Uznesenie č. 285/2018 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 4. apríla 2018

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-285
Platnosť od 15.10.2018
Účinnosť od 15.10.2018
Aktuálne znenie 15.10.2018

285

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 4. apríla 2018

Vmene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 4. apríla 2018 predbežne prerokoval návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jany Bajánkovej, Hlavné námestie 8, Bratislava, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 3 ods. 2 druhej vety zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 4, čl. 141a ods. 1 písm. b), c) a d), čl. 141a ods. 2 a čl. 141a ods. 11 Ústavy Slovenskej republiky a o súlade § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141a ods. 5 písm. b), c), d), e), f), g) a i) a čl. 141a ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Pozastavuje účinnosť § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.

Ivetta Macejková v. r.

predsedníčka pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky