Vyhláška č. 278/2018 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-278
Platnosť od 08.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

278

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 80 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „a štátna príslušnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.

2. Slovo „bydlisko“ sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „adresa trvalého pobytu“ v príslušnom tvare.

3. Slová „obchodné meno“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „názov“.

4. V § 1 ods. 1 prvej vete sa slovo „Prihláška“ nahrádza slovami „Patentová prihláška (ďalej len „prihláška“)“ a slová „v dvoch vyhotoveniach“ sa nahrádzajú slovami „v jednom vyhotovení“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Prihláška obsahuje len výrazy alebo obrázky, ktoré

a) sú v súlade s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a

b) neznevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.“.

7. V § 3 písmeno c) znie:

c) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,“.

8. V § 3 sa vypúšťa písmeno f).

9. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slovo „vyobrazení“ nahrádza slovom „obrázkov“.

10. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

g) spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak to nie je zrejmé z údajov podľa písmen a) až f).“.

11. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

12. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

㤠5

Patentové nároky

(1) Patentové nároky vymedzujú rozsah ochrany podľa § 13 ods. 1 zákona uvedením technických znakov vynálezu; patentové nároky musia byť jasné, stručné a podložené opisom.

(2) Ak to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky obsahujú

a) úvodnú časť, ktorá obsahuje názov vynálezu alebo časť názvu vynálezu a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie vynálezu a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a

b) význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

(3) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho patentového nároku (ďalej len „závislý patentový nárok“), odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci patentový nárok a vo význakovej časti definuje ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý patentový nárok. Všetky závislé patentové nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci patentový nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich patentových nárokov, sú uvedené v logickom usporiadaní.

(4) Počet patentových nárokov je primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.

(5) Patentové nároky neobsahujú odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti patentového nároku.

(6) V patentových nárokoch sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami.

§ 6

Výkresy

(1) Na výkresoch sa podstata vynálezu znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je vynález založený.

(2) Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nie je orámovaná. Okraje výkresov sú najmenej

a) 2,5 cm od hornej hrany výkresu,

b) 2,5 cm od ľavej hrany výkresu,

c) 1,5 cm od pravej hrany výkresu,

d) 1 cm od spodnej hrany výkresu.

(3) Obrázky na výkresoch sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami.

(4) Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov; ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, sú usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.

(5) Rezy v obrázku sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.

(6) Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie je také, že elektronická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti; ak je na výkrese uvedená mierka, je znázornená graficky.

(7) Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné; zátvorky, krúžky a úvodzovky sa v spojení s číslami alebo písmenami nepoužívajú.

(8) Jednotlivé prvky toho istého obrázka sa zobrazujú v rovnakej mierke; rôzna mierka môže byť použitá, ak je to nevyhnutné pre zrozumiteľnosť obrázka.

(9) Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm; písmená sú v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, aj v gréckej abecede.

(10) Výkresy neobsahujú text; to neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu.

(11) Vzťahové značky použité na výkresoch sú vysvetlené v opise.

(12) Technologické schémy a diagramy sa považujú za obrázky.“.

13. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V anotácii je uvedená oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, a je spracovaná tak, že umožňuje pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu.“.

14. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak prihláška obsahuje výkresy, spolu s anotáciou sa zverejní obrázok alebo výnimočne obrázky, ktoré charakterizujú vynález. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý je zverejnený s anotáciou, sú uvedené vzťahové značky.“.

15. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Forma a štandardy prihlášky

§ 7a

Všeobecné ustanovenia o forme prihlášky

(1) Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená.

(2) Prihláška sa predkladá na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky sú orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.

(3) Každá časť prihlášky podľa § 3 až 7 sa začína na novej strane.

(4) Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o udelenie patentu a strán výkresov, sú najmenej

a) 2 cm od hornej hrany strany,

b) 2,5 cm od ľavej hrany strany,

c) 2 cm od pravej hrany strany,

d) 2 cm od spodnej hrany strany.

(5) Strany častí prihlášky podľa § 4 až 7 sa číslujú vzostupne arabskými číslicami a čísla strán sa uvádzajú v strede spodného okraja strany; strany žiadosti o udelenie patentu sa nečíslujú.

(6) V prihláške sa nepoužívajú poznámky pod čiarou.

(7) Žiadosť o udelenie patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú obrázky. Opis, patentové nároky a anotácia môžu obsahovať chemické vzorce, matematické vzorce a tabuľky. Ak anotácia obsahuje chemické vzorce, matematické vzorce alebo tabuľky, tieto sa predkladajú na samostatnom liste.

(8) Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách2a) alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa použijú len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.

