Oznámenie č. 239/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-239
Platnosť od 23.08.2018
Pôvodný predpis 23.08.2018

239

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. augusta 2018 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorený 28. júna 2018 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborových zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.

2. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 26. mája 2018 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2020 z 11. júla 2018 uzatvorená medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom

a

Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.