Oznámenie č. 238/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-238
Platnosť od 17.08.2018
Pôvodný predpis 17.08.2018

238

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. mája 2014 bol v Havane za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu (oznámenie č. 19/2015 Z. z. a oznámenie č. 20/2015 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 271 z 19. októbra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 25. júna 2018. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 18. júla 2018 uložená u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

Protokol nadobudne platnosť 18. augusta 2018 v súlade s článkom III a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 18. augusta 2018.


PROTOKOL

O ZMENE A DOPLNENÍ DOHODY O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY A JEJ ŠTATÚTU

Vlády Bulharskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolska, Ruskej federácie, Rumunska, Slovenskej republiky a Českej republiky (štáty spoločne označované ako zmluvné strany"),

v súlade s článkom XII a článkom XXIV ods. 1 Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len dohoda") a článkami 29 a 30 Štatútu Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len „štatút"), na zmene a doplnení dohody a štatútu dohodli sa takto:

ČLÁNOK I

Dohoda (vrátane štatútu, ktorý tvorí jej prílohu) sa mení a reviduje v súlade s textom, ktorý tvorí prílohu k tomuto protokolu.

Príloha k tomuto protokolu tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu a predstavuje zmenenú a revidovanú Dohodu o založení Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len nové znenie dohody") spolu s (i) Informáciou o schválenom základnom kapitáli a prerozdelení kvót medzi členmi banky podľa dodatku č. 1 nového znenia dohody a (ii) novým znením Štatútu Medzinárodnej investičnej banky, ktorý tvorí dodatok č. 2 nového znenia dohody.

CLANOK II

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie plní funkciu depozitára tohto protokolu a nového znenia dohody (ďalej len depozitár").

Depozitár zašle overenú kópiu tohto protokolu vrátane nového znenia dohody každej zmluvnej strane.

ČLÁNOK III

Tento protokol zostáva otvorený na podpis zmluvnými stranami.

Depozitár je povinný riadne informovať ostatné zmluvné strany o podpísaní tohto protokolu každou zmluvnou stranou.

Tento protokol a nové znenie dohody nadobudnú platnosť po uplynutí tridsiatich dní od dátumu, keď posledná zmluvná strana doručila depozitarovi svoje listiny (ďalej len listina") o ratifikácii, prijatí alebo schválení (v závislosti od požiadaviek vnútroštátnych alebo interných postupov), ktoré sú potrebné na nadobudnutie platnosti tohto protokolu a nového znenia dohody.

Depozitar je povinný riadne informovať ostatné zmluvné strany o prijatí každej takejto listiny do jeho úschovy a o dátume, keď tento protokol a nové znenie dohody nadobúdajú platnosť.

Vyhotovené v Havane 8. mája 2014 v jednom rovnopise v ruskom a anglickom jazyku, pričom obe jazykové verzie sú rovnocenné.

V mene vlády
Bulharskej republiky:

Ľudmila Petkova v. r.

V mene vlády
Kubánskej republiky:

Irma Martínez Castrillón v. r.

V mene vlády
Mongolska:

Dorzgotov Čimed-Junden v. r.

V mene vlády Slovenskej republiky:

Vazil Hudák v. r.

V mene vlády

Vietnamskej socialistickej republiky:

V mene vlády Ruskej federácie:

V mene vlády Rumunska:

V mene vlády Českej republiky:

Le Minh Hung v. r.

Dátum podpisu: 05.06.2014

D. V. Pankin v. r.

Dátum podpisu: 05.06.2014

A. Gyorgy v. r.

Dátum podpisu: 01.07.2015

L. Jurošková v. r.

Dátum podpisu: 03.12.2015

PRÍLOHA K PROTOKOLU O ZMENE A DOPLNENÍ DOHODY O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY A JEJ ŠTATÚTU

DOHODA O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY

Zmluvné strany sa v záujme efektívneho rozvoja ekonomík členských štátov dohodli takto:

Článok 1

Zriaďuje sa Medzinárodná investičná banka (ďalej len „banka"). Členmi banky sú zmluvné strany.

Členmi banky sa môžu stať štáty a medzinárodné finančné organizácie, ktoré zdieľajú ciele a princípy činnosti banky a prijmú príslušné záväzky vyplývajúce z tejto dohody a štatútu.

Proces pristúpenia sa riadi článkom 17 tejto dohody.

Banka vykonáva svoju činnosť s náležitým rešpektovaním suverenity členských štátov banky, ochrany práv a záujmov všetkých členov banky a nediskriminačného prístupu voči všetkým členom banky.

Článok 2

Vzhľadom na svoj charakter multilaterálnej rozvojovej inštitúcie sa banka primárne zameriava na podporu hospodárskeho rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti národných ekonomík, prehlbovanie obchodných a hospodárskych väzieb a

maximalizovanie príležitostí v oblasti vzájomného pôsobenia investícií v záujme členských štátov.

Primárnym cieľom banky je v súlade so všeobecne prijatými princípmi bankovej činnosti a v záujme sociálno-ekonomického rozvoja členských štátov zabezpečiť financovanie a spolufinancovanie pre ekonomicky životaschopné investičné projekty a programy realizované členmi banky a organizáciami pôsobiacimi na území členov banky, ktoré sú dôležité pre rozvoj a diverzifikáciu ekonomík členských štátov banky, ako aj pre iné projekty, ktoré sú v súlade s cieľmi banky.

Pri svojej činnosti banka vychádza z potreby zabezpečiť efektívne využívanie svojich zdrojov, zaručiť platobnú schopnosť z hľadiska svojich záväzkov, náležité zohľadniť finančnú situáciu dlžníkov a dodržiavať zásady objektívnej zodpovednosti za splatenie úverov poskytnutých bankou.

Banka sa snaží poskytovať financovanie tým projektom, pri ktorých sa vyžívajú najmodernejšie technológie, uplatňujú nové technologické postupy a rozvíja sa výroba nových produktov.

Pri vykonávaní svojich činností banka uplatňuje obozretné opatrenia s cieľom zmierniť úverové, kurzové a iné riziká alebo zabezpečiť sa proti nim.

Banka sa usiluje o regionálnu diverzifikáciu svojich činností a podporovanie ekonomík všetkých členských štátov.

Článok 3

1. Schválený základný kapitál banky tvoria kvóty prerozdelené medzi členov banky, prípadne neprerozdelený kapitál. Schválený základný kapitál banky tvorí splatený kapitál, prípadne nesplatený kapitál.

