Opatrenie č. 296/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-296
Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

296

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. októbra 2018

o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 66b ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

(1) Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „informácia o dávkach“) je uvedená v prílohe.

(2) Informácia o dávkach sa uvádza bez použitia odbornej terminológie, zrozumiteľne a obsahovo a pojmovo jednotne.

§ 2

Lehoty a forma poskytovania informácie o dávkach

(1) Informácia o dávkach sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) v kalendárnom roku,

a) ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom účastník dovŕši vek uvedený v dávkovom pláne, ktorý je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku,

b) v ktorom účastník dovŕši vek o tri roky nižší ako vek podľa osobitného predpisu,1) ak súčasťou zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenej s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“) nie je dávkový plán.

(2) Informácia o dávkach podľa odseku 1 sa zasiela účastníkovi

a) v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje sa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu,

b) v listinnej podobe na

1. ním uvedenú adresu, ak doplnková dôchodková spoločnosť neeviduje adresu elektronickej pošty účastníka, alebo

2. poslednú známu adresu trvalého pobytu účastníka, ak nemožno postupovať podľa prvého bodu.

(3) V informácii o dávkach zasielaných v elektronickej podobe sa môže použiť hypertextové prepojenie na informácie z doplnkového dôchodkového sporenia.

(4) Za hypertextové prepojenie sa na účely tohto opatrenia považuje zvýraznený text uvedený v informácii o dávkach zasielanej účastníkovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

§ 3

Podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie informácie o dávkach

Ku dňu účinnosti zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu súvisiacej s dávkami vyplácanými z doplnkového dôchodkového sporenia sa na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sprístupní aktualizovaná informácia o dávkach prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 opatrenia č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.


Príloha k opatreniu č. 296/2018 Z. z.

INFORMÁCIA O DÁVKACH Z DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

INFORMÁCIA O DÁVKACH Z DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

Údaje o účastníkovia)
Vážený účastníkb),
čoskoro dovŕšite predpokladanýc) vek, v ktorom môžete začať poberať dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.
Vaša nasporená suma k ...d)...e)
f)Kedy môžem požiadať o dávku z doplnkového dôchodkového sporenia?
O dávku môžete požiadať, ak ste splnili jednu z týchto podmienok:
- začnete poberať predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne,
- začnete poberať starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne,
- dovŕšite dôchodkový vek potrebný pre starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.
Svoje rozhodnutie o poberaní dávky z doplnkového dôchodkového sporenia môžete odložiť aj na neskôr a naďalej pokračovať v sporení na dôchodok.
g) h)Kedy môžem požiadať o dávku z doplnkového dôchodkového sporenia?
O dávku môžete požiadať, ak ste splnili obe tieto podmienky:
- dovŕšite vek pre doplnkový starobný dôchodok uvedený vo Vašom dávkovom pláne a
- získate minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené vo Vašom dávkovom pláne.
Svoje rozhodnutie o poberaní dávky z doplnkového dôchodkového sporenia môžete odložiť aj na neskôr a naďalej pokračovať v sporení na dôchodok.
Váš predpokladanýc) vek pre doplnkový starobný dôchodok...i) rokov
Podľa Vášho dávkového plánu si musíte sporiť najmenej...j)
Doteraz ste si sporili...k)
f)g)Aké dávky môžem poberať z doplnkového dôchodkového sporenia?
- Dočasný doplnkový starobný dôchodok
- Doživotný doplnkový starobný dôchodokl)
- Jednorazové vyrovnanie
Možnosť poberania uvedených dávok závisí od individuálnych podmienok účastníka doplnkového dôchodkového sporenia.
h) Aké dávky môžem poberať z doplnkového dôchodkového sporenia?
- m)
Možnosť poberania uvedených dávok závisí od individuálnych podmienok účastníka doplnkového dôchodkového sporenia.
f) g)Dočasný doplnkový starobný dôchodok
nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty zostáva Vaša nasporená suma v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V žiadosti si určíte, ako dlho chcete dávku poberať. Minimálne obdobie poberania je 5 rokovn). Minimálne obdobie poberania dávky podľa Vášho dávkového plánu je ...o). Vzhľadom na to, že Vaša nasporená suma zostáva počas celého obdobia vyplácania dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde a je naďalej investovaná na finančných trhoch, výška jednotlivých dávok sa môže mierne líšiť.
h)Názov dávkyp)
f) h)Dedenie
Ak sa stanete poberateľom dočasného doplnkového starobného dôchodku, na výplatu zostatku Vašej nasporenej sumy bude mať nárok oprávnená osoba. Ak ste ju v účastníckej zmluve neuviedli, stane sa predmetom dedenia.
f)g)l)Doživotný doplnkový starobný dôchodok
je poistný produkt, v ktorom sa Vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dávku do konca Vášho života bez ohľadu na to, ako dlho budete žiť. Dávku si zakúpite od poisťovne za Vašu nasporenú sumu, ktorú Vám do poisťovne prevedie Vaša doplnková dôchodková spoločnosť. Dávka sa Vám bude vyplácať na základe zmluvy, ktorú uzatvoríte s Vami zvolenou poisťovňou.
f)Dedenie
Doživotný doplnkový starobný dôchodok vyplácaný poisťovňou nie je možné dediť.
g)Dedenie
Podmienky dedenia sú uvedené vo Vašom dávkovom pláne.
f)Jednorazové vyrovnanie
Ak Vaša nasporená suma nepresiahne dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom požiadate o doplnkový starobný dôchodok, doplnková dôchodková spoločnosť Vám Vašu nasporenú sumu vyplatí jednorazovo.
K ...d) je to suma ... q). V čase, keď budete žiadať o jednorazové vyrovnanie, bude táto suma upravená podľa aktuálnych štatistických údajov.
O jednorazové vyrovnanie do výšky 25 % nasporenej sumy môžete požiadať súčasne so žiadosťou o dočasný doplnkový starobný dôchodok.
O jednorazové vyrovnanie do výšky 50 % nasporenej sumy môžete požiadať súčasne so žiadosťou o doživotný doplnkový starobný dôchodok.
g)h)Jednorazové vyrovnanie
Podmienky na vyplatenie jednorazového vyrovnania súr):
Ako požiadam o dávku?
O dávku požiadate písomne Vašu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, pričom si môžete vybrať, či žiadosť podáte osobne alebo poštou. V žiadosti si určíte:
- dávku, ktorú chcete poberať,
- obdobie výplaty dávky v súlade so zákonomf),
- obdobie výplaty dávky v súlade s dávkovým plánomg)h),
- výšku jednorazového vyrovnania, ak Vám naň vznikne nárok a budete mať o jeho výplatu záujem.
Je možné, že kým budete môcť poberať dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, budú prijaté zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúce sa podmienok vyplácania týchto dávok. Aktualizovanú informáciu o dávkach a ďalšie informácie získate na ...s).

