Oznámenie č. 234/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-234
Platnosť od 07.08.2018
Pôvodný predpis 07.08.2018

234

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júla 2018 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatku:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 uzatvorená 21. apríla 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2017 do 30. apríla 2019 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2019 uzatvorená 6. februára 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. februára 2018 do 31. decembra 2019 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie 25 – výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 26 – výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 30 – výroba ostatných dopravných prostriedkov. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 25 – výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 26 – výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 30 – výroba ostatných dopravných prostriedkov.