Vyhláška č. 237/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-237
Platnosť od 17.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Aktuálne znenie 01.09.2018

237

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky
č. 66/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. c) sa slová „viac ako“ nahrádzajú slovom „najmenej“.

2. V § 2 písmeno i) znie:

i) čerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia konzervačných látok, bez predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od upečenia, ak ide o chlieb; ak ide o pečivo, najneskôr do 12 hodín od upečenia,“.

3. V nadpise § 5 sa za slovo „výrobkov“ vkladajú slová „a cukrárskych výrobkov“.

4. § 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Čerstvé pekárske výrobky a cukrárske výrobky musia byť priestorovo oddelené od rozmrazených výrobkov a výrobkov dopečených z predpečeného chladeného alebo predpečeného zmrazeného polotovaru.

(5) Pekársky výrobok a cukrársky výrobok po umiestnení na trh nemožno zmrazovať.“.

5. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Nebalený cukrársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka v rozmrazenom stave, sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovom „rozmrazené“.

(3) Cukrársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo predpečeného zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“.“.

6. § 12 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.


v z. Anton Stredák v. r.