Vyhláška č. 29/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-29
Platnosť od 06.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018 do31.12.2018
Zrušený 396/2018 Z. z.
Znenie 15.02.2018

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 30. januára 2018,

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 360/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2018.


Martina Lubyová v. r.


Príloha k vyhláške č. 29/2018 Z. z.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A ZAKÁZANÝCH METÓD NA ÚČELY DOPINGU V ŠPORTE

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

skupina S0

nezavedené látky

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy na liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

skupina S1

anabolické látky

Podskupina S1.1

Anabolické androgénne steroidy (AAS)

a) exogénne AAS zahŕňajúce

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

3. 1-androsterón (3α-hydroxy-5α-androst-1-én-17-ón),

4. bolandiol (estra-4-én-3β,17β-diol),

5. bolasterón,

6. danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

7. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

8. dezoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

9. drostanolón,

10. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

11. fluoxymesterón,

12. formebolón,

13. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),

14. gestrinón,

15. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

16. kalusterón,

17. klostebol,

18. mestanolón,

19. mesterolón,

20. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

21. metándriol,

22. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

23. metenolón,

24. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

25. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androsta-1-én-3-ón),

26. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4-én-3-ón),

27. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

28. metyltestosterón,

29. mibolerón,

30. norboletón,

31. norklostebol,

32. noretándrolón,

33. oxabolón,

34. oxandrolón,

35. oxymesterón,

36. oxymetolón,

37. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

38. quinbolón,

39. stanozolol,

40. stenbolón,

41. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

42. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

43. trenbolón (17β-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-ón),

44. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 43,

b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne

1. androstanolón (5α-dihydrotestosterón, 17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

2. androsténdiol (androsta-5-én-3β,17β-diol),

3. androsténdión (androsta-4-én-3,17-dión),

4. boldenón,

5. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

6. nandrolón (19-nortestosterón),

7. 19-norandrosténdiol (estra-4-én-3,17-diol),

8. 19-norandrosténdión (estra-4-én-3,17-dión),

9. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrosta-5-én-17-ón),

10. testosterón,

11. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až desiatom bode

11.1. 5α-androst-2-én-17-ón,

11.2. 5α-androstán-3α,17α-diol,

11.3. 5α-androstán-3α,17β-diol,

11.4. 5α-androstán-3β,17α-diol,

11.5. 5α-androstán-3β,17β-diol,

11.6. 5β-androstán-3α,17β-diol,

11.7. androsta-4-én-3α,17α-diol,

11.8. androsta-4-én-3α,17β-diol,

11.9. androsta-4-én-3β,17α-diol,

11.10. androsta-5-én-3α,17α-diol,

11.11. androsta-5-én-3α,17β-diol,

11.12. androsta-5-én-3β,17α-diol,

11.13. androsterón,

11.14. 4-androsténdiol (androsta-4-én-3β,17β-diol),

11.15. 5-androsténdión (androsta-5-én-3,17-dión),

11.16. epi-dihydrotestosterón,

11.17. epitestosterón,

11.18. etiocholanolón,

11.19. 3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón,

11.20. 7α-hydroxy-DHEA,

11.21. 7β-hydroxy-DHEA,

11.22. 7-keto-DHEA,

11.23. 19-norandrosterón,

11.24. 19-noretiocholanolón.

Podskupina S1.2

Iné anabolické látky

1. klenbuterol,

2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín, LGD-4033, ostarín, RAD140),

3. tibolón,

4. zeranol,

5. zilpaterol.

Poznámka k skupine S1

Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie

a) „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom,

b) „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

skupina S2

peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká

Podskupina S2.1

Erytropoetíny a látky ovplyvňujúce erytropoézu

a) agonisty receptora pre erytropoetín

1. darbepoetín (dEPO),

2. erytropoetín (EPO),

3. EPO konštrukty [EPO-Fc, metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA)],

4. EPO mimetické látky a ich konštrukty (CNTO 530, peginesatid),

b) aktivátory hypoxiou indukovateľných faktorov

1. argón,

2. kobalt,

3. molidustat,

4. roxadustat (FG-4592),

5. xenón,

c) GATA inhibítory (K-11706),

d) TGF-beta inhibítory (luspatercept, sotatercept),

e) IRR (Innate Repair Receptor) agonisty

1. asialo EPO,

2. karbamylovaný EPO (CEPO).

