Vyhláška č. 172/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-172

(v znení č. 113/2019 Z. z.)

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 01.05.2019
Aktuálne znenie 01.05.2019

172

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 28. mája 2018,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a spôsobe stanovenia obvyklej výšky nájomného.

§ 2

Evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu

(1) Evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu (ďalej len „evidencia pozemkov“) sa vyhotovuje podľa katastrálnych území s rozdelením na pozemky

a) prenajaté na základe nájomnej zmluvy alebo podnájomnej zmluvy,

b) užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)

c) užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 12 ods. 4 zákona,

d) užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 3 zákona,

e) ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje,

f) ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,

g) ku ktorým má nájomca iný užívací titul.

(2) Evidencia pozemkov obsahuje

a) písomnú časť,

b) mapovú časť,

c) zbierku listín.

(3) Písomná časť evidencie pozemkov sa vyhotovuje v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(4) Mapová časť evidencie pozemkov sa vedie na kópiách katastrálnych máp vo vhodnej mierke na papierových mapách alebo v elektronickej podobe prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

(5) Zbierka listín evidencie pozemkov obsahuje

a) nájomné zmluvy a podnájomné zmluvy,

b) zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu,2)

c) kópie rozhodnutí podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,3)

d) listiny preukazujúce iný užívací titul k pozemkom.

(6) Evidencia pozemkov sa aktualizuje najmenej raz ročne; spravidla k 31. októbru.

§ 3

Evidencia obhospodarovaných pozemkov

(1) Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie na podkladovej mape vo vhodnej mierke zakreslením hraníc blokov pozemkov, obhospodarovaných nájomcom podľa skutočného stavu v teréne.

(2) Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie na papierových mapách alebo v elektronickej podobe prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

§ 4

Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

(1) Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (ďalej len „evidencia nájomného“) sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie kalendárneho roka v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(2) Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávne porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastami.

(3) Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov.

§ 5

Stanovenie obvyklej výšky nájomného

(1) Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3.

(2) Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2.

(3) Obvyklá výška nájomného v eurách/ha poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé katastrálne územie a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2 z poskytnutých údajov podľa vzorca

kde: OVNDPP je obvyklá výška nájomného za katastrálne územie pre členenie poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2, dn je dohodnuté nájomné [v eurách], vym je prenajatá výmera [ha].

(4) Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo nie sú poskytnuté žiadne údaje, obvyklá výška nájomného v eurách/ha sa určí ako 2 % z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.4) Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.

(2) Ak ide o katastrálne územie, kde nie je do 31. októbra 2017 vykonaný zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností, evidencie zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do jedného roku odo dňa vykonania zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov v znení vyhlášky č. 333/2009 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Gabriela Matečná v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

VZOR

Evidencia pozemkov

EVIDENCIA PRENAJATÝCH A VLASTNÝCH POZEMKOV
Nájomca:
Katastrálne územie:
Por.č.Označenie pozemkuPôvod pozemkuDruh pozemkuVýmera pozemkuObhospodarovaná výmera pozemkuVlastníkČíslo dokladuVlastnícky podielVýmera podieluPrávny titul obhospodarovaniaZačiatok nájmu mes./rokKoniec nájmu mes./rok
12345678910111213

Poznámky:

- evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu obsahuje údaje podľa stĺpcov tabuľky, šírka stĺpcov ani smer popisu nie sú záväzné,

- v tabuľke sa evidujú údaje o prenajatých pozemkoch a pozemkoch vo vlastníctve a v obhospodarovaní nájomcu,

- v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu) a názov a číslo katastrálneho územia,

- v stĺpci 2 sa uvedie parcelné číslo, ak ide o parcelu registra CKN alebo EKN, alebo označenie pozemku pracovným číslom, ak ide o náhradný pozemok alebo podnájomný pozemok vnájme

- v stĺpci 3 sa ako pôvod parcely uvedie skratka: CKN (parcela C-KN), EKN (parcela E-KN), P15 (náhradný pozemok podľa § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení účinnom do 31. 12. 2007), P12B (podnájomný pozemok podľa § 12b zákona), P12C (podnájomný pozemok podľa § 12c zákona), P12A (podnájomný pozemok podľa § 12a zákona), P10 (podnájomný pozemok podľa § 10 zákona),

- v stĺpci 4 sa uvedie kód druhu pozemku: 02 (orná pôda), 03 (chmeľnica), 04 (vinica), 05 (záhrada), 06 (ovocný sad), 07 (trvalý trávny porast), 10 (les), 11 (vodná plocha), 13 (zastavaná plocha a nádvorie), 14 (ostatná plocha),

- v stĺpci 5 sa uvedie evidovaná výmera pozemku v m2,

- v stĺpci 6 sa uvedie znížená výmera pozemku v m2, ak nie je nájomcom prenajatá a užívaná celá výmera pozemku,

