Opatrenie č. 295/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-295

(v znení č. 182/2019 Z. z.)

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019
Zrušený 411/2019 Z. z.
Znenie 01.07.2019

295

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. októbra 2018,

ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.

Pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia

§ 3

(1) Výpis účastníka obsahuje prognózy dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.

(2) Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe

a) príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,

b) príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,

c) sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,

d) syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,

e) veku podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo veku podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),

f) veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,

g) veku

1. podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2, alebo

2. podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2,

h) mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu uvedeného v prílohe č. 4; ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu reprezentovaný kategóriou syntetického ukazovateľa rizika tohto doplnkového dôchodkového fondu, môže sa zohľadniť predpokladaný vývoj rizikového profilu, a to v závislosti od definovanej investičnej stratégie,

i) ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 4,

j) predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 4,

k) predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.

(3) Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie

a) 12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b) od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(4) Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca za obdobie

a) 12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b) od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak zamestnávateľ platil príspevky za obdobie kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(5) Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok sa môže zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca vzrástol v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch sledovaného obdobia v porovnaní s prvými 12 po sebe nasledujúcimi mesiacmi sledovaného obdobia najmenej o 5 % a súčet priemernej sumy týchto príspevkov vzrástol v sledovanom období medziročne najmenej dvakrát. Sledovaným obdobím je 60 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa výpis účastníka zasiela. Rast príspevkov podľa prvej vety sa vypočíta podľa vzorca č. 5 uvedeného v prílohe č. 4.

§ 4

(1) Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 5. Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(2) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a ktorý

a) v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,

e) v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace,

f) v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť kalendárnym rokom, za ktorý sa výpis účastníka zasiela,

1. nedovŕšil referenčný vek,2) je vek podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3,

2. dovŕšil referenčný vek,2) je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.3)

(3) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.

(4) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.

(5) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek potrebný na vznik nároku na doplnkový výsluhový dôchodok uvedený v jeho dávkovom pláne.

§ 5

Alternatívna prognóza dôchodkových dávok

Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § 3 ods. 2 až 6, pričom sa pri zostavovaní tejto prognózy vychádza z predpokladu, že sa

a) zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,

b) zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,

c) použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do inej kategórie syntetického ukazovateľa rizika podľa prílohy č. 4.

§ 6

Prechodné ustanovenie

Ak doplnková dôchodková spoločnosť v roku 2019 neurčí sumu odplaty, nákladov a poplatkov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa prílohy č. 5 a výpis poberateľa dávky podľa prílohy č. 6.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 504/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia.


§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Ján Richter v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

VZOR

VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ PREDPOKLADANÝCH DÔCHODKOVÝCH DÁVOK ÚČASTNÍKAa )

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU ÚČASTNÍKA

1. Vo výpise účastníka sa text v bloku A zobrazuje na prvej strane výpisu účastníka spôsobom, ktorý je výraznejší a odlíšiteľný od formátu ostatného textu tak, aby bolo zrejmé, že ide o najdôležitejšiu informáciu vo výpise účastníka.

2. Ak sa výpis účastníka zasiela v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronického dokumentu členeného na strany a obsahuje prognózy podľa § 3, na prvej strane výpisu účastníka sa uvádzajú len údaje o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a účastníkovi a informácie v bloku A, B a C.

3. Vo výpise účastníka možno použiť hypertextové prepojenie.

4. Na účely zostavenia výpisu účastníka sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise účastníka zasielanom účastníkovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

5. Údaje vo výpise účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety a tretej vety a ods. 6 a 7 zákona sa upravia podľa obdobia, za ktoré sa tieto výpisy zasielajú.

6. Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy vo výpise účastníka je vo forme skupinového stĺpcového grafu, kde

a) na vodorovnej osi

i. je uvedený vek podľa § 3 ods. 2 písm. e), f) alebo g),

ii. skupiny radov pre každý vek podľa písmena a) prvého bodu zobrazujú prognózu nasporenej sumy účastníka podľa ekonomického scenára vo farebnom rozlíšení v tomto poradí:

iii. 2a. pesimistický scenár,

iv. 2b. základný scenár,

v. 2c. optimistický scenár,

b) na zvislej osi sú zobrazené hodnoty pre prognózy nasporenej sumy a

c) legenda obsahuje názvy jednotlivých scenárov.

II. Vysvetlivky na vypĺňanie

a) Doplnková dôchodková spoločnosť môže za názov doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.

b) Uvádza sa názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si účastník určil na doručovanie, dátum narodenia účastníka a číslo účastníckej zmluvy.

c) Tento text sa vo výpise účastníka neuvádza.

d) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

f) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 3.

g) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 4.

h) Ak účastníkovi chýba najviac 5 rokov do dovŕšenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4 a mesačná suma jeho predpokladaného doplnkového starobného dôchodku vyplácaného počas desiatich rokov je nižšia ako suma určená podľa § 46e ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uvádzajú sa slová „5 rokov“, inak sa uvádzajú slová „10 rokov“.

i) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

j) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu podľa vzorca v prílohe č. 4 ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

k) Slovo „predpokladaný“ sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a jeho vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania dôchodkovej dávky je vek podľa § 4 ods. 2 písm. f) prvého bodu.

l) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

m) Uvádza sa obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v dávkovom pláne, za ktoré účastník musí zaplatiť príspevky, aby splnil podmienku vyplácania doplnkového starobného dôchodku. Riadok sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a počet mesiacov, za ktoré zaplatil príspevky, je nižší ako obdobie sporenia potrebné na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku uvedeného v jeho dávkovom pláne.

n) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré účastník zaplatil príspevky. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.

o) Riadok sa uvádza, ak zamestnávateľ zaplatil za účastníka najmenej jeden príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ho označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu.

p) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku účastníka podľa § 4.

q) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia potrebné na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku uvedené v dávkovom pláne. Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa obdobie podľa § 17 ods. 1 zákona. Riadok sa uvádza, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, je kratšie ako obdobie, za ktoré zamestnávateľ musí zaplatiť príspevky na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku podľa prvej vety alebo druhej vety.

r) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.

s) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a dovŕšil vek uvedený v dávkovom pláne, uvádza sa vek podľa prílohy č. 3.

t) Uvádza sa počet rokov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

u) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku účastníka podľa § 3 ods. 3 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.

v) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.

w) Uvádza sa grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy podľa bodu 6 všeobecných zásad zostavovania výpisu účastníka.

x) Uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

y) Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

z) Uvádza sa rozdiel sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4 a sumy určenej podľa vzorca na výpočet hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu v prílohe č. 4 v percentách zo sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4.

aa) Uvádza sa suma predpokladaného mesačného dôchodku účastníka pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

ab) Ak sa prognózy nasporenej sumy zostavujú na základe § 3 ods. 6, uvádza sa „za predpokladu, že sa ich výška bude pravidelne zvyšovať“, inak sa uvádza „za predpokladu, že ich výška sa nezmení“.

ac) Uvádzajú sa slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“, ak je účastník zamestnancom, ktorý vykonáva rizikovú prácu.

ad) Veta sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán.

ae) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise účastníka. Ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uvádza sa deň uzatvorenia účastníckej zmluvy.

af) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo previedol sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, tento riadok sa neuvádza.

ag) Informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka sa môže v uvedenej štruktúre opakovať, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania prehľadnosti poskytovaných informácií. Ak si účastník zvolil viac doplnkových dôchodkových fondov a/alebo uskutočnil prestup medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

ah) Ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, pre každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa vytvorí osobitný stĺpec. Namiesto názvu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu sa môže uviesť iné označenie spolu s vysvetlením tohto označenia pod tabuľkou.