Podskupina S2.2

Peptidové hormóny a hormónové modulátory

a) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín),

b) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

c) rastový hormón (GH), jeho fragmenty a jeho uvoľňujúce faktory

1. fragmenty rastového hormónu (AOD-9604 a hGH 176-191),

2. hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

3. sekretagógy rastového hormónu [grelín a mimetiká grelínu (anamorelín, ipamorelín a tabimorelín)],

4. peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelín].

Podskupina S2.3

Rastové faktory a ich modulátory

a) fibroblastové rastové faktory (FGFs),

b) hepatocytový rastový faktor (HGF),

c) inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

d) mechano-rastové faktory (MGFs),

e) rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

f) tymozín-β 4 a jeho deriváty (TB-500),

g) vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

h) rastové faktory alebo modulátory rastových faktorov ovplyvňujúce

1. syntézu bielkovín svalov, šliach a väziva alebo ich degradáciu,

2. vaskularizáciu,

3. využitie energie,

4. regeneratívnu kapacitu alebo

5. zmenu typu svalových vlákien.

skupina S3

β-2 agonisty

Selektívne β-2 agonisty a neselektívne β-2 agonisty vrátane prípadných optických izomérov

1. fenoterol,

2. formoterol okrem inhalovaného formoterolu do dávky najviac 54 µg za 24 hodín,

3. higenamín,

4. indakaterol,

5. olodaterol,

6. prokaterol,

7. reproterol,

8. salbutamol okrem inhalovaného salbutamolu do dávky najviac 1 600 µg za 24 hodín, a zároveň najviac 800 µg za 12 hodín; čas sa zohľadňuje od prvej podanej dávky,

9. salmeterol okrem inhalovaného salmeterolu do dávky najviac 200 µg za 24 hodín,

10. terbutalín,

11. tulobuterol,

12. vilanterol.

Poznámka k skupine S3

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1 000 ng/ml alebo formoterolu

v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml je nad rámec terapeutického užitia a považuje sa za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

skupina S4

hormonálne modulátory a metabolické modulátory

Podskupina S4.1

Hormonálne modulátory

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

1. aminoglutetimid,

2. anastrozol,

3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

4. androsta-3,5-dién-7,17-dión (arimistan),

5. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

6. exemestán,

7. formestán,

8. letrozol,

9. testolaktón,

b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce

1. raloxifén,

2. tamoxifén,

3. toremifén,

c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce

1. cyklofenil,

2. fulvestrant,

3. klomifén,

d) látky modifikujúce funkcie myostatínu (inhibítory myostatínu).

Podskupina S4.2

Metabolické modulátory

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AICAR, SR9009),

2. agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom [2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluórmetyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy) octová kyselina (GW 1516, GW501516)],

3. inzulín a jeho mimetiká,

4. meldónium,

5. trimetazidín.

skupina S5

diuretiká a maskovacie látky

Podskupina S5.1

1. dezmopresín,

2. expandéry plazmy (intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

3. probenecid,

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v prvom až treťom bode.

Podskupina S5.2

1. acetazolamid,

2. amilorid,

3. bumetanid,

4. furosemid,

5. chlortalidón,

6. indapamid,

7. kanrenón,

8. kyselina etakrynová,

9. metolazón,

10. spironolaktón,

11. tiazidy (bendroflumetiazid, chlorotiazid a hydrochlorotiazid),

12. triamterén,

13. vaptany (tolvaptan),

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v bodoch 1až 13.

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú

1. drospirenón,

2. pamabróm,

3. oftalmologicky podané inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid),

4. lokálne podaný fenylpresín pri dentálnej anestézii.

Poznámka k skupine S5

Ak je počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) zistená látka, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín), a je podaná súčasne s diuretikom alebo maskovacou látkou, táto sa považuje za nepriaznivý analytický nález; to neplatí, ak má športovec udelenú terapeutickú výnimku pre túto látku okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

skupina M1

Manipulácia s krvou alebo krvnými zložkami

1. podanie alebo spätné navrátenie akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu do obehového systému,

2. umelé zvyšovanie prísunu, prenosu a prestupu kyslíka okrem inhalačného podania kyslíka zahŕňajúce

2.1. perfluorované chemikálie,

2.2. efaproxiral (RSR13),

2.3. modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

Skupina M2

Chemická a fyzikálna manipulácia

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 100 ml počas 12 hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

Skupina M3

Génový doping

1. použitie polymérov nukleových kyselín alebo ich analógov s potenciálom zvýšiť športový výkon,

2. použitie látok ovplyvňujúcich gény s cieľom meniť génovú sekvenciu, transkripčnú reguláciu génovej expresie alebo epigenetickú reguláciu génovej expresie,

3. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

Skupina S6

stimulanciá

Stimulanty vrátane optických izomérov (d- a l-).