- v stĺpci 7 sa uvedú údaje o vlastníkovi pozemku (ak ide o pozemok s pôvodom CKN alebo EKN), alebo o vlastníkovi ktorému bol vyčlenený náhradný pozemok alebo podnájomný pozemok (ak ide o pozemok s pôvodom P15, P10, P12A, P12B, P12C),

- v stĺpci 8 sa uvedie číslo listu vlastníctva (ak ide o pozemok s pôvodom CKN alebo EKN) alebo číslo rozhodnutia či číslo podnájomnej zmluvy (ak ide o pozemok s pôvodom P15, P10, P12A, P12B, P12C),

- v stĺpci 9 sa uvedie spoluvlastnícky podiel osoby uvedenej v stĺpci 7 k pozemku,

- v stĺpci 10 sa uvedie výmera spoluvlastníckeho podielu v m2 s presnosťou na 2 desatinné miesta z výmery pozemku zo stĺpca 6,

– v stĺpci 11 sa ako právny titul obhospodarovania uvedie skratka: VLA (vlastník), NZM (nájomná zmluva), ZAN (zákonný nájom), P12A (nájomcovi vzniklo právo a povinnosť hospodárenia na pozemku podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona), P12B (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12b zákona), P12C (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12c zákona), NV12 (nájomný vzťah podľa § 12 ods. 4 zákona), NV13 (nájomný vzťah podľa § 13 ods. 3 zákona), BEZ (bez právneho titulu), P10 (podnájomná zmluva), INY (iný užívací titul),

- v stĺpcoch 12 a 13 sa v tvare mesiac/rok (napr. 11/2017) uvedie začiatok nájmu a ak ide o nájom na dobu určitú, aj koniec nájmu.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

VZOR

Evidencia nájomného

EVIDENCIA O DOHODNUTOM A ZAPLATENOM NÁJOMNOM
Nájomca:
Katastrálne územie:
Po r.č.Číslo zmluvyNájomné v rokuVýmera v nájme [ha]Dohodnuté nájomné v euráchZaplatené nájomné v eurách
PP - Orná pôdaPP - TTPPP - Trvalé porastyZastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochyPP - Orná pôdaPP - TTPPP -Trvalé porastyZastavane plochy a
nádvoria
Ostatné plochyPP - Orná pôdaPP - TTPPP - Trvalé porastyZastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy
123456789101112131415161718

Poznámky:

- evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom obsahuje údaje podľa stĺpcov tabuľky, šírka stĺpcov ani smer popisu nie sú záväzné,

- skratka „PP" znamená „poľnohospodárska pôda", skratka „TTP" znamená „trvalý trávny porast",

- v tabuľke sa evidujú údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom v kalendárnom roku,

- v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu) a názov a číslo katastrálneho územia,

- tabuľku vyhotovuje nájomca za každé katastrálne územie zvlášť,

- v stĺpci 2 sa uvedie číslo zmluvy; ak zmluva nie je uzatvorená, tak číslo nájomného vzťahu alebo číslo prenajímateľa,

- v stĺpci 3 sa uvedie príslušný kalendárny rok,

- v stĺpcoch 4 až 8 sa uvedú prenajaté výmery v ha na 4 desatinné miesta, z toho v stĺpcoch 4 až 6 za poľnohospodársku pôdu [§ 1 ods. 2 písm. a) zákona], v stĺpci 7 za zastavané plochy [§ 1 ods. 2 písm. b) zákona] a v stĺpci 8 za ostatné plochy[ § 1 ods. 2 písm. c) zákona],

- v stĺpcoch 9 až 13 sa uvedú sumy dohodnutého nájomného v eurách v príslušnom kalendárnom roku, z toho v stĺpcoch 9,až 11 za poľnohospodársku pôdu [§ 1 ods. 2 písm. a) zákona] v stĺpci 12 za zastavané plochy [§ 1 ods. 2 písm. b) zákona] a v stĺpci 13 za ostatné plochy [§ 1 ods. 2 písm. c) zákona],

- v stĺpcoch 14 až 18 sa uvedú sumy zaplateného nájomného v eurách v príslušnom kalendárnom roku, z toho v stĺpcoch 14 až 16 za poľnohospodársku pôdu [§ 1 ods. 2 písm. a) zákona], v stĺpci 17 za zastavané plochy [§ 1 ods. 2 písm. b) zákona] a v stĺpci 18 za ostatné plochy [§ 1 ods. 2 písm. c) zákona].

Príloha č. 3 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

Vzor formulára

Poznámky:

skratka „PP“ znamená „poľnohospodárska pôda“, skratka „TTP“ znamená „trvalý trávny porast“,

v tabuľke sa uvádzajú sumárne údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom v kalendárnom roku v danom katastrálnom území,

v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu), a názov a číslo katastrálneho územia a za ktorý rok sú sumárne údaje,

tabuľku vyhotovuje nájomca za každé katastrálne územie osobitne.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

2) § 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

4) Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.