Vyhláška č. 189/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-189
Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Aktuálne znenie 01.07.2018

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 18. júna 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 znie:

㤠5

Rovnošatové súčasti sa prideľujú štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva podľa § 56 až 62 zákona, štátnu správu poľovníctva5) alebo štátnu správu v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:

x) reflexná vesta nepremokavá žltá,

y) reflexná bunda nepremokavá žltá.“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa tabuľkami „Reflexná vesta nepremokavá žltá“ a „Reflexná bunda nepremokavá žltá“, ktoré znejú:

“.

4. V prílohe č. 3 druhom bode písmeno a) znie:

a) Ministerstvo – sekcia riadiaca činnosti lesného hospodárstva, spracovania dreva a poľovníctva a Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako olemovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým prerušovaným zlatistým lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zlatisto-zelené rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips.

Generálny riaditeľ sekcie – 4 rozety,

riaditeľ odboru a riaditeľ Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie – 3 rozety,

vedúci oddelenia – 2 rozety,

odborný zamestnanec – 1 rozeta.“.

5. V prílohe č. 3 treťom bode písm. a) sa za slovo „REPUBLIKA,“ vkladajú slová „alebo štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, s textom SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA,“ a pod vyobrazenie špecifického znaku odnímateľnej nášivky – rukávnika štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva sa vkladá toto vyobrazenie:

“.

6. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.

Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí

Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčastiMerná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[eurá]
Hodnota
spolu
s DPH
[eurá]
1.Sakoks1126,00126,00
2.Nohavice alebo sukňaks251,00102,00
3.Košeľa zelená dlhý rukávks226,4052,80
4.Viazanka zelená alebo šatkaks211,4022,80
5.Čiapka letnáks110,8010,80
6.Čiapka zimnáks130,6030,60
7.Šálks18,408,40
8.Sveterks164,7064,70
9.Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkouks1153,60153,60
10.Špecifické označenie – rukávnikks35,2015,60
11.Špecifické označenie – služobné označenieks33,009,00
12.Nohavice terénne letnéks159,4059,40
13.Obuv do terénu s membránoupár1135,00135,00
14.Nohavice terénne zimnéks169,0069,00
15.Bunda do pásaks195,4095,40
16.Zelená košeľa krátky rukávks125,2025,20
17.Košeľa biela dlhý rukávks126,4026,40
18.Polokošeľa krátky rukávks120,2020,20
19.Polokošeľa dlhý rukávks121,6021,60
20.Nepremokavá súpravaks1148,20148,20
21.Ponožky k rovnošatepár32,206,60
22.Ponožky pracovnépár35,4016,20
23.Termotričkoks124,0024,00
24.Termonohaviceks121,6021,60
25.Reflexná vesta nepremokavá žltáks141,4041,40
26.Reflexná bunda nepremokavá žltáks143,7043,70

Hodnota základných rovnošatových súčastí je 790,70 eur.

Celková hodnota rovnošaty je 1 350,20 eur.“.

7. V prílohe č. 5 stĺpci „Druh rovnošatovej súčasti“ sa za riadok „Termonohavice“ vkladajú riadky „Reflexná vesta nepremokavá žltá“ a „Reflexná bunda nepremokavá žltá“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


v z. Anton Stredák v. r.