Vyhláška č. 197/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-197
Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Aktuálne znenie 01.07.2018

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. júna 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. n) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 194/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Metodika prípravy a aktualizácie národných emisných inventúr a národných projekcií emisií, informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach

Národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky podľa § 4d ods. 1 zákona, upravené národné inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 1a.“.

3. V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke A druhom bode sa za slovo „látok“ vkladajú slová „(ďalej len „príručka EMEP/EEA“)“, kde EMEP predstavuje Program spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe a EEA – Európsku environmentálnu agentúru.“.

4. V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke B prvom bode sa slová „EMEP/EEA príručke pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok“ nahrádzajú slovami „príručke EMEP/EEA“.

5. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

METODIKA PRÍPRAVY A AKTUALIZÁCIE NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ A NÁRODNÝCH PROJEKCIÍ EMISIÍ, INFORMATÍVNYCH SPRÁV O INVENTÚRACH A UPRAVENÝCH NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ

Táto metodika vychádza z metodík zmluvných strán Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (ďalej len „usmernenia EMEP týkajúce sa podávania správ“) a použije sa, ak sa vyžaduje použitie príručky EMEP/EEA. Okrem toho sa podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ a príručky EMEP/EEA vypracujú doplňujúce informácie, najmä údaje o činnostiach potrebných na posúdenie národných inventúr a národných projekcií emisií.

Uplatňovanie usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ nemá vplyv na dodatočné podmienky uvedené v tejto prílohe ani na požiadavky týkajúce sa nomenklatúry pre podávanie správ, časových radov a termínov pre podávanie správ ustanovených v prílohe č. 1 piatom bode.

ČASŤ 1

Výročné národné emisné inventúry

1. Národné emisné inventúry musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné.

2. Emisie z identifikovaných kľúčových kategórií zdrojov sa vypočítajú v súlade s metodikami vymedzenými v príručke EMEP/EEA, ktoré využívajú metodiku úrovne 2 alebo vyššej úrovne. Na ustanovenie národných emisných inventúr možno použiť aj iné vedecky podložené a zlučiteľné metodiky, ak tieto metodiky vedú k presnejším odhadom, ako sú odhady podľa vzorových metodík uvedených v príručke EMEP/EEA.

3. Emisie z dopravy sa vypočítajú a oznámia v súlade s národnými energetickými bilanciami predkladanými Eurostatu.

4. Pri výpočte a oznamovaní emisií z cestnej dopravy sa vychádza z údajov o palivách predaných v rámci štátu. Emisie z cestnej dopravy možno oznamovať na základe spotrebovaných palív alebo počtu najazdených kilometrov v rámci štátu.

5. Údaje v správach o výročných národných emisiách sa vyjadrujú v jednotkách určených vo vzore správ podľa nomenklatúry NFR podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ.

ČASŤ 2

Národné projekcie emisií

1. Národné projekcie emisií musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné, pričom predkladané informácie musia obsahovať aspoň

a) jasné vymedzenie prijatých a plánovaných politík a opatrení zahrnutých do projekcií,

b) výsledky analýzy citlivosti vykonanej v súvislosti s projekciami v relevantných prípadoch,

c) opis metodík, modelov, základných predpokladov a kľúčových vstupných a výstupných ukazovateľov.

2. Pri národných projekciách emisií sa vychádza z odhadov a súhrnov podľa sektorov, v ktorých sa vyskytujú zdroje znečisťovania. Pri každej znečisťujúcej látke sa predložia projekcie

a) s opatreniami; prijaté opatrenia a

b) s dodatočnými opatreniami; plánované opatrenia podľa usmernenia v príručke EMEP/EEA.

