Vyhláška č. 21/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-21
Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018
Aktuálne znenie 01.02.2018

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. januára 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok sa mení takto:

V prílohe sa vypúšťa riadok 21.

Doterajšie riadky 22 až 25 sa označujú ako riadky 21 až 24.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Tomáš Drucker v. r.