Rozhodnutie č. 349/2018 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-349
Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 10.12.2018
Aktuálne znenie 10.12.2018

349

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 3. decembra 2018

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a), c) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. apríla 2019,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z.

ZOZNAM OBCI, v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 13. apríla 2019

ObecVolí saObvod*)Kraj
Trstená na Ostrove poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj
Čierny Brod starosta Galanta
Pastuchov poslanci Trnava
Cimenná poslanci Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Omastiná starosta
Bzince pod Javorinou poslanec Nové Mesto nad Váhom
Nová Lehota starosta
Polianka poslanec
Nedožery-Brezany poslanec Prievidza
Hava poslanec Trenčín
Hosťovce poslanec Nitra Nitriansky kraj
Blesovce starosta Topoľčany
Horné Obdokovce poslanci
Horná Lehota starosta Dolný Kubín Žilinský kraj
Bobrovček poslanci Liptovský Mikuláš
Jalovec starosta
Lazisko starosta
Žiar poslanec
Brieštie poslanec Martin Žilinský kraj
Malý Čepčín poslanci
Moškovec starosta
Slovenské Pravno starosta
Potok poslanci Ružomberok
Dolný Harmanec starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Tajov poslanci
Čierny Balog poslanec Brezno
Dubno starosta poslanci Rimavská Sobota
Michalková starosta poslanci Zvolen
Lúčky poslanec Žiar nad Hronom
Nová Baňa poslanec
Slaská poslanec
Ondavka starosta poslanci Bardejov Prešovský kraj
Ruská Poruba starosta Humenné
Majere starosta poslanci Kežmarok
Turany nad Ondavou starosta Stropkov
Jurkova Vôľa starosta poslanci Svidník
Girovce starosta poslanci Vranov nad Topľou
Petkovce starosta
Piskorovce poslanec
Perín-Chym poslanec Košice-okolie Košický kraj
Slanská Huta poslanci
Nižné Nemecké starosta Michalovce
Hrhov poslanci Rožňava
Stratená poslanci
Vojkovce poslanci Spišská Nová Ves

*) Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z.

LEHOTY na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2019

Lehota§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní 171-9 176-8 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 18. 1.2019
85 dní 166-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 18. 1.2019
60 dní 171-1 176-1 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 12.2.2019
60 dní 169-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 12.2.2019
53 dní 169-5 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 19.2.2019
45 dní 172-2 177-2 Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 27. 2. 2019
40 dní 8-1 Určenie volebných miestností starosta obce 4.3.2019
30 dní 170-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 14.3.2019
25 dní 21-3 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 19.3.2019
25 dní 173-2 178-2 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov obec 19.3.2019
17 dní 167-5 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 27.3.2019
17 dní 170-5 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 27.3.2019
48 hodín pred začatím volieb 174 179 Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry politické strany a nezávislí kandidáti 11.4.2019
20-3 Volebný deň okrsková volebná komisia 13.4.2019