Nariadenie vlády č. 24/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-24
Platnosť od 01.02.2018
Účinnosť od 01.02.2018
Aktuálne znenie 01.02.2018

24

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. januára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 7/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 prvej vete sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

2. V § 5 ods. 2 druhej vete sa slová „31. marci“ nahrádzajú slovami „28. februári“.

3. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2018

Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2018 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2018.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Robert Fico v. r.