Oznámenie č. 248/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-248
Platnosť od 04.09.2018
Pôvodný predpis 04.09.2018

248

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 24. augusta 2018 oznámená táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017 a Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby, 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby a 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy.