 Samostatná odborná technická práca vrátane demonštrácie vybraných experimentov pre potreby pedagogického procesu na vysokej škole.

03 Odborná metodická a trénerská činnosť, vypracúvanie programov telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov, špecialistov ozbrojených síl alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.

04 Zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

05 Technická príprava výroby vrátane normovania spotreby materiálu a spotreby práce v strednej odbornej škole, v odbornom učilišti, v praktickej škole, v stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania.

06 Samostatná odborná lesnícka práca v teréne pri zabezpečovaní pestovných, ťažobných alebo ochranárskych prác.

07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Odborná práca pri zabezpečovaní študijnej a sociálnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy, sledovanie a overovanie získaných kreditov vrátane prípravy rozhodnutí.

02 Odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu zamestnancov fakulty alebo vysokej školy.

03 Odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.

04 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v lesných prevádzkových jednotkách so zložitými pracovnými procesmi a s následnými väzbami v drevárskej výrobe alebo pri výrobe sadeníc v škôlkarských zariadeniach.

05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní činnosti a prípravy športového družstva.

02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy alebo tréner zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.

02 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva a vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy reprezentantov zaradených do širšieho kádra národného reprezentačného družstva.

03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatné vypracúvanie analýzy učebných osnov a metód výučby vrátane poradenskej činnosti pri stanovení nových učebných odborov a učebných osnov.

02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

03 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec30b) alebo odborný zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v bakalárskych študijných programoch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Analýza metód výučby a príprava podkladov na tvorbu nových metodík učebných postupov pre stredné odborné školy.

02 Koordinovanie a samostatná odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu fakulty alebo vysokej školy.

03 Koordinovanie a organizačné zabezpečovanie študijného procesu študentov fakulty alebo vysokej školy.

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie pracovísk fakulty alebo vysokej školy v rámci agendy medzinárodných vzťahov.

05 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva, vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy a samotná príprava reprezentantov Slovenskej republiky (účastníkov majstrovstiev sveta, olympijských hier alebo majstrovstiev Európy).

06 Zabezpečovanie účelovej lesníckej práce a ochrany prírody pri diferencovanom obhospodarovaní lesov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.31)

07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

08 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec.30b)

09 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti procesov zameraných na riadenie vnútorného systému kvality.

10 Samostatná odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní podpory vzdelávania študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole.

11 Samostatné odborná a špecializovaná činnosť v oblasti dopingovej kontroly.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí.

02 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu fakulty.

03 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

04 Výskumná a pedagogická činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác na vzdelávacie aktivity a vedenie cvičení v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, podieľanie sa na výskumnej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

05 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, podieľanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

06 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov zaradených v strediskách vrcholového športu s umiestnením do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie európskeho rekordu.

07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

08 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na celoštátnej úrovni.

02 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pre stredné odborné školy vrátane tvorby vzdelávacích projektov.

03 Koncepčná a analytická činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.

04 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov v strediskách vrcholového športu s umiestnením do tretieho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, vybojovanie prvého miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie svetového rekordu.

05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ kontinuálneho vzdelávania), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.30b)

06 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou.30b)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.12)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom odbore, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, výskumná alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie vzťahov s ostatnými študijnými odbormi, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej a vedeckej výchovy, vedenie prednášok a utváranie podmienok na interdisciplinárne formy práce, formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky alebo umenia, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)

18. VEDA A TECHNIKA

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Odborná rutinná práca s experimentálnou technikou a so špeciálnymi prístrojmi podľa vopred zadaných metodických postupov a pokynov vrátane vedenia prvotných záznamov.

02 Odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.

03 Odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.

04 Odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

05 Samostatné vypracúvanie čiastkových podkladov na vyhodnocovanie vednej politiky a priorít vedy v rámci agend vedúceho funkcionára Slovenskej akadémie vied.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

02 Samostatná odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

04 Samostatná odborná technická práca, spracúvanie technickej dokumentácie a výsledkov meraní v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná tvorivá odborná a špecializovaná laboratórna práca pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

02 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických a humanitných poznatkov pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Riešenie čiastkových problémov úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky.

02 Koordinačná činnosť v oblasti vedeckej výchovy alebo posudzovanie plnenia kritérií na priznanie vedeckej kvalifikácie v Slovenskej akadémii vied.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky.

02 Analytická a syntetická činnosť pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie výskumných a vývojových projektov, ktoré majú zásadný význam pre hospodársky a spoločenský rozvoj.

02 Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni najvyšších orgánov Slovenskej akadémie vied.

03 Koncepčná a analytická činnosť v príslušnej vednej oblasti Slovenskej akadémie vied.

04 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy, techniky, výskumu alebo vývoja na celoštátnej úrovni.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.12)

02 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s vopred nešpecifikovanými výstupmi, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru.12)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy v nadväznosti na integráciu vedeckých programov Európskej únie a Vedeckého výboru NATO.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rast vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu vykonávané zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)

02 Tvorba koncepcií a koordinovanie projektov medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov Európskej únie a iných medzinárodných organizácií zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky a vytvoriť nové hypotézy a teórie na rozvoj daného vedného odboru vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu pre vedecko-výskumné programy a projekty zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)

02 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou jeho výsledkov s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rozmach vrátane vypracúvania návrhov náročných integrovaných projektov na celoštátnej úrovni alebo medzinárodných projektov s cieľom dosiahnuť nové technické alebo technologické riešenia spoločensky závažných problémov v praxi zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)

19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Vedenie a doplňovanie evidencie archívnych fondov a zbierok podľa pokynov, vykonávanie odborných technických prác archívu.

02 Vedenie odbornej dokumentácie archívu, spracúvanie novodobých archívnych fondov a príprava archívnych dokumentov na študijné účely.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov s jednoduchou štruktúrou, vedenie odbornej dokumentácie prírastkov archívu a bádateľne archívu.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok archívu a zabezpečovanie odbornej činnosti bádateľne archívu.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok so zložitejšou štruktúrou a jazykovo nenáročných starších archívnych fondov a zbierok, usmerňovanie bádateľne archívu.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Spracúvanie a sprístupňovanie starších archívnych fondov a zbierok so zložitou štruktúrou, ktoré vyžadujú osobitné jazykové znalosti.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Riešenie koncepčných úloh archívu na úseku spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Určovanie teoretických zásad spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov, sprístupňovania diplomaticky a paleograficky mimoriadne náročných archívnych fondov a zbierok.

20. VNÚTRO – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Zabezpečovanie telekomunikačnej prevádzky v stálych, osobitných, mestských a medzinárodných telekomunikačných sieťach v osobitnom režime ozbrojených zložiek.

02 Zabezpečovanie preventívnych rehabilitácií príslušníkov ozbrojených zložiek formou vykonávania prác.

03 Vymáhanie peňažných pohľadávok za neuhradené pokuty uložené v blokovom konaní.

04 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na rozhodovanie o zdravotnej spôsobilosti policajtov alebo profesionálnych vojakov vykonávať štátnu službu, o kúpeľnej starostlivosti a preventívno-liečebnej starostlivosti vykonávaná v rámci činnosti lekárskej komisie.

05 Likvidácia škôd vzniknutých na služobných motorových vozidlách v rezorte ministerstva vnútra.

06 Zabezpečovanie tuzemských rekreácií ozbrojených zložiek.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Organizovanie a zabezpečovanie výcviku psovodov a psov a ich využitia v útvare.

02 Samostatné odborné úkony pri príprave a ošetrovaní zvierat vo veterinárnej ošetrovni, vo výcvikovom stredisku alebo v chovnej stanici.

03 Vedenie expertízneho protokolu vzoriek a stôp z miesta trestného činu.

04 Udržiavanie stálej pripravenosti chráneného pracoviska civilnej ochrany na úrovni obvodu alebo kraja.

05 Revízia prevádzky, údržby a opráv technických zariadení informačného systému civilnej ochrany v kraji.

06 Zabezpečovanie civilnej ochrany materiálom a technikou civilnej ochrany podľa stanovených noriem a limitov v kraji.

07 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku rozhodovacieho procesu priznávania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

08 Rozhodovacia činnosť v oblasti posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia v prvom stupni správneho konania.

09 Samostatná odborná práca v oblasti zaistených motorových vozidiel v rezorte ministerstva vnútra.

10 Samostatná príprava a odborné zabezpečovanie technických prác súvisiacich s prevádzkou telekomunikačných uzlov hlavnej diaľkovej ústredne v osobitnom režime ozbrojených zložiek.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Technická práca na úseku linkového a rádiového spojenia vrátane technického servisu telekomunikačných zariadení a systémov v rezorte ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

02 Odborná príprava vodičov služobných vozidiel a špeciálny výcvik vodičov služobných vozidiel v rezorte ministerstva vnútra, ministerstva obrany alebo obecnej polície vykonávané zamestnancom po získaní inštruktorského oprávnenia.33)

03 Organizovanie a vykonávanie výučby a výcviku obsluhy motorových vozidiel zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.33)

04 Vymeriavanie, výplata a odsúhlasenie výšky dávky dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.

05 Odborné spracúvanie podkladov, rozhodovanie a výkon odborných činností súvisiacich s poskytovaním dávok dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkom ozbrojených zložiek a činnosti súvisiace s rozhodovacím procesom v oblasti služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

06 Metodická činnosť v likvidačnej časti v oblasti dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Zabezpečovanie zahraničných rekreácií pre priamo riadených zamestnávateľov ozbrojených zložiek.

02 Samostatné zabezpečovanie a riešenie prípadov v rozhodovacom procese priznávania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Navrhovanie postupov a opatrení na úseku spracúvania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

02 Posudzovanie a rozhodovanie o nároku na dávku dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a na jej výplatu podľa medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Komplexné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie vykonávania štátneho dozoru nad prevádzkovaním súkromnej bezpečnosti vrátane vykonávania kontroly na útvaroch na celoštátnej úrovni.

02 Konzultačná a poradenská činnosť vo vymedzenej oblasti registra, výberu, vymáhania poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút.

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Komplexné zabezpečovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vrátane rozhodovacej činnosti.

02 Schvaľovanie rozhodnutí o dávke dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a jej výplate podľa predpisov o sociálnom poistení a sociálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených zložiek, podľa správneho poriadku a podľa medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie psychodiagnostickej činnosti v ozbrojených zložkách.

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

03 Koordinačná a kontrolná činnosť na prvom stupni správneho konania v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek a sociálneho poistenia.

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba koncepcie a programov dlhodobého rozvoja systému psychologickej služby v ozbrojených zložkách.

02 Koncepčná a metodická činnosť v rozhodovacej oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

03 Tvorba koncepcie sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

04 Metodická a analytická činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koncepčná činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

02 Tvorba dlhodobých stratégií a medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek a sociálneho poistenia.

21. ZDRAVOTNÍCTVO

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liekov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave liečiv v šaržiach, spolupráca pri zabezpečovaní, uchovávaní, kontrole, príprave liekov a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom.19)

02 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybranom type zariadenia sociálnych služieb vykonávané nutričným terapeutom.19)

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávané praktickou sestrou.19)

02 Príprava individuálne pripravovaných liekov alebo hromadne pripravovaných liekov, pokiaľ neobsahujú silno a veľmi silno účinné látky podľa Slovenského liekopisu, alebo laboratórnych diagnostík a cytostatík a odborná práca pri kontrole, zabezpečovaní a uchovávaní liekov a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom v špecializačnej príprave.19)

03 Samostatné zabezpečovanie zdravotníckej štatistiky v zdravotníckom zariadení.

04 Samostatné odborné spracúvanie agendy zdravotníckych výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ich zúčtovanie.

05 Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, alebo v zariadení sociálnej služby, alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo v škole alebo v školskom zariadení,36) spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.19)

06 Klasická masáž, reflexná masáž, manuálna a prístrojová lymfodrenáž alebo procedúry fototerapie, hydroterapie, termoterapie a balneoterapie na základe ordinácie lekára v zdravotníckych zariadeniach, v rehabilitačných ústavoch alebo v oddeleniach liečebnej telesnej výchovy vykonávané masérom.19)

07 Samostatné odborné spracúvanie agendy spojenej s prijímaním a prepúšťaním pacientov zdravotníckych zariadení a práca s nemocničným informačným systémom.

08 Výkon odborných pracovných činností pri zabezpečovaní fyziologickej a liečebnej výživy prijímateľov sociálnej služby v zariadení sociálnej služby, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v denných stacionároch vykonávané nutričným terapeutom.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch vykonávané fyzioterapeutom.19)

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Základné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku laboratórnych zložiek (napr. biochémie, rádioizotopových vyšetrení, toxikológie, hematológie, imunológie, histológie, cytológie, klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia a cytogenetické, genealogické a antropogenetické vyšetrenia, chemických a fyzikálnych analýz a meraní fyzikálnych faktorov) vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

02 Chemickoanalytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej kontrole liekov a skúšky zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok, lekárenského doplnkového sortimentu a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Samostatná odborná práca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe indikácie lekára, vrátane spolupráce so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti vykonávaná praktickou sestrou19).

05 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní a oprave protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela s prihliadnutím na ich funkčné i liečebné hodnoty vykonávaná ortopedickým technikom v zariadeniach ortopedickej protetiky.19)

06 Samostatná odborná práca v zubnej technike (napr. odoberanie odtlačkov zubov, výroba a oprava koruniek, mostíkov a zubných náhrad, formovanie zubnotechnických náhrad a pomôcok, vyhodnocovanie kvality vyrobených stomatologických protéz, čeľustno-ortopedických aparátov, epitéz) vykonávaná zubným technikom.19)

07 Samostatné odborné práce pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach, odborný dozor nad prípravou a výdajom jedla, asistencia pri zabezpečovaní podávania tekutej výživy a potravinových zmesí pacientom vykonávané nutričným terapeutom.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Špecializovaná odborná práca v jednotlivých odboroch verejného zdravotníctva pri monitorovaní výskytu neinfekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení alebo v súvislosti s nepriaznivými faktormi životného a pracovného prostredia vykonávaná verejným zdravotníkom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení, odborných ambulanciách, oddeleniach centrálneho príjmu vykonávané sestrou.19)

03 Samostatná odborná práca, odborné výkony a asistencia pri výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. práca s automatickým vyvolávacím zariadením, spracovávanie röntgenového obrazu v digitálnej podobe, meranie a sledovanie fyziologických, fyzických a psychických predpokladov vyšetrovanej osoby potrebné pre vyšetrenie) vrátane spracovania obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým technikom.19)

04 Odborná liečebná rehabilitačná práca na úseku fyzikálnej terapie, ergoterapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávaná fyzioterapeutom po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

05 Zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci chorým vrátane poskytovania základných a zložitejších zdravotno-sociálnych služieb vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdom a inou právnickou osobou a fyzickou osobou vykonávané sestrou.19)

06 Samostatná odborná práca na špecializovanom poliklinickom oddelení pre liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb alebo v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

07 Príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane kontroly efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho zariadenia vykonávané sestrou.19)

08 Odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávané sestrou.19)

09 Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej, kognitívnej a behaviorálnej terapii na lôžkovom oddelení psychiatrie alebo v centrách liečby drogových závislostí vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

10 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacienta vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

11 Odborná ošetrovateľská starostlivosť vrátane zvýšenej hygienickej starostlivosti o pacientov po aplikácii rádioaktívnych žiaričov na diagnostických pracoviskách nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávaná sestrou.19)

12 Odborná preventívna a terapeutická činnosť vykonávaná dentálnou hygieničkou.19)

13 Samostatná odborná poradenská a výchovná činnosť so zameraním na ochranu a podporu zdravia vykonávaná sestrou.19)

14 Samostatná odborná práca v pôrodnej asistencii v pôrodných sálach zdravotníckych zariadení a pri zabezpečovaní komplexného ošetrovateľského procesu a odborná ošetrovateľská práca na gynekologicko-pôrodnických oddeleniach vykonávané pôrodnou asistentkou.19)

15 Samostatná ošetrovateľská práca pri zložitých diagnostických a terapeutických výkonoch na špeciálnych úsekoch práce zdravotníckeho zariadenia (napr. RTG pracoviská s kontrastnými vyšetrovacími metódami, podávanie chemoterapie, výrobné úseky transfuziologických oddelení, úsek funkčnej diagnostiky, EEG, EKG, audiometria, transfúzne oddelenie, poliklinické oddelenie klinickej onkológie, sonografia, angiografia, diabetologická alebo endoskopická ambulancia) vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo certifikátu v príslušnom odbore.19)

16 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Špecializovaná odborná práca pri monitorovaní výskytu neinfekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení vykonávaná verejným zdravotníkom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01 Poskytovanie odborných informácií a konzultácií o liekoch, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, o lekárenskom doplnkovom sortimente alebo poskytovanie odborných informácií a konzultácií v oblasti zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Zabezpečovanie liečebnej výživy a stravovania po stránke dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej v lôžkovom zdravotníckom zariadení vrátane vypracúvania vhodných receptúr jedál, určovania technologických postupov ich prípravy a kontroly ich distribúcie na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávané nutričným terapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Špecializované chemické a fyzikálne analýzy podľa predpísaných metód v odbore chemických analýz vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt s cieľom detekcie rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe alebo na urgentnom príjme ústavného zdravotníckeho zariadenia vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo zdravotníckym záchranárom.19)

05 Samostatná odborná práca pri prijímaní a vyhodnocovaní tiesňových volaní na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby a asistencia pri znižovaní zdravotných následkov pri urgentných stavoch, mimoriadnych udalostiach a záchranných akciách vrátane vydávania pokynov na zásah posádkam záchrannej zdravotnej služby a vedenia dokumentácie o každom volaní a následnom zásahu záchranných zložiek vykonávaná zdravotníckym záchranárom alebo sestrou na dispečingu po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01 Hormonálne, imunochemické, toxikologické, hematologické alebo imunohematologické vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Samostatné odborné spracúvanie bioptického a nekroptického materiálu a vykonávanie imunohistochemických, imunoenzýmohistologických, histochemických, genetických alebo elektromikroskopických laboratórnych vyšetrení vrátane cytologického skríningu v odbore patológia alebo súdne lekárstvo vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód (v odbore lekárskej mikrobiolológie, mikrobiológie a biológie životného prostredia, chemických analýz, fyzikálnych faktorov) vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na úseku starostlivosti o psychiatrických pacientov alebo drogovo závislých pacientov, monitorovanie vitálnych funkcií pacienta pred liečebným zákrokom, počas zákroku a po ňom so zameraním na mechanizmy osobnosti a na techniky zvládania stresu vrátane asistencie pri náročných terapeutických výkonoch lekára a psychoterapeuta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

05 Samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo všetkých oblastiach sekundárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaná pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

06 Samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri náročných operačných výkonoch vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

07 Samostatná odborná práca spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta, na jeho celkový telesný a duševný stav s použitím zložitých zdravotníckych prístrojov a nástrojov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, oddeleniach akútnej intenzívnej medicíny alebo na anesteziologických úsekoch vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

08 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym alebo chronickým postihnutím funkcie obličiek alebo s akútnymi intoxikáciami na dialyzačnom oddelení vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

09 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť, samostatné ošetrovateľské výkony a ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny zameraná na liečbu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

11 Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a mobilizačnej terapie s využitím špeciálnych techník vrátane asistencie lekárovi pri diagnostických činnostiach vykonávaná fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

12 Samostatná špecializovaná odborná práca a asistencia pri neštandardných špeciálnych výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. počítačový tomograf, magnetická rezonancia, DSA, lineárny urýchľovač, simulátor, dozimetrické a vyhodnocovacie prístroje, gamakamery so SPECT, PET kamery) v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým technikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

13 Samostatná odborná práca v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne (napr. výkon snímkovacích techník v rádiodiagnotickej skiagrafii, skiaskopii, vyšetrenia pomocou počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie, gamagrafie, scintigrafie a jednofotónovej emisnej tomografie, pozitrónovej emisnej tomografie, počítačovej tomografie a hybridnej pozitrónovej emisnej tomografie, podieľanie sa na uskutočňovaní rádiologických vyšetrovacích postupov a vyšetrovacích postupov v nukleárnej medicíne v rámci zložitých výkonov a neštandardných výkonov, aplikácia špeciálnych radiačných techník podľa ožarovacieho plánu vykonávaná rádiologickým technikom.19)