ai) Uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Obdobie sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

aj) Suma v riadku sa uvádza zvlášť za každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

ak) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

al) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa prvý deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

am) Uvádza sa suma zodpovedajúca podielu majetku účastníka v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu, ktorý sa uvádza v tomto riadku.

an) Uvádza sa suma príspevkov účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ao) Uvádza sa suma príspevkov zamestnávateľa, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ap) Uvádza sa „Prestup z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, „Prevod zo zanikajúcej účastníckej zmluvy“, ak u účastníka došlo ku konsolidácii účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo „Prevod zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník previedol sumu podľa § 64c zákona. Riadok sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, došlo ku konsolidácii jeho účastníckych zmlúv alebo previedol sumu podľa § 64c zákona.

aq) Uvádza sa suma pripísaná na osobný účet účastníka ku dňu prestupu podľa § 64 zákona, konsolidácie účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo prevodu podľa § 64c zákona.

ar) Riadok sa môže uvádzať, ak účastník prestúpil medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Riadok sa neuvádza, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje.

as) Uvádza sa súčet súm prevodov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi, ktoré boli v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uskutočnené. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

at) Uvádzajú sa slová „Predčasný výber“, „Jednorazové vyrovnanie“ alebo „Suma prevedená do výplatného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu“, ak bol účastníkovi vyplatený predčasný výber, jednorazové vyrovnanie alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Riadok sa neuvádza, ak sa transakcia podľa predchádzajúcej vety neuskutočnila v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

au) Uvádza sa suma predčasného výberu pred zdanením, suma jednorazového vyrovnania pred zdanením alebo suma, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť previedla z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza so záporným znamienkom.

av) Uvádza sa suma zhodnotenia očistená o odplaty, náklady a poplatky ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

aw) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

ax) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa posledný deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. V poslednej informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ sa uvádza deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

ay) Uvádza sa suma odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

az) Uvádza sa suma odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

ba) Uvádza sa suma odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona. Riadok sa uvádza, ak doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety zákona.

bb) Uvádza sa suma nákladov a poplatkov, ktoré boli vypočítané a zúčtované podľa § 35 ods. 2 zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

bc) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“, „Odplata za zhodnotenie“, „Odplata za prestup“ a „Náklady a poplatky“ za príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

bd) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“. Riadok sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

be) Uvádza sa pomer sumy uvedenej v riadku „Spolu za všetky doplnkové dôchodkové fondy“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond, uvádza sa suma zodpovedajúca pomeru sumy uvedenej v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Priemerná hodnota osobného účtu účastníka sa vypočíta ako podiel súčtu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, a sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona a čísla dva. Pomer podľa prvej a druhej vety sa uvádza v percentách a zaokrúhľuje sa matematicky na dve desatinné miesta.

bf) Uvádzajú sa informácie o predpokladoch použitých na výpočet alternatívnych prognóz podľa § 5 a ich vplyv na výšku mesačnej sumy predpokladaného doplnkového starobného dôchodku.

bg) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením a/alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

bh) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa označenie dávkového plánu účastníka.

bi) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka a webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

VZOR

VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK POBERATEĽA DÁVKYa )

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU POBERATEĽA DÁVKY

1. Vo výpise poberateľa dávky možno použiť hypertextové prepojenie.

2. Na účely zostavenia výpisu poberateľa dávky sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise poberateľa dávky zasielanom poberateľovi dávky v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

3. Údaje vo výpise poberateľa dávky podľa § 66a ods. 6 a 7 zákona sa upravia podľa obdobia, za ktoré sa tento výpis zasiela.

