Oznámenie č. 27/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-27
Platnosť od 03.02.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2018.

Pôvodný predpis 03.02.2018

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 30. novembra 2017 a 14. decembra 2017 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní.

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.