Oznámenie č. 202/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pozastavení vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty podpísanej v Adene 14. septembra 1981

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-202
Platnosť od 10.07.2018
Redakčná poznámka

Pozastavenie vykonávania dohody nadobudlo účinnosť 19. júna 2018.

Pôvodný predpis 10.07.2018

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s čl. 60 ods.1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969 bolo pozastavené vykonávanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty podpísanej v Adene 14. septembra 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 45/1982 Zb.).

Pozastavenie vykonávania dohody nadobudlo účinnosť 19. júna 2018.