(9) Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v patentových nárokoch sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek.

(10) V prihláške sa nepoužívajú odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.

(11) Prihláška sa môže predložiť aj v inej forme, ako je uvedené v odsekoch 1 až 10, ak forma prihlášky umožní úradu jej priame elektronické spracovanie bez dodatočných nákladov.

§ 7b

Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami

(1) Prihláška sa vypracuje vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma je 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti majú rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nepoužíva kurzíva, tučné písmo, horný index, dolný index, text sa neodsadzuje, nepodčiarkuje a nezarovnáva.

(2) Pri vypracovaní prihlášky sa používa čierna farba a riadkovanie 1,5.

(3) Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tieto sú ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa používa biele pozadie.

(4) Odsek 1 sa nevzťahuje na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

16. V § 8 ods. 2 sa slovo „staršej“ nahrádza slovom „prvej“.

17. V § 10 druhá veta znie: „Medzinárodná prihláška sa podáva v troch vyhotoveniach, pričom žiadosť o udelenie ochrany sa podáva v anglickom jazyku, francúzskom jazyku alebo nemeckom jazyku.“.

18. V § 12 sa slová „Európskej patentovej dohody“ nahrádzajú slovami „Európskeho patentového dohovoru“.

19. V § 13 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

20. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.

21. V § 14 ods. 1 úvodná veta znie: „Písomné vyhlásenie, že prihlasovateľ alebo majiteľ patentu (ďalej len „poskytovateľ“) komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu (ďalej len „ponuka licencie“), obsahuje“.

22. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je poskytovateľ zastúpený,“.

23. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

24. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá ponuku licencie prijala, zastúpená,“.

25. V § 14 ods. 2 písm. c) sa za slovo „ponuku“ vkladá slovo „licencie“.

26 . § 16 až 21 vrátane nadpisov znejú:

㤠16

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu a náležitostiach žiadosti o prepis

(1) Návrh na zrušenie patentu alebo žiadosť o prepis obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu navrhovateľa alebo žiadateľa; ak je navrhovateľom alebo žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je navrhovateľ alebo žiadateľ zastúpený,

c) výslovný prejav vôle navrhovateľa, že navrhuje zrušenie patentu, alebo výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o prepis,

d) číslo prihlášky alebo číslo patentu.

(2) K žiadosti o prepis žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 48 ods. 1 písm. a) zákona].

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o prepis práv z prihlášky.

§ 17

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o určenie

(1) Žiadosť o určenie, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho patentu (ďalej len „žiadosť o určenie“), obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo patentu.

(2) K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia, v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, že je ich možné porovnať so znakmi uvedenými v patentových nárokoch konkrétneho patentu, ktorého sa žiadosť o určenie týka. Opis predmetu určenia môže obsahovať aj obrázky; technické znaky uvedené v opise predmetu určenia sa označujú vzťahovými značkami použitými v obrázkoch. Opis predmetu určenia žiadateľ priloží v troch vyhotoveniach.

§ 18

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo patentu,

d) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.

§ 19

(1) Žiadosť o zápis prevodu patentu alebo prechodu patentu do patentového registra úradu (ďalej len „register“) obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

d) číslo prihlášky alebo číslo patentu,

e) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu patentu alebo prechodu patentu.

(2) K žiadosti o zápis prevodu patentu žiadateľ priloží zmluvu o prevode patentu, úradne overenú kópiu zmluvy o prevode patentu, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode preukazujúci zmenu majiteľa patentu alebo iný doklad preukazujúci prevod patentu.

(3) K žiadosti o zápis prechodu patentu žiadateľ priloží doklad preukazujúci prechod patentu.7)

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky a na žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.

§ 20

(1) Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie vynálezu chráneného patentom (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa patentu; ak je majiteľom patentu právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

d) číslo prihlášky alebo číslo patentu,

e) údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,

f) deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.

(2) K žiadosti o zápis licencie do registra priloží žiadateľ licenčnú zmluvu, úradne overenú kópiu licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.

§ 21

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložcu; ak je záložcom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

c) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

d) číslo prihlášky alebo číslo patentu,

e) deň zriadenia záložného práva.

(2) K žiadosti o zápis záložného práva do registra žiadateľ priloží zmluvu o zriadení záložného práva, úradne overenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

27. Za § 21 sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré znejú:

㤠21a

(1) Žiadosť o zápis skutočnosti, že patent alebo prihláška sú postihnuté exekúciou do registra (ďalej len „zápis exekúcie“), obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo patentu.

(2) K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.7a)

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že patent alebo prihláška nie je postihnutý exekúciou.