14 Analýza a vyhodnocovanie technologických možností protetického riešenia objednávky stomatológa, rozhodovanie o použití technologických postupov a stomatologických materiálov, vyhodnocovanie všetkých druhov stomatologických protéz, čeľustno-ortopedických aparátov, epitéz a liečebných pomôcok, spolupráca pri vývoji a zavádzaní nových technológií, materiálov a nástrojov, organizovanie a riadenie práce v zubnej technike vykonávané diplomovaným zubným technikom.19)

15 Samostatný výkon odborných činností v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby v oblasti ústnej hygieny, vypracúvanie individuálneho hygienického plán ošetrenia mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine vrátane podieľania sa na tvorbe štandardov dentálnohygienickej starostlivosti vykonávané dentálnou hygieničkou.19)

16 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľnej liečebne vrátane podieľania sa na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Samostatná odborná práca pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v zdravotníckom zariadení vrátane konzultačnej činnosti týkajúcej sa zloženia, použitia, ošetrovania a správneho uchovávania zdravotníckych a diagnostických pomôcok vykonávaná technikom pre zdravotnícke pomôcky.19)

03 Samostatná odborná práca pri posudzovaní a navrhovaní riešení v oblasti fixnej protetiky, snímacej protetiky a čeľustnej ortopédie, odporúčaní vhodných konštrukčných riešení zhotovenia zubných náhrad a ich zhotovovaní vrátane spolupráce s lekárom pri spresňovaní protetických riešení zhotovenia kombinovaných zubných náhrad, chirurgických dláh, ušných koncoviek a iných zdravotných pomôcok na základe analýz študijných modelov vykonávaná zubným technikom.19)

04 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

05 Samostatné chemické a fyzikálne analýzy a merania s cieľom detekcie rizikových faktorov v zložkách životného a pracovného prostredia vrátane výpočtov vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

06 Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Príprava a realizácia epidemiologických štúdií, hodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia a životného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané verejným zdravotníkom.19)

02 Odborné laboratórne vyšetrenia, asistencia pri liečebných a diagnostických postupoch podľa predpísaných metód vrátane spracúvania základných analytických alebo terapeutických hodnotení v oddeleniach laboratórneho vyšetrovania, analýz a merania alebo v oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané laboratórnym diagnostikom alebo zdravotníckym laborantom.19)

03 Odborná práca pri zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná psychológom.19)

04 Terapeuticko-výchovná pomoc pri integrácii, reedukácii a resocializácii jedinca do spoločnosti vykonávaná liečebným pedagógom.19)

05 Farmaceutická laboratórna činnosť spojená s hodnotením kvality liekov alebo liečiv vykonávaná farmaceutom.19)

06 Zisťovanie a spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, ochrane a podpore zdravia a šetrenia výskytu neinfekčných ochorení vykonávané lekárom.19)

07 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a spracúvanie základných analytických hodnotení vykonávané zdravotníckym laborantom alebo laboratórnym diagnostikom.19)

08 Odborná práca pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého a stredného stupňa alebo asistencia pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ťažkého stupňa vykonávaná logopédom.19)

09 Odborná práca v oblasti objektivizácie a meraní mikrobiologických, biologických, chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia za použitia špeciálnych metód vykonávaná laboratórnym diagnostikom.19)

10 Odborná práca na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov vrátane merania a odberov vzoriek pre hodnotenie zdravotného stavu verejnosti vykonávané verejným zdravotníkom.19)

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo kliniky vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Riadenie a koordinácia zavádzania nových diétnych režimov (nutrične definovanej tekutej výživy, vysoko sterilnej stravy na transplantačných jednotkách a pod.), koordinovanie komplexnej dietetickej starostlivosti o osobu, vrátane vypracovávania analýz a hodnotení zdravotnej starostlivosti a liečebnej výživy a rozpracovávania koncepcií a metodických usmernení v rámci oddelenia, nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia vykonávané nutričným terapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Riadenie, organizácia, koordinácia a kontrola poskytovania zdravotnej starostlivosti pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, dohľad nad spracovávaním rádioaktívnych materiálov, ich uskladnením alebo likvidáciou vrátane rozpracovávania koncepcií a metodických usmernení v rámci oddelenia nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia vykonávané rádiologickým technikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Riadenie, organizácia, koordinácia a kontrola poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, koordinácia a kontrola špecifických postupov pri urgentnej starostlivosti o pacienta, vrátane vypracovávania analýz a hodnotení ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach záchrannej zdravotnej služby a rozpracovávania koncepcií a metodických usmernení v rámci oddelenia, nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia vykonávaná zdravotníckym záchranárom.19)

05 Samostatné odborné činnosti v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe pri zabezpečovaní núdzovej zdravotnej starostlivosti vrátane odborných činností vykonávaných na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu vykonávané zdravotníckym záchranárom.19)

06 Samostatné odborné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pri identifikácii skupín obyvateľstva so zvýšeným zdravotným rizikom a ich zdravotnými potrebami, ako sú deti, starší ľudia, dospelí na trhu práce aj mimo neho, migranti, osoby s telesnými a duševnými poruchami a poruchami učenia, vrátane sledovania a interpretovania expozície životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu vykonávané verejným zdravotníkom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Koordinovanie a kontrola laboratórnych vyšetrení podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Pitvanie a základné vyšetrenia nekroptického alebo bioptického materiálu predpísanými histologickými alebo histochemickými technikami vykonávané lekárom.19)

03 Odborná laboratórna práca spojená s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane overovania liekopisných metód a postupov vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Samostatná odborná práca v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po úspešnom absolvovaní prvého roku špecializačného štúdia.19)

05 Teoretická a praktická príprava vrátane praktickej výučby zdravotníckych zamestnancov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania vykonávaná lektorom po získaní pedagogickej spôsobilosti.12)

06 Samostatné základné diagnostické a liečebné výkony alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch a úkonoch alebo odborné činnosti súvisiace s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravotníctva vykonávané lekárom počas špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore.19)

07 Samostatná odborná práca pri určovaní zložitých parametrov vykonávaná podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka so špecializáciou na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení alebo na účely radiačnej ochrany vykonávaná laboratórnym diagnostikom alebo fyzikom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.19)

08 Koordinovanie a kontrola rehabilitačného procesu v zdravotníckych zariadeniach vrátane vykonávania fyzioterapeutickej činnosti a vyšetrovacích metód vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

09 Samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v pôrodnej asistencii, aplikovanie a inovovanie hodnotiacich škál a nástrojov používaných v pôrodnej asistencii, zabezpečovanie merateľnosti a sledovateľnosti kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii vrátane podielu na organizácii a riadení pôrodnej asistencie vykonávané pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10 Samostatné odborné laboratórne práce v odbore chemických a fyzikálnych analýz a merania v zložkách životného a pracovného prostredia vrátane výpočtov vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

11 Samostatné odborné laboratórne práce v odbore mikrobiológie, toxikológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom alebo faraceutom.19)

12 Samostatná odborná laboratórna činnosť pri objektivizovaní faktorov životného a pracovného prostredia vykonávaná v laboratórnych zložkách úradov verejného zdravotníctva laboratórnym diagnostikom.19)

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Samostatná odborná špecializovaná práca súvisiaca s edukáciou, reedukáciou, rehabilitáciou a resocializáciou porúch reči, hlasu a sluchu vykonávaná klinickým logopédom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Odborná špecializovaná činnosť pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny (napr. psychológia zdravia, ochrana zdravia, poradensko-psychologická pomoc), psychodiagnostiky (napr. posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti), psychoterapie, vykonávaná psychológom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, toxikológe, klinickej biochémie alebo na úseku mikrobiológie životného prostredia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo farmaceutom.19)

04 Odborná špecializovaná práca spojená s vyšetreniami biologického materiálu alebo zložiek životného a pracovného prostredia, alebo v oblasti využívania fyzikálnych metód na liečebnú a diagnostickú činnosť a na účely radiačnej ochrany na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení alebo na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva vykonávaná laboratórnym diagnostikom alebo fyzikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

05 Liečebno-pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci zrakovo, sluchovo, telesne alebo mentálne postihnutým pacientom a duševne chorým pri integrácii, reedukácii a resocializácii vykonávané liečebným pedagógom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

06 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, klinickej biochémie alebo na úseku mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

07 Odborné sterilizačné a iné dekontaminačné postupy v rámci prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz na oddelení centrálnej sterilizácie vykonávané lekárom alebo farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

08 Samostatná špecializovaná práca na úseku sledovania vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie ľudí, účasť na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu a podporu zdravia vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

09 Samostatné cielené rehabilitačné zhodnotenie funkčných porúch pohybového systému, následné terapeutické výkony na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch, hendikepu a reintegrácia jedinca s využitím vlastných prostriedkov odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10 Špecializovaná preventívno-liečebná činnosť na úseku liečebnej výživy vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

11 Samostatná odborná práca v príslušnom odbore hygieny, epidemiológie, mikrobiológie alebo preventívneho pracovného lekárstva vykonávaná verejným zdravotníkom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

12 Samostatné odborné špecializované práce pri objektivizácii a meraní mikrobiologických, chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia, koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pri vykonávaní analýz pre externých zákazníkov a uplatňovanie nových laboratórnych metód podľa špecifických požiadaviek zadávateľov vykonávané laboratórnym diagnostikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

13 Samostatná špecializovaná práca na úseku sledovania vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie ľudí vrátane účasti na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu a podporu zdravia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

14 Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, navrhovanie a indikovanie intervencií a postupov v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti alebo pôrodnej asistencie, zabezpečovanie koordinovania kontroly, vypracúvanie analýz a hodnotení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti alebo starostlivosti v pôrodnej asistencii v zdravotníckom zariadení vykonávané sestrou alebo pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na lôžkovom oddelení alebo v odbornej ambulancii v neoperačných odboroch vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

02 Celková alebo lokálna anestézia pri operačných zákrokoch vrátane kanylácie centrálneho venózneho systému a artériového systému alebo starostlivosť o kriticky chorého pacienta vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

03 Samostatná bioptická alebo nekroptická diagnostická činnosť vrátane vykonávania pitiev a podielu na príprave a spracúvaní posudkov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

04 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom nemocničnom oddelení operačného odboru alebo v ambulancii operačného odboru vrátane konziliárnej činnosti a operačných zákrokov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

05 Samostatné diagnostické vyšetrenia pomocou rádiodiagnostických zobrazovacích metód a ich vyhodnocovanie na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

06 Rádioterapeutické alebo rádioizotopové výkony a náročné ožarovacie postupy vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

07 Špecializovaná odborná činnosť v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

08 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

09 Samostatné preventívno-liečebné a diagnostické úkony v odbornej stomatologickej ambulancii alebo na stomatologickom lôžkovom oddelení vykonávané zubným lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10 Samostatné špecializované analýzy biologického materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov, cytogenetických parametrov, mikrobiologických parametrov, testov s imunokompetentnými bunkami a iných parametrov náročnými vyšetrovacími metódami (napr. mikroskopické, chromatografické, spektrofotometrické, elektrochemické, fluorescenčné, cytometrické) vrátane vyšetrení a vyhodnotení špeciálnych parametrov na zložitých laboratórnych prístrojoch alebo zabezpečovanie zložitých diagnostických a terapeutických výkonov v oblasti využívania fyzikálnych metód (napr. ožarovacie techniky) a na účely radiačnej ochrany vykonávané laboratórnym diagnostikom alebo fyzikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

11 Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

12 Špecializovaná odborná práca na úseku hromadne sa vyskytujúcich neinfekčných ochorení, pri riešení programov ochrany a podpory zdravia a hodnotenie miery rizika faktorov životného a pracovného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

13 Tvorba, revidovanie a vyhodnocovanie ošetrovateľských štandardov a máp ošetrovateľskej starostlivosti alebo starostlivosti v pôrodnej asistencii, zavádzanie a hodnotenie systému kvality ošetrovateľskej starostlivosti a aplikácia psychosomatických a behaviorálnych poznatkov z ošetrovateľstva a z pôrodnej asistencie vrátane riadenia, plánovania, organizovania a kontroly plnenia strategických a operatívnych cieľov na úseku ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie vykonávané sestrou alebo pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

14 Vypracovávanie laboratórnych plánov a ich vyhodnocovanie, zavádzanie nových laboratórnych a diagnostických metód do praxe vrátane organizovania, riadenia a koordinácie laboratória v zdravotníckom zariadení alebo laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

15 Plánovanie, riadenie a kontrola komplexných fyzioterapeutických procesov na zverenom úseku zdravotníckeho zariadenia (hodnotenie a posudzovanie efektivity a kvality fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzovanie a vyhodnocovanie vhodnosti fyzioterapeutického postupu zvoleného fyzioterapeutom, kontrola poskytovania fyzioterapeutických techník, koordinovanie členov fyzioterapeutického tímu) vrátane monitorovania požiadaviek na výskum vo fyzioterapii vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

16 Samostatné odborné špecializované práce pri objektivizácii a meraní mikrobiologických, biologických, toxikologických, chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia vrátane metodického usmerňovania činností pri analýzach a meraniach a uplatňovania nových laboratórnych metód vykonávané laboratórnym diagnostikom alebo farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

17 Samostatné odborné špecializované práce v oblasti pomoci deťom a dospelým s rečovou chybou, oneskorením v rečovom vývine alebo s inak narušenou komunikačnou schopnosťou ťažkého stupňa s využitím špeciálnych metód, vrátane metodického usmerňovania činností v oblasti klinickej logopédie a uplatňovania nových metód podľa špecifických požiadaviek vykonávané klinickým logopédom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

18 Samostatné odborné špecializované práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebno-výchovnej pomoci v rámci včasnej intervencie a diagnostiky, aktivácie, podpory, terapie, psychosociálnej rehabilitácie rizikovým skupinám obyvateľstva vrátane poskytovania odbornej poradenskej pomoci vykonávané liečebným pedagógom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

19 Samostatné odborné špecializované práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu a poradenstvo vrátane vyvíjania a aplikácie psychologických preventívnych programov na podporu zdravia vykonávané psychológom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

20 Samostatné vykonávanie činnosti v oblasti dopravnej psychológie alebo psychoterapie vykonávané psychológom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vykonávané asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky nemocničných oddelení a kliník, konzultačná a informačná činnosť o liekoch a liečivách alebo spolupráca pri klinickom skúšaní liekov vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

02 Odborná špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná práca na lôžkovom neoperačnom oddelení vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

03 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, toxikológie, mikrobiológie životného prostredia alebo biológie životného prostredia vrátane rýchlej diagnostiky pre prípad teroristického ohrozenia vykonávaná lekárom alebo farmaceutom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

04 Súdnolekárske a súdne pitvy, spracúvanie posudkov a konziliárna činnosť vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

05 Diagnostická činnosť na základe biochemických, imunochemických a toxikologických laboratórnych vyšetrení vrátane biochemických vyšetrení pomocou rádioizotopov a konziliárna služba vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

06 Prevencia, diagnostika a terapia chorôb krvi a krvotvorby, využívanie krvi, krvotvorných buniek a orgánov na preventívne, diagnostické a liečebné účely, výskum fyziológie a patológie krvi, krvotvorných buniek a orgánov v úzkej spolupráci so všetkými odvetviami klinickej medicíny vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

07 Špecializované vyšetrenia pomocou diagnostického zobrazenia na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách podľa predpísaných metód vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

08 Celková anestézia alebo zvodová anestézia pri náročných operačných zákrokoch u pacientov so zložitými komplikujúcimi ochoreniami a sprievodnými javmi, využívanie invazívnych metód vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

09 Špecializované diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosť na lôžkových oddeleniach v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

10 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom v špecializovaných ambulanciách lôžkových zdravotníckych zariadení po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

11 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov v odborných ambulanciách neoperačných odborov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

12 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných objemov, radiačnej techniky a celkovej tumoróznej dávky vrátane konziliárnej činnosti na rádioterapeutických pracoviskách vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

13 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri individuálnej a hromadnej príprave liekov (napr. sterilných liekov, liekov určených na perorálnu, rektálnu a miestnu aplikáciu) podľa požiadaviek kliník alebo oddelení zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti, pri uchovávaní a výdaji individuálne a hromadne pripravovaných liekov a pri konzultačnej a informačnej činnosti vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

14 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná starostlivosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov u pacientov s ťažkým postihnutím po kardiochirurgických operáciách, neurochirurgických operáciách, polytraume alebo so systémovými ochoreniami vo fyziatricko-rehabilitačných lôžkových nemocničných oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

15 Špecializované diagnostické práce v objektivizácii mikrobiologických, biologických, chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia vrátane koordinovania a metodického usmerňovania medzirezortnej a medzinárodnej činnosti v odbore v úradoch verejného zdravotníctva vykonávané laboratórnym diagnostikom po získaní špecializácie.19)

16 Špecializované pracovné činnosti v oblasti využívania fyzikálnych metód na diagnostiku a liečbu pacientov a na účely radiačnej ochrany, vrátane koordinovania a metodického usmerňovania činností pri využívaní metód a uplatňovania nových fyzikálnych princípov a metód pri diagnostike a liečbe pacienta podľa špecifických požiadaviek vykonávané fyzikom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných pre odborné vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve, oponovanie záverečných špecializačných seminárnych prác lekárov a farmaceutov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané odborným asistentom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v odbore urgentná medicína a neodkladná prednemocničná starostlivosť v terénnych podmienkach vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

02 Náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vrátane konziliárnej činnosti na lôžkových oddeleniach a v špecializovaných ambulanciách operačných odborov výlučne na klinikách univerzitných alebo fakultných nemocníc alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

03 Intenzívna preventívno-liečebná starostlivosť na lôžkovom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo poskytovanie odborných zákrokov a výkonov vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania výlučne na jednotkách intenzívnej starostlivosti kliník univerzitných alebo fakultných nemocníc alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

04 Vyšetrovanie a diagnostika nekroptického alebo bioptického materiálu histologickými alebo cytologickými a imunohistochemickými technikami vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej výučby poskytovanej zdravotníckym zamestnancom pripravujúcim sa na špecializačné skúšky na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

02 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich príslušnému trendu rozvoja lekárskych vied, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu na klinických pracoviskách, teoretická a praktická výučba zamestnancov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Odborná technická práca súvisiaca s meraním a pozorovaním meteorologických prvkov a iných parametrov stavu atmosféry vrátane ich kódovania, kontroly a vysielania do zberného centra, prípadne priamo užívateľom.

02 Odborná technická práca súvisiaca s prípravou, meraniami a prieskumnými prácami v oblasti vôd vrátane práce v databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch.

03 Odborná technická práca súvisiaca s prípravou laboratórnych pomôcok, laboratórneho skla a s údržbou meracej techniky

04 Čiastková odborná technická práca podľa rámcových pokynov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vrátane práce v databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch.

05 Vedenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane poskytovania informácií z tejto oblasti.

06 Monitorovacia a kontrolná činnosť v kompetenčnom území organizácie ochrany prírody vrátane spoluúčasti na vykonávaní asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.

07 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní vôd.

08 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní ovzdušia.

09 Environmentálna výchova v náučných lokalitách a v sprístupnených jaskyniach.

10 Odborná technická práca na úseku územného plánovania, práca v grafických, databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch s grafickými výstupmi.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Spracúvanie a hodnotenie údajov o kvalite ovzdušia vrátane kontroly monitorovacích staníc.

02 Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti územného plánovania a stavebného poriadku (napr. urbanizované prostredie, prírodné prostredie, infraštruktúra, informácie o území, informácie o výstavbe).

03 Zabezpečovanie práce technologických liniek pri zbere, kontrole, archivácii a spracúvaní režimových a operatívnych hydrologických alebo meteorologických informácií.