2. Nesplatená časť kvót prerozdelených medzi členov banky predstavuje kapitál splatný na vyzvanie, ktorý sa môže použiť na zvýšenie splateného kapitálu
spôsobom uvedeným v štatúte banky.

3. O objeme schváleného základného kapitálu a rozdelení kvót v schválenom základnom kapitáli medzi členmi banky rozhoduje Rada guvernérov.

4. Schválený základný kapitál sa môže zvýšiť pri pristúpení nového člena banky o výšku kvóty takéhoto nového člena. Výšku, spôsob a lehoty uhradenia prvého
príspevku nového člena banky stanoví Rada guvernérov po dohode s príslušným novým členom banky.

5. Informácia o výške schváleného základného kapitálu a prerozdelení kvót v schválenom základnom kapitáli medzi členmi banky k dátumu platnosti tohto
dokumentu je uvedená v dodatku č. 1.

Článok 4

Banka si vytvorí kapitálovú rezervu. Banka môže vytvárať vlastné účelové fondy.

Účel, výšku, lehoty a podmienky vytvárania a využívania kapitálovej rezervy a účelových fondov stanoví Rada guvernérov.

Článok 5

Banka môže na základe osobitných dohôd prevziať povinnosti spojené so správou účelových fondov vytvorených z prostriedkov zainteresovaných štátov a organizácií v záujme plnenia úloh, ktoré sú v súlade s cieľmi činností banky. Príslušné dohody môže banka uzavrieť na základe uznesenia Rady guvernérov.

Článok 6

Banka môže získavať finančné prostriedky z úverov a pôžičiek, emisie dlhopisov a iných cenných papierov, resp. inými formami.

Článok 7

1. Banka poskytuje úvery organizáciám, ktoré majú potrebnú právnu spôsobilosť.

2. Banka môže vystavovať záruky, využívať vlastné prostriedky pri syndikovanom poskytovaní úverov vo vzťahu k projektom realizovaným v súčinnosti s
medzinárodnými a vnútroštátnymi finančnými inštitúciami a bankami, uskutočňovať transakcie s cennými papiermi, získavať majetkové podiely v organizáciách a poskytovať konzultačné služby.

Článok 8

Banka môže umiestňovať v iných bankách dočasne disponibilné prostriedky, nakupovať a predávať devízy, zlato a cenné papiere, ako aj vykonávať iné bankové operácie, ktoré sú v súlade s cieľmi banky.

Článok 9

Banka vykonáva svoju činnosť účinným a efektívnym spôsobom s cieľom predchádzať akýmkoľvek stratám.

Článok 10

Banka má právo uzatvárať zmluvy a nadviazať obchodné vzťahy s medzinárodnými finančnými organizáciami a inými medzinárodnými inštitúciami, ekonomickými organizáciami členských štátov banky a inými bankami a organizáciami, pričom v každom prípade musí byť dodržaná zásada rovnosti zmluvných strán.

Článok 11

1. Banka je považovaná za medzinárodnú organizáciu. Banka má plnú právnu subjektivitu a najmä plnú právnu spôsobilosť na vykonávanie svojich úloh a
plnenie svojich cieľov v súlade s ustanoveniami tejto dohody a štatútu banky.

2. Predstavitelia členov banky v Rade guvernérov a v Rade riaditeľov, ako aj funkcionári a zamestnanci banky požívajú na území každého členského štátu
banky výsady a imunity potrebné na plnenie úloh a dosahovanie cieľov uvedených v tejto dohode a štatúte banky. Uvedené výsady a imunity sú definované v článkoch 13, 14 a 15 tejto dohody.

3. Banka môže zriaďovať pobočky a zastupiteľstvá a zakladať dcérske spoločnosti na území štátu, v ktorom má svoje sídlo, ako aj na území iných
štátov.

Právne vzťahy medzi bankou a štátom, v ktorom má banka svoje sídlo alebo v ktorom majú sídlo jej pobočky a zastupiteľstvá, sa riadia dohodami uzatvorenými medzi bankou a príslušným štátom.

4. Banka zodpovedá za svoje záväzky do výšky svojho majetku.

Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov a rovnako ani členovia banky nezodpovedajú za jej záväzky.

Článok 12

Činnosť banky upravuje táto dohoda a štatút banky, ktorého text tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody, a je k nej pripojený ako dodatok č. 2., ako aj akékoľvek iné predpisy banky.

Článok 13

1. Banka, jej majetok a aktíva, archívy a dokumenty, bez ohľadu na to, kde sú umiestnené a kto ich má v držbe, ako aj operácie banky majú imunitu voči
správnemu a súdnemu konaniu v akejkoľvek forme s výnimkou prípadov, ak sa banka takejto imunity vzdá.

2. Priestory banky a jej pobočiek a zastupiteľstiev, ako aj jej archívy a dokumenty sú na území ktoréhokoľvek členského štátu banky nedotknuteľné.

3. V rozsahu svojich oficiálnych činností banka na území svojich členských štátov

a) je oslobodená od všetkých daní a poplatkov, celoštátnych alebo miestnych, s výnimkou poplatkov za špecifické služby;

b) je oslobodená od akýchkoľvek povinností platiť, zrážať alebo vyberať dane;

c) je pri dovoze a vývoze tovarov určených na používanie na služobné účely oslobodená od cla, daní alebo poplatkov, resp. nevzťahujú sa na ňu žiadne
dovozné alebo vývozné obmedzenia;

d) má nárok na rovnaké výhody z hľadiska priority, taríf a poplatkov v poštovej, telegrafickej a telefonickej komunikácii, aké príslušný štát ponúka iným medzinárodným organizáciám a diplomatickým misiám na svojom území.

4. Tovar získaný alebo tovar dovezený a oslobodený od poplatkov, daní a cla podľa tohto článku sa nesmie predávať, prenajímať, požičiavať alebo poskytovať za odplatu alebo bezplatne okrem prípadov, keď je takéto konanie v súlade s podmienkami ustanovenými členskými štátmi, ktoré príslušné výnimky udelili.

Článok 14

1. Pri plnení svojich služobných povinností majú predstavitelia členov banky v Rade guvernérov, ako aj ich zástupcovia tieto výsady a imunity na území každého členského štátu:

a) imunitu voči súdnemu alebo správnemu konaniu v súvislosti s akýmikoľvek krokmi, ktoré uskutočnili v rámci výkonu svojej úradnej funkcie. Takáto imunita sa nevzťahuje na občianskoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené pri nehodách na cestných komunikáciách;

b) rovnaké colné výhody, pokiaľ ide o osobné batožiny, aké sa poskytujú diplomatickým úradníkom zodpovedajúcej hodnosti v príslušnom štáte;

c) oslobodenie od priamych daní alebo poplatkov v súvislosti s akýmikoľvek sumami, ktoré predstaviteľom alebo ich zástupcom vypláca člen, ktorý ich vymenoval, a

d) oslobodenie od akýchkoľvek povinností štátnej služby.

2. Člen banky je povinný vzdať sa výsad alebo imunít udelených jeho predstaviteľovi v Rade guvernérov alebo jeho zástupcovi v prípade, ak sa nazdáva, že takéto výsady a imunity by mohli brániť výkonu spravodlivosti, a ak sa ich môže vzdať bez toho, aby boli poškodené záujmy banky, a to v takom rozsahu a za takých podmienok, ktoré považuje z hľadiska záujmov banky za dostatočné.

3. Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje vo vzťahu medzi predstaviteľom člena banky v Rade guvernérov, ako aj jeho zástupcom a orgánmi štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

Článok 15

1. Pri plnení služobných povinností na území každého členského štátu banky členovia Rady riaditeľov, ako aj funkcionári a zamestnanci banky

a) majú imunitu voči súdnemu alebo správnemu konaniu v súvislosti s akýmikoľvek krokmi, ktoré uskutočnili v rámci výkonu svojej úradnej funkcie. Takáto imunita sa nevzťahuje na občianskoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené pri nehodách na cestných komunikáciách;

b) majú spolu so svojimi rodinami tie isté repatriačné výhody, aké sa poskytujú zamestnancom diplomatických misií v príslušnom štáte;

c) sú oslobodení od úhrady cla, daní alebo poplatkov v súvislosti s akýmkoľvek dovezeným tovarom určeným na osobné alebo rodinné účely;

d) sú oslobodení od platby daní zo mzdy alebo z iných odmien, ktoré im vypláca banka, ako aj od platieb sociálnych odvodov; a

e) sú oslobodení od akýchkoľvek povinností štátnej služby.

2. Člen banky je povinný vzdať sa výsad alebo imunít udelených jeho predstaviteľom v Rade riaditeľov v prípade, ak sa nazdáva, že takéto výsady a imunity by mohli brániť výkonu spravodlivosti, a ak sa ich môže vzdať bez toho, aby boli poškodené záujmy banky, a to v takom rozsahu a za takých podmienok, aké považuje z hľadiska záujmov banky za dostatočné. Za podobných okolností a podmienok je Rada guvernérov povinná vzdať sa akýchkoľvek výsad a imunít udelených členom Riadiaceho výboru a predseda Riadiaceho výboru je povinný vzdať sa akýchkoľvek výsad alebo imunít udelených akýmkoľvek funkcionárom alebo zamestnancom banky s výnimkou členov Rady riaditeľov alebo Riadiaceho výboru.

3. Odsek 1 tohto článku, s výnimkou písm. a) a d), sa neuplatňuje vo vzťahu medzi členom Rady riaditeľov, funkcionárom alebo zamestnancom banky a orgánmi štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

4. Banka pravidelne oznamuje kompetentným orgánom členského štátu mená osôb, ktoré majú nárok na výsady a imunity uvedené v článku 14 tejto dohody a v tomto článku, aby mohli požívať výhody plynúce z uvedených výsad a imunít.

Článok 16

Funkcionári banky vystupujú pri plnení svojich služobných povinností ako medzinárodní činitelia. Podliehajú výhradne banke a sú nezávislí od akýchkoľvek orgánov a oficiálnych predstaviteľov svojich štátov. Každý členský štát banky musí rešpektovať medzinárodný charakter uvedených povinností.

Článok 17

Ktorýkoľvek štát, ktorý si želá pristúpiť k tejto dohode v súlade s článkom 1 a stať sa členom banky, predloží Rade guvernérov formálnu žiadosť, v ktorej uvedie, že zdieľa ciele a princípy činnosti banky a prijíma všetky záväzky vyplývajúce z tejto dohody a zo štatútu banky.

Noví členovia banky sa prijímajú na základe uznesenia Rady guvernérov.

Účasť na činnostiach banky je možná na základe osobitného postavenia, ktoré stanoví Rada guvernérov.

Riadne overená kópia uznesenia Rady guvernérov o prijatí nového člena sa zasiela tomuto členovi a depozitárovi tejto dohody. Nový člen pristupuje k tejto dohode a je prijatý za člena banky v deň, keď bol tento dokument spolu s dokumentom o pristúpení doručený depozitárovi, o čom depozitár informuje ostatných členov banky a samotnú banku.

Článok 18

Každý člen môže ukončiť členstvo v banke a odstúpiť od účasti na tejto dohode spôsobom uvedeným v štatúte banky. Aj po ukončení členstva v banke je príslušný člen povinný pokračovať v plnení svojich záväzkov voči banke až do ich úplného splnenia. Rada guvernérov formálne oznámi depozitárovi tejto dohody ukončenie členstva v banke zo strany ktoréhokoľvek člena.

Táto dohoda sa ukončí v prípade, ak najmenej dve tretiny jej členov vyhlásia, že odstupujú od banky, a vypovedajú túto zmluvu v súlade s týmto článkom. V takom prípade banka ukončí svoju činnosť v lehote a spôsobom, ktoré stanoví Rada guvernérov.

Článok 19

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe uznesenia Rady guvernérov. Každý člen banky, Rada riaditeľov a riadiaci výbor môžu navrhovať zmeny a doplnenia tejto dohody, ktoré posúdi Rada guvernérov.

Zmeny a doplnenia tejto dohody nadobúdajú platnosť po získaní písomného súhlasu k takýmto zmenám a doplneniam od všetkých členov banky za predpokladu, že každý člen banky dodržal príslušné národné a interné postupy.

