Oznámenie č. 35/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-35
Platnosť od 14.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2018.

Pôvodný predpis 14.02.2018

35

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 , ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti, maximálne ceny, pevné ceny a podmienky regulácie cien

a) ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby v ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulancii pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancii pohotovostnej služby pre deti a dorast,

b) záchrannej zdravotnej služby v ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancii rýchlej lekárskej pomoci a v ambulancii rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

c) urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu vo všeobecných nemocniciach alebo špecializovaných nemocniciach,

d) ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 10/2018 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.