Vyhláška č. 279/2018 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-279
Platnosť od 08.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

279

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „ako aj plnomocenstvo,“ a slová „alebo musí byť zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona“ sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.

2. Slová „právo na ochranu úžitkovým vzorom“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „právo na riešenie“.

3. V § 1 sa slová „v dvoch vyhotoveniach“ nahrádzajú slovami „v jednom vyhotovení“.

4. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Prihláška obsahuje len výrazy alebo obrázky, ktoré

a) sú v súlade s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a

b) neznevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.“.

5. V § 3 písm. b) sa za slovo „pôvodcu“ vkladajú slová „technického riešenia (ďalej len „pôvodca“)“.

6. V § 3 sa vypúšťa písmeno f).

7. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slovo „vyobrazení“ nahrádza slovom „obrázkov“.

8. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

g) spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z údajov podľa písmen a) až f).“.

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

10. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V anotácii je uvedená oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka, a je spracovaná tak, že umožňuje pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou technického riešenia a základné možnosti využitia technického riešenia.“.

11. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak prihláška obsahuje výkresy, spolu s anotáciou sa zverejní obrázok alebo výnimočne obrázky, ktoré charakterizujú technické riešenie. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý je zverejnený s anotáciou, sú uvedené vzťahové značky.“.

12. § 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

㤠6

Výkresy

(1) Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je technické riešenie založené.

(2) Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nie je orámovaná. Okraje výkresov sú najmenej

a) 2,5 cm od hornej hrany výkresu,

b) 2,5 cm od ľavej hrany výkresu,

c) 1,5 cm od pravej hrany výkresu,

d) 1 cm od spodnej hrany výkresu.

(3) Obrázky na výkresoch sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami.

(4) Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov; ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, sú usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.

(5) Rezy v obrázku sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.

(6) Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie je také, že elektronická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti; ak je na výkrese uvedená mierka, je znázornená graficky.

(7) Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné; zátvorky, krúžky a úvodzovky sa v spojení s číslami alebo písmenami nepoužívajú.

(8) Jednotlivé prvky toho istého obrázka sa zobrazujú v rovnakej mierke; rôzna mierka môže byť použitá, ak je to nevyhnutné pre zrozumiteľnosť obrázka.

(9) Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm; písmená sú v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, aj v gréckej abecede.

(10) Výkresy neobsahujú text; to neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu.

(11) Vzťahové značky použité na výkresoch sú vysvetlené v opise.

(12) Technologické schémy a diagramy sa považujú za obrázky.

§ 7

Nároky na ochranu

(1) Nároky na ochranu vymedzujú rozsah ochrany podľa § 14 ods. 1 zákona uvedením technických znakov technického riešenia; nároky na ochranu musia byť jasné, stručné a podložené opisom.

(2) Ak to charakter technického riešenia nevylučuje, nároky na ochranu obsahujú

a) úvodnú časť, ktorá obsahuje názov technického riešenia alebo časť názvu technického riešenia a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie technického riešenia a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a

b) význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

(3) Každý nárok na ochranu, ktorý obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku na ochranu (ďalej len „závislý nárok“), odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci nárok na ochranu a vo význakovej časti definuje ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci nárok na ochranu alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov na ochranu, sú uvedené v logickom usporiadaní.

(4) Počet nárokov na ochranu je primeraný povahe technického riešenia, na ktorý sa požaduje ochrana. Nároky na ochranu sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.

(5) Nároky na ochranu neobsahujú odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti nároku na ochranu.

(6) V nárokoch na ochranu sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami.“.

13. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Forma prihlášky

§ 7a

Všeobecné ustanovenia o forme prihlášky

(1) Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená.

(2) Prihláška sa predkladá na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky sú orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.

(3) Každá časť prihlášky podľa § 3 až 7 sa začína na novej strane.

(4) Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o zápis do registra a strán výkresov, sú najmenej

a) 2 cm od hornej hrany strany,

b) 2,5 cm od ľavej hrany strany,

c) 2 cm od pravej hrany strany,

d) 2 cm od spodnej hrany strany.

(5) Strany častí prihlášky podľa § 4 až 7 sa číslujú vzostupne arabskými číslicami a čísla strán sa uvádzajú v strede spodného okraja strany; strany žiadosti o zápis do registra sa nečíslujú.

(6) V prihláške sa nepoužívajú poznámky pod čiarou.

(7) Žiadosť o zápis do registra, opis, nároky na ochranu a anotácia neobsahujú obrázky. Opis, nároky na ochranu a anotácia môžu obsahovať chemické vzorce, matematické vzorce a tabuľky. Ak anotácia obsahuje chemické vzorce, matematické vzorce alebo tabuľky, tie sa predkladajú na samostatnom liste.

(8) Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách1) alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa použijú len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.

(9) Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v nárokoch na ochranu sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek.

(10) V prihláške sa nepoužívajú odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.

(11) Prihláška sa môže predložiť aj v inej forme, ako je uvedené v odsekoch 1 až 10, ak forma prihlášky umožní úradu jej priame elektronické spracovanie bez dodatočných nákladov.

§ 7b

Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami

(1) Prihláška sa vypracuje vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma je 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti majú rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nepoužíva kurzíva, tučné písmo, horný index, dolný index, text sa neodsadzuje, nepodčiarkuje a nezarovnáva.

(2) Pri vypracovaní prihlášky sa používa čierna farba a riadkovanie 1,5.

(3) Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tie sú ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa používa biele pozadie.

(4) Odsek 1 sa nevzťahuje na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

14. V § 10 sa vypúšťa písmeno e).

15. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

16. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

17. V § 12 ods. 1 sa slová „je právo na riešenie“ nahrádzajú slovami „je právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“)“.

18. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

19. V § 13 ods. 1 sa za slovo „výmaz“ vkladajú slová „úžitkového vzoru z registra (ďalej len „výmaz“)“.

20. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

21. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

22. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

23. V § 15 ods. 1 sa za slovo „určenie“ vkladá čiarka a slová „či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho úžitkového vzoru (ďalej len „žiadosť o určenie“),“.

24. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

25. V § 15 odsek 2 znie:

(2) K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia, v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, že je ich možné porovnať so znakmi uvedenými v nárokoch na ochranu konkrétneho úžitkového vzoru, ktorého sa žiadosť o určenie týka. Opis predmetu určenia môže obsahovať aj obrázky; technické znaky uvedené v opise predmetu určenia sa označujú vzťahovými značkami použitými v obrázkoch. Opis predmetu určenia žiadateľ priloží v troch vyhotoveniach.“.

26. V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

27. V § 16 písmeno d) znie:

d) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.“.

28. V § 17 ods. 1 úvodná veta znie: „Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie úžitkového vzoru (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje“.

29. V § 17 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.“.

30. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

31. V § 17 odsek 2 znie:

(2) Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je licenčná zmluva, úradne overená kópia licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.“.

32. § 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.“.

33. V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa za slovom „registra“ vypúšťa čiarka a slová „ktorú podáva úradu majiteľ úžitkového vzoru alebo záložný veriteľ,“.

34. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

35. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je zmluva o zriadení záložného práva, úradne overená kópia zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overená kópia rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.“.

36. § 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.“.

37. V § 19 ods. 1 úvodná veta znie: „Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorého predmetom je právo na riešenie, obsahuje“.

38. V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

39. V § 19 ods. 2 sa slová „podania na súd“ nahrádzajú slovom „žaloby“.

40. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie v registri. K žiadosti o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overenú kópiu.“.

41. V § 20 ods. 1 úvodná veta znie: „Žiadosť o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového vzoru do registra obsahuje“.

42. V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „prevodcu“ nahrádza slovami „pôvodného majiteľa“ a slovo „prevodcom“ sa nahrádza slovami „pôvodným majiteľom“.

43. V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slovo „nadobúdateľa“ vkladajú slová „alebo nového majiteľa“ a za slovo „nadobúdateľom“ sa vkladajú slová „alebo novým majiteľom“.

44. V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:

e) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového vzoru.“.

45. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Prílohou k žiadosti o zápis prevodu úžitkového vzoru do registra je zmluva o prevode úžitkového vzoru, úradne overená kópia zmluvy o prevode úžitkového vzoru, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode úžitkového vzoru preukazujúci zmenu majiteľa úžitkového vzoru alebo iný doklad preukazujúci prevod úžitkového vzoru. Prílohou k žiadosti o zápis prechodu úžitkového vzoru do registra je doklad preukazujúci prechod úžitkového vzoru.3)“.

46. § 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo na žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.“.

47. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisu § 20b znejú:

㤠20a

(1) Žiadosť o zápis skutočnosti, že úžitkový vzor alebo prihláška sú postihnuté exekúciou do registra (ďalej len „zápis exekúcie“), obsahuje

a) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru.

(2) K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.3a)

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že úžitkový vzor alebo prihláška nie je postihnutá exekúciou.

(4) Ak došlo k výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu,3b) správny poplatok za žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie podľa osobitného predpisu3c) žiadateľ neplatí.

§ 20b

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu

Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu obsahuje

a) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) spisovú značku prihlášky,

d) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada, aby úrad umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš3d) vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky,

e) určenie orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorému úrad umožní vykonať rešerš medzinárodného typu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d znejú:

3a) § 113a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

3b) § 113 a 113a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

3c) Položka 221 písm. b) bod 8 XVI. časť prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3d) Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.).“.

48. V § 21 ods. 1 písm. r) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.

49. V § 21 ods. 1 písm. s) sa vypúšťajú slová „prevodu práv z prihlášky a“ a slová „prechode práv z prihlášky a“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.

50. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno u).

Doterajšie písmená v) až x) sa označujú ako písmená u) až w).

51. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov s prílohami, že jeden rovnopis s prílohami sa založí do administratívneho spisu a každý ďalší účastník konania dostane jeden rovnopis s prílohami.“.

52. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Richard Messinger v. r.