Nariadenie vlády č. 247/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-247
Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Aktuálne znenie 01.09.2018

247

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotný výkon s kódom V12 znie:

„V12 Ošetrenie zubného kazu

Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.“.

2. V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia v zdravotnom výkone s kódom V13 Ošetrenie zubného kazu sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Peter Pellegrini v. r.