II. Vysvetlivky na vypĺňanie

a) Doplnková dôchodková spoločnosť môže za názov doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.

b) Uvádza sa názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, meno a priezvisko poberateľa dávky, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si poberateľ dávky určil na doručovanie, dátum narodenia poberateľa dávky, číslo účastníckej zmluvy a názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

c) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

d) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa deň tohto prevodu.

e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu tohto prevodu.

f) Uvádzajú sa názvy dôchodkových dávok, ktoré boli poberateľovi dávky vyplatené v období, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela.

g) Uvádza sa suma vyplatenej dôchodkovej dávky po zdanení za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma podľa predchádzajúcej vety sa uvádza so záporným znamienkom.

h) Uvádza sa celková suma dane z príjmu podľa § 43 ods. 3 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť zrazila poberateľovi dávky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela; táto suma sa uvádza so záporným znamienkom.

i) Uvádza sa suma zhodnotenia očistená o odplaty, náklady a poplatky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

j) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

k) Uvádza sa informácia o druhu dôchodkovej dávky alebo dôchodkových dávok, počte zostávajúcich dôchodkových dávok určených na výplatu a ich predpokladanej priemernej výške. Predpokladaná priemerná výška dôchodkovej dávky sa určí ako podiel zostatku sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona a počtu nevyplatených dávok.

l) Uvádza sa suma odplaty za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na poberateľa dávky a ktorá bola z majetku výplatného doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

m) Uvádza sa suma nákladov a poplatkov, ktoré boli vypočítané a zúčtované podľa § 35 ods. 2 zákona za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na poberateľa dávky a ktorá bola z majetku výplatného doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

n) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“ a „Náklady a poplatky“.

o) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením a/alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

p) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu poberateľa dávky a webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Rok narodeniaVek účastníka
195762 rokov 6 mesiacov
195862 rokov 8 mesiacov
195962 rokov 10 mesiacov
196063 rokov 2 mesiace
196163 rokov 4 mesiace
196263 rokov 6 mesiacov
196363 rokov 8 mesiacov
196463 rokov 10 mesiacov
1965 a neskôr64 rokov

Príloha č. 4 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

VZORCE NA VÝPOČET PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

1. Vzorec na výpočet hrubého ročného výnosu

ry = (1+rh)12−1

2. Vzorec na výpočet vplyvu odplaty za zhodnotenie na zníženie výnosnosti

RiYfz = (ry− fs−fo) x fz

3. Vzorec na výpočet ukazovateľa zníženia výnosnosti

4. Vzorec na výpočet čistého výnosu

r = rh−RiY

5. Vzorec na výpočet mesačnej indexácie rastu príspevku

6. Vzorec na výpočet koeficientu zvyšovania príspevkov

7. Vzorec na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka

8. Vzorec na výpočet hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu

NSi = NSp x (1−i)n

Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok sa použijú tieto veličiny a ich označenie:

ry = hrubý ročný výnos v %,

rh = hrubý mesačný výnos uvedený v tabuľke č. 1 až 5, určený na základe syntetického ukazovateľa rizika, predpokladanej zostávajúcej dĺžky doplnkového dôchodkového sporenia a prognózovaného scenára,

RiYfz= vplyv odplaty za zhodnotenie na zníženie výnosnosti v %,

fs = ročná odplata za správu v %,

fo = ostatné ročné náklady hradené z majetku fondu v %,

fz = odplata za zhodnotenie v %,

RiY = ukazovateľ zníženia výnosnosti v %,

r = čistý výnos v %,

c = mesačná indexácia príspevku zodpovedajúca priemernému ročnému navýšeniu celkového príspevku účastníka a zamestnávateľa v sledovanom období v %; ak účastník nesplní podmienky podľa § 3 ods. 6, hodnota parametra bude nula,

x1 = súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca v prvom roku sledovaného obdobia,

x2 = súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca v druhom roku sledovaného obdobia,

x3 = súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca v treťom roku sledovaného obdobia,

x4 = súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca v štvrtom roku sledovaného obdobia,

x5 = súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca v piatom roku sledovaného obdobia,

q = koeficient zvyšovania hodnoty príspevkov,

NSp = prognózovaná hodnota osobného účtu účastníka,

NSs = aktuálna hodnota osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,

n = predpokladaná zostávajúca dĺžka doplnkového dôchodkového sporenia v čase vyhotovenia výpisu účastníka v mesiacoch,

Pu = príspevok účastníka,

Pz = príspevok zamestnávateľa,

NSi = prognózovaná hodnota osobného účtu účastníka upravená o infláciu,

i = miera inflácie vo výške 0,165 %.

