Nariadenie vlády č. 246/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-246
Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Aktuálne znenie 01.09.2018

246

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2018,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podľa § 3 ods. 1“.

2. V prílohe časti STOMATOLÓGIA písmene A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotný výkon V 12 znie:

„V 12 Ošetrenie zubného kazu

Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.“.

3. V prílohe časti STOMATOLÓGIA písmene A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotnom výkone V 13 Ošetrenie zubného kazu sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


Peter Pellegrini v. r.