(4) Ak došlo k výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu,7b) správny poplatok za žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie podľa osobitného predpisu6) žiadateľ neplatí.

§ 21b

(1) Žiadosť o zápis súdneho sporu o právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“) do registra obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky alebo číslo patentu.

(2) K žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na riešenie do registra žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie. K žiadosti o ukončenie súdneho sporu o právo na riešenie žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 113a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

7b) § 113 a 113a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.

28. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu

Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu obsahuje

a) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,

c) číslo prihlášky,

d) výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada, aby úrad umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš7c) vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky,

e) určenie orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorému úrad umožní vykonať rešerš medzinárodného typu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

7c) Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.).“.

29. § 24 sa vypúšťa.

30. V § 25 ods. 1 úvodná veta znie: „Do registra [§ 57 ods. 1 písm. a) zákona] sa zapisuje“.

31. V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:

c) deň oznámenia o udelení patentu vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),“.

32. V § 25 ods. 1 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.

33. V § 25 ods. 1 písmeno k) znie:

k) záložné právo, prevod patentu, prechod patentu, prepis patentu, zápis exekúcie na patent, súdny spor o právo na riešenie; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.

34. V § 25 ods. 1 písmeno m) znie:

m) priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,“.

35. V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmená t) až y) sa označujú ako písmená s) až x).

36. V § 25 ods. 1 písm. s) sa za slovo „poplatkov“ vkladajú slová „a udržiavacích poplatkov“.

37. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a), c) až k), m) až p), r), t) až x) a anotáciu (§ 7).“.

38. V § 26 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.

39. V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „patentov“ vkladajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. b) zákona]“.

40. V § 26 ods. 1 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „názov európskej patentovej prihlášky alebo“.

41. V § 26 ods. 1 písm. h) sa za slovo „pobytu“ vkladajú slová „prihlasovateľa alebo“ a za slovo „je“ sa vkladajú slová „prihlasovateľom alebo“.

42. V § 26 ods. 1 písm. i) sa za slovo „je“ vkladajú slová „prihlasovateľom alebo“.

43. V § 26 ods. 1 písmeno j) znie:

j) priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,“.

44. V § 26 ods. 1 písm. k) sa za slovo „zatriedenie“ vkladajú slová „európskej patentovej prihlášky alebo“.

45. V § 26 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) ponuka licencie, licencia, nútená licencia; tieto údaje sa vyznačia aj vo vzťahu k európskej patentovej prihláške, ak sú zapísané v Európskom patentovom registri,7d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:

7d) Čl. 127 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).“.

Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p).

46. V § 26 ods. 1 písmeno m) znie:

m) záložné právo, prevod európskeho patentu, prechod európskeho patentu, prepis európskeho patentu, zápis exekúcie na európsky patent, súdny spor o právo na riešenie; tieto údaje sa vyznačia aj vo vzťahu k európskej patentovej prihláške, ak sú zapísané v Európskom patentovom registri,7d)“.

47. V § 26 odsek 2 znie:

(2) Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a c) až p).“.

48. V § 27 ods. 1 úvodná veta znie: „Do registra dodatkových ochranných osvedčení [§ 57 ods. 1 písm. c) zákona] sa zapisuje“.

49. V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

a) číslo dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len „osvedčenie“),“.

50. V § 27 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a číslo žiadosti“.

51. V § 27 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

e) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

f) priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa alebo majiteľa,“.

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená g) až l).

52. V § 27 ods. 1 písm. h) sa za slovo „názov“ vkladá slovo „základného“.

53. V § 27 ods. 1 písm. i) sa slová „lieku alebo prípravku“ nahrádzajú slovami „liečiva alebo výrobku“.

54. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.“.

55. V § 27 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) až m), ktoré znejú:

k) deň predĺženia doby platnosti osvedčenia,

l) ponuka licencie, licencia, nútená licencia,

m) záložné právo, prevod osvedčenia, prechod osvedčenia, prepis osvedčenia, zápis exekúcie na osvedčenie, súdny spor o právo na riešenie,“.

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená n) a o).

56. V § 27 ods. 1 písm. n) sa slovo „zrušenie“ nahrádza slovom „neplatnosť“.

57. V § 27 odsek 2 znie:

(2) Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a c) až o).“.

58. V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

59. Nadpis nad § 28 sa vypúšťa.

60. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Spoločné ustanovenia

(1) Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov s prílohami, že jeden rovnopis s prílohami sa založí do administratívneho spisu a každý ďalší účastník konania dostane jeden rovnopis s prílohami.

(2) Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby9) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Richard Messinger v. r.