04 Spracúvanie, kontrola a oprava meteorologických údajov získaných dištančnými metódami pre potreby výstražnej služby.

05 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, pri spracúvaní prvotných geologických údajov nevyhnutných na tvorbu geologických máp a podkladov na analýzu geologickej stavby územia a jeho surovinovej prognózy.

06 Udržiavanie a obnova základného stáda ohrozených zvierat alebo cudzokrajných zvierat, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat vrátane poradenskej činnosti a zabezpečovania prevádzky vymedzených pracovísk.

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť v kompetenčnom území organizácie ochrany prírody vrátane zabezpečovania asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.

02 Samostatná terénna monitorovacia činnosť stavu a vývoja prízemnej vrstvy atmosféry alebo hydrosféry vo vymedzenom území reprezentujúca danú geografickú polohu vrátane hodnotenia spoľahlivosti a reprezentatívnosti získaných údajov.

03 Spracúvanie základných meteorologických, klimatologických alebo hydrologických údajov vrátane poskytovania operatívnych informácií.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni obce.

02 Zabezpečovanie správy hmotného majetku sprístupnenej jaskyne vrátane usmerňovania ochranárskeho dozoru v podzemí.

03 Prieskumná a analytická činnosť v osobitne chránených častiach prírody.

04 Samostatná odborná práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. príprava podkladov posudkov, expertíz a štúdií).

05 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických objektov a zhotovovanie prvotnej geologickej dokumentácie pod vedením vedúceho pracovného kolektívu.

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad:

01 Poskytovanie špecializovaných aktuálnych meteorologických informácií podľa medzinárodných predpisov pre leteckú meteorológiu pre zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, hodnotenie prvotnej geologickej dokumentácie a analýzy geologickej stavby územia a hodnotenie surovinových zdrojov.

02 Analýza vodnosti a ďalších hydrologických údajov a návrhových charakteristík s využitím softvérového vybavenia pre potreby hydrológie, štatistiky a hromadného spracúvania údajov.

03 Spracúvanie analýz a syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na regionálnej úrovni (napr. národné parky, chránené krajinné oblasti).

04 Samostatné zabezpečovanie úloh ochrany prírodného prostredia (napr. smogový varovný systém, systém včasného varovania radiačnej nehody, monitorovanie emisií, monitorovanie imisií, monitorovanie rádioaktivity).

05 Analýza meteorologických alebo klimatologických informácií vrátane pre potreby meteorológie a klimatológie, štatistiky a hromadného spracúvania údajov.

06 Monitorovanie a projektovanie jednotlivých zložiek prírodného prostredia na povrchu a v podzemí.

07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.

08 Analytická práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. samostatná príprava posudkov, expertíz a štúdií, validácia a verifikácia výsledkov chemických analýz

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01 Samostatná analytická, rozhodovacia, kontrolná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírodného prostredia vo vymedzenej oblasti kompetenčného územia organizácie ochrany prírody.

02 Plnenie úloh v oblasti zabezpečovania bezpečnosti prevádzky pri prácach na sprístupňovaní jaskýň a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.34)

03 Zabezpečovanie ochrany genofondu vzácnych druhov živočíchov v zoologickej záhrade, sledovanie genetického pôvodu chovných jedincov, vylepšovanie chovných podmienok zvierat podľa najnovších poznatkov etológie a ekológie.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Geologická práca pri projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní výsledkov spojených s geologickým mapovaním územia, zostavovanie základných geologických máp a hodnotenie prognózovaných zdrojov nerastných surovín.

02 Spracúvanie metodických postupov v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja.

03 Metodické usmerňovanie realizácie štandardizačných postupov pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane monitorovania a hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.

04 Koordinovanie komplexného zabezpečovania činností náučných lokalít sprístupnených jaskýň vrátane vypracúvania programov ich rozvoja.

05 Rozhodovacia činnosť v oblasti hydrologických a vodohospodárskych informácií na celoštátnej úrovni.

06 Metodická činnosť pri riešení špecifických úloh v oblasti monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni (napr. hodnotenie antropogénnych zásahov, navrhovanie opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie, usmerňovanie speleoklimatického a hydrologického monitorovania v jaskyniach).

07 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorológie a klimatológie a kvality ovzdušia pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva a majetku pred následkami prírodných katastrof a priemyselných havárií.

08 Expertná a posudková činnosť v oblasti techniky a technológie nakladania s odpadmi vrátane hodnotenia vplyvu odpadov na životné prostredie.

09 Expertná a posudková činnosť v oblasti chemickej bezpečnosti z aspektu ochrany a tvorby životného prostredia.

10 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01 Zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie.

02 Koordinovanie meteorologickej služby s právnickými osobami alebo fyzickými osobami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní leteckej dopravy, metodické vedenie leteckej meteorologickej služby na celoštátnej úrovni a v nadväznosti na medzinárodnú spoluprácu.

03 Koordinovanie odborných hydrologických a vodohospodárskych prác, systémových a vývojových prác v oblasti bilancovania vôd a hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu, vypracúvanie metodík, smerníc a predpisov pre prevádzku pozorovacích hydrologických sietí, spracúvanie a analýza informácií pre medzinárodnú výmenu hydrologických informácií.

04 Tvorba koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja územia vykonávaná na celoštátnej úrovni.

05 Tvorba návrhov koncepcií a koordinovanie riešenia úloh pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.

06 Vypracúvanie prognóz na riešenie problematiky ochrany prírody a krajiny v chránených územiach a posudzovanie vplyvov plánov a projektov na zložky životného prostredia.

07 Koordinovanie a usmerňovanie monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni a spolupráca na medzinárodnej úrovni.

08 Tvorba predpovedí, výstrah a návrhových veličín pre projektovú alebo rozhodovaciu činnosť v oblasti meteorológie, leteckej meteorológie, klimatológie, hydrológie a kvality ovzdušia.

09 Projektovanie, geologické mapovanie a vyhodnocovanie výsledkov spojených s geologickým mapovaním a zostavovanie základných a účelových máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Geologické mapovanie, zostavovanie základných máp nerastných surovín a prognóznych zdrojov, tematických máp a riešenie geologickej stavby územia vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

02 Tvorba geologických koncepcií na regionálnej úrovni, rozvoj špecifických metodík spojený s geologickým mapovaním a zostavovaním základných a účelových geologických máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

03 Tvorba koncepcií a riešenie projektov z oblasti chemickej bezpečnosti zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.

04 Tvorba koncepcií a riešenie projektov na budovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva na celoštátnej úrovni.

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

06 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v meteorológii, leteckej meteorológii, klimatológii alebo hydrológii na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

07 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja územia republiky a zabezpečovanie územnoplánovacej činnosti na celoštátnej úrovni.

08 Tvorba koncepcií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky vo väzbe na regionálne koncepcie vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

09 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v oblasti ochrany ovzdušia alebo monitoringu rádioaktivity prírodného pozadia na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01 Tvorba geologických koncepcií celoštátneho významu, tvorba modelov geologického vývoja a metalogenetických modelov územia pre štátne koncepcie surovinovej politiky, zostavovanie celoštátnych geologických máp a spoluúčasť pri zostavovaní máp v rámci geologických systémov Európy vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

02 Tvorba odborných štúdií a posudkov v oblasti klimatického systému (atmosféra, hydrosféra, pedosféra) s medzirezortným a medzinárodným dosahom vrátane spracúvania návrhov koncepcií rozvoja na celoštátnej úrovni a s medzinárodnými nadväznosťami.

03 Tvorba koncepcií a metodík na hodnotenie a modelovanie atmosférických a hydrologických procesov na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

04 Spracúvanie stratégií, prognóz a koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

05 Tvorba stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym dosahom a medzinárodným dosahom.

06 Tvorba stratégie a dlhodobých plánov rozvoja meteorologickej, hydrologickej, leteckej meteorologickej služby a kvality ovzdušia s celoštátnym významom vrátane koordinovania medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Prehľad častí katalógu
01. Spoločné pracovné činnosti
03. Doprava, pošta a telekomunikácie
05. Geodézia, kartografia a kataster
10. Kultúra
12. Obrana
14. Pôdohospodárstvo
15. Práca a sociálne veci
16. Samospráva (vyšší územný celok a obec)
17. Školstvo a šport
19. Vnútro – archívnictvo
21. Zdravotníctvo
22. Životné prostredie

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel alebo vydávanie kľúčov.

02 Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.

03 Uvádzačská práca, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov.

04 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovací stroj, kopírovací stroj, drvič papiera).

Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

01 Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.

02 Starostlivosť o zverené izby v zariadení a o ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne.

03 Pomocná recepčná práca v zariadení bez oddelenej činnosti vrátnice (napr. vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.

04 Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybného mechanizmu.

05 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

06 Upratovanie po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.

07 Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

08 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch chemickými prostriedkami.

09 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach vrátane vyberania poplatkov za služby a odvodu tržieb.

10 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.

11 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

12 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.

13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.

14 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov.

15 Práca v šatni, vydávanie kľúčov alebo bielizne.

16 Podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.

17 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch zariadenia (napr. ubytovňa, študentský domov, rekreačné zariadenie) vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napr. žehlenie obleku, čistenie obuvi).

18 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.

19 Pomocná práca pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.

20 Jednoduchá práca v práčovni.

21 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabovaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu alebo udržiavanie priechodnosti odpadových kanálov.

Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie zásielok v spolupráci s poskytovateľmi transportných služieb spojené s hmotnou zodpovednosťou.

02 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.

03 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

04 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.

05 Obsluha kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.

06 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie záznamov (písomností) a zásielok zamestnávateľa.

07 Evidovanie korešpondencie v registratúrnych denníkoch, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače u zamestnávateľa.

08 Najjednoduchšia pomocná práca podľa presných pokynov (napr. výdaj kníh, športových potrieb).

09 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

10 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Obsluha reverzačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory kotla.

02 Obsluha výmenníkovej stanice bez automatickej regulácie alebo redukčnej stanice diaľkového vykurovania.

03 Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipulácie s tuhým odpadom.

04 Obsluha jednoduchého strojového zariadenia (napr. sušička, odstredivka, odmasťovacie zariadenie).

05 Pomocná práca pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.

06 Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

07 Pomocná práca v autodielni.

08 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.

09 Jednoduchá kováčska práca (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).

10 Jednoduchá ručná zámočnícka práca (napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).

11 Jednoduchá zámočnícka práca (napr. vŕtanie, brúsenie a zhotovovanie jednoduchej súčiastky).

12 Jednoduchá klampiarska práca v dielňach (napr. ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).

13 Jednoduchá stolárska práca (napr. pripravovanie lignátu, sololitu a pod. na rámy, priskrutkovanie drobného kovania).

14 Údržba lesoparku alebo ihriska vrátane údržby a starostlivosti o náradie.

15 Obsluha osobného výťahu vrátane poskytovania informácií alebo obsluha nákladného výťahu s prípadnou manipuláciou s nákladom.

16 Jednoduchá pomocná práca na vlečke, v sklade, v údržbárskej dielni, v opravárenskej dielni alebo v garáži.

17 Základná ručná zámočnícka práca (napr. zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo v ohýbačke).

18 Základná zámočnícka práca (napr. zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).

19 Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).

20 Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

21 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

22 Zhotovovanie a dopĺňanie zoznamov inventára a sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.

23 Vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútorných pravidiel zamestnávateľa, ukladanie a vyraďovanie bežných písomných materiálov.

24 Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.

25 Vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb.

26 Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.

27 Stráženie objektu so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

28 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných alebo výstavných fondov, chránených objektov a priestorov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva.

Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

01 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným znášacím zariadením.

02 Pomocná práca v tlačiarni.

03 Príprava filmov na vyvolávanie, označovanie a spájanie filmov do pásov, obsluha zariadenia na hromadné vyvolávanie farebných filmov, diapozitívov a pozitívov.

04 Pozitívne retušovanie čiernobielych amatérskych zväčšenín, kopírovanie alebo zväčšovanie čiernobielych fotografií z negatívov.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

05 Ručné vaľkanie cesta na chlieb a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, hviezdičky, ozdobovanie koláčov, príprava lístkového cesta).

06 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.

07 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

08 Obsluha stravníkov v jedálni.

Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

01 Pomocná práca pri príprave biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých roztokov alebo mechanická práca pri príprave pôd.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných a výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.

02 Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru v predajni, vyberanie poplatkov alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

01 Domovnícka práca vrátane údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych uzáverov), drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu.

02 Prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyberania poplatkov za poskytované služby.

03 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.

04 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).

05 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie toaliet, divadelných kostýmov, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských odevov vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie) aj na strojoch.

06 Určovanie pracovného postupu a odstraňovanie škvŕn z bielizne, textílií, odevov alebo z iných výrobkov ľahkou detážou.

Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

01 Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín, ich skladovanie, kompletizácia pre odberateľa, obsluha skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej techniky vrátane inventarizácie.

02 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.

03 Expedícia hotových výrobkov a zásielok.

04 Montáž a demontáž výstav a expozícií vrátane nakladania a vykladania exponátov a výstavného systému pri prevoze a dovoze výstav pri zvýšenom riziku poškodenia exponátov.

Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

01 Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť, pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre laboratórne zvieratá.

02 Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu zvierat.

03 Príprava pomôcok na laboratórne práce (napr. biologický materiál, kultivačné pôdy, jednoduché roztoky).

04 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok, chemických postrekov a vlastnej aplikácie chemických insekticídov, postrekovanie alebo práškovanie v závislosti od charakteru a rozsahu zamorených priestorov alebo kladenie nástrah na hubenie hlodavcov.

05 Identifikácia a odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností podľa platných predpisov, príprava analytických a referenčných vzoriek.

06 Príprava štandardných roztokov na analytické určovanie, kalibrácia vrátane presného určenia konštánt látok.

07 Príprava analytických a referenčných vzoriek vrátane sterilizácie laboratórneho skla a náradia pri náročných technológiách (napr. preukazovanie stopových prvkov v tkanivových kultúrach).

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov áut a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napr. zaplavenie karburátora alebo zapaľovania vodou).

02 Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpeľných a rehabilitačných zariadení s bazénom, s vaňovými a sprchovými boxmi a ďalšími procedúrami (napr. výmenníkové, čerpacie a filtračné zariadenie s prípadnou úpravou vody).

03 Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla do 5,8 MW, alebo nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom, alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 8 t/h.

04 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté palivo alebo plynné palivo s poloautomatizovaným, s automatizovaným meraním alebo s reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

05 Obsluha výmenníkovej stanice s tepelným výkonom do 80 MW vrátane strojového príslušenstva (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, prípadne redukčná stanica).

06 Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch (napr. kontrola a výmena vreckových filtrov, čistenie rovnosmerných plôch výmenníkov ionizačných jednotiek).

07 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

08 Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.

09 Výmena olejov a výplach motorov, prevodoviek a rozvodoviek, ošetrenie a výmena vložiek čističov oleja a vzduchu, premazávanie vozidiel podľa mazacieho plánu, premazanie pier a drobné opravy.

10 Demontáž a montáž palivového vedenia, ventilátorov, regulátorov vstrekovacieho čerpadla a pod., montáž hlavných skupín a celková montáž vozidla vrátane preskúšania, demontáž, oprava a montáž dopravného čerpadla alebo jednostupňového karburátora, oprava prevodovky, prídavnej prevodovky, dynama, elektrického čerpadla, spúšťača.

11 Striekanie vrchnej farby na veľkých alebo členitých plochách bez nárokov na vzhľad povrchu.

12 Prehliadka a oprava akumulátorových batérií v rozsahu medzi jednotlivými prehliadkami alebo ich bežná oprava.

13 Obsluha, údržba a bežná oprava lyžiarskeho vleku.

14 Obsluha a údržba potrubnej pošty.

15 Obsluha spaľovacieho zariadenia na špecifický odpad.

16 Základná údržbárska práca (napr. oprava elektromechanickej kontrolnej pokladnice, jednoduchého reprografického stroja).

17 Kováčska práca (napr. strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).

18 Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

01 Príprava tlačovej formy, nastavenie stroja, jednofarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.

02 Údržba a bežná oprava ofsetového hárkového, xerografického a diazografického stroja s pripojeným znášacím zariadením.

03 Odborná práca pri fotografovaní čiernobielych fotografií, exteriérové fotografovanie, vyhotovovanie fotokópií z mikrofilmov a vyvolávanie negatívov.

04 Fotografovanie čiernobielych informatívnych materiálov a dokumentačných fondov alebo zhotovovanie fotokópií z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.

05 Odborná práca pri vyvolávaní farebných filmov, kopírovaní, zväčšovaní alebo zmenšovaní fotografií a diapozitívov a pri príprave vývojok, ustaľovačov a iných chemikálií na spracúvanie farebných a inverzných filmov a kópií v automatoch.

06 Zhotovovanie farebných snímok, mikrofilmov, mikrofišov a ich kópií.

07 Vyvolávanie, zosilňovanie alebo zoslabovanie negatívov na farebnú fotografiu vrátane prípravy vyvolávacích roztokov a vykonávanie negatívnej retuše.

08 Duplikovanie mikrofilmov a mikrofišov na diazoduplikačné filmy so čpavkovým vyvolávaním, kopírovanie na halogenidostrieborné filmy.

09 Ručné kopírovanie, zväčšovanie alebo zmenšovanie negatívov stredných formátov z historických alebo umeleckých zbierkových predmetov s použitím zvláštnych techník retuše.

10 Zhotovovanie montáží pre jednofarebnú a dvojfarebnú ofsetovú tlač.

11 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.

12 Ručné zhotovovanie knižných dosiek a jednoduchej knižnej väzby.

13 Jednoduchá knihárska práca pri obnove knižných fondov.

14 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických strojoch s pripojeným znášacím zariadením a s úpravou mäkkou väzbou.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.

03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.

04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.

05 Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.

06 Výroba pekárskych výrobkov vrátane expedície podľa objednávok.

07 Obsluha skupiny veľkokapacitných a programovo riadených kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie pokrmov v centrálnej kuchyni alebo vo vývarovni vrátane určenia technologického postupu a kontroly hotových výrobkov.

08 Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.

Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

01 Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v zariadení vrátane vedenia príručného skladu.

02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb, inkaso valút, vedenie predpísanej evidencie.

Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

01 Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a sledovanie podmienok uskladnenia.

Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

01 Bežná laboratórna práca pri vykonávaní základných chromatografických analýz.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky alebo stredných kúpeľných zariadení s bežnými vodoliečebnými procedúrami (napr. horúci vzduch, para, sauna), obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru a úpravy vody.

02 Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon približne 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predhrievačov ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.

03 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 60 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW.

04 Technické zabezpečovanie chodu strojového zariadenia na výrobu ľadu vrátane opravy a bežnej údržby s prípadnou obsluhou agregátov núdzového osvetlenia.

05 Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

06 Oprava a údržba elektrického zariadenia alebo strojového zariadenia (napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia nemocnice, liečebného zariadenia, školy, školského zariadenia, kina, divadla, reprezentačných miestností).

07 Zabezpečovanie chodu a oprava elektrických strojov a zariadení (napr. šijací stroj, pletací stroj).

08 Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel (napr. chladiaca sústava, palivový systém, brzdový systém, podvozkové skupiny, riadenie, elektrosústava), kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.

09 Konečné striekanie rovných plôch karosérií automobilov alebo autobusov vrátane tmelenia, brúsenia a čistenia zvarovaných častí alebo leštenie karosérií osobných automobilov po konečnom nástreku.

10 Zhotovovanie alebo výmena poškodenej zvarovanej časti karosérie alebo kostry automobilu vrátane vyrovnávania (napr. dvere, podlaha, blatník, strecha), zhotovovanie dielcov z materiálov všetkých druhov a ich montáž do špeciálnych a účelových vozidiel bez zmeny technickej spôsobilosti, oprava a výmena častí výfukového systému, oprava poškodených plastových častí motora vozidla lepením.

11 Špecializovaná zámočnícka práca (napr. oprava nosných oceľových konštrukcií) vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov.

12 Údržba a oprava spojovacích rozvodov (napr. hlásky), rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov (napr. panel rozhlasovej ústredne, telefónnej ústredne, zosilňovacej stanice).

Ďalšie pracovné činnosti:

01 Ozbrojená ochrana a sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.

02 Ochrana významného zariadenia (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum), pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície.

03 Zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb.

04 Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.

05 Zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania, samostatného predaja, vystavovania a aranžovania v predajni, príprava podkladov na fakturáciu, inkaso alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Ozbrojená ochrana návštevníkov a ich majetku pri hromadných podujatiach alebo ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.

02 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.

03 Ozbrojená ochrana a stráženie dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

04 Základný výcvik a ošetrovanie psov v chovateľskej stanici zaoberajúcej sa veľkochovom psov až po ich odovzdanie do priameho výkonu.

05 Odborná príprava, výchova a výcvik šteniat a mladých služobných psov vrátane ich výberu a prípravy na chovateľské účely (zvod mladých psov, skúška z výkonu, účasť a hodnotenie na výstave, bonitácia).

06 Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky (napr. predajňa, stravovacia jednotka), vybavovanie reklamácií a objednávok.

Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná obojstranná tlač na maloformátovom stroji.

02 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre ofsetovú tlač.

03 Individuálne a špecializované fotografovanie.

04 Špecializované fotografovanie, zhotovovanie mikrofilmov a mikrofišov vzácnych knižných publikácií evidovaných ako kultúrne pamiatky na čiernobiely i farebný materiál.

05 Snímanie na mikrografických krokových aj súradnicových kamerách s ručnou voľbou expozície alebo s automatickým riadením expozície.

06 Ručné kopírovanie a zväčšovanie z historických zbierkových negatívov väčšieho formátu s využitím špeciálnych prístrojov a s použitím zvláštnych fotografických techník a retuše a konečná úprava výsledkov na bádateľské, zbierkové, výstavné a publikačné účely.

07 Príprava predlôh na zhotovovanie výťažkov na skenovanie a montáž farebných výťažkov (diapozitívov).

08 Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže a rezačskej práce.

09 Samostatné zabezpečovanie reprografickej práce pomocou výpočtovej techniky a kopírovacích strojov vrátane zabezpečovania ich údržby a opráv.

10 Samostatné rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na digitálnych tlačových zariadeniach pomocou výpočtovej techniky vrátane správy dokumentov.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

02 Zhotovovanie zložitých a výtvarne náročných cukrárskych výrobkov podľa individuálnych požiadaviek alebo podľa vlastných návrhov.

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

04 Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov pri zahraničných návštevách (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom zariadení, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia najzložitejších objednávok s poradenskou službou.

05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

01 Vedenie skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v zariadení.

02 Skladovanie a ošetrovanie špeciálnych druhov materiálov v skladoch osobitného určenia, vedenie ich evidencie.

Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

01 Analýza neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (napr. preparačná metóda, špeciálny rozbor rafinérskych výrobkov).

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Zabezpečovanie chemickotechnologických procesov na čistiarni odpadových vôd, meranie prietokov, koncentrácie látkového znečistenia privádzaných a vypúšťaných vôd, práca s chemikáliami.

02 Zabezpečovanie prevádzky chemickej úpravovne vody, odoberanie vzoriek, vykonávanie rozborov a skúšok vrátane ich vyhodnocovania.

03 Zabezpečovanie prevádzky strojového zariadenia veľkého kúpeľného zariadenia alebo rehabilitačného zariadenia s viacerými bazénmi a špeciálnymi vodnými zariadeniami alebo s vodoliečebnými zariadeniami.

04 Oprava a údržba elektrických zariadení alebo strojových zariadení (napr. oprava ofsetového tlačiarenského alebo knihárskeho stroja a zariadenia, oprava parného kotla od 20 do 160 t/h, oprava a nastavenie kamery na záznam zvuku, oprava všetkých druhov premietacích zariadení v kinách).

05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 180 MW.

06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom od 150 do 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).

07 Obsluha parného alebo elektrického napájacieho agregátu s menovitým hmotnostným prietokom nad 208 kg/s (cca 750 t/h) a tlakom nad 5 MPa.

08 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných alebo z teplovodných kotlových jednotiek s výkonom cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

09 Montáž, oprava a revízia osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 500 kg a rýchlosťou 0,7 m/s riadených magnetickými snímačmi.

10 Celková oprava, výmena a nastavenie skupín a systémov vozidiel (motor, prevodovka, spojka), podvozkových skupín (náprava), riadenia, brzdovej sústavy, elektrosústavy, záručná prehliadka vozidiel s použitím diagnostiky.

11 Príprava karosérie a častí karosérie pred striekaním, konečné striekanie členitých plôch autobusov alebo automobilov mimo linky vrátane opráv (napr. dodržiavanie farebných odtieňov na všetkých plochách).

12 Výmena alebo oprava značne deformovanej karosérie ručne alebo hydraulickým zariadením a plameňom vrátane výmeny čelného skla lepením alebo opravy poškodených častí autoskiel.

13 Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie.

14 Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín (napr. zapisovač, regulátor, snímač, prenosové zariadenie).

15 Zabezpečovanie, obsluha a údržba chodu transformačnej stanice.

16 Obsluha a oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej energie, dieselagregátov s výkonom nad 200 kVA.

17 Revízia alebo skúšanie prenosných elektrických spotrebičov.

18 Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie (napr. zváranie tlakových nádob, oceľových konštrukcií).

19 Strojové čistenie skladovacích nádrží pohonných látok a mazadiel vrátane vykonávania ich údržby a kontroly s použitím dýchacej techniky.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Ozbrojená ochrana osôb pri hromadných podujatiach.

02 Zabezpečovanie ozbrojenej ochrannej služby v objektoch osobitnej dôležitosti alebo v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní, horľavín alebo jedov.

03 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok na diplomatické misie do zahraničia vrátane príjmu, evidencie a dopravy diplomatických zásielok.

04 Zabezpečovanie prevádzky v prevádzkových jednotkách (napr. predajňa, stravovacia jednotka) a vybavovanie reklamácií a objednávok vrátane kontrolnej činnosti.

05 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov spoločenských, slávnostných a historických rovnošiat s využitím rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.

Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

01 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre tlač bez použitia kolíčkového spôsobu.

02 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, viacfarebná obojstranná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji.

03 Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky.

04 Zhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií, ktoré zobrazujú na jednej fotografii niekoľko fáz, polôh a stavov fotografovaného subjektu.

05 Zhotovovanie viacfarebných poltónových a autotypických výťažkov s použitím všetkých druhov korekčných masiek a s využitím rôznych grafických programov.

06 Špeciálna knihárska práca (napr. ručné zhotovovanie koženej väzby unikátnych kníh).

07 Reštaurovanie historickej knižnej väzby.

08 Príprava tlačovej formy, nastavenie tlačiarenského stroja, náročná obojstranná braillová tlač.

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia, akcia s medzinárodnou účasťou).

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Individuálna remeselná kusová výroba vrátane renovácie súčiastok, náhradných dielcov alebo špeciálnych prípravkov bez určených technologických postupov a výkresovej dokumentácie pomocou špeciálnych obrábacích strojov.

02 Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického príslušenstva vozidiel.

03 Oprava ťažko havarovaných motorových vozidiel vrátane vyrovnania s dodržaním základných bodov geometrie vozidiel stanovených výrobcom, prestavba motorových vozidiel na špeciálne účely po schválení zmeny technickej spôsobilosti.

04 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava poloautomatizovaných a automatizovaných klimatizačných zariadení pre veľmi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW, turbokompresorov, chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 180 MW.

06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom nad 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).

07 Oprava, údržba a nastavenie zložitej meracej techniky a regulačnej techniky (napr. pri riadení technologického procesu úpravy vody) vrátane uvedenia do chodu.

08 Oprava, údržba a príprava špeciálnych technických prostriedkov na zabezpečovanie výcviku a vyučovacieho procesu (napr. špeciálny výcvikový trenažér).

09 Vykonávanie pravidelných emisných kontrol vozidiel so zážihovými benzínovými motormi.

10 Zisťovanie, hodnotenie technického stavu cestných vozidiel na ich ďalšiu spôsobilosť pomocou najzložitejších meraní.

11 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na cyklistické preteky podľa stanovených kritérií.

12 Oprava zložitých automatických zariadení reprografickej techniky schopnej automaticky spracúvať komplexnú technológiu tlače.

13 Montáž, opravy, zapájanie, údržba, kontrola, revízia a nastavovanie alebo demontáž špeciálnych výťahov s pamäťovým riadením a logickými obvodmi alebo výťahových systémov Simplex, Duplex, Triplex a vyšších sústav s pamäťovými a logickými obvodmi, s nosnosťou nad 500 kg a rýchlosťou 1,4 m/s.

14 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na preteky športových plavidiel vrátane výmeny, nastavovania a celkovej opravy prívesných motorov podľa stanovených kritérií.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, náročná obojstranná viacfarebná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji vyžadujúca presné dodržanie farieb podľa originálu.

02 Vypracúvanie návrhov a samostatné zhotovovanie umelecky vysoko náročných knihárskych výrobkov zdobených (napr. vypaľovaním, morením, intarziou).

Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

01 Organizovanie práce zamestnancov pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom účelovom zariadení pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných receptúr, technologických postupov a kalkulácií (napr. špecialít šéfkuchára) a pri výrobe jedál podľa špeciálnych požiadaviek cudzích národov alebo pri osobitných príležitostiach.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Zabezpečovanie montáže vysokotlakových systémov ústredného vykurovania so skúškami, vyregulovanie a uvedenie systému do prevádzky.

02 Kontrola a oprava najzložitejších typov vozidiel s využitím diagnostických a elektronických zariadení, oprava, diagnostika a výmena elektronických riadiacich jednotiek a palubných počítačov.

03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Doručovanie súdnych zásielok.

02 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.

03 Zavesovanie (odpútavanie) bremien na žeriav rôznymi spôsobmi vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazačov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov alebo obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov zvolávacích zariadení a vyrozumievacích zariadení a pod.

02 Oprava krokového voliča automatickej telefónnej ústredne (napr. výmena dotykových ramien, skúšanie voličov na prerušenie, výmena káblov).

03 Meranie elektrických parametrov jednotlivých diskrétnych súčiastok.

04 Montáž snímačov signalizačných a zabezpečovacích zariadení.

05 Prípravná práca na výrobu, montáž alebo opravy rádiokomunikačných zariadení (napr. príprava jednotlivých častí anténových jednotiek a anténových zariadení).

06 Prelaďovanie krátkovlnných vysielačov do výkonu 60 kW podľa kmitočtového plánu.

07 Prípravná práca na montáž a opravy káblov, zalievanie káblových súborov vrátane prípravy zalievacej hmoty.

08 Montáž výstroja na ležiacich stožiaroch, montáž izolátorov na napájačových a odporových vedeniach, príprava dĺžok vodičov a lán na výrobu anténových systémov, kotiev a bleskozvodných zariadení.

09 Príprava a výroba čiastkových konštrukcií anténových stožiarov vrátane anténových držiakov.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Vedenie, obsluha a údržba ľahkých traťových mechanizmov (napr. motorový vozík, koľajový zdvihák typu MAMUT a PRM).

02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.

03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napr. so zahrnovacou radlicou, so žeriavovým hákom, s klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.

04 Vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom (napr. BPHO, DPHO, Multicar) a malých traktorov s rýchlosťou do 15 km/h aj pri jazde na verejných komunikáciách vrátane manipulácie s bremenami.

05 Odborná práca pri opravách zariadení koľajových tratí a dohľad nad správnym stavom koľajových spodkov a zvrškov, oprava výšky a smeru koľají a výhybiek, výmena koľajových polí, koľají a výhybiek, pochôdzka na pridelených úsekoch tratí, hlásenie porúch a pod.

06 Odborná práca pri zabezpečovaní jazdy a posunu vlakov vrátane obsluhy ručne a miestne prestavovaných výhybiek, prevádzkové ošetrovanie výhybiek a zisťovanie voľnosti vlakovej cesty.

07 Obsluha a údržba dieselových motorov poháňajúcich jednotlivé agregáty vrátane kontroly mastenia a chladenia (napr. kormidelnícke zariadenie), ich údržba, čistenie a výmena olejových filtrov.

08 Údržba cestného telesa a objektov na cestnom telese bez používania malej strojovej mechanizácie (napr. ručné odkopávky, prekopávky, zárezy, oprava zvodidiel).

09 Viazanie nepravidelných telies pri montáži spravidla v súčinnosti viacerých zdvíhacích zariadení (napr. teleso turbíny, mostná konštrukcia, lokomotíva pri nehode).

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdný statický zhutňovací valec so šírkou behúňa do 2 m, stroj na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatové rýpadlo do 2 m³ obsahu lopaty).

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Pravidelná funkčná skúška spojovacích ciest zariadení voličových telefónnych ústrední, samostatné odstraňovanie nepravidelnosti v prevádzke.

02 Montáž alebo prevádzková údržba staničných akumulátorových batérií.

03 Výmena modulov elektrických zariadení s digitálnym riadiacim systémom, ktorých chyba je priamo indikovaná diagnostikou systému (napr. ústredňa typu ÚE 10 – ÚE 200. Alcatel – Austria 5200 BCM).

04 Zhotovovanie systémových prepojovacích káblov vrátane zapojenia konektorov alebo zhotovovanie zložitej drôtovej formy bez ukladacieho predpisu.

05 Montáž stojanových konštrukcií a roštov podľa projektovej dokumentácie.

06 Kontrola a nastavovanie úrovne signálov na prenosových zariadeniach bez komplexného vyhodnocovania zistených hodnôt.

07 Spolupráca pri mechanickom zostavovaní anténových jednotiek, koaxiálnych deličov, smerových väzieb, impedančných transformátorov pre vysielacie zariadenia.

08 Montáž alebo oprava časti vodného alebo vzduchového chladenia vysielačov, osadzovanie držiakov na anténové jednotky, koaxiálne deliče a napájače.

09 Zriaďovanie oznamovacích vedení a signalizačných rozvodov v priemyselných a bytových objektoch so zapojením telefónnej stanice.

10 Zabezpečovanie technickej prevádzky nadzemných telekomunikačných vedení vrátane výzbroje.

11 Odpancierovanie káblových koncov, príprava káblových koncov na meranie.

12 Montáž alebo oprava zvodov a viac ako štvordrôtových napájačov s konštantnou impedanciou a mechanických anténových prepínačov.

13 Spolupráca pri úpravách anténových systémov a nosičov vrátane výmeny kotiev, impregnácie kotevných lán a výmeny závesných lán antén.

14 Obsluha oblastných telefónnych ústrední a telefaxov, obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov, zvolávacích a vyrozumievacích zariadení a pod. určených na medzištátny styk pri dodržiavaní zásad civilnej a vojenskej medzinárodnej komunikácie a zabezpečujúcich prechod na poľnú spojovaciu sústavu.

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a skúšok na ucelenej časti telefónnych ústrední na vymedzenom čiastkovom úseku vrátane údržby príslušných poloautomatických skúšobných zariadení.

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky reléových a hľadačových pobočkových ústrední typu ÚSR 2/9/2, ÚSR 3/15/3 a ÚSH.

03 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky komplexov ochranných a signalizačných zariadení so skupinovými skriňami, napájačmi a kódovými hlásičmi.

04 Výmena chybných modulov elektrických zariadení identifikovaných pomocou diagnostického zariadenia vrátane prekladu kódu (napr. EPEX).

05 Zostavovanie vysielacích anténových jednotiek, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vrátane elektrického zapojenia.

06 Montáž koaxiálnych napájačov, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vysielacích anténových systémov, frekvenčne modulovaných VKV vysielačov, dehydrátorov a umelých záťaží nahradzujúcich anténové systémy.

07 Zriaďovanie vonkajšieho prípojného vedenia účastníckej stanice (samonosným káblom alebo vodičom) a montáž účastníckeho zariadenia.

08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych telefónnych zariadení (vonkajšie sady, podvojné prípojky, skupinové prípojky, sekretárske reléové zariadenia, telefónne prístroje).

09 Montáž a oprava kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

10 Montáž alebo oprava vysielacích anténových zariadení typu Rhombus. L-anténa, ŠUS-anténa.

Ďalšie pracovné činnosti:

01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do 12 000 kg.

02 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na vlečkách.

03 Vedenie motorového vozňa alebo súpravy mestskej koľajovej dopravy.

04 Obsluha a samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky strojového zariadenia a elektrického zariadenia plavidiel vrátane údržby a opravy lodného zariadenia.

05 Samostatná odborná práca pri údržbe, oprave a montáži koľajových tratí a ich zariadení, pochôdzka pridelených úsekov troj- a viackoľajových tratí, oprava výšky a smeru koľají s bezpodvalovým upevnením koľajníc, montáž výhybiek na drevených podvaloch a pod.

06 Zabezpečovanie pohybu vlaku horskej lesnej železnice podľa prepravného a cestovného poriadku a prevádzkových a bezpečnostných pomerov na trati.

07 Odborná práca pri zabezpečovaní posunu železničných vozňov pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.

08 Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich v prepravných priestoroch, kontrola stavu vlakovej súpravy, kontrola dokladov o zaplatení cestovného, obsluha a kontrola osvetlenia a pod.

09 Odborná práca pri údržbe a oprave vozňového parku a zabezpečovanie spôsobilosti vozňového parku v súlade s prevádzkovým poriadkom.

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba strojových súprav na pretláčanie potrubia pod komunikáciami a objektmi.

11 Odborná práca pri údržbe cestného telesa a objektov na cestnom telese s obsluhou strojových zariadení a malej mechanizácie (napr. frézovanie povrchu vozovky, zhutňovanie povrchu vozovky).

12 Kladenie liatych asfaltových a asfaltobetónových dlažieb (s prípadnými stužujúcimi vložkami z pletiva) ručným nanášaním, vypracúvaním a zhutňovaním povrchu na chodníkoch, vozovkách alebo v halách.

13 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad:

– baranidiel a vyťahovačov,

– dózerov, skrejprov a grejdrov s výkonom motora do 132 kW,

– betonární s poloautomatickým ovládaním,

– čerpacích súprav na dopravu a ukladanie betónových zmesí a mált s výkonom do 25 m³ za hodinu,

– lopatových rýpadiel nad 2 m³ obsahu lopaty.

14 Vedenie a obsluha kozových žeriavov pri montáži viacposchodových budov, vežových žeriavov s nosnosťou do 80 t alebo mostových žeriavov s nosnosťou nad 50 t.

15 Obsluha autožeriavov s nosnosťou nad 3 t do 8 t na háku pri premiestňovaní bremien.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg, alebo špeciálnych motorových vozidiel a techniky na údržbu pozemných komunikácií (napr. zametač s objemom zásobníka nad 5 m3, autožeriav s nosnosťou nad 8 ton, nakladač).

02 Obsluha, údržba a oprava ťažkých mechanizmov na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74, ZŠ 72).

03 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na posune.

04 Zabezpečovanie pracovného režimu strojov, prevádzková údržba strojov, montážna práca, oprava strojového zariadenia a obsluha elektrozariadenia.

05 Zložitá odborná práca pri posune so železničnými vozňami pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.

06 Zložitá odborná práca pri komplexnej technickej kontrole železničných vozňov vrátane stanovovania technológie opráv a skúšok bŕzd vlakov.

07 Oprava a údržba nosných častí mostných objektov (napr. osadzovanie a výmena ložísk a dilatačných zariadení, napínanie oceľových lán prepiatych dielcov a monolitických konštrukcií).

08 Špeciálne rozbory rafinérskych výrobkov, skúšanie olejov na hypoidných skúšobných strojoch, stanovovanie oktánového čísla motorových palív, rozbory leteckých palív (termická stabilita, modifikovaný separačný index, lumiometrické číslo).

09 Oprava náročných špeciálnych mechanizmov leteckej dopravy vyžadujúcich zvláštne oprávnenia (napr. štartovací agregát, odmrazovač, pozemný zdroj).

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad:

– dózerov, skrejprov, grejdrov s výkonom motora nad 132 kW,

– plnoautomatizovaných miešarní zmesí so sústavami dopravy, skladovania, triedenia a dávkovania materiálu,

– stavebných vežových (šplhacích) žeriavov s nosnosťou nad 80 t.

