Oznámenie č. 293/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-293
Platnosť od 22.10.2018
Pôvodný predpis 22.10.2018

293

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. októbra 2018 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 14 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. apríla 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2020 uzatvorený 6. septembra 2018 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR.