Zákon č. 163/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-163
Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Aktuálne znenie 01.07.2018

163

ZÁKON

zo 16. mája 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 88/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov

a) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,

b) sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.“.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Policajný orgán je oprávnený vyzvať na vyšetrenie podľa odseku 1 aj osoby uvedené v § 2 ods. 2, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákazu v § 2 ods. 2.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.