Oznámenie č. 259/2018 Z. z.Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-259
Platnosť od 20.09.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis 20.09.2018

259

OZNÁMENIE

Dopravného úradu

Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal

opatrenie zo 7. septembra 2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam.

Opatrenie určuje úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B zákona, ako aj úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry, zohľadňujúc všetky legislatívne zmeny, ku ktorým došlo od nadobudnutia účinnosti výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (právny predchodca Dopravného úradu) z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (oznámenie č. 462/2010 Z. z.) v znení výnosu č. 7/2012 (oznámenie č. 156/2012 Z. z.), ktorý bude nadobudnutím účinnosti opatrenia Dopravného úradu č. 2/2018 zrušený a nahradený.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a možno doň nazrieť na Dopravnom úrade. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Dopravného úradu http://nsat.sk/legislativa-legislativa-sk-a-eu/legislativa-v-oblasti-dopravy-na-drahach/.