Článok 20

Funkciu depozitára tejto dohody plní Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

DODATOK Č. 1 K DOHODE O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY

INFORMÁCIA O VÝŠKE SCHVÁLENÉHO ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU A PREROZDELENÍ KVÓT MEDZI ČLENMI BANKY

K 8. máju 2014:

1. Schválený základný kapitál banky predstavuje sumu 2 miliardy eur.

2. Kvóty v schválenom základnom kapitáli a podiely na splatenom kapitáli sú členom banky pridelené takto:

Kvóty v schválenom Podiely na splatenom
základnom kapitáli (v eurách) kapitáli (v eurách)

Bulharská republika: 123 000 000,00 29 838 332,42

Vietnamská socialistická republika: 4 700 000,00 1 024 274,56

Kubánska republika: 23 400 000,00 5 360 773,37

Mongolsko: 6 200 000,00 1 049 341,80

Ruská federácia: 580 700 000,00 150 025 792,59

Rumunsko: 76 700 000,00 18 453 958,51

Slovenská republika: 62 800 000,00 21 481 113,06

Česká republika: 125 600 000,00 30 374 957,01

Celkom: 1 003 100 000,00 257 608 543,32

3. Neprerozdelená časť schváleného základného kapitálu banky predstavuje sumu 996 900 000,00 eur.

DODATOK Č. 2 K DOHODE O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY

ŠTATÚT MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY

Členmi Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len „banka") sú zmluvné strany dohody o založení banky (ďalej len „dohoda").

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Banka organizuje a vykonáva úverové a iné bankové operácie v súlade s dohodou a týmto štatútom, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 2

Banka je medzinárodná organizácia.

Plný názov banky v ruskom jazyku znie „ME>KflyHAPOflHbllžl MHBECTMMMOHHblIŽI BAHK";

Plný názov banky v anglickom jazyku znie „INTERNATIONAL INVESTMENT BANK";

Skrátený názov banky v ruskom jazyku je „M M B";

Skrátený názov banky v anglickom jazyku je „IIB".

Banka má svoje sídlo v Moskve, Ruská federácia.

Zámery a ciele banky, jej právnu spôsobilosť vrátane rozsahu právomocí a vymedzenia jej zodpovednosti, predpisy týkajúce sa právnej úpravy činností banky, ako aj výsady a imunity, ktoré požíva banka, predstavitelia členov v Rade guvernérov a Rade riaditeľov a funkcionári a zamestnanci banky na území každého členského štátu, upravuje dohoda a tento štatút.

Banka je oprávnená

a) uzatvárať medzinárodné dohody;

b) kupovať, predávať, prenajímať si a poskytovať na prenájom akýkoľvek majetok vrátane nehnuteľností a iného majetku, ako aj vykonávať akékoľvek transakcie,
ktoré nie sú v rozpore s týmto štatútom;

c) vystupovať pred štátnym súdom a arbitrážnym tribunálom ako navrhovateľ alebo odporca; v každom členskom štáte má banka rovnaké procedurálne práva ako
právnické osoby príslušného členského štátu;

d) zriaďovať pobočky a zastupiteľstvá;

e) zakladať dcérske spoločnosti;

f) prijímať interné predpisy k svojim činnostiam;

g) vykonávať ďalšie činnosti v záujme dosahovania zámerov a cieľov uvedených v dohode a tomto štatúte.

Článok 3

Banka vykonáva bankové a investičné činnosti v súlade s dohodou a týmto štatútom. V záujme dosahovania svojich zámerov a cieľov má banka právo

a) zabezpečiť a poskytovať financovanie (alebo spolufinancovanie) pre investičné projekty a programy členov banky a organizácií pôsobiacich na území
členských štátov banky, ako aj pre iné projekty, ktoré sú v súlade s úverovou politikou banky, vrátane prostredníctvom poskytovania úverov organizáciám alebo získavaním majetkových podielov v takýchto organizáciách, použitím svojich vlastných prostriedkov alebo prostriedkov získaných na medzinárodných a vnútroštátnych finančných trhoch, ako aj pomocou iných dostupných zdrojov;

b) vykonávať transakcie s cennými papiermi a derivátmi;

c) poskytovať investičné a bankové služby;

d) poskytovať služby finančného lízingu;

e) financovať a poskytovať záruky na činnosti vývozu a dovozu medzi organizáciami pôsobiacimi na území členských štátov, medzi členskými štátmi banky a inými štátmi a medzi organizáciami pôsobiacimi na území členských štátov a organizáciami iných štátov;

f) konať ako správca účelových fondov a investičných fondov zriadených členmi banky, organizáciami členských štátov banky a inými organizáciami;

g) zúčastňovať sa na projektoch zameraných na podporu malých a stredných podnikov v členských štátoch;

h) poskytovať konzultácie a informačné a analytické služby;

i) poskytovať odbornú pomoc organizáciám a štátnym orgánom členských štátov banky v súvislosti so zabezpečovaním a poskytovaním finančných prostriedkov na investičné projekty a programy, ako aj v súvislosti so zahraničnoobchodnými transakciami v rámci rozvojovej stratégie banky;

j) spolupracovať so štátnymi úradmi a agentúrami, medzinárodnými organizáciami a inými inštitúciami, zabezpečovať spoluprácu medzi organizáciami členských štátov banky a organizáciami iných štátov;

k) uzatvárať akékoľvek obchodné dohody a transakcie, ktoré sú v súlade so zámermi a cieľmi uvedenými v dohode a tomto štatúte.

Článok 4

Banka zodpovedá za svoje záväzky do výšky svojho majetku.

Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov a rovnako ani členovia banky nezodpovedajú za jej záväzky.

Článok 5

Banka má pečiatku so svojím logom a názvom v ruskom a anglickom jazyku.

Úradnými jazykmi banky sú ruský jazyk a anglický jazyk. Pracovným jazykom banky je ruský jazyk.

Článok 6

Banka ručí za zachovanie tajomstva o transakciách, dokladoch, účtoch a vkladoch svojich klientov a korešpondenčných bánk.

Funkcionári a iní zamestnanci banky sú povinní zachovávať tajomstvo o transakciách, dokladoch, účtoch a vkladoch banky, ako aj o jej klientoch a korešpondenčných bankách.

ČLENSTVO

Článok 7

Členmi banky sa môžu stať štáty a medzinárodné finančné organizácie. Proces pristúpenia k banke sa riadi článkom 17 tejto dohody a týmto článkom.

Ktorýkoľvek štát, ktorý má záujem stať sa členom banky v súlade s článkom 1 dohody, predloží Rade guvernérov formálnu žiadosť, v ktorej uvedie, že zdieľa ciele a princípy činnosti banky a prijíma všetky záväzky vyplývajúce z dohody a tohto štatútu.

Členstvo v banke sa udeľuje na základe uznesenia Rady guvernérov banky.

Účasť na činnostiach banky je možná na základe osobitného postavenia, ktoré stanoví Rada guvernérov banky.

Článok 8

Každý člen banky môže odstúpiť od členstva v banke zaslaním výpovede Rade guvernérov (ďalej len „odstupujúci člen") najmenej šesť mesiacov pred navrhovaným dátumom odstúpenia. Banka a odstupujúci člen sa dohodnú na nestrannom a spravodlivom spôsobe výpočtu vzájomných záväzkov v súvislosti s takýmto odstúpením a vyrovnaním takýchto záväzkov. Rada guvernérov schváli postup pri odstúpení člena banky a postup pri výpočte vzájomných pohľadávok medzi bankou a odstupujúcim členom.

Odstupujúci člen nesie naďalej zodpovednosť za priame záväzky voči banke, ktoré vznikli k dátumu alebo pred dátumom ukončenia členstva. Okrem toho odstupujúci člen nesie naďalej zodpovednosť za svoje podmienené záväzky voči banke, pokiaľ zostala neuhradená akákoľvek časť úverov, investícií do vlastného imania alebo záruk, ku ktorým sa zaviazal ešte pred skončením členstva; v súvislosti s úvermi alebo zárukami, ktoré banka uzavrela v neskoršom období, mu však nevznikajú žiadne záväzky ani účasť na príjmoch alebo výdavkoch banky.

Podiel odstupujúceho člena na splatenej časti kapitálu banky sa berie do úvahy pri vyúčtovaní.

Kvóta odstupujúceho člena v schválenom základnom kapitáli banky sa pripočíta k neprerozdelenej časti schváleného základného kapitálu banky. Na základe uznesenia Rady guvernérov sa môže kvóta odstupujúceho člena v plnom rozsahu alebo čiastočne prerozdeliť medzi zostávajúcich členov banky, resp. nových členov banky.

PROSTRIEDKY BANKY

Článok 9

Prostriedky banky tvoria príspevky členov do kapitálu banky, finančné prostriedky získané od členov banky akoukoľvek inou formou a prostriedky získané na finančných trhoch a prostriedky vyčlenené z časti zisku na kapitálové rezervy banky a účelové fondy.

Prostriedky banky sa použijú výlučne na dosiahnutie zámerov a plnenie funkcií stanovených v tomto štatúte.

Článok 10

1. Schválený základný kapitál banky tvoria kvóty prerozdelené medzi členov banky, resp. neprerozdelený kapitál. Schválený základný kapitál banky tvorí splatený kapitál, prípadne nesplatený kapitál.

2. O objeme schváleného základného kapitálu a prerozdelení kvót na schválenom základnom kapitáli rozhoduje Rada guvernérov banky. Kvóta člena banky na jej schválenom základnom kapitáli sa môže zmeniť na základe žiadosti alebo so súhlasom príslušného člena banky.

3. Na základe uznesenia Rady guvernérov je možné zvýšiť splatený kapitál banky v rámci limitov nesplatených kvót na základe žiadosti alebo so súhlasom člena banky, ktorý poskytol príspevok do kapitálu banky.

4. Nesplatená časť kvót prerozdelených medzi členov banky predstavuje kapitál splatný na vyzvanie. Aby banka splnila svoje finančné záväzky, Rada guvernérov môže schváliť zvýšenie splateného kapitálu banky prostredníctvom príspevkov všetkých členov banky v pomernej výške k ich podielom na splatenom kapitáli, avšak maximálne do výšky nesplatených kvót každého člena banky.

5. Platby do základného kapitálu banky sa platia v mene euro alebo akejkoľvek inej mene určenej postupom ustanoveným Radou guvernérov.

6. Člen banky, ktorý uhradil príspevok do jej základného kapitálu, dostane od banky certifikát, ktorý potvrdzuje platbu a výšku príspevku.

Článok 11

Banka si vytvára kapitálovú rezervu a zároveň môže vytvárať svoje vlastné účelové fondy. Kapitálová rezerva banky a účelové fondy sa financujú z jej ziskov.

Článok 12

Banka môže vytvárať účelové fondy financované z prostriedkov zainteresovaných štátov a organizácií.

Účel, veľkosť, lehoty, podmienky a úpravy týkajúce sa vytvorenia a fungovania účelových fondov sa riadia dohodami medzi zainteresovanými štátmi a organizáciami a bankou.

Článok 13

V súlade s postupom ustanoveným Radou guvernérov je banka oprávnená získavať finančné prostriedky v akejkoľvek mene formou finančných a bankových úverov a pôžičiek na národných a medzinárodných kapitálových trhoch, získavaním vkladov a emisiou a ponukou vlastných cenných papierov a iných finančných nástrojov, ako aj akoukoľvek inou formou.

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Článok 14

Banka poskytuje pôžičky v súlade so svojimi zámermi a cieľmi stanovenými v rozvojovej stratégii banky, ktorú schvaľuje Rada guvernérov.

Banka poskytuje pôžičky z vlastných alebo vypožičaných finančných prostriedkov; pri poskytovaní takýchto pôžičiek spolupracuje s inými finančnými a bankovými inštitúciami.

Ak je pôžička poskytnutá organizácii, ktorú vlastní alebo ovláda člen banky, v prípade potreby a na základe súhlasu príslušného člena môže banka prijať od tohto príslušného člena záruku za záväzky danej organizácie voči banke.

Banka poskytuje pôžičky organizáciám v jednotlivých členských štátoch na základe súhlasu získaného od oprávnených orgánov príslušného členského štátu.

Banka vydáva záruky za záväzky organizácií spôsobom ustanoveným Radou guvernérov.

Banka môže vykonávať investičnú činnosť prostredníctvom financovania projektov, nadobudnutím majetkových podielov v organizáciách, účasťou v účelových fondov a akoukoľvek inou formou.

Článok 15

Pri výkone investičnej činnosti je banka povinná zabezpečiť si svoje vlastné záujmy a predovšetkým uskutočniť a podieľať sa na odbornom posudzovaní investičných projektov a posudzovať platobnú schopnosť každého príjemcu investície.

V štáte, ktorý nie je členom banky, môže banka vykonávať investičnú činnosť len na
základe uznesenia Rady guvernérov.

Článok 16

Banka zabezpečí, aby boli zavedené účinné systémy riadenia rizík, dodržiavania predpisov a kontroly, ktoré zodpovedajú najlepším osvedčeným postupom pre medzinárodné banky.

V súvislosti so svojimi operáciami sa banka usiluje postupovať v súlade s najlepšími
osvedčenými medzinárodnými postupmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti a
transparentnosti informácií.

