Vyhláška č. 265/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-265
Platnosť od 25.09.2018
Účinnosť od 01.10.2018
Aktuálne znenie 01.10.2018

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. septembra 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine sa mení a dopĺňa takto:

1. V celom texte vyhlášky okrem § 3 sa vypúšťajú slová „prírodných liečivých zdrojov a“.

2. V § 1 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v katastrálnom území Priekopa“.

3. V § 1 ods. 5 sa slová „Krajskom úrade životného prostredia v Žiline“ nahrádzajú slovami „Okresnom úrade Žilina“ a slová „Obvodnom úrade životného prostredia v Martine“ sa nahrádzajú slovami „Okresnom úrade Martin“.

4. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 341/2010 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V MARTINE

5. V prílohe č. 3 sa slová

„Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť.

Vzhľadom na situovanie vrtov je hranica ochranného pásma I. stupňa vedená po umelých hraniciach parciel. Hranicu ochranného pásma I. stupňa tvorí uzavretý polygón okolo zdrojov BJ-2 a BJ-4 a predstavuje v plnom rozsahu územie plniarne minerálnej vody ohraničenú oplotením s pokračovaním miestnej komunikácii pri zdroji BJ-4 po severovýchodný bod parcely č. 508/282 a uzatvára sa v spojnici juhovýchodného bodu parcely č. 508/282 s juhovýchodným bodom oplotenia plniarne.“ nahrádzajú slovami

„Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť.

Vzhľadom na situovanie prírodných minerálnych zdrojov je hranica ochranného pásma I. stupňa vedená po umelých hraniciach parciel. Západnú hranicu ochranného pásma I. stupňa tvorí pravý breh rieky Turiec od cestného mostu cez rieku smerom južným proti toku rieky v dĺžke 180 m. Južnú hranicu tvorí spojnica pravého brehu rieky Turiec cez železničnú trať a cestu vedúcu pozdĺž areálu plniarne (ulica Kozmonautov) vo vzdialenosti 100 m južne od vrtu BJ-2 v dĺžke 360 m. Východná hranica vedie popri ceste I/65 (Jilemnického ulica) v dĺžke 410 m. Severnú hranicu tvorí spojnica v dĺžke 300 m cez cestu Kozmonautov a železničnú trať k ulici Pltníky a pokračuje pozdĺž tejto ulice v dĺžke 276 m.

Ochranné pásmo I. stupňa vytýčené lomovými bodmi 1 až 8 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach JTSK

Číslo boduX (m)Y (m)
1430 912,8481 188 437,478
2430 892,3351 188 500,637
3430 901,2701 188 559,281
4430 547,8461 188 658,947
5430 445,8481 188 414,018
6430 740,6941 188 299,026
7430 789,9491 188 375,411
8430 844,5871 188 410,648
“.

6. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 341/2010 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V MARTINE

Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Martine sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy s názvom: „Návrh revízie ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov v Martine“ (Vandrová et al., 2007) a na základe výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy s názvom: „Návrh ochranných pásiem (I. a II. stupňa) prírodných minerálnych zdrojov BJ-2 a BJ-4 v Martine a zakázaných činností“ (Vandrová, 2015).

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych zdrojov v Martine patrí medzi otvorené hydrogeologické štruktúry s infiltračnou, tranzitno-akumulačnou a umelou výverovou oblasťou.

Podľa výsledkov riešenia geologických úloh je infiltračnou oblasťou minerálnych vôd v lokalite neogénna výplň kotliny, menovite martinské súvrstvie, pričom nie je vylúčený určitý podiel infiltrovaných vôd do klastických sedimentov na západnom okraji kotliny (východné svahy malej Fatry pokryté mladoterciérnymi sedimentmi).

Akumulačnou oblasťou minerálnych vôd v Martine sú piesčité horizonty martinského súvrstvia (martinská prepadlina), ktoré sú prostredím tvorby minerálnej vody.

Výverová oblasť hydrogeologickej štruktúry sa nachádza v intraviláne mesta Martin, v katastrálnom území Priekopa a v katastrálnom území Záturčie. Výverová oblasť je zakrytá („umelá oblasť“ vzniknutá exploatáciou vody pomocou vrtov z akumulačnej oblasti), odvodňovaná odbermi z prírodných minerálnych zdrojov. Minerálna voda má v priestore Západných Karpát unikátne chemické zloženie: vyznačuje sa výrazným Na-HCO3 chemickým typom, vysokým pomerom Mg/Ca, ktorý prekračuje hodnotu 1, vysokými koncentráciami voľného CO2, zvýšenými koncentráciami amónnych iónov, kyseliny boritej a síranov, nízkym obsahom chloridov.

Z genetického hľadiska ide o petrogénne minerálne vody so silikatogénnou mineralizáciou s minimálnym vplyvom prostredia pliocénnych sedimentov v akumulačnej oblasti.“.

7. V prílohe č. 5 bod A znie:

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine sú zakázané tieto činnosti:

1. nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a odvozu,

2. spaľovanie všetkých druhov odpadov,

3. vykonávanie chemického posypu komunikácií,

4. používanie akéhokoľvek spôsobu hnojenia,

5. vykonávanie odvodňovacích, trhacích a melioračných prác,

6. vykonávanie výkopových prác do hĺbky väčšej ako 2 m,

7. budovanie a rekonštrukcia železničných tratí, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu,

8. budovanie studní a iných vodných zdrojov nesúvisiacich s využívaním prírodných minerálnych zdrojov,

9. odoberanie podzemných vôd bez schválených množstiev v kategórii B,

10. povoľovanie odberu bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné minerálne zdroje vypracovaného oprávnenou osobou,

11. vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom ako do verejnej kanalizácie,

12. vykonávanie ťažby štrku a zeminy.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.


Andrea Kalavská v. r.