Tabuľka č. 1: Mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu pre zostávajúcu dĺžku doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 1 až 12 mesiacov.*

Kategória syntetického ukazovateľa rizika124567
Pesimistický scenár-0,02%-0,03%-0,10%-0,45%-0,80%-0,99%-1,47%
Základný scenár0,17%0,23%0,35%0,57%0,73%0,78%0,96%
Optimistický scenár0,57%0,57%0,88%1,51%2,04%2,13%2,62%

Tabuľka č. 2: Mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu pre zostávajúcu dĺžku doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 13 až 36 mesiacov.*

Kategória syntetického ukazovateľa rizika1234567
Pesimistický scenár0,03%0,03%0,03%-0,11%-0,29%-0,44%-0,77%
Základný scenár0,18%0,24%0,36%0,56%0,69%0,73%0,87%
Optimistický scenár0,49%0,49%0,74%1,21%1,60%1,67%2,04%

Tabuľka č. 3: Mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu pre zostávajúcu dĺžku doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 37 až 72 mesiacov.*

Kategória syntetického ukazovateľa rizika1234567
Pesimistický scenár0,07%0,07%0,10%0,06%-0,04%-0,15%-0,40%
Základný scenár0,19%0,24%0,36%0,55%0,67%0,71%0,84%
Optimistický scenár0,46%0,45%0,67%1,05%1,35%1,41%1,68%

Tabuľka č. 4: Mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu pre zostávajúcu dĺžku doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 73 až 120 mesiacov.*

Kategória syntetického ukazovateľa rizika1234567
Pesimistický scenár0,08%0,08%0,13%0,11%0,05%-0,01%-0,12%
Základný scenár0,19%0,24%0,36%0,54%0,67%0,71%0,85%
Optimistický scenár0,44%0,42%0,63%0,95%1,22%1,26%1,47%

Tabuľka č. 5: Mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu pre zostávajúcu dĺžku doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 121 až 600 mesiacov.*

Kategória syntetického ukazovateľa rizika1234567
Pesimistický scenár0,10%0,13%0,21%0,28%0,32%0,35%0,41%
Základný scenár0,22%0,24%0,35%0,52%0,64%0,68%0,83%
Optimistický scenár0,37%0,36%0,54%0,80%1,00%1,03%1,16%

* Údaje v tabuľke č. 1 až 5 sa upravia o ukazovateľ zníženia výnosnosti na základe výšky odplaty podľa §35 ods. 1 písm. a) a b) zákona platnej v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, zníženie výnosnosti sa môže upraviť aj na základe výšky odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorá zodpovedá príspevkovému doplnkovému dôchodkovému fondu s inou kategóriou syntetického ukazovateľa rizika platného pre obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

Príloha č. 5 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

VZOR

VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ PREDPOKLADANÝCH DÔCHODKOVÝCH DÁVOK ÚČASTNÍKAa)

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU ÚČASTNÍKA

1. Vo výpise účastníka sa text v bloku A zobrazuje na prvej strane výpisu účastníka spôsobom, ktorý je výraznejší a odlíšiteľný od formátu ostatného textu tak, aby bolo zrejmé, že ide o najdôležitejšiu informáciu vo výpise účastníka.

2. Ak sa výpis účastníka zasiela v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronického dokumentu členeného na strany a obsahuje prognózy podľa § 3, na prvej strane výpisu účastníka sa uvádzajú len údaje o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a účastníkovi a informácie v bloku A, B a C.

3. Vo výpise účastníka možno použiť hypertextové prepojenie.

4. Na účely zostavenia výpisu účastníka sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise účastníka zasielanom účastníkovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

5. Údaje vo výpise účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety a tretej vety a ods. 6 a 7 zákona sa upravia podľa obdobia, za ktoré sa tieto výpisy zasielajú.

6. Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy vo výpise účastníka je vo forme skupinového stĺpcového grafu, kde

a) na vodorovnej osi

i. je uvedený vek podľa § 3 ods. 2 písm. e), f) alebo g),

ii. skupiny radov pre každý vek podľa písmena a) prvého bodu zobrazujú prognózu nasporenej sumy účastníka podľa ekonomického scenára vo farebnom rozlíšení v tomto poradí:

iii. 2a. pesimistický scenár,

iv. 2b. základný scenár,

v. 2c. optimistický scenár,

b) na zvislej osi sú zobrazené hodnoty pre prognózy nasporenej sumy a

c) legenda obsahuje názvy jednotlivých scenárov.

II. Vysvetlivky na vypĺňanie

a) Doplnková dôchodková spoločnosť môže za názov doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.

b) Uvádza sa názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si účastník určil na doručovanie, dátum narodenia účastníka a číslo účastníckej zmluvy.

c) Tento text sa vo výpise účastníka neuvádza.

d) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

f) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 3.

g) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 4.

h) Ak účastníkovi chýba najviac 5 rokov do dovŕšenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4 a mesačná suma jeho predpokladaného doplnkového starobného dôchodku vyplácaného počas desiatich rokov je nižšia ako suma určená podľa § 46e ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uvádzajú sa slová „5 rokov“, inak sa uvádzajú slová „10 rokov“.

i) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

j) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu podľa vzorca v prílohe č. 4 ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

k) Slovo „predpokladaný“ sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a jeho vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania dôchodkovej dávky je vek podľa § 4 ods. 2 písm. f) prvého bodu.

l) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

m) Uvádza sa obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v dávkovom pláne, za ktoré účastník musí zaplatiť príspevky, aby splnil podmienku vyplácania doplnkového starobného dôchodku. Riadok sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a počet mesiacov, za ktoré zaplatil príspevky, je nižší ako obdobie sporenia potrebné na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku uvedeného v jeho dávkovom pláne.

n) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré účastník zaplatil príspevky. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.

o) Riadok sa uvádza, ak zamestnávateľ zaplatil za účastníka najmenej jeden príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ho označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu.

p) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku účastníka podľa § 4.

q) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia potrebné na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku uvedené v dávkovom pláne. Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa obdobie podľa § 17 ods. 1 zákona. Riadok sa uvádza, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, je kratšie ako obdobie, za ktoré zamestnávateľ musí zaplatiť príspevky na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku podľa prvej vety alebo druhej vety.

r) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.

s) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a dovŕšil vek uvedený v dávkovom pláne, uvádza sa vek podľa prílohy č. 3.

t) Uvádza sa počet rokov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

u) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku účastníka podľa § 3 ods. 3 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.

v) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.

w) Uvádza sa grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy podľa bodu 6 všeobecných zásad zostavovania výpisu účastníka.

x) Uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

y) Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

z) Uvádza sa rozdiel sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4 a sumy určenej podľa vzorca na výpočet hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu v prílohe č. 4 v percentách zo sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4.

aa) Uvádza sa suma predpokladaného mesačného dôchodku účastníka pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

ab) Ak sa prognózy nasporenej sumy zostavujú na základe § 3 ods. 6, uvádza sa „za predpokladu, že sa ich výška bude pravidelne zvyšovať“, inak sa uvádza „za predpokladu, že ich výška sa nezmení“.

ac) Uvádzajú sa slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“, ak je účastník zamestnancom, ktorý vykonáva rizikovú prácu.

ad) Veta sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán.

ae) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise účastníka. Ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uvádza sa deň uzatvorenia účastníckej zmluvy.

af) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Riadok sa neuvádza, ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo previedol sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

ag) Informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka sa môže v uvedenej štruktúre opakovať, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania prehľadnosti poskytovaných informácií. Ak si účastník zvolil viac doplnkových dôchodkových fondov a/alebo uskutočnil prestup medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

ah) Ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, pre každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa vytvorí osobitný stĺpec. Namiesto názvu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu sa môže uviesť iné označenie spolu s vysvetlením tohto označenia pod tabuľkou.

ai) Uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Obdobie sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

aj) Suma v riadku sa uvádza zvlášť za každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

ak) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

al) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa prvý deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. V poslednej informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ sa uvádza deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

am) Uvádza sa suma zodpovedajúca podielu majetku účastníka v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu, ktorý sa uvádza v tomto riadku.

an) Uvádza sa suma príspevkov účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ao) Uvádza sa suma príspevkov zamestnávateľa, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ap) Uvádza sa „Prestup z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, „Prevod zo zanikajúcej účastníckej zmluvy“, ak u účastníka došlo ku konsolidácii účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo „Prevod zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník previedol sumu podľa § 64c zákona. Riadok sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, došlo ku konsolidácii jeho účastníckych zmlúv alebo previedol sumu podľa § 64c zákona.

aq) Uvádza sa suma pripísaná na osobný účet účastníka ku dňu prestupu podľa § 64 zákona, konsolidácie účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo prevodu podľa § 64c zákona.

ar) Riadok sa môže uvádzať, ak účastník prestúpil medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Riadok sa neuvádza, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje.

as) Uvádza sa súčet súm prevodov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi, ktoré boli v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uskutočnené. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

at) Uvádzajú sa slová „Predčasný výber“, „Jednorazové vyrovnanie“ alebo „Suma prevedená do výplatného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu“, ak bol účastníkovi vyplatený predčasný výber, jednorazové vyrovnanie alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Riadok sa neuvádza, ak sa transakcia podľa predchádzajúcej vety neuskutočnila v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

au) Uvádza sa suma predčasného výberu pred zdanením, suma jednorazového vyrovnania pred zdanením alebo suma, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť previedla z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza so záporným znamienkom.

av) Uvádza sa suma zhodnotenia očistená o odplaty, náklady a poplatky ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

aw) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

ax) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa posledný deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. V poslednej informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ sa uvádza deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.

ay) Uvádza sa suma odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá sa vypočíta ako súčin celkovej sumy odplaty za správu v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018 a pomeru priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za rok 2018 k priemernej čistej hodnote majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018. Ak účastník nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdobie roku 2018, keď nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, sa do priemernej hodnoty osobného účtu účastníka počíta s hodnotou osobného účtu nula. Ak bol daný príspevkový doplnkový dôchodkový fond vytvorený po 1. 1. 2018, výpočet sa primerane upraví.

az) Uvádza sa suma odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá sa vypočíta ako súčin celkovej sumy odplaty za zhodnotenie v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018 a pomeru priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za rok 2018 k priemernej čistej hodnote majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018. Ak účastník nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdobie roku 2018, keď nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, sa do priemernej hodnoty osobného účtu účastníka počíta s hodnotou osobného účtu nula. Ak bol daný príspevkový doplnkový dôchodkový fond vytvorený po 1. 1. 2018, výpočet sa primerane upraví.

ba) Uvádza sa suma odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona. Riadok sa uvádza, ak doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety zákona.

bb) Uvádza sa suma ostatných nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2 zákona, ktorá sa vypočíta ako súčin celkovej sumy ostatných nákladov a poplatkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018 a pomeru priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za rok 2018 k priemernej čistej hodnote majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018. Ak účastník nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdobie roku 2018, keď nebol účastníkom v danom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, sa do priemernej hodnoty osobného účtu účastníka počíta s hodnotou osobného účtu nula. Ak bol daný príspevkový doplnkový dôchodkový fond vytvorený po 1. 1. 2018, výpočet sa primerane upraví.