Vysvetlivky na vypĺňanie:

a) Namiesto slov „Údaje o účastníkovi“ sa uvádza meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si účastník určil, dátum narodenia účastníka, číslo účastníckej zmluvy, označenie dávkového plánu. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uviesť aj názvy príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré si účastník zvolil.

b) Namiesto slov „Vážený účastník“ sa primerane uvedie „Vážený pán/Vážená pani“ a meno a priezvisko účastníka.

c) Slovo „predpokladaný“ sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán.

d) Uvádza sa dátum zostavenia informácie o dávkach.

e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka k dátumu zostavenia informácie o dávkach.

f) Text v rámčeku sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán.

g) Text v rámčeku sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu po transformácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorej súčasťou je dávkový plán.

h) Text v rámčeku sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu pred transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorej súčasťou je dávkový plán.

i) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

j) Uvádza sa obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v dávkovom pláne, za ktoré musia byť zaplatené príspevky, aby bola splnená podmienka na nárok na doplnkový starobný dôchodok. Tento riadok sa uvádza len pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a počet mesiacov, za ktoré boli zaplatené príspevky, je nižší ako minimálne obdobie sporenia pre nárok na doplnkový starobný dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.

k) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré boli zaplatené príspevky. Tento riadok sa uvedie len vtedy, ak sa uvádza predchádzajúci riadok. Ak počet rokov a mesiacov, za ktoré boli zaplatené príspevky, je vyšší ako obdobie doplnkového dôchodkového sporenia na nárok na doplnkový starobný dôchodok uvedený v dávkovom pláne účastníka, namiesto textu v riadku sa uvádza veta: „Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené vo Vašom dávkovom pláne ste už dosiahli.“.

l) Text v rámčeku sa neuvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a jeho dávkový plán neobsahuje možnosť vyplácania doživotného doplnkového starobného dôchodku.

m) Uvádza sa názov dávky podľa dávkového plánu účastníka.

n) Táto veta sa uvádza len pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán.

o) Uvádza sa minimálne obdobie poberania dávky podľa dávkového plánu účastníka, pričom veta sa uvádza len pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán.

p) Namiesto slov „Názov dávky“ sa uvádza názov dávky spolu so stručnou charakteristikou dávky a podmienkami jej vyplácania podľa dávkového plánu účastníka. Ak dávkový plán obsahuje viac dávok, každá dávka sa uvádza v osobitnom rámčeku.

q) Uvádza sa suma dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zasiela informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.

r) V rámčeku sa uvádzajú podmienky na vyplatenie jednorazového vyrovnania vyplácaného súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom podľa dávkového plánu účastníka.

s) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka.