Vyhláška č. 252/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-252
Platnosť od 13.09.2018
Účinnosť od 15.09.2018 do30.09.2019
Zrušený 292/2019 Z. z.
Znenie 15.09.2018

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 5. septembra 2018,

ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok (ďalej len „kritériá“).

§ 2

Vstupné kritériá

(1) Vstupnými kritériami pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory sú

a) analýzy a prognózy o vývoji potrieb trhu práce,

b) násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl,

c) rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,

d) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.

(2) Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok a rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá

(1) Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá sa vyhodnocujú pre každý študijný odbor a pre každý učebný odbor príslušnej strednej školy samostatne.

(2) Všeobecné kritérium je koeficient, ktorý určuje, ako sa stredná škola vo všetkých súhrnne posúdených čiastkových kritériách odlišuje od priemeru všetkých posudzovaných stredných škôl v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore; vzorec na výpočet koeficientu je uvedený v prílohe č. 2

(3) Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Čiastkové kritériá pre gymnázium a strednú športovú školu

(1) Čiastkovými kritériami pre gymnázium a strednú športovú školu sú

a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,

b) pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,

c) podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,

d) ďalšie kritériá podľa § 7.

(2) Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 20 % z celkovej sumy váh.

(3) Priemernou mzdou absolventov sa rozumie priemerný vymeriavací základ na účely úrazového poistenia absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia v pracovnoprávnom vzťahu. Váha kritéria pomeru priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese je 10 % z celkovej sumy váh.

(4) Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole je 50 % z celkovej sumy váh.

(5) Ak na základe všeobecného kritéria je gymnáziu alebo strednej športovej škole pridelený nižší počet žiakov ako 17, pridelený počet žiakov sa prerozdelí medzi ostatné gymnáziá alebo stredné športové školy, ktorým bolo na základe vyhodnotenia všeobecného kritéria pridelených najmenej 17 žiakov.

§ 5

Čiastkové kritériá pre strednú odbornú školu

(1) Čiastkovými kritériami pre strednú odbornú školu sú

a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,

b) pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,

c) uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,

d) podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,

e) spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi,

f) ďalšie kritériá podľa § 7.

(2) Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 15 % z celkovej sumy váh.

(3) Priemernou mzdou absolventov sa rozumie priemerný vymeriavací základ na účely úrazového poistenia absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia v pracovnoprávnom vzťahu. Váha kritéria pomeru priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese je 10 % z celkovej sumy váh.

(4) Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia zamestnaní v povolaní zodpovedajúcom príslušnému odboru vzdelávania, na celkovom počte zamestnaných absolventov príslušnej strednej odbornej školy v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Váha kritéria uplatniteľnosti absolventov v odbore vzdelávania je 10 % z celkovej sumy váh.

(5) Podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu je podiel absolventov, ktorí po ukončení štúdia v priebehu kalendárneho roka pokračovali v štúdiu na vyššom stupni vzdelania, na celkovom počte absolventov. Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu je
5 % z celkovej sumy váh.

(6) Spoluprácou strednej odbornej školy a zamestnávateľov sa rozumie podiel žiakov v dennej forme štúdia vykonávajúcich praktické vyučovanie na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania na celkovom počte žiakov v dennej forme štúdia. Váha kritéria spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľmi je 40 % z celkovej sumy váh.

(7) Ak na základe všeobecného kritéria je strednej odbornej škole pridelený nižší počet žiakov ako deväť, pridelený počet žiakov sa prerozdelí medzi ostatné stredné odborné školy, ktorým bolo na základe vyhodnotenia všeobecného kritéria pridelených najmenej deväť žiakov.

§ 6

Čiastkové kritériá pre konzervatórium

(1) Čiastkovými kritériami pre konzervatórium sú

a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,

b) pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,

c) uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,

d) ďalšie kritériá podľa § 7.

(2) Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 25 % z celkovej sumy váh.

(3) Priemernou mzdou absolventov sa rozumie priemerný vymeriavací základ na účely úrazového poistenia absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia v pracovnoprávnom vzťahu. Váha kritéria pomeru priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese je 25 % z celkovej sumy váh.

(4) Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia zamestnaní v povolaní zodpovedajúcom príslušnému odboru vzdelávania, na celkovom počte zamestnaných absolventov príslušného konzervatória v príslušnom študijnom odbore v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Váha kritéria uplatniteľnosti absolventov v odbore vzdelávania je 30 % z celkovej sumy váh.

§ 7

Ďalšie kritériá

(1) Ďalšie kritériá, ktoré možno použiť, sú

a) vzdelávacia kapacita školy,

b) naplnenosť tried,

c) odporúčaný normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,

d) splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti,

e) výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,

f) výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,

g) výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,

h) výchova a vzdelávanie na národnostne zmiešanom území,

i) odborné vzdelávanie a príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

j) zabezpečenie dostupnosti odborného vzdelávania a prípravy na území samosprávneho kraja,

k) odbor vzdelávania poskytovaný len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

(2) Váha kritérií podľa odseku 1 je 20 % z celkovej sumy váh.

§ 8

Spoločné ustanovenia

(1) Ak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi alebo príslušný študijný odbor alebo príslušný učebný odbor ukončil nízky počet absolventov, na vyhodnocovanie kritérií sa používajú údaje za absolventov v príbuzných študijných odboroch alebo v príbuzných učebných odboroch príslušnej strednej školy.

(2) Ak v príslušnom gymnáziu alebo v príslušnej strednej športovej škole v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore nie sú žiadni absolventi, príslušnému gymnáziu alebo príslušnej strednej športovej škole sa pridelí 40 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov v samosprávnom kraji na jedno gymnázium alebo na jednu strednú športovú školu pre príslušný študijný odbor alebo pre príbuzný študijný odbor, najmenej však 17 žiakov.

(3) Ak v príslušnej strednej odbornej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi, na základe posúdenia kritéria spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľmi sa určia tieto počty žiakov prvého ročníka:

a) 100 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor, najmenej však deväť žiakov,

b) 90 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor, najmenej však deväť žiakov, alebo

c) 80 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola a zamestnávateľ nemajú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor, najmenej však deväť žiakov.

(4) Ak v príslušnom konzervatóriu v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore nie sú žiadni absolventi, príslušnému konzervatóriu sa pridelí 100 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov v samosprávnom kraji na jedno konzervatórium pre príslušný študijný odbor alebo pre príbuzný študijný odbor.

(5) Najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zverejňuje samosprávny kraj podľa prílohy č. 4.

§9

Prechodné ustanovenie

Ak ústredné orgány štátnej správy neposkytnú údaje potrebné na výpočet príslušného čiastkového kritéria za všetky stredné školy v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore, uvedené príslušné čiastkové kritérium sa pre školský rok 2019/2020 neposudzuje.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2018.


Martina Lubyová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/2018. Z. z.

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2019/2020

Samosprávny krajNásobok
Banskobystrický samosprávny kraj1,13
Bratislavský samosprávny kraj1,62
Košický samosprávny kraj1,20
Nitriansky samosprávny kraj1,07
Prešovský samosprávny kraj1,00
Trenčiansky samosprávny kraj0,99
Trnavský samosprávny kraj1,05
Žilinský samosprávny kraj1,06

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2019/2020

Samosprávny krajRámcová prognóza novoprijatých
žiakov na stredné školy na školský rok
2019/2020
Banskobystrický samosprávny kraj5 079
Bratislavský samosprávny kraj5 803
Košický samosprávny kraj6 468
Nitriansky samosprávny kraj5 212
Prešovský samosprávny kraj6 316
Trenčiansky samosprávny kraj4 144
Trnavský samosprávny kraj4 153
Žilinský samosprávny kraj6 231

Príloha č. 2 k vyhláške č. 252/2018 Z. z.

Vzorec na výpočet koeficientu podľa § 3 ods. 2

Koeficient posudzovanej strednej školy v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore sa vypočíta ako vážený priemer relatívnych hodnôt čiastkových kritérií

,

kde

wi je váha príslušného čiastkového kritéria i,

R_KRITi,s,o je relatívna hodnota čiastkového kritéria príslušnej strednej školy s v príslušnom čiastkovom kritériu i v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore o. Vypočíta sa ako

,

kde

R_KRITi,s,o je hodnota čiastkového kritéria i strednej školy s v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore o. Ak v príslušnej strednej škole v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi, strednej škole sa priradí hodnota čiastkového kritéria za príbuzný študijný odbor alebo príbuzný učebný odbor.

AVG(KRITi.o.k) je priemer hodnôt čiastkového kritéria i za všetky stredné školy v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore o v príslušnom samosprávnom kraji k.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 252/2018 Z. z.

Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory

Ak vo všetkých stredných školách v príslušnom samosprávnom kraji v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi, určí sa najvyšší počet žiakov prvého ročníka takto:

,

kde

NPŽo,k je najvyšší počet žiakov v študijnom odbore alebo v učebnom odbore o a samosprávnom kraji k,

no,k je počet stredných škôl v študijnom odbore alebo v učebnom odbore o a samosprávnom kraji k,

KOEFs,o je hodnota koeficientu pre strednú školu s v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore o.

Ak v najmenej jednej strednej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore v príslušnom samosprávnom kraji nie sú žiadni absolventi, určí sa najvyšší počet žiakov prvého ročníka takto:

Ak v príslušnej strednej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi, určí sa najvyšší počet žiakov prvého ročníka podľa § 8 ods. 2 až 4.

Ak v príslušnej strednej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore sú absolventi, určí sa najvyšší počet žiakov prvého ročníka takto:

,

kde

NPŽo,k je najvyšší počet žiakov v študijnom odbore alebo v učebnom odbore o a samosprávnom kraji k,

APŽo,k je suma určeného najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka za všetky stredné školy v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore, v ktorých nie sú žiadni absolventi,

no,k je počet stredných škôl v študijnom odbore alebo v učebnom odbore o a samosprávnom kraji k,

nao,k je počet stredných škôl v študijnom odbore alebo v učebnom odbore o a samosprávnom kraji k, v ktorých nie sú žiadni absolventi,

KOEFs,o je hodnota koeficientu strednej školy s v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore o.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 252/2018 Z. z.

Najvyšší počet žiakov v študijnom odbore a učebnom odbore v príslušnej strednej škole