bc) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“, „Odplata za zhodnotenie“, „Odplata za prestup“ a „Náklady a poplatky“ za príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

bd) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“. Riadok sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

be) Uvádza sa pomer sumy uvedenej v riadku „Spolu za všetky doplnkové dôchodkové fondy“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond, uvádza sa suma zodpovedajúca pomeru sumy uvedenej v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Priemerná hodnota osobného účtu účastníka sa vypočíta ako podiel súčtu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, a sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona a čísla dva. Pomer podľa prvej vety a druhej vety sa uvádza v percentách a zaokrúhľuje sa matematicky na dve desatinné miesta.

bf) Uvádzajú sa informácie o predpokladoch použitých na výpočet alternatívnych prognóz podľa § 5 a ich vplyv na výšku mesačnej sumy predpokladaného doplnkového starobného dôchodku.

bg) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením a/alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

bh) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa označenie dávkového plánu účastníka.

bi) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka a webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Príloha č. 6 k opatreniu č. 295/2018 Z. z.

VZOR

VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK POBERATEĽA DÁVKYa)

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU POBERATEĽA DÁVKY

1. Vo výpise poberateľa dávky možno použiť hypertextové prepojenie.

2. Na účely zostavenia výpisu poberateľa dávky sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise poberateľa dávky zasielanom poberateľovi dávky v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

3. Údaje vo výpise poberateľa dávky podľa § 66a ods. 6 a 7 zákona sa upravia podľa obdobia, za ktoré sa tento výpis zasiela.

II. Vysvetlivky na vypĺňanie

a) Doplnková dôchodková spoločnosť môže za názov doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.

b) Uvádza sa názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, meno a priezvisko poberateľa dávky, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si poberateľ dávky určil na doručovanie, dátum narodenia poberateľa dávky, číslo účastníckej zmluvy a názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

c) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

d) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa deň tohto prevodu.

e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu tohto prevodu.

f) Uvádzajú sa názvy dôchodkových dávok, ktoré boli poberateľovi dávky vyplatené v období, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela.

g) Uvádza sa suma vyplatenej dôchodkovej dávky po zdanení za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma podľa predchádzajúcej vety sa uvádza so záporným znamienkom.

h) Uvádza sa celková suma dane z príjmu podľa § 43 ods. 3 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť zrazila poberateľovi dávky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma podľa predchádzajúcej vety sa uvádza so záporným znamienkom.

i) Uvádza sa suma zhodnotenia očistená o odplaty, náklady a poplatky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.

j) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.

k) Uvádza sa informácia o druhu dôchodkovej dávky alebo dôchodkových dávok, počte zostávajúcich dôchodkových dávok určených na výplatu a ich predpokladanej priemernej výške. Predpokladaná priemerná výška dôchodkovej dávky sa určí ako podiel zostatku sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona a počtu nevyplatených dávok.

l) Uvádza sa suma odplaty za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá sa vypočíta ako súčin celkovej sumy odplaty za správu vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018 a pomeru priemernej hodnoty osobného účtu poberateľa dávky za rok 2018 k priemernej čistej hodnote majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018. Ak poberateľ dávky nebol poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdobie roku 2018, keď nebol poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, sa do priemernej hodnoty osobného účtu poberateľa dávky počíta s hodnotou osobného účtu nula.

m) Uvádza sa suma ostatných nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2 zákona, ktorá sa vypočíta ako súčin celkovej sumy ostatných nákladov a poplatkov vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018 a pomeru priemernej hodnoty osobného účtu poberateľa dávky za rok 2018 k priemernej čistej hodnote majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2018. Ak poberateľ dávky nebol poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, obdobie roku 2018, keď nebol poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, sa do priemernej hodnoty osobného účtu poberateľa dávky počíta s hodnotou osobného účtu nula.

n) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“ a „Náklady a poplatky“.

o) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením a/alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

p) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu poberateľa dávky a webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Poznámky pod čiarou

1) § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

2) § 65a ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.

3) § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.