Oznámenie č. 229/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-229
Platnosť od 02.08.2018
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 12. júla 2018 v súlade s článkom 3.

Pôvodný predpis 02.08.2018

229

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2018 bol v Bratislave podpísaný Protokol, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Protokol nadobudol platnosť 12. júla 2018 v súlade s článkom 3.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.