Podskupina S6.1

Nešpecifikované stimulanciá

1. adrafinil,

2. amfepramón,

3. amfetamín,

4. amfetaminil,

5. amifenazol,

6. benfluorex,

7. benzylpiperazín,

8. bromantán,

9. fendimetrazín,

10. fenetylín,

11. fenfluramín,

12. fenkamín,

13. fenproporex,

14. fentermín,

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

16. furfenorex,

17. klobenzorex,

18. kokaín,

19. kropropamid,

20. krotetamid,

21. lisdexamfetamín,

22. mefenorex,

23. mefentermín,

24. metamfetamín (d-),

25. mezokarb,

26. modafinil,

27. norfenfluramín,

28. p-metylamfetamín,

29. prenylamín,

30. prolintán.

Podskupina S6.2

Špecifikované stimulanciá

1. benzfetamín,

2. 1,3-dimetylbutylamín,

3. dimetylamfetamín,

4. efedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 10 µg/ml,

5. epinefrín (adrenalín) okrem lokálneho podania (nazálne, oftalmologicky alebo s lokálnymi anestetikami),

6. etamiván,

7. etilamfetamín,

8. etilefrín,

9. famprofazón,

10. fenbutrazát,

11. fenetylamín a jeho deriváty,

12. fenkamfamín,

13. fenmetrazín,

14. fenprometamín,

15. heptaminol,

16. hydroxyamfetamín (parahydroxyamfetamín),

17. isometeptén,

18. katín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 5 µg/ml,

19. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón),

20. levmetamfetamín,

21. meklofenoxát,

22. metylefedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 10 µg/ml,

23. metyléndioxymetamfetamín,

24. metylfenidát,

25. 4-metylhexán-2-amín (metylhexanamín),

26. niketamid,

27. norfenefrín,

28. oktopamín,

29. oxilofrín (metylsynefrín),

30. pemolín,

31. pentetrazol,

32. propylhexedrín,

33. pseudoefedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 150 µg/ml,

34. selegilín,

35. sibutramín,

36. strychnín,

37. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),

38. tuaminoheptán,

39. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1až 38.

Zakázanými stimulanciami nie sú

1. klonidín,

2. deriváty imidazolu na lokálne použitie alebo oftalmologické použitie a

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2018

3.1. bupropión,

3.2. fenylefrín,

3.3. fenylpropanolamín,

3.4. kofeín,

3.5. nikotín,

3.6. pipradol,

3.7. synefrín.

Poznámka k skupine S6

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v podskupine S6.1, sa považuje za špecifikovanú látku.

Skupina S7

NARKOTIKÁ

1. buprenorfín,

2. dextromoramid,

3. diamorfín (heroín),

4. fentanyl a jeho deriváty,

5. hydromorfón,

6. metadón,

7. morfín,

8. nikomorfín,

9. oxykodón,

10. oxymorfón,

11. pentazocín,

12. petidín.

Skupina S8

KANABINOIDY

1. prírodné kanabinoidy (kanabis, hašiš a marihuana),

2. syntetické kanabinoidy (delta 9-tetrahydrokanabinol a iné kanabimimetiká).

Zakázaným kanabinoidom nie je kanabidiol.

Skupina S9

GLUKOKORTIKOIDY

Glukokortikoidy podané orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo)

1. betametazón,

2. budesonid,

3. deflazakort,

4. dexametazón,

5. flutikazón,

6. hydrokortizón,

7. kortizón,

8. metylprednizolón,

9. prednizolón,

10. prednizón,

11. triamkinolón.

B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

Skupina P1

BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory zahŕňajú

1. acebutolol,

2. alprenolol,

3. atenolol,

4. betaxolol,

5. bisoprolol,

6. bunolol,

7. celiprolol,

8. esmolol,

9. karteolol,

10. karvedilol,

11. labetalol,

12. levobunolol,

13. metipranolol,

14. metoprolol,

15. nadolol,

16. oxprenolol,

17. pindolol,

18. propranolol,

19. sotalol,

20. timolol.

Poznámky k skupine P1

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v týchto športoch

a) automobilový šport (FIA),

b) biliard (WCBS),

c) golf (IGF),

d) lyžovanie/snoubord (FIS) v disciplínach

1. skoky na lyžiach,

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

3. snoubord U-rampa/big air,

e) šípky (WDF),

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

4. jump blue apnea,

5. lov harpúnou,

6. statická apnea,

7. target shooting,

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

a) lukostreľba (WA),

b) streľba (ISSF, IPC).