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky, vykonávanie funkčných skúšok a nastavovanie parametrov diaľkových volieb.

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední voličových systémov.

03 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s krížovými spínačmi typu ATZ 64, CA 102 a Uk 10.

04 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky napájačov s automatickou reguláciou.

05 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky prenosových linkových traktov (napr. KNK 12) vrátane diagnostických systémov.

06 Montáž alebo zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou do 1 200 Bd (modem ZDP 1200).

07 Vedenie prác v traťových, sieťových a účastníckych rozvádzačoch pri presmerovaní účastníckych vedení alebo okruhov v miestnej telefónnej sieti za prevádzky.

08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych koncových zariadení s elektronickými prvkami (napr. AWS, AWS 8/3, MPM-90, RSS 77, záznamové telefónne zariadenia).

09 Montáž alebo oprava kapacitne vyrovnávaných telekomunikačných káblov.

10 Vedenie montáže alebo opráv kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

11 Montáž alebo oprava anténových systémov typu discon, kvadrant, unipol, anténových systémových systémov, VKV vysielačov vrátane napájačov.

Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb pomocou technických prostriedkov a záchranárskych prostriedkov vrátane ich obsluhy (napr. izolačný dýchací prístroj, zásahový oblek) a pri zabezpečení potrebného spojenia predpísaným spôsobom pomocou telefónneho a rádiového spojenia počas zásahu i mimo neho.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.

01 Náročné technické meranie telekomunikačných zariadení, spracúvanie čiastkových podkladov vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

02 Samostatné zabezpečovanie obsluhy a údržby plavidla (osobná motorová loď).

03 Samostatné zabezpečovanie obsluhy, technickej prevádzky, montážnych prác a opráv strojového a elektrického zariadenia lode vrátane elektronavigačných prístrojov.

04 Vykonávanie špecializovanej práce súvisiacej s pozemnou obsluhou lietadiel vrátane obsluhy technických prostriedkov slúžiacich na obsluhu lietadla na vybavovacej ploche, ktoré sa nezaznamenávajú do palubnej dokumentácie.

05 Usmerňovanie pohybu lietadiel na pohybových a pristávacích dráhach podľa pokynov letiskovej riadiacej veže.

06 Práca spojená s biologickou ochranou letísk, zabezpečovanie bezpečnosti leteckej plochy v oblasti ochrany lietadiel pred kolíziou so živočíchmi.

07 Vedenie a organizovanie práce

– zariadení na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74),

– strojov na zhutňovanie štrkového lôžka (napr. ZŠ 72, KZ 1000, MZF),

– vyťahovákov podvalov (napr. SVP 60, SVP 74),

– motorových vozíkov (napr. MUV 69, MUV 80, MUV 90).

08 Obsluha, údržba a oprava

– automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí (napr. strojová podbíjačka radu 07, 08 a typu BEAWER 400 a BEAWER 400.1),

– ťažkých traťových strojov na rekonštrukciu železničných tratí (napr. PKP 25/20).

09 Vedenie, obsluha a údržba

– hnacích vozidiel stavebnej a stavebnomontážnej činnosti na železnici,

– špecializovaných súprav.

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba ťažobných strojov na zvláštne zemné práce (napr. zakladanie, pilotáž).

11 Odborná práca pri oprave, revízii a údržbe energetických zariadení na letiskových plochách (napr. záblesková sústava, optická dátová sieť).

12 Oprava a nastavovanie technických zariadení určených na snímanie a vyhodnocovanie stavu pozemných komunikácií s ohľadom na poveternostné podmienky (napr. Boschung).

13 Vedenie a obsluha špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. Numela, Barin).

14 Vedenie a bežná údržba špeciálnych motorových vozidiel a techniky určených na zimnú údržbu pozemných komunikácií (napr. sypač, snehová fréza a pod.) alebo špeciálnych mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií (napr. UNIMOG, UDS, kanalizačno-fekálna nadstavba, umývač tunela), vedenie, údržba a obsluha ťažkej ženijnej alebo vyslobodzovacej techniky.

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s elektronickými prvkami (napr. PK, UK 11, UK 112, CA 1002, AKD, AXB-conc 1000) vrátane diagnostických zariadení.

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a nastavovanie parametrov diaľkových volieb s elektronickými prvkami (napr. DVE).

03 Zabezpečovanie technickej prevádzky elektronických zariadení s kódovou alebo priamou diagnostikou vrátane programovania podľa požiadaviek zákazníka (napr. EPEX, UE 200).

04 Zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovej siete.

05 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou nad 1 200 Bd.

06 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky faksimilných zariadení na prenos novinových stránok.

07 Uvedenie do prevádzky a zabezpečovanie technickej prevádzky telefaxových zariadení.

08 Vedenie montáže alebo opráv technologických zariadení vysielačov s výkonom nižším ako 5 kW a súboru VKV vysielačov s výkonom nižším ako 1 kW vrátane združovača.

09 Montáž alebo oprava koaxiálnych alebo optických telekomunikačných káblov.

10 Vedenie montáže alebo opráv zložitých anténových systémov (napr. synfázových antén, logaritmicko-periodických anténových sústav, VKV vysielačov, anténových systémov rádioreléových trás).

Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb v ochranných oblekoch pomocou špeciálnej požiarnej techniky a vyslobodzovacej techniky (napr. výsuvný automobilový rebrík, evakuačné zariadenie a záchranárske zariadenie).

02 Vedenie, obsluha, oprava a údržba zásahovej požiarnej techniky, záchranárskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Vedenie, oprava a údržba špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie (napr. odmrazovacie zariadenie lietadla, odfukovacie zariadenie na sneh pomocou reaktívneho motora, ťahač lietadla, zariadenie na plnenie lietadla pohonnými látkami).

02 Kontrola a oprava vybranej leteckej techniky a príprava strojov na lietanie po vykonaní predpísaných prác.

03 Vedenie a organizovanie práce

– ťažkých traťových strojov (napr. PKP 25/20) na rekonštrukciu tratí (trhanie a kladenie koľajových polí),

– automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí vrátane úpravy nivelety a smeru koľaje (napr. automatické strojové podbíjačky radu 07, 08, 09 a typu BEAWER 400.1, MATISA B-241 s rádiovým zariadením).

04 Kontrola, diagnostikovanie a oprava elektronických riadiacich jednotiek, hydraulických a mechanických jednotiek špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. mostná plošina Numela, Barin).

Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

01 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych telefónnych ústrední a telekomunikačných zariadení riadených mikroprocesorom a pulzovo kódovou moduláciou vrátane údržby periférnych zariadení, lokalizácia a odstraňovanie porúch nezistiteľných diagnostikou systému (napr. XE 10, AXE, Schrank Multidat 10000, EWSD, SEL systém 12 B).

02 Diagnostika, lokalizácia porúch a oprava modulov digitálnych telekomunikačných zariadení v servisnom stredisku.

03 Vedenie montáže, oživovanie a zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych zariadení na prenos dát vrátane diagnostickej techniky.

04 Servisná oprava elektronických častí digitálnych telekomunikačných zariadení alebo zariadení s mikroprocesorovými prvkami.

05 Vedenie montáže alebo opráv koaxiálnych optických telekomunikačných káblov.

06 Vedenie montáže alebo opráv najzložitejších anténových systémov (napr. ARPO, viacposchodových synfáznych antén, viacposchodových vysielacích televíznych a VKV rozhlasových antén vrátane napájačov).

Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

01 Špecializovaná riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, záchranná práca, vyslobodzovacia práca a evakuačná práca s použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky, oživovacej techniky, detekčnej techniky a hasičskej techniky.

05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Jednoduchá pomocná práca pri geodetických meraniach v teréne.

02 Najjednoduchšia geodetická, kartografická a reprodukčná práca (napr. pomocná práca pri meraní a jeho zabezpečení, stabilizácia meračských značiek) podľa pokynov.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Jednoduchá geodetická alebo kartografická práca, pomocné stabilizačné, údržbové a nápravné práce na geodetických bodoch podľa pokynov nadriadeného.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Zhotovovanie digitálnych kópií zo starých dokumentačných fondov mapových a písomných operátov katastra nehnuteľností.

02 Zhotovovanie jednofarebných poltónových alebo sieťových negatívov a diapozitívov z jednoduchej predlohy pre ofsetovú farebnú tlač.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Ručné spracúvanie vydavateľských originálov máp, transformácia máp z iného kartografického zobrazenia a ručná oprava chýb v jednotlivých tlačových podkladoch.

02 Najnáročnejšia oprava, zoraďovanie a nastavovanie elektronických geodetických prístrojov, špeciálnej výpočtovej techniky a zobrazovacej techniky alebo oprava, nastavovanie a zoraďovanie prístrojov pozemnej a leteckej fotogrametrie.

10. KULTÚRA

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Zhotovovanie a upravovanie povrchu jednotlivých častí modelov z dreva, z plexiskla, z novoduru a pod. na konečnú farebnú úpravu modelov, drobné povrchové úpravy pri oprave modelov.

02 Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

03 Zhotovovanie dratiev a vylepovanie vnútra obuvi.

04 Spracúvanie vlasovej suroviny pre vlásenkársku výrobu vrátane samostatnej prípravy farbiacich kúpeľov.

05 Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia na scéne.

06 Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodísk, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie.

07 Obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazisko, prepadliská).

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov.

02 Zhotovovanie detailov podľa čiastkových výkresov na statických modeloch, zhotovovanie jednoduchej terénnej úpravy modelov alebo zhotovovanie detailov pre architektonické a urbanistické statické modely.

03 Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s ohľadom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla, ako aj rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí alebo obsluha tvarovacích a reportážnych svetlometov.

04 Príprava a obsluha pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových kópií.

05 Samostatné preberanie rekvizít, ich skladovanie a vykonávanie inventarizácie.

06 Našívanie zvrškov a oprava scénickej obuvi a krojovej obuvi.

07 Drobná oprava poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení, ich pranie, žehlenie a balenie vrátane spolupráce pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekaní do jednoduchších druhov scénických kostýmov.

08 Zhotovovanie základných prvkov scénických kostýmov.

09 Pútkovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasenie a lepenie vláseniek a fúzov.

10 Údržba a priebežné ladenie všetkých klávesových nástrojov podľa sluchu (napr. klavír, organ, spinety, čembalo).

11 Zhotovovanie jednoduchých výrobkov úžitkového umenia, ornamentálnych i figurálnych intarzií, morenie domácich drevín so zachovaním kresby vrátane konečnej povrchovej úpravy.

12 Zhotovovanie umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov moderného a historického charakteru z kovov pri realizácii umeleckých prvkov vo výstavnej a v interiérovej tvorbe všetkých druhov.

13 Odlievanie častí modelov z plastických látok (napr. dentakryl, epoxidové živice), kompletizácia ich zostáv a podzostáv do celku podľa výkresov alebo zložitá terénna úprava modelov.

14 Zhotovovanie menších plastických modelov, rôznych plastík a odliatkov (divadelné rekvizity) alebo prvkov výzdoby scénických dekorácií z najrôznejších materiálov.

15 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy analógovej reprodukcie zvuku.

16 Samostatné zabezpečovanie, uskladňovanie a označovanie, vedenie a expedovanie filmov podľa požiadaviek a vnútorných predpisov zamestnávateľa.

17 Technické zabezpečovanie funkcie rekvizít (napr. strelné zbrane), vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára.

18 Zhotovovanie spodkov a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.

19 Zhotovovanie častí scénických kostýmov alebo krojov, úpravy scénických kostýmov alebo krojov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov alebo krojov a obliekanie účinkujúcich sólistov do náročných druhov kostýmov alebo krojov.

20 Zhotovovanie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia alebo jednoduchšia charakterová maskérska práca spojená s úpravou účesov účinkujúcich umelcov.

21 Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami), odborná oprava zložitých scénických dekoračných prvkov.

22 Vykonávanie manuálnej práce súvisiacej so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, fyzického uloženia a základnej fyzickej ochrany knižničného fondu.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Čalúnenie nábytku materiálmi individuálnych tvarov a vzorov podľa návrhov výtvarníka alebo podľa vlastných návrhov bez deľby práce, s výtvarným riešením priestoru, usmerňovanie a organizovanie dekoratérskej práce alebo zhotovovanie a oprava všetkých druhov čalúneného slohového nábytku.

02 Zhotovovanie viacstupňových opôn vyrobených z viacerých dielov, ktoré sa môžu podľa potreby spúšťať alebo zaťahovať horizontálne alebo vertikálne.

03 Zhotovovanie individuálnych scénických doplnkov z dreva prevažne ručne alebo zhotovovanie umelecko-remeselných stolárskych výrobkov interiérového a exteriérového charakteru.

04 Zhotovovanie formy na odlievanie častí modelov z epoxidových živíc a dentakrylu, zhotovovanie a zostavenie funkčných modelov alebo zhotovovanie a zostavovanie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto, priehradná hrádza).

05 Zhotovovanie veľkoplošných nástenných malieb, patinovanie štukových ornamentov, maliarske napodobňovanie rôznych druhov materiálov, kreslenie veľmi zložitých znakov s použitím figurálnych a ornamentálnych motívov podľa predlohy výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.

06 Zhotovovanie základných výtvarne menej náročných scénických konštrukcií podľa výkresovej dokumentácie alebo zhotovovanie a zostavovanie zložitých tvarových dielov výstavných vitrín, expozícií stálych výstav.

07 Obsluha a nastavovanie pracovných charakteristík reprodukčného zariadenia, realizácia elektroakustickej zložky inscenácie na scéne i za scénou, technické zabezpečovanie nahrávania a zhrávania podľa scenára.

08 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy digitálnej reprodukcie zvuku.

09 Zabezpečovanie stavby a montáže orchestriska na domácom pódiu a na iných pódiách pri zájazdoch orchestra.

10 Organizovanie stavby členitých javiskových celkov, ich úprav, premien a demontáží na javiskách so zložitou modernou javiskovou technológiou.

11 Montáž technického zariadenia, výstavníckych prvkov, výroba výstavníckych prvkov a inštalovanie exponátov.

12 Zhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí.

13 Individuálna ručná výroba tanečnej obuvi, baletnej obuvi alebo krojovej obuvi vrátane jej opravy, farbenia a striekania.

14 Zhotovovanie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov alebo masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných materiálov aj umelých materiálov; charakterová maskérska práca s použitím plastickej modelácie.

15 Zhotovovanie návrhu a strihu historických alebo modelových klobúkov, doplnkov a ozdôb s náročným aranžovaním pre potreby divadelných inscenácií.

16 Tvorba bábok a ich pohybového mechanizmu podľa návrhu výtvarníka a predstáv režiséra vrátane úprav bábok pre rôzne scény a na rôzne účely.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov.

02 Nastavovanie a obsluha zariadenia na tvorbu zvukov elektronickou cestou, usmerňovanie prevádzky súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení na magnetický záznam a reprodukciu zvuku.

03 Zabezpečovanie dokumentačného spracúvania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečovanie vstupov pre výpočtový systém.

04 Vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach (napr. pri scénických výpravách).

05 Zhotovovanie videozáznamov a fotografovanie vzdelávacích, súťažných a iných kulturno-spoločenských podujatí.

06 Technické zabezpečovanie, úprava, údržba a príprava koncertného pódia, rozmiestňovanie ťažkých hudobných nástrojov, notových pultov a notového materiálu na koncertných pódiách.

07 Samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe.

08 Realizácia technickej časti výstav, výroba náročných výstavníckych prvkov, montáž zložitého technického zariadenia a inštalácia exponátov.

09 Samostatné zhotovovanie najnáročnejších umelecko-remeselných čalúnnických výrobkov zložitých slohov podľa výtvarných návrhov.

10 Zhotovovanie nábytku podľa návrhu vrátane prípravy materiálu; zhotovovanie intarzií výtvarne náročných a zložitých slohových častí scénických dekorácií.

11 Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít.

12 Zhotovovanie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.

13 Zhotovovanie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.

14 Zhotovovanie a montáž technicky a výtvarne náročných funkčných modelov na vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné strojnotechnologické modely).

15 Zhotovovanie slohových malieb vrátane samostatného doplnenia daného námetu; sondáže vrstiev malieb, určenie chemických a fyzikálnych vlastností použitých materiálov; vytváranie scénických malieb všetkých druhov.

16 Zhotovovanie modelov a plastík všetkých druhov z rôznych materiálov a povrchových úprav podľa návrhu výtvarníka pre scénografickú výrobu; snímanie masiek alebo častí tváre živých modelov.

17 Zhotovovanie náročných scénických kostýmov alebo krojov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových alebo krojových prvkov.

18 Samostatné zhotovovanie strihov jednotlivých kostýmových častí a dobovej bielizne.

19 Zhotovovanie náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka a podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

20 Samostatné technologické navrhovanie a komplexné zhotovovanie individuálnych masiek alebo vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy; snímanie masiek hercov.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Reštaurovanie historicky cenných diel s mechanickou a chemickou úpravou kovu, dreva, textilu, skla a papiera podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti.

02 Zostavovanie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén na reguláciu osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov vrátane opráv regulátorov.

03 Spracúvanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonávanie nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov.

04 Samostatná realizácia technickej časti výstavy, výroba špeciálnych výstavníckych prvkov, montáž technologicky zložitého výstavníckeho zariadenia, inštalácia exponátov.

05 Vytváranie najnáročnejších malieb všetkých druhov figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície so zachovaním autorského rukopisu s výtvarným doriešením pri mnohonásobnom zväčšení rôznymi technológiami na rôznych materiáloch.

06 Modelovanie figurálnych alebo architektonických plastík v priestorovom riešení; zhotovovanie sôch v životnej alebo nadživotnej veľkosti podľa návrhov výtvarníka s navrhovaním vlastnej technológie ich spracúvania.

07 Vytváranie najnáročnejších veľkoplošných kompozícií gobelínov, dekoračných závesov, opôn a podobne z rôznych materiálov s vlastným dotváraním alebo podľa vlastných návrhov.

08 Zhotovovanie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv a drevených zostáv architektúry monumentálneho poňatia v kombinácii s rôznymi druhmi materiálov.

09 Zhotovovanie tepanej i kovanej figurálnej plastiky podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.

10 Zhotovovanie najnáročnejších umelecko-rezbárskych výrobkov, rezbovanie figúr a reliéfov z dreva podľa návrhov výtvarníka.

11 Samostatné zhotovovanie strihov najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov vrátane ich spracúvania s použitím kombinácie rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.

12 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v odievaní.

13 Samostatné vypracúvanie návrhov a zhotovovanie vzorov najnáročnejších modelov scénickej obuvi a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s použitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technológií podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

12. OBRANA

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Gravírovanie rôznych znakov na doskovitých a skriňovitých polotovaroch do rôznych materiálov vrátane upnutia obrobku a šablón a nastavovania stroja.

02 Obsluha lisov na termoplasty a gumy vrátane montáže foriem, ich nastavovania na stroji, kontroly kvality a bežnej údržby stroja.

03 Základná odborná práca pri ručnej obsluhe strojov a zariadení v laboračnej výrobe a pri laborácii skupín a podskupín výrobkov (napr. sušenie, váženie, dávkovanie a temperácia).

04 Oprava optických častí menej zložitých optických prístrojov.

05 Rezanie optických polotovarov na poloautomatických strojoch s rovnobežnosťou a rovinnosťou 0,05/100.

06 Osadzovanie dosiek plošných spojov a hybridných integrovaných obvodov podľa výkresu.

07 Bežná odborná práca pri kontrole polotovarov, zostáv alebo výrobkov meraním na meracích zariadeniach, meranie rozmerov zložitých obrobkov zhotovených s presnosťou IT 4 – 5 alebo nedeštruktívne skúšanie jednoduchých výrobkov ultrazvukovými prístrojmi vrátane vypisovania skúšobného protokolu.

08 Príprava munície, raketových motorov, meracích prístrojov, hydraulických systémov, prípravkov a snímačov na balistické a na statické skúšky.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Zložitá individuálna remeselná práca pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa predlohy.

02 Oprava optických častí optických a optoelektronických prístrojov vrátane ich justáže (napr. ďalekohľad).

03 Zložitá odborná práca pri strojovom opracúvaní optických polotovarov vrátane dokončovacích operácií (napr. tvarovanie plôch, vŕtanie, jemné brúsenie, leštenie).

04 Pyrotechnická práca pri ničení výbušnín a munície známeho pôvodu a neznámeho pôvodu.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.

01 Individuálna remeselná práca so značným podielom tvorivej nápaditosti pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa zámeru riešiteľa.

02 Oprava zložitých elektrických, optoelektrických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. infraprístroj, ďalekohľad, časti systémov riadenia paľby tanku).

03 Vysoko odborná práca pri strojovom spracúvaní optických súčiastok vrátane dokončovacích operácií (napr. viacvrstvové naparovanie, rytie optických krížov, leštenie strechových hranolov).

04 Montáž a zapájanie veľmi zložitých elektronických zariadení a oživovanie zložitých elektronických zariadení (napr. elektronické a počítačové jednotky na snímanie fyzikálnych veličín, riadiace a výpočtové jednotky systémov na vedenie paľby hlavňových zbraní).

05 Elektrochemické pokovovanie súčiastok s 10 a viac tolerovanými rozmermi vrátane prípravy všetkých druhov kúpeľov na pokovovanie a fosfátovanie.

06 Kalenie a popúšťanie opracúvaných dielcov z ocele, z neželezných kovov a z ich zliatin náchylných na deformácie s požiadavkami na dodržiavanie pevnostných hodnôt.

07 Vedenie, obsluha, oprava a údržba špeciálnej vojenskej techniky a špeciálnych technických zariadení (napr. tank, obrnený transportér).

08 Celková oprava všetkých typov strelných zbraní vrátane zhotovovania súčastí všetkých druhov, povrchových úprav kovových častí a drevených častí zbrane a vykonávania funkčných skúšok a nastrelenia.

09 Skúšanie nových a vývojových zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Sústruženie povrchu niekoľkonásobne osadeného čela, diery a vnútorného vybratia, brúsenie čelných plôch prídavným zariadením na odliatku otočného stola s presnosťou IT 5 s požiadavkou dodržiavania predpísanej súososti a rovnobežnosti všetkých plôch na zvislom sústruhu.

02 Oprava veľmi zložitých elektronických, optoelektronických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. buzola, ďalekohľad, systém riadenia paľby tanku, tanku).

03 Brúsenie na rovinných brúskach a hrotových brúskach alebo na brúskach na diery s presnosťou IT 4 – 2 vrátane dodržiavania tolerancie tvaru a polohy.

04 Oprava, kompletovanie, nastavovanie najzložitejších elektrotechnických a elektronických zariadení (napr. systém riadenia paľby tanku) do špeciálnej vojenskej pásovej techniky a vojenskej kolesovej techniky.

05 Kontrolné meranie a identifikácia chýb na laboratórnych vzoroch, funkčných vzoroch a prototypoch špeciálnej vojenskej techniky pomocou počítačovo orientovaných systémov a zariadení (napr. digitálny osciloskop, sieťový tester).

14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

Pracovné činnosti v oblasti záhradníctva a ovocinárstva:

01 Jednoduchá ručná práca v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.

02 Jednoduchá a pomocná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napr. kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).

03 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

04 Odborná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.

05 Práca s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

06 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a pod.

07 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.

Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

01 Jednoduchá pomocná práca pri chove úžitkových zvierat.

02 Jednoduchá pomocná práca pri zabíjaní jatočných zvierat a pri jatočnom opracúvaní ich tiel.

03 Pomocná práca pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.

04 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.

05 Jednoduchá práca pri obsluhe prístrojov vo všetkých oddeleniach veterinárnej diagnostiky.

Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01 Montáž a demontáž výtlačného zavlažovacieho zariadenia v lesných škôlkach.

02 Zalievanie záhonov v škôlkach ručne s prinášaním vody vo vedrách alebo ošetrovanie obaľovaných sadeníc na záhonoch (napr. prihnojovanie, zavlažovanie, pletie).

03 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami alebo príprava substrátu, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.

04 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.

05 Zatieňovanie a odtieňovanie záhonov v lesných škôlkach tienidlami vrátane ich prenášania a ukladania alebo zazimovanie sadeníc v lesných škôlkach (napr. listovkou, rašelinou, pilinami).

06 Pozemné signalizovanie asanovaných plôch pri leteckom prášení.

07 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.

08 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.

09 Práca pri taxácii a pri vyznačovaní ťažieb dreva.

10 Práca v drobnej lesnej výrobe (napr. výroba čalúnnickej trávy, brezového a vŕbového prútia, ozdobnej čečiny, tienidiel).

11 Práca v prevádzke poľovníctva (napr. odchyt drobnej zveri, dezinfekcia poľovníckeho zariadenia).

12 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.

13 Ošetrovanie uskladnených semien a plodov lesných drevín (napr. prehadzovaním, triedením) podľa biologických požiadaviek jednotlivých druhov proti znehodnoteniu.

14 Predosevná príprava semien (napr. macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, skúška klíčivosti), sejba semien lesných drevín v lesných škôlkach.

15 Obsluha mechanickej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc lesných drevín.

16 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napr. hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).

17 Škôlkovanie sadeníc ručne.

18 Zber semien a plodov lesných drevín a krov na semenných plantážach zo zeme a zo zoťatých stromov alebo drvenie, vytĺkanie smrekových šišiek alebo jelšových šištíc.

19 Vyzdvihovanie, triedenie, úprava, zakladanie a uskladnenie, prípadne expedícia semenáčov a sadeníc schopných výsadby.

20 Okopávanie, kyprenie a pletie záhonov semenáčov a sadeníc v lesných škôlkach alebo okopávanie a kyprenie lesných kultúr.

21 Pristrihávka, prerezávka a výroba vianočných stromčekov ručne.

22 Ručná príprava pôdy a sadba sadeníc alebo sejba semien lesných drevín v nezaburinených a v ľahko až stredne rozpojiteľných pôdach.

23 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napr. vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).

24 Výroba a stavba oplotenia v lesných porastoch a oplotenia lesných škôlok vrátane prípravy materiálu.

25 Odchyt raticovej zveri.

26 Pálenie dreveného uhlia v milieroch a v retortách bez spracúvania plynných splodín.

27 Kopanie a udržiavanie protipožiarnych pásov, priekop, poľovných chodníkov, hraničných kopcov a pod.

Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

01 Príprava optimálneho rybničného prostredia na hospodársky chov sladkovodných rýb (hnojenie a meliorácia) s prevahou ručnej práce.

02 Skladovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl alebo výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie, dezinfekcia, prípadne dávkovanie kŕmnych zmesí vrátane nastavenia a údržby strojového vybavenia lode v rybnom hospodárstve.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

Pracovné činnosti v oblasti záhradníctva a ovocinárstva:

01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.

03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a pod.

04 Výsev semien sejacím strojom (napr. kvetín, zeleniny).

05 Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu odborníka.

06 Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane rozsádzania rastlín alebo ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, tepla a svetla.

07 Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov práce a spôsobu ošetrovania (napr. prihnojovanie, kosenie).

08 Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.

Pracovné činnosti v oblasti rastlinnej výroby:

01 Poľnohospodárska práca pri zakladaní, ošetrovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa metodiky štátnych odrodových pokusov.

02 Dozor, obsluha a údržba mechanizačnej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc.

03 Rozmetávanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.

04 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.

05 Mechanizovaná práca v sadoch (bránenie medzi riadkami, dopravná práca).

06 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

07 Sejba poľnohospodárskych plodín strojmi na presný výsev a univerzálnymi sejacími strojmi.

08 Oprava a nastavovanie poľnohospodárskych strojov a traktorov.

09 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom a posypom.

10 Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych kultúr vrátane určenia druhu prostriedku, dávky a času jeho aplikácie.

11 Sejba plodín strojom pre presný výsev, bezorbová sejba na stroji na výsev špeciálnych plodín.

12 Siatie plodín univerzálnymi sejacími strojmi so záberom 6 m a viac.

13 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom závesnými a samojazdnými postrekovačmi.

14 Selekcia a odber vrúbľov.

15 Vykonávanie všetkých druhov rezov ovocných drevín vrátane triedenia a klasifikácie vybraných alebo vykopaných drevín v škôlkach.

16 Mechanizovaná práca v sadoch (napr. pneumatický rez, striasacie zariadenie, chemická ochrana).

Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

01 Sírenie hrozna a muštu siričitanom vrátane výpočtu dávok a prípravy roztokov.

02 Obsluha drvičov a odzrňovačov hrozien, regulácia rmutu do zásobníkov lisov v predpísanom čase, kontrola kvality drvenia a odzrňovania.

03 Sceľovanie prírodných vín vrátane vyhodnocovania základných organoleptických vlastností (chuť, vzhľad, farba, vôňa).

04 Usmerňovanie procesu lisovania hrozna a ovocia na hydraulických lisoch vrátane regulácie tlaku v priebehu lisovania (predlisovanie a dolisovanie).

Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

01 Ošetrovanie výkrmného hovädzieho dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.

02 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.

03 Základná práca pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.

04 Rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.

05 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na pracovisko a späť.

06 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.

07 Samostatné ošetrovanie produkčných a chovných včelstiev.

08 Odchov matiek na úrovni registrovaných alebo úžitkových chovov včelstiev.

09 Manipulácia pri presune a zvoze kadáverov a konfiškátov na určené miesto.

10 Odchyt mäsožravých zvierat, preprava do veterinárneho strediska nákladným motorovým vozidlom.

11 Usmerňovanie rozmnožovacích, uznaných a oblastných chovov včiel.

12 Ošetrovanie koní vo výcviku, výcvik pod sedlom a v záprahu.

13 Ošetrovanie dojníc, oviec alebo kôz vrátane dojenia v maštaliach s nízkym alebo stredným stupňom mechanizácie.

14 Samostatné bežné ošetrovanie zvierat vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch.

15 Prípravná práca spojená s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat alebo pomocná práca veterinárneho charakteru a jednoduché laboratórne postupy.

16 Jednoduchá, fyzicky náročná práca vo veterinárnych zariadeniach.

17 Práca pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvlášť nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov a obťažujúceho hmyzu s určením postupu a podmienok aplikácie v spolupráci s orgánmi hygienickej služby a veterinárnej služby.

18 Úprava výsekového mäsa na kuchynské spracovanie vrátane jeho triedenia podľa druhov.

Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

01 Oprava a údržba prevádzkových zariadení rybníkov, stavidiel výpustných zariadení, splavov, hrádzí.

02 Odborná práca pri výlove, záťahu, jadrení a brakovaní rýb.

03 Odchov plôdikov, násad a trhových rýb.

Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01 Lúštenie šišiek v diskontinuálnych komorových luštiarňach a dolúšťovacími bubnami alebo v kontinuálnych pásových luštiarňach vrátane regulácie luštiaceho procesu vo fáze predsušenia, sušenia a dolúšťovania pomocou diaľkovo ovládaného zariadenia.

02 Predčistenie semien na čistiacich strojoch, odkrídlovanie semien a čistenie semien ihličnanov na palcovej alebo kartáčovej odkrídlovačke.

03 Obsluha škôlkovacích a zalesňovacích strojov nesených na traktore.

04 Zostavovanie, obsluha a údržba veľkoplošných závlahových súprav všetkých druhov v lesných škôlkach vrátane regulácie závlahovej dávky a určovania smeru rozvodu hlavných a vedľajších závlahových liniek.

05 Ručná príprava pôdy a výsadba sadeníc lesných drevín v zaburinených pôdach a v ťažko a vo veľmi ťažko rozpojiteľných pôdach.

06 Výroba a stavba lesníckych, poľovníckych a lesoparkových účelových zariadení vrátane prípravy materiálu.

07 Odchov a ošetrovanie pernatej zveri vo veľkochovoch.

08 Spolupráca pri sústreďovaní dreva.

09 Samostatná manipulácia a druhovanie dreva v manipulačno-expedičnom sklade a odvoznom mieste vrátane rozvaľovania hromád, skracovania rezom, premiestňovania, navaľovania, ukladania, štiepania a pod.

10 Ručné spúšťanie dreva po svahu vrátane stavby a udržiavania šmykov.

11 Ručné odvetvovanie a odkôrňovanie predstínaných stromov.

12 Ochrana lesných kultúr a lesa chemickými prostriedkami (napr. náterom, postrekom) vrátane prípravy postrekov.

13 Vyvetvovanie vysokých stromov vykonávané výstupom do korún.

14 Sústreďovanie dreva poťahom z lesných porastov.

15 Vedenie, obsluha a údržba mechanizačných prostriedkov v lesníckej a poľnohospodárskej činnosti v lesných porastoch, v lesných škôlkach a pod. alebo pri vykonávaní správy pozemných komunikácií (napr. traktor s prídavným zariadením, odvetvovací stroj, odkôrňovací stroj, čelný nakladač, jamkovač, rotačná sekačka, motorová píla, štiepkovací stroj a pod.).

16 Sústreďovanie dreva lanovými systémami vrátane ich montáže a demontáže.

17 Samostatné druhovanie dreva bez spolupráce s manipulačným majstrom (napr. na poloautomatickej manipulačnej linke).

18 Samostatné druhovanie prírezov a reziva bez spolupráce s majstrom pri rámovej píle, omietačke, skracovačke, rozmetacej píle a frézke.

19 Obsluha, oprava a údržba jednoduchších mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. rámová píla, omietačka, skracovačka, rozmetacia píla, frézka na výrobu tvarovaných profilov, nakladač Kramer).

20 Brúsenie pílových listov na rámovú pílu.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

Pracovné činnosti v okruhu veterinárnej laboratórnej diagnostiky:

01 Vedenie evidencie – laboratórny denník (o podmienkach prepravy vzoriek napr. teplota ) a ich nedostatkoch, operatívne riešenie menej závažných nedostatkov, odber vzoriek vody na chemický a bakteriologický rozbor, zodpovednosť za pridelenú prístrojovú techniku, práca s infekčným materiálom, vedenie a obsluha motorových vozidiel, zabezpečenie poriadku a údržby areálu.

02 Upratovanie, čistenie, dezinfekcia priestorov, likvidácia odpadu, umývanie a sterilizácia laboratórneho skla, laboratórnych nástrojov a pomôcok, pranie a žehlenie pracovných odevov.

Pracovné činnosti v oblasti rastlinnej výroby:

01 Vedenie, nastavenie a oprava kombinovaných zberačov na zber poľnohospodárskych plodín.

02 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových rezačiek na zber zelenej a zvädnutej krmoviny, suchej krmoviny a slamy.

03 Vedenie, obsluha a nastavenie kombinovaných zberačov na zber technických plodín, okopanín, zeleniny a pod.

04 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových strojov na zber zrnín, semien a okopanín vrátane adaptérov na zber kukurice.

Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

01 Úprava a ošetrovanie hroznových muštov v produkčných pivniciach (sledovanie priebehu kvasného procesu organolepticky, kontrola odkysľovania na kaloch, stáčanie vína z kalov a konzervácia vína komprimovaným kysličníkom siričitým).

02 Výroba dezertných vín z hroznových muštov, zo zostáv prírodných vín a z extraktu korenitých látok a liehových výluhov.

Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

01 Usmerňovanie procesu dojenia v dojárňach kruhových, tandemových, rybinových, paralelných alebo oválnych alebo dojenie do potrubí vrátane biologickej kontroly mlieka a zdravotného stavu dojníc, oviec alebo kôz v produkčnej maštali.

02 Omračovanie a usmrcovanie ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a domácich nepárnokopytníkov vrátane ich výsekového spracúvania.

Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

01 Usmerňovanie výlovu rybníkov vrátane prípravy rybníkov na výlov.

Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01 Obsluha, oprava alebo údržba mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. manipulačná a triediaca linka Baljer-Zembrod).

02 Trhanie šišiek, imela a imelovca, zber semien a vrúbľov s výstupom do korún stojacich stromov.

03 Ťažba dreva motorovou pílou vrátane odvetvovania s technologickou nadväznosťou na ďalšie práce ťažbovej výroby (napr. prúdová výroba v komplexnej čate).

04 Vedenie, obsluha a údržba špeciálnych strojov s výkonom motora nad 132 kW pri príprave pôdy na obnovu lesa, zakladanie škôlok a pod. vrátane mechanizovaného klčovania pňov v lesných terénoch.

05 Sústreďovanie dreva mechanizačnými prostriedkami (napr. traktor, navážacia súprava) vrátane mechanizovaného zhrňovania haluziny po ťažbe dreva.

06 Koordinovanie montáže, údržby, prevádzky a demontáže lanových systémov pri sústreďovaní dreva.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

01 Usmerňovanie kontinuálnych biologicko-chemických a fyzikálnych procesov pri prekvasovaní prírodných vín v tlakových aparatúrach tankovej kolóny pri výrobe šumivého vína, šokovanie zostáv prírodných vín pasterizáciou a vymrazovaním, udržiavanie prietoku podľa ich akostných parametrov, zabezpečovanie rozmnožovania počtu kvasiniek, tepelných a tlakových vplyvov, kontinuálne dávkovanie tirážneho a expedičného likéru, filtrácia a podchladzovanie vyrobeného šumivého vína.

Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01 Údržba a oprava elektroinštalácie nízkeho napätia a elektrických automatických systémov mechanizácie drevárskej výroby.

02 Vedenie, obsluha, údržba a oprava viacúčelových ťažbových strojov, procesorov a strojov na stínanie stromov.

15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Čiastkové pomocné fyzicky namáhavé práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách (sprevádzanie) pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby v domácnosti, fyzicky namáhavá pomoc pri celkovom kúpeli v stredisku osobnej hygieny pri vykonávaní osobnej hygieny fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe.

02 Fyzicky namáhavá pomocná práca pri poskytovaní terénnej sociálnej služby.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Komplexné pomocné fyzicky namáhavé práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a sprevádzanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

02 Fyzicky namáhavá práca pri manipulácii s imobilným prijímateľom sociálnej služby pri poskytovaní pomoci pri sebaobslužných úkonoch (hygiene, mobilite, motorike) pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.

03 Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo u pacientov v odbornej zdravotníckej liečebni a ústave.

04 Rutinná pomocná a obslužná práca pri poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie.

16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Kontrola a váženie vrátane evidencie a spolupráce pri vykladaní špeciálnych vozov na zber tuhého komunálneho odpadu.

02 Triedenie fliaš, črepov, plastických látok, vyextrahovaného textilu, vlasov, vriec a pod. individuálne alebo na páse vrátane prípadného vyklepávania.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielcov na nastavených strojoch.

02 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.

03 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.

04 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osadzovaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapojenie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a pod.

05 Základná maliarska práca (napr. príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).

06 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel tmelom.

07 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.

08 Kladenie a oprava dlažieb a drevených klátikov alebo obrovnávanie svahov a dlažieb priekop.

09 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie použitie).

10 Izolatérska práca (napr. príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).

11 Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, kladenie textilných podlahových krytín alebo prebrúsenie vlysových alebo parketových podláh.

12 Sklenárska práca (napr. zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.

13 Jednoduchá tesárska práca (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárske kozy, lešenárske podlahy, jednoduché debniace dielce).

14 Jednoduchá murárska alebo maliarska práca (napr. vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).

15 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napr. miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.

16 Jednoduchá kamenárska práca (napr. ručné štiepanie bridlicových dosiek), dlažbová a obkladová práca.

17 Jednoduchá betonárska práca (napr. miešanie zmesí, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).

18 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.

19 Bodové zváranie častí výstuže so zostavením podľa výkresu.

20 Základná elektromontážna práca (napr. osadzovanie konzol, odbočkových škatúľ, podperných a priechodných izolátorov, základových rámov a konštrukcií pod prístroje).

21 Základná frézarská práca na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.

22 Zhotovovanie tvarovo jednoduchých krytov z niekoľkých dielcov s hmotnosťou jednotlivých dielcov do 5 kg alebo z jedného kusa s hmotnosťou do 10 kg a nadstavcov.

23 Obsluha jednoúčelových strojov pri zhotovovaní dielcov a výrobkov z jemných plechov (napr. obsluha lemovacieho stroja).

24 Ohýbanie rúrok s priemerom do 30 mm v rozsahu 1 – 2 plošných ohybov vrátane rezania (ručne alebo strojovo) a plnenia rúrok pieskom.

25 Čiastková práca pri opravách priamočinných a regulačných prístrojov na získavanie informácií bez diaľkového prenosu (napr. manometer), ovládacích obvodov na riadenie elektrických servomotorov z miesta.

26 Základná odborná práca pri montáži meracích a regulačných zariadení (napr. montáž a zapájanie signalizačných svietidiel a transparentov, ovládacích tlačidiel).

27 Zhotovovanie a oprava doplnkov elektrických prívodov prenosných a bezpečnostných osvetlení vrátane ich zapojenia.

28 Odpojenie a vybratie elektromerov, ustanovenie a zapojenie nového elektromeru, preskúšanie jeho funkcie.

29 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.

30 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

31 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo s prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov tabuľovými nožnicami na doraz.

32 Ručné brúsenie rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dielcov s dĺžkou do 400 mm na stojanových brúskach, prípadne kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.

33 Zostavovanie jednoduchých podskupín strojov a zariadení (napr. hadice palivového alebo olejového potrubia so skrutkovaním, narážanie guličkového ložiska).

34 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a pod. vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a pod.

35 Odporové zváranie na lisoch alebo vysokofrekvenčné spájkovanie.

36 Zváranie na tupo s kontrolou tesnosti alebo s deštrukčnou skúškou.

Ďalšie pracovné činnosti:

01 Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov podľa šablóny, bežná úprava a výzdoba výkladných skríň a pod. podľa schválených typových návrhov, upevňovanie pútačov a dopĺňanie inštalovaného tovaru pomôckami, technické opracúvanie rôznych materiálov pri výrobe jednotlivých prvkov na aranžovanie.

02 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.

03 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu alebo vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.

04 Ručné čistenie kanalizačných zariadení vrátane manipulácie, obsluha kalových polí v čistiarni odpadových vôd.

05 Manipulácia s nádobami, s popolnicami, s kontajnermi, plnými aj prázdnymi, pri odvoze tuhého komunálneho odpadu.

06 Čistenie a hrubá dezinfekcia nádob, popolníc, kontajnerov a zariadení na odvoz odpadkov, bežná údržba zdvíhacích mechanizmov a vykladacích mechanizmov.

07 Osádzanie, výmena alebo oprava nosných stĺpikov cestných dopravných značiek, montáž a demontáž značiek na stĺpy verejného osvetlenia alebo na iné účelové konštrukcie pozdĺž ciest a nad cestami vrátane úprav nosných konzol a pod. na ich uchytenie.

08 Značenie povrchu vozoviek striekacou pištoľou alebo nátermi formou deliacich čiar a značiek na vymedzenie jazdných pruhov, križovatiek, priechodov pre chodcov a pod. vrátane vymeriavania a čistenia povrchu a nástreku alebo náteru emulzie s uplatnením opatrenia obmedzujúceho alebo vylučujúceho cestnú premávku.

09 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov alebo brady.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo typových návrhov podľa miestnych a časových požiadaviek.

02 Zhotovovanie rôznych šablón, matríc, foriem a pod. na výrobu pútačov vrátane úprav (napr. zmenšenie) pôvodného návrhu.

03 Prerokúvanie požiadaviek na priebeh obradu s pozostalými, obstarávanie pohrebných dokladov, zabezpečovanie kvetinovej výzdoby, spevákov, hudobníkov, rečníkov alebo organizovanie plynulého chodu pohrebu vrátane kontroly jednotlivých častí pohrebu.

04 Aranžovanie vencov a kvetinovej výzdoby katafalku, preberanie kvetinových darov, opravovanie poškodených vencov, odstraňovanie výzdoby po obrade, obsluhovanie mechanického zariadenia katafalku, aranžovanie pohrebnej výzdoby v smútočných sieňach.

05 Usmerňovanie práce pri umiestňovaní a montáži dopravných značiek a značenie povrchu vozovky na usmerňovanie cestnej premávky podľa predpisov o umiestňovaní a údržbe cestných dopravných značiek vo vymedzenom priestore vrátane vykonávania opatrení o prechodnom obmedzení alebo usmernení pohybu cestných vozidiel.

06 Ručné čistenie kanalizačných sietí.

07 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.

08 Dozor nad sústredenou skládkou tuhého komunálneho odpadu a kontrola základných fyzikálnych, chemických a biologických odpadov, organizovanie plnenia skládky, planírovanie povrchu skládky.

09 Ručný výkop, zasypanie hrobu a úprava hrobu na určenom mieste.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. zostavenie a montáž vykurovacích telies, montáž ručných čerpadiel krídlových dvojčinných, demontáž kotlov dodaných vcelku, potrubia a armatúr na ďalšiu montáž).

02 Oprava domácich vrtuľových alebo závitových pračiek bez vyhrievania s odstredivkami a čerpadlami.

03 Odpojenie, výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov bez elektrickej časti.

04 Bežná oprava mechanických šijacích strojov vrátane nastavenia.

05 Oprava, výmena dielcov a nastavovanie chodu bicyklov a detských vozidiel vrátane zvárania kovov a povrchových úprav.

06 Inštalácia, bežná oprava a preventívna údržba rotačných čerpadiel do tlaku 1 MPa a výkonu 100 l/min dodávaných vcelku na spoločnej základovej doske s pohonom alebo ručných čerpadiel krídlových dvojčinných 3/4" – 5/4“ a pieskových so sacím košom.

07 Oprava elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť (napr. vysávač, mixér, žehlička, kuchynský robot).

08 Oprava zámkov a zatváracích zariadení vrátane zhotovovania kľúčov.

09 Montáž, nastavenie a oprava lyží alebo korčúľ vrátane ich brúsenia, vypletanie tenisových rakiet a pod.

10 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality v expedícii.

11 Montáž, demontáž a oprava vodovodných a kanalizačných prípojok zo všetkých materiálov.

12 Zhotovovanie, montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola alebo demontáž úchytiek, pružín, vodiacich líšt, svoriek, reťazí, mechanického zatvárania dverí, signálnych žiaroviek, elektromagnetických bŕzd, privolávačov alebo prepínačov, koncových vypínačov, spínačov závesov, tlačidlových skríň a obmedzovačov rýchlosti výťahov.

13 Montáž a zapájanie komplexnej bytovej elektroinštalácie, trojfázových spínačov, prepínačov a spúšťačov, vzduchových a olejových stýkačov nízkeho napätia.

14 Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných valčekovaním alebo jednoduchým šablónovaním vrátane škrabania a protiplesňového a dezinfekčného náteru stien.

15 Zhotovovanie dekoračných linkrúst jednofarebných alebo jednoduchých vzorov alebo bandážovanie rohov, trhlín a špár plátnom a spojovacou zmesou.

16 Lepenie tapiet na malých plochách (napr. sokle).

17 Natieranie a oprava náterov na rôznych podkladoch, strešných konštrukciách, mostoch, stožiaroch, halách a pod. bez plného tmelenia.

18 Hobľovanie reziva, prírezov, vlysov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích troj- alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.

19 Kladenie obalených drvín vozoviek a chodníkov.

20 Zatepľovanie stien izolačnými materiálmi, zhotovovanie a oprava izolácií proti zemnej vlhkosti alebo zhotovovanie a oprava jednovrstvových krytín ťažkými izolačnými pásmi.

21 Lepenie podlahových povlakov na schodiskách alebo s úpravou do tvarov a vzorov.

22 Rozoberanie krytín všetkých druhov s vytriedením, dočasné pokrývanie striech škridlicami.

23 Zasklievanie bežných konštrukcií rôznych druhov všetkými druhmi skla na stavbe alebo dvojité zasklievanie okien a dverí do profilovej gumy.

24 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napr. odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).

25 Stolárska práca (napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek, krytov na stavbách).

26 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a pod.

27 Konštrukčná práca (napr. obkladanie stien a stropov doskami, zhotovovanie záklopov a podbíjanie z dosiek).

28 Debniaca práca (napr. debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek a obrubníkov).

29 Lešenárska práca (napr. stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do výšky 10 m a ohradení).

30 Vymurovanie priečok zo siporexu, zhotovovanie ochrannej izolačnej prímurovky.

31 Betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu.

32 Osadzovanie jednotlivých železobetónových dielcov (napr. základných blokov, stĺpov, stožiarov, stropných nosníkov, prekladov).

33 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdných zhutňovacích statických valcov so šírkou behúňa do 2 m, strojov na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatových rýpadiel do 2 m³ obsahu lopaty).

34 Obsluha deliacich a rámových píl pri rezaní mäkkých kameňov kremičitým pieskom alebo liatinovou drvinou vrátane osadenia blokov kameňa.

35 Zhotovovanie betónových a terazzových výrobkov s nanášaním vrstiev terazza, tmelením a brúsením (napr. schodiskové stupne, obklady a parapety).

36 Zhotovovanie betónových a železobetónových výrobkov (napr. preklady, skruže, cestné vpusty a vstupné šachty).

37 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe do hmotnosti 60 kg na 1 m3 betónu.

38 Zostavovanie asynchrónnych elektromotorov s rotorom nakrátko do 5 kW.

39 Zisťovanie príčin chýb elektrickej inštalácie, oprava jednotlivých častí inštalácie vrátane výmeny vodičov v inštalačných rúrkach alebo zisťovanie príčin porúch podružných rozvádzačov prechodových skríň s prípadnou výmenou chybných častí.

40 Frézovanie zárezov matíc a viachranov na kľúče s použitím deliaceho prístroja.

41 Frézovanie s presnosťou IT 11 na frézkach s NC riadením.

42 Zhotovovanie tvarovo zložitejších krytov z plechov z niekoľkých častí s hmotnosťou jednotlivých častí nad 5 kg až do 50 kg vrátane zostehovania a vyrovnania po zváraní.

43 Zostavovanie závitových spojov s ručným rezaním závitov nad 2" závitnicou alebo potrubia s prírubami vrátane uskutočňovania tlakových skúšok do 4 MPa.

44 Ohýbanie rúrok s priemerom nad 30 mm až do priemeru 75 mm v rozsahu 1 – 7 plošných ohybov alebo 1 – 6 priestorových ohybov.

45 Sústruženie osadeného povrchu, čiel a dier vrátane vnútorného zápichu klzného krúžku s presnosťou IT 10 na nastavenom revolverovom NC sústruhu alebo sústruženie čiel, povrchu, osadenia a hrán, vŕtanie priechodnej diery, rezanie závitu závitníkom a upichnutie zátky s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

46 Vŕtanie a sústruženie dier ojnice s presnosťou IT 12 na vodorovnej vyvrtávačke.

47 Rovnanie dielcov, klinov, výstuh, dosiek, prírub, pásnic a pod. kladivom alebo lisom s dodržaním predpísanej tolerancie.

48 Ručné rezanie závitov, zaškrabávanie malých plôch do roviny alebo vzorkovanie plôch na dosiahnutie požadovaného vzhľadu.

49 Zostavovanie podskupín (napr. na hriadeľ a pero nalisovať koleso, zabrúsiť sedlo ventilu vrátane odskúšania tesnosti).

50 Zváranie potrubia, potrubných dielcov, armatúr, nádrží a nádob z ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách (okrem pevnej polohy zvarenca) s pracovným tlakom menším ako 0,6 MPa s požiadavkou vizuálnej kontroly.

51 Naváranie uhlíkových, legovaných a špeciálnych ocelí a ich zliatin bez kontroly akosti návarov.

52 Individuálne priestorové riešenie a samostatné stvárnenie zložitého aranžovania (napr. výstav), názorné vystihnutie ideového zámeru výberom a harmonickou kombináciou tovaru s prostriedkami názornej reklamy.

53 Ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálu.

54 Zhotovovanie individuálnych svadobných kytíc, slávnostných kvetinových vencov a kytíc.

55 Vybavovanie truhiel podľa objednávok, umývanie, holenie a obliekanie zosnulých do truhiel.

56 Čistenie a dezinfekcia priestorov áut a prenosných truhiel, spájkovanie vložiek a truhiel na prevoz, prenášanie zosnulých do pohrebných vozidiel, chladiacich zariadení, márnic, na patológiu a pod., stiahnutie katafalku, prípadne nosenie truhiel.

57 Preberanie zosnulých v truhlách, ukladanie truhiel do kobiek, vedenie evidenčných kníh a prevoz zosnulých, upravovanie zosnulých v truhlách pred identifikáciou pozostalými, pripevňovanie žiaruvzdorných čísel na truhly, kontrola totožnosti, prenášanie truhiel na katafalk, vydávanie truhiel s telami na spopolnenie, manipulácia s truhlami v chladiarenských priestoroch.

58 Upravovanie interiérov objektov na nasledujúci pohreb, presuny truhiel, čistenie, bielenie a dezinfekcia objektov, osadzovanie koľajníc, odčerpávanie vody, uzatváranie hrobu alebo hrobky, otváranie a zamurovávanie vchodu do hrobiek, exhumácia zotletých a nezotletých zostatkov na určené miesto, odnášanie a ukladanie truhiel do hrobu, odpratávanie starého hrobového príslušenstva, ukladanie urien s popolom zosnulých, vykonávanie vsypov alebo rozptylov, vedenie príslušnej evidencie zosnulých a hrobov.

59 Spopolňovanie zosnulých, obsluhovanie spaľovacích pecí vrátane hydraulických výťahov, odsávačov, kontrolných prístrojov na usmerňovanie a sledovanie spaľovacieho procesu.

60 Nastavovanie, údržba a vykonávanie bežných opráv v spaľovacích zariadeniach alebo čistenie a úprava popola, ukladanie popola do urien, vsyp alebo rozptyl popola, prípadne pietny akt vsypu alebo rozptylu popola.

61 Základná kadernícka a holičská úprava vlasov.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Oprava, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických strojov a zariadení (napr. vežové hodiny, stenové hodiny).

02 Montáž, nastavovanie, skúšanie vrátane odovzdávania nákladných výťahov s nosnosťou do 100 kg a s rýchlosťou do 0,5 m/s technickej kontrole.

03 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, účasť na revízii, nastavovanie alebo demontáž prevodoviek, výťahových strojov, kabín, protiváh, vlečných lán, navíjacích bubnov, elektromotorov, vlečných káblov, bezpečnostných uzáverov, stolových výťahov s nosnosťou do 1 000 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,36 m/s alebo skipových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.

04 Oprava poloautomatických domácich práčok, odstrediviek a sušičiek vybavených čerpadlami, časovým ovládaním a bezpečnostným zariadením.

05 Oprava kotlov a armatúr prietokových ohrievačov všetkých značiek, ich vodných a plynových častí vrátane zabezpečovacieho ventilu, plynových a kombinovaných sporákov a pod.

06 Výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov s elektrickými regulačnými a zabezpečovacími prvkami.

07 Rekonštrukcia domáceho plynového spotrebiča na iný druh plynu (napr. výmena dýz, horákov, nastavovania termostatu).

08 Oprava bicyklov (napr. oprava rámu zarovnaním a tvrdým spájkovaním).

09 Strojové čistenie kanalizačných sietí a zariadení vrátane údržby a opráv.

10 Montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv.

11 Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodných spojidiel vrátane izolácie zatečených škvŕn a opravy maľby.

12 Zhotovovanie dekoračných linkrúst zložitejších vzorov alebo z niekoľkých farieb, lepenie tapiet všetkých druhov na steny a na stropy, napodobňovanie bežných mramorov a kamenín maľbou, valčekovaním stien tapetovými valčekmi (napr. tapetový vzor presne na seba nadväzujúci, kombinácia tapetových valčekov).

13 Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

14 Frézovanie drevených prírezov, vlysov a plošného materiálu nad 40 mm2 odoberaného materiálu alebo frézovanie plných plôch a rámových zostáv po obvode (napr. deliaca stena, balkónový rám).

15 Kladenie dlažieb riadkových, krúžkových alebo diagonálnych, zhotovovanie dlažieb pri úpravách riečnych korýt z lomového kameňa alebo kladenie liatych asfaltobetónových dlažieb.

16 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel na nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 060310, zhotovovanie tlakových expanzných nádrží zváraním).

17 Tepelná izolácia potrubia a ohybov s povrchovou úpravou fóliami alebo plechom.

18 Zhotovovanie izolácie asfaltovými tmelmi roztieraním za tepla a zažehlením vrchnej vrstvy.

19 Ručné navíjanie statorov trojfázových asynchrónnych elektromotorov s výkonom do 10 kW.

20 Kladenie a prekladanie vlysových, parketových a korkových podláh z dyhovaných dosiek v bežnom vyhotovení.

21 Zhotovovanie stierkových, liatych alebo striekaných podlahovín zo živice.

22 Zhotovovanie a oprava krytín na rôznych väzbách šikmých striech (nečlenité plochy).

23 Pokrývanie a oprava krytín tvarových štítov, atikového muriva, komínových hlavíc a pod.

24 Zasklievanie okien, stien a interiérov profilovým sklom.

25 Výroba, oprava a montáž tvarovo zložitých klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, strešné okno, nadstavec, prechodový kus z pozinkovaného plechu).

26 Osadzovanie výrobkov z tvrdého dreva alebo dyhovaného dreva, priečok bytových inštalačných jadier, dverí, okien a pod. s prípadnými úpravami na stavbách alebo montáž akustických zásten.

27 Zhotovovanie a montáž dverí, stien a brán s rozmermi viac ako 2 400 x 2 100 mm z profilov valcovaných a tenkostenných alebo zhotovovanie a montáž zámočníckych výrobkov (napr. otváracie okno, svetlík).

28 Konštrukčná práca (napr. trámových, foršňových stropov so zhotovením komínových výmen, zhotovovanie vonkajšieho alebo vnútorného obloženia hobľovanými doskami, rozoberanie konštrukcií krovov tesársky viazaných).

29 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov).

30 Lešenárska práca (napr. stavba drevených lešení do výšky 10 m, rozoberanie všetkých druhov lešení s výškou nad 10 m, postavenie rúrkových lešení s výškou nad 10 m).

31 Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic vrátane sklených tvárnic, zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok hladkých alebo zhotovovanie a oprava vnútorných dlažieb.

32 Betónovanie stavebných konštrukcií so zložitou a s hustou výstužou (do 90 kg/m3), nosných múrov, prievlakov, pilierov a ríms.

33 Osadzovanie panelov bytovej výstavby a občianskej výstavby do 8 podlaží.

34 Opracúvanie (napr. lemovanie, hrotovanie, zrnovanie) hrubých a čistých kamenných kvádrov bez použitia šablón.

35 Osadenie jednoduchých kamenárskych výrobkov alebo strojové brúsenie a leštenie kamenárskych výrobkov.

36 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe s hmotnosťou od 60 kg do 90 kg výstuže na 1 m3 betónu.

37 Zhotovovanie rovného potrubia s prírubami s priemerom nad 300 mm alebo hranatého potrubia nad 250 x 250 mm vrátane rozbočiek, kolien a pod.

38 Zhotovovanie segmentových potrubí, kovaných, rezaných a stáčaných prechodov mimo osových, profilových a hladkých s priemerom do 200 mm.

39 Frézovanie strojových súčastí na hotovo s toleranciou IT 8 – 7, frézovanie tvaru nástrojov a šablón s prídavkom na brúsenie.

40 Frézovanie jednoduchých závitov na závitových frézach.

41 Hobľovanie rybinovej vložky (tvar s uhlom).

42 Sústruženie čela, čelného zápichu, povrchu a čela náboja, zrazenie hrán, vŕtanie a vysústruženie diery s presnosťou IT 11 a navrtávanie dier po obvode, čela náboja obežného lopatkového kolesa vrátane výmeny nástrojov a doladenia nastavenia na základne nastavenom viacvretenovom automatickom sústruhu s osadením viac ako 8 nástrojmi.

43 Rezanie kyslíkom na viachorákových strojoch s číslicovým riadením alebo na strojoch riadených fotobunkou podľa šablóny alebo s predohrevom.

