Vyhláška č. 186/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-186
Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 1, 10, 12, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Aktuálne znenie 01.01.2019

186

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 12. júna 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. a vyhlášky č. 324/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. h) druhom bode a ods. 6 písm. f), § 3 ods. 5 písm. b) druhom bode a § 4 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slová „príloh č. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“.

2. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,

f) údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

3. V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,

g) údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.

4. V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,

e) údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.

5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na odpady z obalov,“.

6. V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová „zastúpení výrobcovia uviedli“ nahrádzajú slovami „výrobca uviedol“.

7. V § 4 ods. 5 písm. c) sa slová „akumulátorov, elektrozariadení a obalov“ nahrádzajú slovami „akumulátorov a elektrozariadení“.

8. V § 7 ods. 3 písm. b) ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane elektronických médií alebo online médií“.

9. V § 7 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na odpady z obalov.“.

10. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na tieto zberové skupiny:

a) elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,

b) elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 – kategória 2 prílohy č. 6 zákona,

c) elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,

d) elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,

e) elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,

f) elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona.“.

11. V § 11 ods. 1 sa slová „riadia sa technickými normami5)“ nahrádzajú slovami „zodpovedajú technickým normám5) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

12. V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

b) skladovanie elektroodpadov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie elektroodpadov v členení na tieto skupiny:

1. elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,

2. elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 – kategória 2 prílohy č. 6 zákona,

3. elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,

4. elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,

5. elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,

6. elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona,“.

13. V § 12 ods. 1 písmeno l) znie:

l) látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa pri spracovaní elektroodpadu s obsahom kontrolovaných látok spracujú tak, že to zodpovedá technickým normám7) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

14. V § 13 ods. 12 písmeno c) znie:

c) jeho súlad s platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na jeho uvádzanie na trh,“.

15. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Trhový podiel a zberový podiel výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí si vyhradené povinnosti plnia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 14a.“.

16. V § 26 sa slová „musí zodpovedať technickým normám15)“ nahrádzajú slovami „zodpovedá technickým normám15) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

17. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení sa slová „prílohy č. 7 alebo 8 vyhlášky“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“ a slová „prílohy č. 7 alebo 8“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“.

18. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

“.

19. Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 20 znejú:

17) Napríklad STN EN 13428 Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov (77 7005).

18) Napríklad STN EN 13430 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou
(77 7007).

19) Napríklad STN EN 13431 Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti (77 7008).

20) Napríklad STN EN 13432 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov (77 7009).“.

21. Za prílohu č. 14 sa vkladá príloha č. 14a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 14a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU TRHOVÉHO PODIELU A ZBEROVÉHO PODIELU

1. Výpočet trhového podielu výrobcu, ktorý si plní vyhradené povinnosti podľa § 21a,

Trhový podielOZV = MOZV / M x 100,

kde:

MOZV je množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku zmluvnými výrobcami organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,

M je celkové množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku všetkými výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne.

2. Výpočet zberového podielu výrobcu, ktorý si plní vyhradené povinnosti podľa § 21a,

Zberový podielOZV = Trhový podielOZV x MKO,

kde:

MKO je celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

22. Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona

Materiály a komponentyRozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimkySpôsob označenia6)
Olovo ako prvok legovania
1a.Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta
1b.Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percentaVozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2a.Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percent Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
2b.Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
2c.i.Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta1)
2c.ii.Hliníkové zliatiny neuvedené v položke 2c.i. s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta 1a)2)
3.Zliatiny medi s obsahom olova do 4 hmotnostných percent1)
4a.Ložiskové panvy a puzdráAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
4b.Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov1. júl 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5a.Olovo v batériách vysokonapäťových systémov, 2a) ktoré sa používajú iba na pohon vozidiel kategórií M1 a N1Vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
5b.Olovo v batériách na použitie v prípadoch neuvedených v položke 5a1)X
6.Tlmiče kmitovVozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
7a.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motoryAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
7b.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006
7c.Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009
8a.Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX 4)
8b.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle Vozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX4)
8c.Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX4)
8d.Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masyVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX4)
8e.Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)3)X4)
8fa.Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX4)
8fb.Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov iných ako spojovacia časť konektorov káblových zväzkov vozidiel3)X4)
8g.Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip3)X4)
8h.Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1 cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipuVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidláX4)
8i.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na vrstvenom skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné diely pre tieto vozidláX4)
8j.Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstvenom skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2020 a náhradné diely pre tieto vozidláX4)
9.Sedlá ventilovAko náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003
10a.Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova:
— v skle v žiarovkách a zapaľovacích
sviečkach,
— v dielektrických keramických materiáloch súčiastok uvedených v položkách 10b až 10d
X5) (pre iné ako
piezoelektrické súčiastky
v motoroch)
10b.Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov
10c.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým
napätím menej ako 125 V striedavého
prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu
Vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
10d.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotouVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2017 a náhradné diely pre tieto vozidlá
11.Pyrotechnické iniciátoryVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá
12.Termoelektrické materiály obsahujúce
olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfuku
Vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
Šesťmocný chróm
13a.Krycie vrstvy proti koróziiAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007
13b.Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie Ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
14.Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej
ocele v absorpčných chladničkách
v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov
X
Ortuť
15a.Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácieVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX
15b.Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového paneluVozidlá s typovým schválením pred
1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do
týchto vozidiel
X
Kadmium
16.Akumulátory pre elektrické vozidláAko náhradné diely do vozidiel uvedených na trh pred 31. decembrom 2008
Vysvetlivky
1) Táto výnimka sa preskúma v roku 2021.
1a) Vzťahuje sa na zliatiny hliníka, do ktorých sa olovo zámerne nepridáva, ale je v nich obsiahnuté z dôvodu použitia recyklovaného hliníka.
2) Táto výnimka sa preskúma v roku 2024.
2a) Systémy, ktoré majú napätie viac ako 75 V jednosmerného prúdu podľa vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Ú. v. EÚ L 374, 27. 12. 2006, s. 10).
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2019.
4) Demontáž, ak je v súlade s položkou 10a. prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
5) Demontáž, ak je v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
6) Spôsob označenia: X – označuje sa.

Poznámky:

- toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta,

- opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 61 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/ 2015 Z. z.,

- náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovenia § 61 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/ 2015 Z. z.; toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.“.

23. Príloha č. 17 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Komisie (EÚ) 2017/2096 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 299, 19. 5. 2017).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 1, 10, 12, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


László Sólymos v. r.