ĎALŠIE OPERÁCIE BANKY

Článok 17

Banka môže vstupovať do akýchkoľvek transakcií, ktoré sú všeobecne akceptované v medzinárodnej praxi, bankovej praxi, pokiaľ sú v súlade s cieľmi banky.

Článok 18

Pri realizácii svojich operácií si banka vytvára príslušné rezervy na potenciálne straty pre prípad, ak dôjde k omeškaniu platieb alebo nesplácaniu úveru alebo pôžičky, ktorú banka poskytla alebo za ktorú poskytla záruku. Na krytie prevádzkových strát sa použije tento kľúč:

a) po prvé, straty sa kryjú z rezerv uvedených v prvej vete tohto článku;

b) po druhé, straty sa kryjú zo zisku vytvoreného v príslušnom účtovnom období;

c) po tretie, straty sa kryjú z nerozdelených ziskov minulých období:

d) po štvrté, straty sa kryjú zo splatenej časti základného kapitálu;

e) po piate, straty sa kryjú z kapitálu splatného na vyzvanie, ktorý je splatný za podmienok určených v uznesení Rady guvernérov v súlade s článkom 10 ods. 4 tohto štatútu.

Straty sa prerozdelia medzi členov banky pomerne k veľkosti ich podielov na splatenom kapitáli ku koncu fiškálneho roka, počas ktorého straty vznikli.

RIADENIE BANKY

Článok 19

Riadiacimi orgánmi banky sú Rada guvernérov, Rada riaditeľov a Riadiaci výbor.

RADA GUVERNÉROV

Článok 20

1. Rada guvernérov je najvyšším kolektívnym riadiacim orgánom banky.

Pri prijímaní uznesení v Rade guvernérov má každý člen banky pridelený počet hlasov pomerne k výške jeho podielu na splatenom kapitáli banky.

Každý člen banky vymenuje do Rady guvernérov jedného svojho zástupcu a jeho náhradníka; ich vymenovanie formálne oznámi banke.

Ak sa zástupca člena nezúčastňuje zasadnutia Rady guvernérov, všetky jeho povinnosti vrátane účasti na hlasovaní vykonáva jeho náhradník.

2. Rada guvernérov zasadá podľa potreby, nie však menej ako raz ročne.

Zástupcovia jednotlivých členov banky sa vo funkcii predsedu zasadnutia Rady guvernérov striedajú.

Zasadací poriadok Rady guvernérov ustanovia nariadenia Rady guvernérov.

Článok 21

1. Rada guvernérov

a) určuje všeobecné smerovanie činnosti banky a schvaľuje jej rozvojovú stratégiu;

b) na základe návrhov Rady riaditeľov určuje rozsah pôsobnosti Rady riaditeľov a Riadiaceho výboru v súvislosti s realizáciou investícií a výkonom bankových operácií;

c) schvaľuje výročnú správu banky, súvahu a rozdelenie zisku;

d) vymenúva predsedu Riadiaceho výboru a jeho zástupcov;

e) vymenúva predsedu a členov audítorského výboru banku, prijíma jeho správy a na ich základe prijíma uznesenia;

f) vymenúva externého audítora banky;

g) prijíma uznesenia:

o zmene a doplnení dohody a tohto štatútu;

o prijatí nových členov banky a určuje podmienky ich prijatia;

o zmene výšky schváleného základného kapitálu banky;

o pridelení alebo prerozdelení kvót členov v schválenom základnom kapitali banky vrátane pridelenia neprerozdelenej časti kapitálu banky;

o zvýšení splateného kapitálu banky v súlade s článkom 10 tohto štatútu;

o určení postupu pri odstúpení člena banky a postupu na výpočet vzájomných pohľadávok medzi bankou a príslušným členom;

o založení a zrušení pobočiek a zastupiteľstiev banky; o založení a likvidácii dcérskych spoločností banky;

o určení účelu, objemu, lehôt a podmienok vytvorenia a použitia kapitálovej rezervy banky a jej účelových fondov;

o určení podmienok a postupu na ukončenie činnosti banky;

h) schvaľuje:

- predpisy platné pre Radu guvernérov, Radu riaditeľov, Riadiaci výbor a audítorský výbor, ktoré okrem iného určia postup pri vytváraní príslušných riadiacich orgánov, ich prevádzkový poriadok a počet ich členov;

- rozpočet banky na príslušné obdobie;

- organizačnú štruktúru banky až do úrovne nezávislých sekcií;

i) vykonáva ďalšie funkcie vyplývajúce z dohody a tohto štatútu, ktoré môžu byť potrebné, aby banka dosiahla svoje zámery a ciele.

2. Uznesenia Rady guvernérov v nižšie uvedených záležitostiach, ktoré spadajú do jej výlučnej pôsobnosti, sa prijímajú jednohlasným súhlasom všetkých členov banky zastúpených ich zástupcami:

- zmena a doplnenie dohody a tohto štatútu;

- prijatie nových členov banky a určenie lehôt a podmienok ich prijatia;

- zmena výšky schváleného základného kapitálu banky;

- určenie lehôt a postupu na ukončenie činnosti banky.

3. Uznesenia vo všetkých ďalších záležitostiach prijíma Rada guvernérov kvalifikovanou väčšinou najmenej troch štvrtín všetkých hlasov členov banky pod podmienkou, že jednoduchá väčšina zástupcov členov banky, ktorí sa hlasovania o príslušnom uznesení skutočne zúčastnili, hlasovala v prospech takého uznesenia.

Rada guvernérov je oprávnená prijímať uznesenia, len ak sa zasadnutia Rady guvernérov zúčastňujú zástupcovia najmenej troch štvrtín z celkového počtu členov banky.

4. S výnimkou záležitostí uvedených v odseku 2 tohto článku môže Rada guvernérov delegovať akékoľvek záležitosti, ktoré na základe tohto štatútu patria do jej pôsobnosti, na Radu riaditeľov.

5. Rada guvernérov je v plnom rozsahu oprávnená rozhodovať a prijímať uznesenia o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti ostatných
riadiacich orgánov banky.

RADA RIADITEĽOV

Článok 22

Rada riaditeľov je kolektívnym riadiacim orgánom banky, ktorý zodpovedá za všeobecné riadenie činnosti banky. Rada riaditeľov sa zodpovedá Rade guvernérov.

Radu riaditeľov tvoria zástupcovia členov banky.

Každý člen vymenuje jedného riaditeľa do Rady riaditeľov.

Na účely prijímania uznesení Radou riaditeľov má každý riaditeľ pridelený počet hlasov pomerne k výške podielu člena banky, ktorý príslušného riaditeľa vymenoval, na splatenom kapitáli banky.