44 Zváranie konštrukcií z plechu, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách bez predohrevu s požiadavkou kontroly zvaru röntgenom alebo ultrazvukom na trhliny, alebo navrtávacou skúškou, alebo s predohrevom minimálne 150 stupňov Celzia s vizuálnou kontrolou akosti zvaru.

45 Zváranie tenkostenných konštrukcií elektrickým oblúkom z plechov, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 do hrúbky plechov 3 mm s požiadavkou vizuálnej kontroly akosti zvarov.

46 Zhotovovanie zvarov s požiadavkou na pevnosť podľa noriem na výstuži alebo na výstužných dielcoch.

47 Zváranie elektrickým oblúkom pevnostných zvarov (napr. väzník, nosník), zváranie plameňom (napr. had na sálavé vykurovanie) a vyrovnávanie konštrukcií po zváraní.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Individuálne zhotovovanie reklamných pútačov najzložitejších tvarov (napr. figurálne, štylizované, pohybové, svetelné, ornamentálne, plošné a plastické) podľa vlastných návrhov rôznymi technikami tvarovania, modelovania, kreslenia a pod.

02 Samostatná realizácia námetov s textami, nápismi a pod., samostatná realizácia výtvarne vysoko náročného aranžovania a dekorovania (napr. miestností, sál na trhové akcie, prehliadky) podľa vlastných návrhov.

03 Úpravy vlasov náročnými spôsobmi (napr. osobitne náročných spoločenských účesov, zhotovenie špeciálnych módnych strihov vlasov).

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Koordinovanie montážnych, prevádzkových, údržbárskych a opravárskych prác na vodovodnom a na kanalizačnom potrubí a na vodohospodárskych objektoch vrátane zákrokovej služby.

02 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, revízia, nastavovanie alebo demontáž nákladných výťahov s nosnosťou nad 3 200 kg, obežných výťahov nad výšku 6. poschodia, rýchlovýťahov bez pamäťových a logických obvodov a pod.

03 Koordinovanie montážnych prác, odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených chýb na prevodovkách, výťahových strojoch, kabínach, protiváhach, vlečných lanách, navíjacích bubnoch, elektromotoroch, vlečných kábloch, bezpečnostných uzáveroch výťahov s nosnosťou do 1 000 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 5 000 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,25 m/s alebo skupinových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.

04 Samostatné zhotovovanie a montáž horákového telesa kotlov ústredného kúrenia nad 100 kW podľa výkresovej dokumentácie.

05 Zisťovanie porúch, opravy a nastavovanie agregátov plynového kúrenia a pod.

06 Inštalačná a kúrenárska práca, napríklad samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok (okrem rodinných domov), samostatná montáž a oprava potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 060310 a pod.

07 Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb v divadlách, v kultúrnych domoch a pod. (napr. napodobňovaním architektonických prvkov a skulptúr plastickým linkovaním alebo dekoračných linkrúst s modelovaním znakov, písma, obrazcov).

08 Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.

09 Stolárska stavebná práca (napr. osádzanie veľkorozmerných a členitých okien a dverí z tvrdého dreva, prípadne okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a stropov podľa návrhov, prípadne z dyhovaného materiálu alebo drevených krivočiarych schodov).

10 Kladenie a oprava vejárových alebo ornamentálnych dlažieb podľa projektu, zakladanie dlažieb na križovatkách a klopených úsekoch ciest alebo zakladanie, vyváženie, kladenie a opravy ťažkých dlažieb.

11 Kladenie a oprava vlysových alebo parketových podláh v zložitých vzoroch alebo na plochách tvarovo členených podľa predlôh alebo vlastného návrhu.

12 Zhotovovanie a oprava kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálov.

13 Zhotovovanie a oprava krytín zo škridiel, šablón, prírodnej bridlice a pod. a členitých striech s prienikmi.

14 Zasklievanie priečelných stien s plochou nad 4 m2 alebo osadzovanie a zasklievanie celosklených vstupných stien s dverami a s nadsvetlíkmi tvrdeným zrkadlovým sklom v objektoch reprezentatívneho charakteru.

15 Výroba, oprava a montáž tvarovo najzložitejších klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, krytina a ďalšie prvky) z medeného a hliníkového plechu.

16 Osadzovanie veľkorozmerných, členitých alebo slohových okien a dverí, zhotovovanie kazetového obloženia a pod.

17 Montáž akustických obložení z dyhovaných a z leštených prvkov s akustickou účinnosťou, s vysokou náročnosťou na funkčnú účinnosť a na presné remeselné spracúvanie.

18 Montáž podhľadov a stien (napr. systémov FEAL, SIDELVAR).

19 Konštrukčná práca (napr. zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií) podľa situačných a vykonávacích výkresov, zhotovovanie a osadzovanie krovov a nosníkov sedlových striech a pultových striech, zhotovovanie a osadzovanie drevených priamočiarych schodov a hobľovaných palubových podláh.

20 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií kruhových, zakrivených a preborených plôch, debnenie atík, ríms a zábradlí všetkých druhov).

21 Lešenárska práca (napr. stavby drevených lešení nad 10 m, postavenie mimoriadne náročných rúrkových konštrukcií, napr. veží) podľa projektov a statických výpočtov.

22 Vymurovanie muriva z kameňa vrátane jeho opracúvania, vymurovanie režného muriva a jednoduchých klenieb.

23 Zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceľovým hladidlom, štukových omietok a omietok šľachtených, škrabaných.

24 Zhotovovanie a oprava kamenárskych výrobkov (napr. klenbové kusy, schody kosé, oblúkové a vretenové).

25 Brúsenie a leštenie tvarovo náročných kamenárskych výrobkov s ručným dopracúvaním.

26 Zhotovovanie šablónových alebo profilových stavebných kamenárskych výrobkov s jednoduchými profilmi, s jemne zrnovanými plochami (napr. čistých soklov, rovných zábradlových kusov, profilovaných schodov).

27 Ukladanie výstuže podľa výkresov do debnenia na stavbe s hmotnosťou výstuže nad 90 kg na 1 m³ betónu.

28 Frézovanie na konvenčných kopírovacích frézkach s presnosťou IT 11 – 8.

29 Sústruženie povrchu, čela, čelného vybratia, diery a klinových drážok stupňovitej remenice s presnosťou IT 7 na hrotovom sústruhu.

30 Sústruženie vonkajšieho jednoduchého tvarového závitu v dĺžke do 500 mm.

31 Sústruženie vonkajšej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Usmerňovanie, riešenie a stvárnenie rozsiahleho, umelecky originálneho a výtvarne mimoriadne náročného aranžovania, dekorovania a výzdoby.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Usmerňovanie odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených nedostatkov na nákladných výťahoch s nosnosťou nad 3 200 kg, na obežných výťahoch nad 6 poschodí, na rýchlovýťahoch a pod.

02 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. samostatná montáž a opravy rozvodov a zariadení v zložitých redukčných staniciach alebo v kotolniach s kombinovaným rozvodom inštalácií s vykonaním skúšok, s vyregulovaním a s uvedením zariadenia do činnosti, samostatná montáž kotolní, redukčných, akumulačných a výmenníkových staníc) vrátane preskúšania a uvedenia do činnosti.

03 Zhotovovanie a oprava krytín na strechách zvláštnych tvarov (napr. kužeľové, ihlanové, kupolové) alebo zhotovovanie a oprava tvrdých krytín umeleckých a historických pamiatok vrátane výberu materiálu v spolupráci s pamiatkarmi alebo podľa ich dispozícií.

04 Zhotovovanie presného akustického systému podľa individuálnych architektonických návrhov rôzne tvarovaných plôch v divadlách, rozhlasových a televíznych štúdiách a pod.

05 Zhotovovanie a montáž veľkorozmerných ťažkých brán alebo brán s vchodovými dverami, výkladných skríň, vchodových dverí a portálov obložených hliníkom alebo inými neželeznými kovmi a pod.

06 Rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov muriva podľa výkresov v členitých základoch, vynášanie výšok, zhotovovanie a kontrola väzieb muriva pri krížení a pod.

07 Zhotovovanie vonkajších obkladov priečelí mramorovými, travertínovými alebo leštenými kamennými doskami.

08 Výmena nosných stĺpov a pilierov s vymurovaním, s domurovaním a s rekonštrukciou profilovaných kamenných a tehlových prvkov.

09 Sanácia historických murovaných konštrukcií vyrovnaním vychýleného muriva, deformovaných klenieb a pod.

10 Zhotovovanie a oprava omietok šľachtených, škrabaných, farebne členitých, sadrových so štukatérskou úpravou, z umelého kameňa alebo z mramoru s rôznou povrchovou úpravou.

11 Zhotovovanie náročných stavebných výrobkov presne opracovaných, s čistými ostrými hranami (napr. profilované členité zábradlové kusy, rímsy, mnohosteny, ihlany), s ručným dopracúvaním a so zhotovením náročných povrchových úprav.

12 Elektroiskrové zhotovovanie dvoch a viacerých dier alebo tvarov s presnosťou IT 6.

13 Vŕtanie, vysústruženie a sústruženie rôznych dier nožom do telesa s presnosťou IT 6 s požiadavkou dodržania predpísanej presnosti rozstupov dier na vodorovnej vyvrtávačke.

14 Sústruženie vnútornej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

15 Usmerňovanie a vykonávanie prác podľa prevádzkového poriadku na vodovodných systémoch vrátane kontroly, montáže a uvádzania sietí do prevádzky.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01 Vymurovanie a oprava veľmi zložitých tehlových a kamenných klenieb (napr. krížové, vejárové) na pamiatkovo chránených objektoch, zhotovovanie, oprava a dopĺňanie veľmi náročných omietok so zložitou ornamentálnou maltovou dekoráciou, viacfarebných sgrafít a omietok intarzií.

02 Výmena narušených častí kamenných konštrukčných prvkov so zabezpečením podopierajúcou konštrukciou pri obnove pamiatok (napr. častí samonosných schodísk, klenieb).

03 Elektroiskrové obrábanie vodiacej dosky (tvarové diery a tvary lícovať s príslušnými razníkmi) s presnosťou IT 5 vrátane nastavenia stroja s CNC systémom.

04 Sústruženie osemnásobne osadeného povrchu zápichov a dvojchodového modulového závitu závitovkového hriadeľa s presnosťou IT 5 na hrotovom sústruhu.

17. ŠKOLSTVO A ŠPORT

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Bežná školnícka práca (napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobná údržbárska práca).

02 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov sauny, bazénu, denného centra, ihriska, klziska a pod.

03 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku plavárne alebo kúpaliska vrátane záchrany a poskytovania prvej pomoci topiacim sa, kontroly teploty vody, vzduchu, čistoty bazénu a hygienického stavu vody.

04 Príprava rôznych kúpeľov, aplikácia procedúr, obsluha kúpeľných zariadení, fitnescentra, solária, sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary, vody a dozor nad bezpečnosťou prevádzky, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadení.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

02 Dozor nad prevádzkou areálu fitnescentra, príprava cvičebných programov s využitím zvolených testov a goniometrie, kontrola počas cvičení, aplikácia špeciálneho cvičenia (napr. pri vertebrogénnych problémoch).

03 Inštalovanie a technická obsluha simultánnej techniky pri organizovaní seminárov, obsluha audiovizuálnych a reprografických pomôcok vrátane bežnej údržby a vedenia príslušného kabinetu vo vzdelávacom zariadení.

04 Odborná sklárska práca, napríklad na sklárskych kahancoch, so zameraním na špeciálne laboratórne sklo (Sial, Simax, kremenné sklo).

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Zhotovovanie sklených aparatúr, zariadení alebo ich súčastí s uplatnením špeciálnej sklárskej technológie.

19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Dislokačná, manipulačná a pomocná práca na všetkých úsekoch archívnej činnosti.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Pomocná práca náročná na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť na všetkých úsekoch archívnej činnosti (predarchívna starostlivosť, evidencia, spracúvanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov).

21. ZDRAVOTNÍCTVO

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Pomocná práca v nemocničných alebo poliklinických oddeleniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v oddeleniach klinickej biochémie, hematológie, v hygienických a v mikrobiologických laboratóriách, v odborných liečebných ústavoch alebo v zariadeniach lekárenskej služby.

02 Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých občanov na odborné vyšetrenia.

03 Pomocná práca pri dezinfekcii a sterilizácii nástrojov, prístrojov, aparatúr a iného špeciálneho zdravotníckeho materiálu v zdravotníckych zariadeniach.

04 Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového materiálu, likvidácia zvyškov vyšetrovaného materiálu, prenášanie materiálu na vyšetrenie.

05 Obsluha kúpeľného zariadenia, solária alebo sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary a vody, zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadenia.

06 Pomocná práca v zubnom laboratóriu (napr. vylievanie odliatkov, leštenie zubných náhrad).

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní detí, občanov a chorých v nemocničných oddeleniach, vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou vyžadujúca fyzickú námahu.

02 Prevoz chorých so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia alebo na liečebné zákroky.

03 Aplikácia liečebných procedúr podľa postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym zamestnancom (napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove zábaly) vrátane osobnej starostlivosti a dozoru.

04 Aplikácia zábalov a masírovanie častí alebo celého tela ručne a s využitím rôznych masážnych pomôcok, prístrojov a zariadení.

05 Pomocná a obslužná práca v zdravotníckych zariadeniach spojená s prípravou operačného inštrumentária a pomôcok na sterilizáciu, zostavovanie súprav sterilných nástrojov pre oddelenia, výdaj sterilného materiálu, obsluha prístrojovej techniky na umývanie, pranie, sušenie a výrobu destilovanej vody.

06 Príprava pomôcok alebo špeciálneho zdravotníckeho materiálu v sadrovniach, asistencia lekárovi pri fixácii končatín a prevoz nepohyblivých pacientov na lôžkovú časť príslušného oddelenia.

07 Preberanie rôznych druhov dôchodkov hospitalizovaných pacientov na pošte a ich odovzdávanie hospitalizovaným pacientom vykonávané zamestnancom s hmotnou zodpovednosťou.

08 Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru v oddeleniach pacientov trvale ležiacich, v oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohľadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom alebo v zariadeniach sociálnych služieb.

09 Obslužná ošetrovateľská práca alebo opatrovateľská práca v oddeleniach pacientov s ťažkým psychickým postihnutím v psychiatrických liečebniach alebo v uzatvorených psychiatrických oddeleniach.

10 Prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov alebo občanov v zariadeniach sociálnych služieb alebo prevoz pacientov sanitnými motorovými vozidlami vrátane poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti.

11 Hygienická očista a pomoc pri úprave tiel zomretých, odvoz zomretých.

12 Prípravná práca spojená s pitvou a manipuláciou s telami zomretých, ich obliekanie a úprava do rakvy.

13 Asistencia pri vykonávaní liečebnej telesnej výchovy, rehabilitačných zákrokoch a liečbe prácou (napr. polohovanie pacientov pri rehabilitačných zákrokoch, pri nácviku chôdze, pri liečbe prácou).

14 Spracúvanie dentálneho materiálu podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

15 Jednoduchá práca v ortopedickej protetike na ortopedickoprotetických pomôckach pri ich zhotovovaní, oprave a úprave, základné pracovné postupy opracúvania kovov, plastov a iných materiálov používaných v ortopedickej protetike (napr. rezanie, brúsenie, strihanie, nitovanie, lepenie).

16 Zhotovovanie zložitých kopýt podľa deformácií nôh na ortopedickú obuv a ich individuálna výroba podľa nákresov.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Laboratórna práca v pitevniach a zhotovovanie muzeálnych, výučbových nekroptických suchých a vlhkých preparátov, balzamovanie a špeciálna práca s mŕtvymi telami vrátane nástrekov.

02 Ručná masáž, reflexná, relaxačná tlaková a iná masáž alebo poskytovanie hydroterapeutických, balneoterapeutických a iných špeciálnych úkonov podľa lekárskych odporúčaní v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

03 Navrhovanie konštrukcie a zhotovovanie dielcov protéz (napr. holenný diel stehennej protézy, na chodidlá a ruky), modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí.

04 Základná aj zložitejšia ortopedickoprotetická práca, zhotovovanie základných typov prístrojov, protéz a ortéz, rôzne druhy prác na ortopedickoprotetických pomôckach, oprava a úprava všetkých druhov pomôcok.

05 Zhotovovanie vzoriek a vykrojovanie zvrškov bežnej ortopedickej obuvi, lepenie a šitie vzorov pre bežnú ortopédiu (napr. deformácie) alebo zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi.

06 Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

07. Odborné pracovné činnosti sanitárske (napr. príprava zdravotníckeho materiálu a pomôcok, starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a prostredie pacienta, obsluha prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych činnostiach, výkon základnej dezinfekcie a sterilizácie podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, likvidácia infekčného a kontaminovaného materiálu, výkon základného hygienického filtra u dospelej osoby) na lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, sadrovni, v kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb alebo na jednotlivých pracoviskách úradov verejného zdravotníctva vykonávané sanitárom.19)

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Oprava zubných náhrad, zhotovovanie snímateľných náhrad, zhotovovanie jednoduchých ortopedických platní a monoblokov, ich oprava bez použitia špeciálnych materiálov.

02 Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie ich vzoriek, vykrojovanie zvrškov a zhotovovanie ortopedickej obuvi alebo individuálna výroba ortopedickej protetiky podľa merných podkladov.

03 Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov na končatiny, individuálna výroba podľa merných podkladov alebo sadrových negatívov, ručná práca v oblasti celej ortopedickej protetiky.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Oprava a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovovanie prototypov chirurgických nástrojov, testovanie dýchacieho prístroja pre klinické prostredie.

02 Oprava a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovania pre nemocnice.

22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

01. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01 Umývanie a asanácia laboratórneho skla a aparatúr spojené s neutralizáciou kyselinového a alkalického odpadu pri používaní predpísaných prostriedkov.

02 Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu.

03 Úprava turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.

04 Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.

02. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01 Práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu (napr. príprava meracích sond a zariadení pri kartonážnych meraniach, ukladanie a zapájanie meracích prístrojov pri geofyzikálnom prieskume).

02 Obsluha drviarne s pridruženým zariadením (napr. sústavou zásobníkov, podávačov, drvičov a dopravníkov) na drvenie prírodného kameniva a ílov.

03 Odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností, príprava analytických a referenčných vzoriek.

04 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie (zábrusy alebo leštené plochy na mikroskopické štúdium, výbrusy z kompaktných a homogénnych materiálov) zo vzoriek hornín, zemín a iných materiálov.

05 Odber vzoriek z vrtov a z povrchových prieskumných diel alebo odber vzoriek v podzemí.

06 Budovanie a údržba technických zariadení vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestoroch jaskýň vrátane opráv elektrickej inštalácie vo vlhkom prostredí.

07 Budovanie a údržba technických zariadení v podzemných priestoroch starých banských diel.

08 Samostatná práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu pri kartonážnych meraniach.

09 Základná údržba expozícií zvierat vrátane vykonávania základných technických úprav.

03. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01 Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň a prípadné vykonávanie strelmajstrovských prác vrátane základnej dokumentácie nových objavov a konzervácie objavených krasových javov.

02 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie z rozpadových a narušených hornín s použitím špecifických metód.

03 Samostatná odborná ošetrovateľská práca vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat, pomoc pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov a manipulácie so zvieratami.

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01 Príprava vzoriek separovaných minerálov a vzoriek špeciálneho určenia.

02 Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín vrátane prípravy a podávania najzložitejších diét a liekov podľa pokynov veterinárneho lekára, vyhľadávanie náhradného kŕmenia.

03 Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych alebo ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat.

04 Samostatná expedičná činnosť na prezentáciu zvierat návštevníkom a úprava životného prostredia v expozíciách podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat.

04. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01 Zabezpečovanie chodu zložitej technologickej linky, kontrola a nastavenie elektroniky systémov vrátane obsluhy špeciálnych zariadení metrológie a klimatológie.

02 Udržiavanie a obnova základného stáda ťažko chovateľných alebo nebezpečných druhov zvierat, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat, vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 36 znejú:

1) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

4) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 101/2001 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

28) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

30a) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30b) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30c) § 7 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z.

31) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

32) Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

33) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

35) Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

36) Napríklad § 124 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.