Opatrenie č. 325/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-325
Platnosť od 22.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

325

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 31. októbra 2018,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sa pri poradovom čísle 33 slovo „105“ nahrádza slovom „140“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Ján Richter v. r.