Členovia Rady riaditeľov sú vymenovaní na trojročné funkčné obdobie, po ktorého skončení môžu byť opätovne zvolení, nie však na viac ako ďalšie trojročné funkčné obdobie.

Členovia Rady riaditeľov nemôžu byť súčasne členmi Rady guvernérov.

Rada riaditeľov zasadá tak často, ako je potrebné na riadenie záležitostí banky, najmenej však aspoň raz za štvrťrok.

Členovia Rady riaditeľov nesmú byť riadnymi zamestnancami banky.

Za plnenie úradných povinností sa riaditeľom vypláca koncoročná odmena v súlade s podmienkami a spôsobom, ktoré schváli Rada guvernérov.

Článok 23

Rada riaditeľov

a) schvaľuje rozhodujúce predpisy upravujúce rozličné aspekty pôsobenia banky a jej operácií vrátane jej pravidiel v oblasti úverov, financovania, účtovníctva, taríf, riadenia aktív a pasív a riadenia rizík (vrátane určenia rizikového „apetítu" banky);

b) schvaľuje služobný poriadok zamestnancov banky, ako aj ďalšie pravidlá, ktorými sa riadia vzťahy medzi bankou a jej zamestnancami;

c) schvaľuje podrobnú organizačnú štruktúru banky až do úrovne jednotlivých oddelení, tabuľky stavu zamestnancov a odhady všeobecných a administratívnych nákladov banky;

d) podporuje činnosť Rady guvernérov;

e) vykonáva ďalšie právomoci, ktoré sú stanovené v zmluve a tomto štatúte.

Uznesenia vo všetkých záležitostiach prijíma Rada riaditeľov kvalifikovanou väčšinou najmenej troch štvrtín všetkých hlasov riaditeľov pod podmienkou, že jednoduchá väčšina členov Rady riaditeľov, ktorí sa hlasovania o príslušnom uznesení skutočne zúčastnili, hlasovala v prospech takého uznesenia.

Rada riaditeľov je oprávnená prijímať uznesenia, len ak sa zasadnutia Rady riaditeľov zúčastňujú riaditelia, ktorí zastupujú najmenej tri štvrtiny z celkového počtu členov banky.

Rada riaditeľov môže delegovať niektoré záležitosti, ktoré na základe tohto štatútu patria do jej pôsobnosti, na Riadiaci výbor.

RIADIACI VÝBOR

Článok 24

Riadiaci výbor je výkonným orgánom banky. Riadiaci výbor sa zodpovedá Rade riaditeľov a Rade guvernérov.

Riadiaci výbor tvoria predseda Riadiaceho výboru a jeho zástupcovia vymenovaní Radou guvernérov na päťročné funkčné obdobie spravidla spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov banky.

Pri hlasovaní na zasadnutiach Riadiaceho výboru má každý člen výboru jeden hlas.

Hlavnou úlohou Riadiaceho výboru je dohliadať na činnosť banky v súlade s dohodou, štatútom a uzneseniami Rady guvernérov a Rady riaditeľov.

Predseda Riadiaceho výboru priamo riadi každodenné záležitosti banky a Riadiaceho výboru v rozsahu svojej pôsobnosti a právomocí, ktoré mu prináležia na základe tohto štatútu a uznesení Rady guvernérov a Rady riaditeľov.

Predseda Riadiaceho výboru sa zúčastňuje zasadnutí Rady guvernérov a predsedá zasadnutiam Rady riaditeľov.

Predseda Riadiaceho výboru sa nesmie zúčastňovať hlasovania na zasadnutiach Rady guvernérov a Rady riaditeľov.

Do pôsobnosti predsedu Riadiaceho výboru patrí

a) správa celého majetku banky a jej aktív v súlade s týmto štatútom a uzneseniami Rady
guvernérov a Rady riaditeľov;

b) zastupovanie banky, ako aj uplatňovanie nárokov a iniciovanie súdnych a arbitrážnych
konaní v mene banky;

c) vydávanie príkazov a prijímanie rozhodnutí, ktoré sa týkajú prevádzkových záležitostí
banky;

d) uzatváranie transakcií a vydávanie splnomocnení v mene banky;

e) schvaľovanie pravidiel a predpisov banky, ktoré sa týkajú postupu pri realizácii
úverových a bankových operácií v súlade so zásadami, ktoré stanoví Rada guvernérov
a Rada riaditeľov banky;

f) prijímanie a prepúšťanie zamestnancov banky okrem členov Riadiaceho výboru:

g) schvaľovanie interného etického kódexu;

h) určovanie oficiálnych platov a mzdových taríf v súlade s rozpočtom banky, tabuľkami stavu zamestnancov a odhadmi všeobecných a administratívnych nákladov a odmeňovanie zamestnancov za výnimočné pracovné výkony;

i) poverovanie funkcionárov banky zastupovaním banky, uzatváraním transakcií a udeľovaním splnomocnení v mene banky.

Do pôsobnosti Riadiaceho výboru patrí:

a) implementácia politík banky v oblasti úverovania, financií, účtovníctva, taríf, správy
aktív a pasív a riadenia rizík, ktoré boli schválené Radou riaditeľov;

b) organizácia práce s cieľom získavať a prideľovať dostupné finančné prostriedky;

c) prijímanie rozhodnutí o vydaní dlhopisov;

d) príprava potrebných materiálov a návrhov, ktorými sa má zaoberať Rada guvernérov a
Rada riaditeľov;

e) budovanie a využívanie obchodných kontaktov banky a príslušných bankových
vzťahov s inými bankami a organizáciami.

Riadiaci výbor prijíma uznesenia vo všetkých záležitostiach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, jednoduchou väčšinou. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má rozhodujúci hlas predseda Riadiaceho výboru.

O všetkých záležitostiach, ktorými sa Riadiaci výbor na svojich zasadnutiach zaoberá, sa vypracuje zápisnica zo zasadnutia.

Zástupcovia predsedu Riadiaceho výboru riadia určené oblasti práce a zodpovedajú sa predsedovi Riadiaceho výboru.

Článok 25

Pri plnení svojich pracovných povinností predseda Riadiaceho výboru, zástupcovia predsedu Riadiaceho výboru a ďalší funkcionári banky vystupujú ako medzinárodní činitelia. Sú podriadení výhradne banke a sú nezávislí od akýchkoľvek orgánov a oficiálnych predstaviteľov štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi.

OVEROVANIE OPERÁCII BANKY

Článok 26

Audítorský výbor, ktorý vymenuje Rada guvernérov na päťročné funkčné obdobie a ktorý tvorí predseda audítorského výboru a jeho členovia, vykonáva audit operácií banky, do ktorého patrí posudzovanie implementácie uznesení Rady guvernérov a Rady riaditeľov, výročných správ, hotovostných prostriedkov a majetku, záznamov, správ a dokumentov banky a jej pobočiek, zastupiteľstiev a dcérskych spoločností.

Predseda a členovia audítorského výboru nesmú zastávať žiadnu inú funkciu v banke. Postup na výkon auditov určí Rada guvernérov.

Predseda Riadiaceho výboru je povinný poskytnúť súčinnosť audítorskému výboru počas výkonu auditov a zabezpečiť dostupnosť všetkých prevádzkových dokumentov banky, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie objektívneho auditu a vypracovanie audítorskej správy.

Správy vypracované audítorským výborom sa predkladajú Rade guvernérov a Rade riaditeľov.

ŠTRUKTÚRA BANKY

Článok 27

Rada guvernérov schvaľuje organizačnú štruktúru banky až do úrovne nezávislých sekcií a Rada riaditeľov schvaľuje organizačnú štruktúru banky až do úrovne jednotlivých oddelení.

Personál banky tvoria kvalifikovaní odborníci; pri ich prijímaní sa uprednostňujú štátni príslušníci členských štátov banky.

RIEŠENIE SPOROV

Článok 28

Nároky voči banke možno uplatniť do dvoch rokov od vzniku oprávnenia uplatniť si príslušný nárok.

Článok 29

1. Spory medzi bankou a inou zmluvnou stranou, s ktorou banka uzavrela dohodu (okrem člena banky), sa riešia v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnej dohode. Banka sa bude usilovať zabezpečiť, aby relevantné dokumenty obsahovali ustanovenie, na ktorého základe má o prípadných sporoch rozhodovať Medzinárodný obchodný arbitrážny súd pri Obchodnej a priemyselnej komore Ruskej federácie, prípadne iné obdobné arbitrážne tribunály v iných členských štátoch.

2. Spory a nezhody, ktoré vzniknú počas činnosti banky medzi bankou a akýmkoľvek členom banky, súčasným alebo bývalým, sa strany sporu pokúsia v maximálnom možnom rozsahu urovnať prostredníctvom rokovaní a konzultácií.

Ak sa spor alebo nezhodu nepodarí urovnať prostredníctvom rokovaní a konzultácií do šiestich (6) mesiacov, ktorákoľvek strana môže spor alebo nezhodu predložiť v súlade so zavedeným postupom Rade guvernérov na rozhodnutie. Rada guvernérov spor posúdi a rozhodne do šiestich (6) mesiacov. Po uplynutí uvedenej lehoty môže ktorákoľvek strana predložiť spor alebo nezhodu arbitrážnemu tribunálu na konečné urovnanie.

Tribunál sa skladá z troch rozhodcov, ktorí budú vymenovaní do dvoch mesiacov od predloženia príslušného sporu na arbitrážne konanie. Jedného rozhodcu vymenuje banka, jedného rozhodcu vymenuje príslušný člen banky a tretí rozhodca (predseda) bude určený na základe dohody oboch takto vymenovaných rozhodcov.

Ak sa rozhodcovia vymenovaní stranami sporu nedohodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu (predsedu), tohto tretieho rozhodcu (predsedu) určí predseda Medzinárodného súdneho dvora Organizácie Spojených národov. Rozhodcovia rozhodujú o spore väčšinou hlasov; ich rozhodnutie je konečné a záväzné pre strany sporu. Tretí rozhodca (predseda) má plnú moc rozhodovať o všetkých procedurálnych otázkach v prípade, keď sa strany sporu na príslušných procedurálnych otázkach nedokážu zhodnúť.

PREDKLADANIE SPRÁV A AUDIT

Článok 30

Finančný rok banky trvá od 1. januára do 31. decembra.

Na overenie a potvrdenie správnosti výročných účtovných závierok banky vykonáva nezávislý externý audítor audit účtovných závierok banky na ročnej báze.

Postup uplatňovaný pri výbere nezávislého externého audítora ustanoví Rada guvernérov.

Vychádzajúc zo všeobecne uznávaných medzinárodných zásad zverejňovania informácií, banka zverejňuje svoje účtovné závierky a ďalšie správy, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie svojich zámerov a plnenie svojich funkcií.

ROZDELENIE ZISKU BANKY

Článok 31

Banka vykonáva svoju činnosť účinným a efektívnym spôsobom s cieľom predchádzať akýmkoľvek stratám.

Rada guvernérov prijme uznesenie o rozdelení čistého zisku banky po schválení výročnej správy za predchádzajúci rok. V súlade s príslušným uznesením je možné zisk nerozdeliť

a použiť ho na tvorbu kapitálovej rezervy alebo účelových fondov, rozdeliť ho medzi členov banky alebo použiť na iné účely.

Čistý zisk banky sa rozdelí medzi jej členov pomerne k veľkosti ich podielov na splatenom kapitáli v súlade s postupom ustanoveným Radou guvernérov.

ZMENA A DOPLNENIE ŠTATÚTU

Článok 32

Tento štatút možno meniť a dopĺňať na základe uznesenia Rady guvernérov v súlade s rozsahom jej pôsobnosti, ako je uvedené v článku 21 tohto štatútu. Každý člen banky, Rada riaditeľov a Riadiaci výbor môžu navrhnúť zmeny a doplnenia tohto štatútu, ktoré posúdi Rada guvernérov.

Zmeny a doplnenia tohto štatútu nadobúdajú platnosť po získaní písomného súhlasu k takýmto zmenám a doplneniam od všetkých členov banky za predpokladu, že každý člen banky dodržal príslušné národné a interné postupy.

DOČASNÉ POZASTAVENIE ČINNOSTI

Článok 33

Vo výnimočných prípadoch Rada riaditeľov môže dočasne pozastaviť poskytovanie nových úverov a záruk, vydávanie cenných papierov a investície do vlastného imania, až kým Rada guvernérov neposúdi existujúce okolnosti a neprijme vhodné opatrenia.

UKONČENIE ČINNOSTI

Článok 34

Činnosť banky je možné ukončiť v súlade s článkom 18 dohody. Lehoty a postup pri ukončení činnosti banky a jej likvidácii určí Rada guvernérov.