Vyhláška č. 187/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-187
Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Aktuálne znenie 01.07.2018

187

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. júna 2018,

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Náležitosti žiadosti o investičnú pomoc a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Náležitosti akceptácie ponuky investičnej pomoci a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Náležitosti ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Náležitosti správy o ukončení investičného zámeru a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Náležitosti ročnej správy o využívaní investície a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 5.

(6) Náležitosti záverečnej hodnotiacej správy a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 6.

(7) Náležitosti informačnej tabule sú uvedené v prílohe č. 7.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 187/2018 Z. z.