Oznámenie č. 224/2018 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-224
Platnosť od 24.07.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.

Pôvodný predpis 24.07.2018

224

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 67ba ods. 9 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 319/2017 Z. z. vydal

opatrenie zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta.

Opatrením sa stanovuje spôsob, akým budú informácie o existujúcej a plánovanej infraštruktúre vkladané do portálu jednotného informačného miesta, ich forma, podmienky vytvorenia prístupu do portálu, spôsob a forma sprístupňovania týchto informácií z portálu, postup pri nefunkčnosti portálu, zničení alebo znehodnotení vložených informácií alebo nemožnosti registrácie a prechodné ustanovenia ustanovujúce spôsob vkladania a sprístupňovania informácií od nadobudnutia účinnosti opatrenia do doby zavedenia portálu do užívania.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 9/2018 Vestníka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/48976_o-1_2018.pdf.