Oznámenie č. 179/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-179
Platnosť od 22.06.2018
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 22. marca 2018 v súlade s článkom 18.

Pôvodný predpis 22.06.2018

179

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2018 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022.

Program nadobudol platnosť 22. marca 2018 v súlade s článkom 18.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.