Vyhláška č. 20/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-20
Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 31.01.2018
Aktuálne znenie 31.01.2018

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. januára 2018,

ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7a ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov je uvedený v prílohe.

(2) Minimálny počet lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu v príslušnom samosprávnom kraji sa vypočíta ako súčin minimálneho počtu lôžok uvedeného v prílohe pre príslušný samosprávny kraj a podielu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja.

(3) Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava každoročne k 1. februáru.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. januára 2018.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha k vyhláške č. 20/2018 Z. z.

Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislavský kraj371 252
Trnavský kraj621 061
Trenčiansky kraj151 194
Nitriansky kraj471 370
Žilinský kraj521 207
Banskobystrický kraj391 255
Prešovský kraj941 312
Košický kraj1421 349