3. Národné projekcie emisií musia byť konzistentné s výročnou národnou emisnou inventúrou na rok x-3 a s projekciami nahlásenými podľa osobitného predpisu.14a)

ČASŤ 3

Informatívna správa o inventúrach

Informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ a predložia sa pomocou vzoru správ o inventúrach, ktorý je v nich uvedený. Informatívna správa o inventúrach obsahuje aspoň tieto informácie:

1. opisy, odkazy a zdroje informácií týkajúce sa osobitných metodík, predpokladov, emisných faktorov a údajov o činnostiach, ako aj zdôvodnenie ich výberu,

2. opis vnútroštátnych kľúčových kategórií zdrojov emisií,

3. informácie o neistotách, zabezpečení kvality a overovaní,

4. opis inštitucionálnych mechanizmov na vypracovanie inventúr,

5. prepočty a plánované skvalitnenie inventúr,

6. informácie o uplatnení flexibilít podľa § 4b ods. 1 a 3 až 5 zákona v relevantných prípadoch,

7. informácie o dôvodoch odchýlky od trajektórie znižovania emisií určenej podľa § 4a ods. 3 zákona, ako aj opatrenia potrebné na návrat späť na trajektóriu v relevantných prípadoch,

8. zhrnutie.

ČASŤ 4

Úprava národných emisných inventúr

1. K návrhu úpravy národnej emisnej inventúry podľa § 4b ods. 1 zákona predkladanému Komisii sa pripája

1.1 dôkaz o prekročení príslušného národného záväzku znižovania emisií,

1.2 dôkaz o rozsahu, v akom úprava inventúry emisií znižuje prekročenie a prispieva k plneniu príslušného národného záväzku emisií,

1.3 odhad, či a kedy sa očakáva splnenie príslušného národného záväzku znižovania emisií na základe národných projekcií emisií bez úpravy,

1.4 dôkaz o konzistentnosti úpravy s jednou alebo viacerými z týchto podmienok; ak je to potrebné, uvedú sa aj odkazy na príslušné predchádzajúce úpravy:

1.4.1 nové kategórie zdrojov emisií s dôkazom o tom, že

a) nová kategória zdrojov emisií je potvrdená vo vedeckej literatúre alebo v príručke EMEP/EEA,

b) daná kategória zdrojov emisií sa nenachádzala v predchádzajúcej národnej emisnej inventúre v čase určenia daného záväzku znižovania emisií,

c) v dôsledku emisií z novej kategórie zdrojov štát nedokáže splniť svoje záväzky znižovania emisií, spolu s podrobným opisom metodiky, údajov a emisných faktorov, ktoré slúžia na odôvodnenie tohto záveru,

1.4.2 výrazne odlišné emisné faktory použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov:

a) opis pôvodných emisných faktorov vrátane podrobného opisu vedeckého základu, z ktorého je emisný faktor odvodený,

b) dôkaz o tom, že pôvodné emisné faktory sa použili na určenie znížení emisií v čase ich určenia, opis aktualizovaných emisných faktorov vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,

d) porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných emisných faktorov, ktorým sa preukáže, že zmena emisných faktorov prispieva k tomu, že štát nie je schopný plniť svoje záväzky znižovania emisií,

e) odôvodnenie rozhodnutia o tom, či sú zmeny emisných faktorov významné,

1.4.3 výrazne odlišné metodiky použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov:

a) opis pôvodnej použitej metodiky vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,

b) dôkaz o tom, že pôvodná metodika sa použila na určenie znížení emisií v čase ich určenia,

c) opis aktualizovanej použitej metodiky vrátane podrobného opisu vedeckého základu alebo odkazu, z ktorého je odvodená,

d) porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných metodík, ktorým sa preukáže, že zmena metodiky prispieva k tomu, že členský štát nie je schopný splniť svoj záväzok znižovania emisií,

e) odôvodnenie rozhodnutia o tom, či je zmena metodiky významná.

2. Ďalšie obdobné podporné informácie o postupoch úpravy na základe podobných predpokladov možno predložiť pod podmienkou, že sa predložia požadované informácie špecifické pre danú krajinu ustanovené v prvom bode.

3. Upravené emisie sa opätovne vypočítajú tak, aby v čo najväčšej možnej miere zabezpečili konzistentnosť časových radov v každom roku uplatnenia úpravy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165/13, 18. 6. 2013) v platnom znení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


László Sólymos v. r.