Vyhláška č. 206/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-206
Platnosť od 12.07.2018
Účinnosť od 20.07.2018
Aktuálne znenie 20.07.2018

206

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b) až e) a h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa za slovo „odvetviach“ vkladajú slová „(ďalej len „zákon“)“.

2. V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „bezprostredne“.

3. V § 5 ods. 3 sa slovo „vo“ nahrádza slovami „v maximálnej“.

4. V § 9 ods. 3 písm. i) sa číslo „641 000“ nahrádza číslom „641 400“.

5. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity sa určujú osobitne na mesiace január, február, marec, október, november, december, osobitne na mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september a osobitne po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov pre distribúciu plynu, ktorá má sezónny charakter a plyn je využívaný výlučne na poľnohospodárske účely.28a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352/1, 24. 12. 2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187/1, 26. 6. 2014), oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 200, 28. 6. 2014) a zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.

6. V § 10 ods. 6 sa slová „primeraný zisk vo“ nahrádzajú slovami „primeraný zisk v maximálnej“.

7. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ak prevádzkovateľ distribučnej siete distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu, a nie je pripojený na distribučnú sieť, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu, pri určení ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre užívateľov siete sa uplatňuje výška strát a vlastnej spotreby v sieti, ktorú prevádzkuje, najviac do 1,5 % z množstva plynu nameraného na vstupe do siete za cenu podľa § 11 ods. 8, prevádzkové náklady určené ako priemerné ročné prevádzkové náklady nevyhnutne vynaložené na regulovanú činnosť a započítané do cien v predchádzajúcom regulačnom období za roky 2012 až 2016 a primeraný zisk v maximálnej výške 10 % z nákladov, ktoré predstavuje ročná platba za distribúciu plynu ako pri pripojení na distribučnú sieť prevádzkovateľa nadradenej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

8. V § 10 ods. 9 sa slová „alebo 7“ nahrádzajú slovami „až 8“.

9. V § 11 ods. 1 definícii veličiny PN sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre regulovaný subjekt bez histórie PN za predchádzajúce regulačné obdobie sa použijú pri návrhu ceny plánované PN na rok t,“.

10. V § 11 ods. 1 definícii veličiny RAB2015 sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak regulovaný subjekt využíva na regulovanú činnosť majetok zaradený do účtovnej evidencie po 31. decembri 2015, použije sa v návrhu ceny hodnota majetku využívaného na regulovanú činnosť od dátumu zaradenia majetku do účtovnej evidencie podľa prílohy č. 12.“.

11. V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „V návrhu ceny regulovaného subjektu, ktorý nevykonával regulovanú činnosť v predchádzajúcom regulačnom období, sa uvádza plánované ročné množstvo plynu vstupujúce do distribučnej siete na rok t.“.

12. V § 11 ods. 8 sa slová „CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny“ nahrádzajú slovami „CENCG,t je aritmetický priemer denných cien burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar +1 v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny“.

13. V § 13 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak regulovaný subjekt predkladá návrh ceny prvýkrát a z dôvodu nevykonávania regulovanej činnosti nemá informáciu o skutočných nákladoch za pripojenie do distribučnej siete za rok t-2, použijú sa plánované priemerné ekonomicky oprávnené náklady na pripojenie plynového zariadenia do distribučnej siete na rok t,“.

14. V § 13 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pri úkonoch, kde hranica pozemku zraniteľného odberateľa plynu od existujúcej distribučnej siete nepresahuje 40 metrov“.

15. V § 15 ods. 1 sa za slovo „odberateľ“ vkladajú slová „pre odberateľa podľa § 2 písm. l) tretieho bodu zákona“.

16. V § 16 ods. 1 sa slová „CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny“ nahrádzajú slovami „CENCG,t je aritmetický priemer denných cien burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar +1 v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny“.

17. V § 16 odsek 3 znie:

(3) Ak je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za distribúciu plynu, pričom cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.“.

18. § 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak je dodávka plynu zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero nadväzujúcich distribučných sietí, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v súlade s cenovými rozhodnutiami úradu pre prevádzkovateľov týchto distribučných sietí a v súlade s uzatvorenými zmluvami o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.“.

19. V § 17 ods. 4 písm. a) sa slová „CENCG,t je hodnota produktu NCG Natural Gas Month Futures platná v čase, keď sa určuje cena za dodávku plynu v režime poslednej inštancie pre obdobie dodávky plynu v tomto režime, vyjadrená v eurách na jednotku množstva plynu, pričom ceny NCG Natural Gas Month Futures sú zverejnené burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle“ nahrádzajú slovami „CENCG,t je hodnota produktu NCG Month +1 platná v čase, keď sa určuje cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie na obdobie dodávky plynu v tomto režime, vyjadrená v eurách na jednotku množstva plynu, pričom tieto ceny sú zverejnené na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Months and Quarters“.

20. V § 21 sa vypúšťa slovo „najmenej“.

21. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2018

Podľa úprav účinných od 20. júla 2018 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2019.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júla 2018.


Ľubomír Jahnátek v. r.