Oznámenie č. 201/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-201
Platnosť od 09.07.2018
Pôvodný predpis 09.07.2018

201

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. júna 2018 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorený 14. mája 2018 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 10. mája 2018 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb

a

Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.

3. Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2018 z 29. februára 2012 uzatvorený 19. apríla 2018 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 z 27. júna 2017 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 z 25. mája 2018 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2020 z 2. mája 2018 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 uzatvorená 31. mája 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.